തളിത്തൊത്തുകള്‍ - മോചനം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്


     മോചനം

എവിടെ, ദിവ്യോന്മാദമെവിടെ, ചിദാനന്ദ-
മെവിടെ, സത്യസ്മേരമെവിടെ?-കാണട്ടെ ഞാന്‍!
ഇരുളാ, ണിരുളാണു നാലുഭാഗത്തും, കാണാ-
നരുതാതാകുന്നല്ലോ കഷ്ടമപ്രേമാകാരം!
ഹൃദയം തുടിക്കുന്നൂ കൂരിരുട്ടായിപ്പോയി-
ച്ചുദയം ചെയ്യുന്നല്ലോ ശാന്തിദം തേജോബീജം!
കാല്‍കള്‍ മേ വിറകൊള്‍വൂ കണ്ടിട്ടില്ലിന്നോളം ഞാന്‍
കാലദേശാതീതമാമീദൃശപ്രഭാപൂരം
ഇത്രനാള്‍ വ്യാമോഹമേ, സത്യമാണെന്നോതി നീ
നിസ്ത്രപം കാട്ടിത്തന്നതെ, ന്തതിന്‍ നിഴലല്ലേ?
ഈ മഹജ്ജീവന്മുക്തി തിരുത്തിത്തന്നില്ലെങ്കില്‍
പ്രേമമേ, നീയും വെറും മിത്ഥ്യയെന്നോര്‍ത്തേനേ ഞാന്‍! ...

                        -3-10-1934