ബാഷ്പാഞ്ജലി - രാഗവ്യഥ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

 രാഗവ്യഥ
കരിവാര്മുകില്‍മാല മൂടവേ, കുറച്ചുഞാന്‍
കരയാന്‍ നോക്കി, സഖീ;- കണ്ണുനീര്‍ വരുന്നില്ല.
ഇപ്പരിതാപത്തിന്റെ ഘോരമാമെരിതീയി-
ലല്‍പാല്‍പമായ് നിശ്ശബ്ദം ദഹിച്ചീടണം ചിത്തം.
å കണ്ണുനീര്‍ വരുത്താത്ത കദനം, കദനത്തിന്‍-
കണ്ണീരിനെക്കാളേറ്റം ഭേദിക്കും ഹൃദയത്തെ!
സതതംവിലപിക്കുമാഴിയെക്കാളും ദു:ഖം
ഹതമായ് കാട്ടില്‍ പൂത്ത മൂകപുഷ്പത്തില്‍ കാണും!
å അനുരാഗത്തിന്മലര്മെത്തയിലുറങ്ങുമ്പോ-
ളനുവാസരം കാണും സ്വപ്നങ്ങള്‍, സുഗന്ധികള്‍,
അതിനുണ്ടൊരു മായാദര്‍ശിനി;-മനോനേത്ര-
മതിലേപായുംനേരം പ്രപഞ്ചം മണല്‍ത്തരി!
ഞാനെത്ര ഹതഭാഗ്യയാകിലെ,ന്തിന്നെങ്കിലും
മാനസബാഷ്പത്തിന്റെ മാധുര്യമറിഞ്ഞല്ലോ!!åå23-4-1109