ബാഷ്പാഞ്ജലി - മധുവിധു
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

മധുവിധു
കളകളകോകിലാലാപലോലം
കമനീയകാമദപുഷ്പകാലം;
മധുപാനമത്തമധുപഗീതം
മധുരസുരഭിയാം മന്ദവാതം;
മലര്‍നിര മേളിച്ച മഞ്ജുവാടം
മരതകപ്പച്ചവിരിച്ച പാടം;
വിജനവിലാസലതാനികുഞ്ജം
ഭജനവിലോലയെന്‍ പുണ്യപുഞ്ജം
പരിമളകല്ലോലമല്‍പമല്‍പം
പരിചിലിളകിടും പുഷ്പതല്‍പം;
മിളിതനിര്‍വ്വാണസുഖപ്രണയം
ലളിതവികാരമയഹൃദയം;
അരികി,ലാത്മാവിലമൃതസാരം
ചൊരിയുമെന്‍ നിസ്തുലഭാഗ്യതാരം;
ഒരുവാക്കിനോമനയ്ക്കെന്തുനാണം
ഇനി വേറൊരുത്സവമെന്തു വേണം?
å ഇരുവരുമന്യോന്യ ചിന്തമൂലം
കരയലാല്‍ത്തന്നെ കഴിച്ചു കാലം.
ശിഥിലാഭിലാഷങ്ങളാകമാനം
തിരതല്ലുമന്നത്തെയാത്മഗാനം,
ഒളിവിലന്യോന്യംപകര്‍ന്നുനല്‍കി
കലിതാനുമോദമണഞ്ഞു പുല്‍കി,
വിരഹ-കലഹ-സമാഗമങ്ങള്‍
വിഫലസങ്കല്‍പ്പത്തിലാര്‍ന്നു ഞങ്ങള്‍!
സദയമന്യോന്യമൊളിഞ്ഞുനോക്കി-
സ്സമയം സരസമായെത്ര പോക്കി!
പരഭൂതയുഗ്മളം പാട്ടുപാടി-
പ്പരിലസിച്ചീടും വനിക തേടി,
അഴലാര്‍ന്നനാരതം ഞങ്ങള്‍ പോയി
മിഴിനീരൊഴുക്കുവാന്മാത്രമായി!
അനഘവസന്തമണഞ്ഞതില്ല;
അനുരാഗപ്പൂവല്ലി പൂത്തുമില്ല.
അനുദിനം വായുവില്‍ക്കോട്ടകെട്ടി-
യനുതപിച്ചേവം കഴിച്ചുകൂട്ടി.
åå*åå*åå*
ചിരകാലപ്രാര്‍ത്ഥിതമീവസന്തം
തരളിതമാക്കുന്നിതെന്‍ ഹൃദന്തം!
മമ ജീവനയികയ്ക്കെന്നോടേവം
മതിയില്‍ വളരുന്നു രാഗഭാവം!
മതിയതില്‍ മാമകഭാവിയെന്നും
മഹിതാഭ താവിത്തെളിഞ്ഞുമിന്നും!
..........................................
വഴിയുമാ മന്ദാക്ഷമന്ദഹാസം,
വദനാരവിന്ദപ്രഭാവിലാസം-
ഇവരണ്ടും പോരു,മെന്‍ജീവിതത്തില്‍
പരിതൃപ്തിയേകുവാനീ ജഗത്തില്‍!
മധുവിധുകാലമിതെത്ര രമ്യം!
മഹിയിലതൊന്നല്ലാതെന്തു കാമ്യം?ååå18-8-1108