നിര്‍വ്വാണമണ്ഡലം - മുന്നോട്ടു പോവുക‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന് മുന്നോട്ടു പോവുക

 ഭാവസമത്വസനാതനസൌരഭം
താവിടും സ്വാതന്ത്ര്യമേഖലയില്‍
പാടിപ്പറക്കുകെന്‍ ചിത്തമേ മേല്‍ക്കുമേല്‍
പാടിപ്പറക്കു നീ വീതശങ്കം.
വങ്കൊടുങ്കാറ്റടി ചുറ്റിലും കേട്ടല്‍പം
ശങ്കിക്കും മല്‍ക്കലാകൌതുകമേ !
ശുഷ്കിച്ച മാമൂലിന്‍ ജീര്‍ണ്ണിച്ച ചങ്ങല-
കെട്ടുകളോരോന്നും തട്ടിനീക്കി
മുന്നോട്ടു മുന്നോട്ടു പോക നീ, പോക നീ
മന്നില്‍ ചുടുകണ്ണീരൊപ്പിയൊപ്പി.
അല്‍പജ്ഞന്മാരുടെ ക്ഷുദ്രപ്രശംസതന്‍
സര്‍പ്പക്കാവല്ലല്ലോ നിന്റെ ലക്ഷ്യം.
പല്ലിറുമ്മട്ടെ നിന്‍ ചുറ്റുമസൂയകള്‍,
ചില്ലി ചുളിച്ചിടട്ടപ്രിയങ്ങള്‍
വാരിവിതറട്ടെ മുള്ളുകള്‍ നിന്മുന്നി-
ലോരോരോ മായികവൈഭവങ്ങള്‍.
എന്തിനവ കണ്ടു ശങ്കിച്ചുനില്‍ക്കുന്നു
സന്തതം മുന്നോട്ടു പോവുക നീ !
ഇല്ലേ നിങ്കൈവശമാത്മാര്‍ത്ഥതയുടെ
പുലാങ്കുഴലതുമൂതിയൂതി
സുന്ദരപ്രേമം വിതുമ്പിത്തുളുമ്പുന്ന
മന്ദസ്മിതങ്ങളും വീശിവീശി
മര്‍ദ്ദിതസോദരഹൃത്തുക്കള്‍ പെയ്യുമാ-
ത്തപ്തബാഷ്പങ്ങളുമൊപ്പിയൊപ്പി
നിന്നെക്കുറിച്ചാരെന്തോതിയാലോതട്ടേ
മുന്നോട്ടു മുന്നോട്ടു പോവുക നീ !
നിന്നെപ്പഠിപ്പിച്ചു വിണ്ണില്വെച്ചീശ്വരന്‍
മന്നില്‍ വന്നിങ്ങനെ പാട്ടുപാടാന്‍.
താളമ്പിടിച്ചില്ലതിനിജ്ജഗത്തെങ്കില്‍
ചൂളുന്നതെന്തിനു ലജ്ജയാല്‍ നീ ?