രാഗപരാഗം - ആദ്യസമ്മേളനം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

   ആദ്യസമ്മേളനം

നീവരും നിര്‍ജ്ജനവീഥിയില്‍ ഞാനൊരു
പൂവണിച്ചെണ്ടുമായ്ക്കാത്തുനില്‍ക്കും.
താരകരാജിയിലെന്മനസ്പന്ദനം
നേരിട്ടുകാണും നീ നീലവിണ്ണില്‍!
നീയതു കാണുമ്പോള്‍, നിന്നോടെനിക്കുള്ള
നീടുറ്റ രാഗം ശരിക്കറിയും.
ഓര്‍ക്കുമൊരു ഞൊടിക്കുള്ളില്‍ നീയേകയായ്
വായ്ക്കുമിരുട്ടത്തു നില്‍ക്കുമെന്നെ.
വാടാവെളിച്ചമേ, തല്‍ക്ഷണം വെമ്പലാര്‍-
ന്നോടിയണയും നീയെന്നരുകില്‍.
മോഹിനിയല്ല ഞാനെങ്കിലുമിന്നെന്നെ
സ്നേഹിപ്പോനാണു നീയത്രമാത്രം!
എന്നേയ്ക്കുമായ് കാഴ്ചവെയ്ക്കും നിനക്കെന്നെ
നിന്നാഗമത്തില്‍ ഞാന്‍ നിര്‍വിശങ്കം
അങ്ങനെ നമ്മുടെയാദ്യസമ്മേളനം
സംഗീതസാന്ദ്രമായുല്ലസിക്കും.