തളിത്തൊത്തുകള്‍ - പടിവാതില്‍ക്കല്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

  പടിവാതില്‍ക്കല്‍

മങ്ങിമറഞ്ഞു വിഷാദമുള്‍ച്ചേര്‍ന്നതാ
മഞ്ജുപ്രകാശസ്മിതാര്‍ദ്രമാം വാസരം
മാനസത്തിങ്കല്‍ നിരാശപോല്‍, ഭൂമിയില്‍
വീണുകഴിഞ്ഞു തമസ്സിന്‍ യവനിക
ശോകശൈത്യത്താലസുഖദമെങ്കിലും
ഏകാന്തശാന്തമായ് നില്‍പിതെന്‍ മണ്‍കുടില്‍.

ഞാനെത്രനേരമായ് കാത്തിരിക്കുന്നിതെന്‍
പ്രാണസര്‍വ്വസ്വമേ, നിന്നാഗമത്തിനായ്!
അന്തികേ വന്നു നീയുജ്ജ്വലിപ്പിക്കുകൊ-
ന്നന്തിത്തിരിപോല്‍പ്പിടയുമെന്‍ പ്രാണനെ.

                        -4-10-1934