സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം - പട്ടിണിക്കാര്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

ട്ടിണിക്കോലങ്ങള്‍ ചത്തൊടുങ്ങി-
പ്പട്ടടക്കാട്ടിലിടം ചുരുങ്ങി.
ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ വിശ്രമിക്കാന്‍
പാവങ്ങള്‍ക്കില്ലാ പഴുതുലകില്‍.
ചത്തെങ്കിലുമതൊന്നാസ്വദിയ്ക്കാ-
നൊത്തിരുന്നെങ്കിലവര്‍ക്കൊരല്‍പം!
ഒക്കുകില്‍, ല്ലയ്യേ, ചുടുകാട്ടിലും
തിക്കും തിരക്കുമാ,ണെന്തുചെയ്യും?

"ഞങ്ങള്‍ക്കു കായ്ക്കാന്‍ വിഷമ," മെന്ന-
ത്തെങ്ങൊന്നുമോതുന്നതില്ലയിന്നും.
"പാടില്ല ഞങ്ങള്‍ക്കു നെല്ലു നല്‍കാന്‍"
പാടങ്ങളൊന്നും പറവതില്ല.
"വയ്യഞങ്ങള്‍ക്കൊ," ന്നു നീരസത്താല്‍
കൈയൊഴിയുന്നില്ല കായ്കനികള്‍.
ഉറ്റബന്ധുക്കളാക്കാലികള്‍ക്കു
വറ്റിയിട്ടില്ലകിടൊട്ടുമിന്നും.
ഒന്നിനു, ലോപമി,ല്ലൊക്കയുമു-
ണ്ടെന്നിട്ടും, ക്ഷാമമിക്കേരളത്തില്‍!
പുഷ്ടിയ്ക്കിളവില്ല, പിന്നെ, യിന്നി-
പ്പട്ടിണിയെങ്ങനെ വന്നുകൂടി?

വിത്താധിനാഥരേ, നിങ്ങള്‍ വന്നാ-
പ്പത്തായമൊന്നു തുറന്നുകാട്ടൂ!
കുത്തുവീ, ണോവൊടി, ഞ്ഞാവിപൊങ്ങി-
യെത്രനെല്ലുണ്ടതില്‍പ്പൂപ്പല്‍ തിങ്ങി?
ചീയുന്നു ധാന്യങ്ങള്‍!-മണ്ണടിഞ്ഞു
ചീയുന്നിതി, ന്നവ കൊയ്തകൈകള്‍
വിത്താശയാ 'ലസിതാപണ' ത്തില്‍
വില്‍ക്കപ്പെടുന്നു, ഹാ, ധാന്യലക്ഷ്മി!
എല്ലാര്‍ക്കുമൊന്നുപോല്‍ വേണ്ടതാമാ
നെല്ലും പണവും കവര്‍ന്നു വാരി.
കഷ്ടമേതാനും പേരൊത്തുകൂടി-
ക്കെട്ടിയൊളിച്ചുവെച്ചാസ്വദിയ്ക്കെ;
മറ്റുള്ളവരെ ച്ചതച്ചുതുപ്പി
മത്തടിച്ചാര്‍പ്പി, താ ക്ഷാമയക്ഷി!
കര്‍ഷക ജീവരക്തം കുടിച്ചാ
ഹര്‍ഷപ്രമത്തരാം ജന്മിവര്‍ഗ്ഗം,
വര്‍ത്തകന്മാരുമായൊത്തുകൂടി-
ക്കുത്തിക്കവര്‍ച്ചയ്ക്കരങ്ങൊരുക്കി!
പൊട്ടിയ്ക്കുകാ ബന്ധമാദ്യമായി-
ട്ടൊട്ടൊരാശ്വാസം ലഭിയ്ക്കുമെങ്കില്‍!

പൊട്ടേണ്ട തോട്ടകള്‍-കല്ലു പോരും
പട്ടിണിക്കാക്ക പറപറക്കാന്‍!! ....
                               8-3-1120

51

അക്കളിത്തോഴനകന്നുപോയെങ്കിലു-
മൊക്കുന്നതില്ല മേ വിസ്മരിച്ചീടുവാന്‍.
മല്‍സ്വപ്നരംഗം മുകര്‍ന്നിടാറുണ്ടിന്നു-
മത്സുഹൃത്തിന്‍ സുഖസാഹചര്യോത്സവം!
                               27-4-1120

52

വാനിന്‍ വിമലവിശാലനഗരിയില്‍
വാണരുളീടും ജഗല്‍പിതാവേ!
കത്താത്തതെന്താണാ നക്ഷത്രദീപങ്ങള്‍
കഷ്ടമവിടെയും യുദ്ധമുണ്ടോ?
അല്ലെങ്കി, ലെന്തിനാണാ നല്ല നാട്ടിലു-
മല്ലിതി, ലേവം, തമസ്ക്കരണം?
അംഗീകൃതേകാധിനായകനായിടു-
മങ്ങേയ്ക്കുമങ്ങു ശത്രുക്കളുണ്ടോ?
ആനിലയ്ക്കത്ഭുതമെന്തു, ണ്ടീക്കീടത്തി-
നായിരം വൈരികളുത്ഭവിക്കാന്‍? ....
                               14-3-1120

53

അമലജലപൂരിതേ, നര്‍മ്മദേ, ശര്‍മ്മദേ,
മമ ജഡമിതൊന്നു നീ കൊണ്ടുപോകണമേ!
തവ തടശിലാതലം സാക്ഷിയാണെന്മന-
സ്സിവിടെ ബലിയര്‍പ്പിയ്ക്കൂമോരോ തുടിപ്പിനും!
പ്രണയമയചിന്തയാലോളമിളകുമെന്‍-
വ്രണിതഹൃദയത്തിന്റെ ശോകാത്മകസ്വരം,
സ്ഫടികസലിലാകുലേ,വീര്‍പ്പിടും മേലില്‍, നിന്‍-
തടവിടപസഞ്ചയ-ച്ഛായാതലങ്ങളില്‍!! ....
                               12-2-1108