രക്‌തപുഷ്പങ്ങള്‍ - മാപ്പു നല്‍കണമേ!
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

അന്നപ്പുലരിയില്‍ പൂപറിച്ചുംകൊണ്ടു
നിന്നു നീ, യാളിയുമൊത്താ വനികയില്‍.
കാളമേഘത്തിന്‍ കവിത തുളുമ്പിച്ച
കാളിദാസന്റെ ശകുന്തളമാതിരി!

തങ്കരച്ചാര്‍ത്തിനാലാലസല്‍പ്പൂവനം
തങ്കത്തെളിച്ചാറില്‍ മുക്കീ ദിവാകരന്‍.
അങ്ങിങ്ങു പാറിപ്പറക്കും കിളികളാല്‍-
ത്തിങ്ങിത്തുളുമ്പി നിന്‍ ചുറ്റും കളകളം.
പുല്‍കി നിന്‍ നീലാളകങ്ങള, ത്താമര-
പ്പൊയ്കയില്‍ നീരാടിവന്ന ബാലാനിലന്‍.
ഏവമാകര്‍ഷകപശ്ചാത്തലമൊന്നില്‍
മേവി, മനോജ്ഞദേവാംഗനപോലെ നീ!

കേവലം യാദൃശ്ച്ഛികമാ, യൊരസ്ഥിര-
ഭാവനപോലെ, യന്നാവഴി വന്നു ഞാന്‍,
അല്‍പം മുകളി, ലത്തൈച്ചെമ്പകച്ചില്ല-
യെത്തിപ്പിടിക്കാന്‍ കഴിയാ, തവശരായ്,
നിങ്ങള്‍ രണ്ടാളും പരുങ്ങി നിന്നീടുന്ന-
തെന്മിഴിയില്‍പ്പെട്ടു- മുന്നോട്ടാഞ്ഞു ഞാന്‍.

ചെമ്പനീര്‍പ്പൂമൊട്ടരുണോദയത്തിങ്കല്‍
വെമ്പിത്തുളുമ്പി വിടരുന്നമാതിരി,
എന്തോ നവീനമധുരപരിണാമ-
കന്ദളി തിങ്ങിത്തുടുത്തു നിന്‍ പൂങ്കവിള്‍.
കമ്രാവനമ്രോജ്ജ്വലാനനയായ്, മഞ്ജു-
മന്ദസ്മിതം തൂകി മാറിയൊഴിഞ്ഞു നീ;
പാടേയടിമുടി പൂത്തൊരപ്പിച്ചക-
ക്കാടിനും കോരിജ്രിപ്പൂ തോന്നുമ്പടി.

പോകരുതെന്നു വിലക്കിലും, ഗൂഢമായ്-
സ്സാകൂതസുസ്മിതം മല്‍ച്ചുണ്ടിലെത്തവേ,
എന്നാശപോലെ വികസിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന
പൊന്നലരേറെപ്പറിച്ചെടു, ത്താദരാല്‍
നിന്നേര്‍ക്കു നീട്ടി ഞാന്‍, നാണംകുണുങ്ങി, യെന്‍-
മുന്നില്‍ വന്നിട്ടവ, കൈ നീട്ടി വാങ്ങി നീ!
മുട്ടി, ഹാ, തെല്ലും മന:പൂര്‍വ്വമല്ലാതെ
പെട്ടെന്നു നമ്മുടെ കൈവിരല്‍ തുമ്പുകള്‍
ഓളമിളക്കിയെന്‍ മേനിയിലൊക്കെ, യൊ-
രോമല്‍പ്പുളകപ്രവാഹമരക്ഷണം.
മന്ദാക്ഷപൂര്‍ണ്ണകടാക്ഷത്തൊടൊ, ത്തൊരു
മന്ദസ്മിതത്താല്‍ കൃതജ്ഞത കാട്ടി നീ!
ഏതോ മഹാസിദ്ധിയൊന്നു കൈവന്നപോല്‍
പ്രീതി ചേതസ്സിലുള്‍ച്ചേര്‍ന്നു മടങ്ങി ഞാന്‍.

ഇന്നുകാണുമ്പൊഴും തോന്നുന്നു നമ്മള്‍ക്കു
നമ്മളന്യാന്യം കടപ്പെട്ടമാതിരി.
നിത്യസായാഹ്നസവാരിക്കുമല്‍പ്പദ-
മെത്രമാത്രം ഞാന്‍ തടഞ്ഞീടിലും സ്വയം,
ഏതോ നിഗൂഢമാം ശ്ക്തിയാലാ വഴി-
ക്കേറെക്കുതുകാല്‍ത്തിരിയുന്നിതിപ്പൊഴും!

ശാന്തിവിടരും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന്റെ
പൂന്തോപ്പിലാണിന്നു നീ നില്‍പതെങ്കിലും,
ഏകാന്തമാമെന്‍ ഗൃഹത്തില്‍ വിരക്തിപൂ-
ണ്ടാകുലമാ വഴി പോരുമ്പൊഴൊക്കെയും,
ഞാനറിയാതെ, യെന്നാത്മാന്തരാളത്തി-
ലാനന്ദതാരമൊന്നുജ്ജ്വലിക്കുന്നതായ്-
നഷ്ടദിനങ്ങള്‍ക്കു പിന്നി, ലൊരവ്യക്ത-
തുഷ്ടി തുളുമ്പിത്ത, ടുത്തു നില്‍ക്കുന്നതായ്-
സദ്ഗുണധാമമേ, തോന്നുകയാണു മേ,
ഗദ്ഗദമുണ്ടിതില്‍, മാപ്പു നല്‍കേണമേ!
                               -28-3-1940