ബാഷ്പാഞ്ജലി - മുകരുക
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

മുകരുക!
പരിഭവസ്വരം മാത്രം നിറഞ്ഞൊരി-
പ്പരമശൂന്യമാം ലോകത്തിലൊക്കെയും,
വിഫലമോമലേ, നിന്നെത്തിരിഞ്ഞുകൊ-
ണ്ടിതുവരേയുംമലഞ്ഞുനടന്നു ഞാന്‍.
ഒളിവില്‍, നാണിച്ചു നാണിച്ചനാരത-
മവനതാസ്യയായെങ്ങിരിക്കുന്നു നീ?
ഇരുളിലുമിത്ര ലജ്ജയോ?- മന്ദമാ
മുഖപടമൊന്നു മാറ്റു മനോരമേ!
å ഗഗനസീമയ്ക്കുമപ്പുറമെപ്പൊഴും
ചിറകടിച്ചു പറക്കുമെന്‍ ചിന്തകള്‍,
തവ സുശോഭനസങ്കേതരംഗമാ-
ണവിടെയെങ്ങും തിരഞ്ഞതിന്നോളവും!
å മഹിതനിര്‍വ്വാണദായിനിയായിടും
മധുരദര്‍ശനേ, നിന്നാഗമോത്സവം,
കലിതകൌതുകം ഘോഷിക്കുമെന്നു, മെന്‍-
ഹൃദയരക്തം പുരണ്ട പതാകകള്‍!
åå *åå *åå *
ഇരുളില്‍ നിന്നു കരയുകയാണു ഞാന്‍;
വരിക വേഗ,മെന്‍ ജീവിതാനന്ദമേ!
തകരുമീ ജീവനാശ്വസിക്കട്ടെ, നീ
മുകരുകെന്നെ, യെന്‍ ദിവ്യപ്രണയമേ!-

എനിക്കുവേണ്ടത്
മരതകാഭ വഴിഞ്ഞൊഴുകീടുമീ-
ത്തൃണസമാകുലമൈതാനഭൂമിയില്‍,
മലരണിവളര്‍വല്ലികള്‍ ചൂഴുമീ
മലയജാമലശീതള ച്ഛായയില്‍,
കലിതകൌതുകമാടുമേച്ചീവിധം
കഴിയുവാനെന്നുഭാഗ്യംലഭിച്ചിടും?
å വിജനതകള്‍ക്കു ജീവന്‍ കൊടുക്കുമെന്‍-
മുരളികാനന്ദഗാനലഹരിയില്‍,
മതിമറന്നെത്ര കാനനവല്ലികള്‍
തലകുലുക്കി രസിക്കയില്ലെപ്പൊഴും!
å ഉദയകൌതുകം കാണുവാനായ് സ്വയം
മിഴിതുറകും മുകുളമുഗ്ദ്ധാംഗിമാര്‍,
ഭരിതമോദമെന്മുന്നിലാത്താദരം
ചൊരിയുകയില്ലെത്ര രാഗപരിമളം!
å മൃദുലമംഗള സംഗീതലോലയാ-
യൊഴുകിടുന്നൊരിക്കൊച്ചുപൂഞ്ചോലയില്‍,
സമയമെത്ര കഴിക്കില്ല നിത്യവും
സലിലകേളിയില്‍ ഞാനും സഖാക്കളും!
å അകലെ നീന്തിക്കളിച്ചിടും സുന്ദര-
വിഭവറാണിമാര്‍, കാനനദേവിമാര്‍
ഒളിവില്‍,ലെന്‍ നേര്‍ക്കെറിയും പലപ്പൊഴും
ലളിതലജ്ജപുരണ്ട കണ്‍കോണുകള്‍!
å സുഖസുഷുപ്തിപുലരും സുശീതള-
സുമവിരാജിത സുന്ദര ശയ്യയില്‍
മധുരചിന്താലഹരിയില്‍ മഗ്നനാ-
യമരുമാച്ചൂടുമദ്ധ്യാഹ്ന വേളയില്‍,
വയലില്‍നിന്നും മടങ്ങുമൊരോമലാ-
ളണയുമെന്മുന്നിലാനതമൌലിയായ്!
ചുരുള്‍മുടിക്കെട്ടഴിച്ചു വിതുര്‍ത്തുകൊ-
ണ്ടരികില്‍ നില്‍ക്കുമവളോടു സസ്പൃഹം
ഹരിതദീപ്രമക്കാനനമണ്ഡല-
ചരിതമോരോന്നു ചോദിച്ചനാകുലം,
കരിപിടിക്കാത്ത കന്യാഹൃദന്തര-
കവനഭംഗി നുകര്‍ന്നു ഞാന്‍ വാണിടും!
å കുളിരണിഞ്ഞ നിലാവില്‍ക്കുളിച്ചിടും
ലളിതമോഹനഹേമന്ത രാത്രിയില്‍,
പൊഴിയുമെന്‍ മൂളിപ്പാട്ടുകള്‍ കേട്ടു കേ-
ട്ടലിയുമോരോരോ വെണ്‍മണല്‍ത്തിട്ടുകള്‍!
å മലയമാരുതനേറ്റേറ്റു, കോകില-
മധുരപഞ്ചമം കേട്ടു കേട്ടങ്ങനെ,
മലരണിവളര്‍വല്ലികള്‍ ചൂഴുമീ
മലയജാമലശീതളച്ഛായയില്‍,
കലിതകൌതുകമാടുമേച്ചീവിധം
കഴിയുവാനെനിക്കാകില്‍ ഞാന്‍ ഭാഗ്യവാന്‍!!åå 4-2-1108