ബാഷ്പാഞ്ജലി - പരിതൃപ്തി
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

പരിതൃപ്തി
കനകകോമളതരളതാരകാ-
കലികകള്‍ വാനില്‍വിരിയവെ,
വികലഭാഗ്യഞാന്‍, ഹൃദയനാഥ, നിന്‍-
പ്രണയമാശിച്ചുകരയുന്നു.
ഇനിയും മുന്നേപ്പോല്‍ കഴിയും ഹേമന്ത-
നിശകളോരോന്നും വിഫലമായ്.
മിഴിനീരാലൊന്നും വളരുമെന്നാശാ-
ലതികയ്ക്കില്ലൊരു മധുമാസം.
ശരി;-യെന്നാലും തെല്ലരുതല്ലോ, നാഥാ,
പിഴുതതു ദൂരെക്കളയാന്‍ മേ!
å ശശിലേഖ മന്ദഹസിത ചന്ദ്രിക
å വിതറി വിണ്ണിങ്കല്‍ വിലസുമ്പോള്‍,
å ഗളിതബാഷ്പത്തിന്‍ കണികകളാലി-
å പ്രണയലേഖനം നനയുമ്പോള്‍
å നുകരുന്നുണ്ടു ഞാനകളങ്കാത്മാവി-
å ലനുരാഗത്തിന്റെ മകരന്ദം!
ഇനിയും, ജീവേശാ, വരുവാനെന്തെനി-
ക്കിതിലും മീതെയായൊരുഭാഗ്യം?
പ്രണയശൂന്യമാം ഹസിതത്തേക്കാളും
മഹിതം രാഗത്തിന്‍ ചുടുബാഷ്പം!
അമരലോകത്തേയ്ക്കുയരുവാനെനി-
ക്കനഘമിക്കണ്ണീര്‍ മതിയല്ലോ!
åå *åå *åå *
അഭിലഷിപ്പൂ ഞാനിതുമാത്രം:- നിത്യം
തകരാവു ചിത്തം പ്രപഞ്ചത്താല്‍!!åå14-5-1109