ബാഷ്പാഞ്ജലി - ആവലാതി
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

ആവലാതി
സുരഭില:-
ശ്യാമളേ, സഖി, ഞാനൊരു വെറും
കാനനത്തിലെപ്പൂവല്ലേ?
മാനമാളുന്ന സോമനുണ്ടാമോ
കാണുവാനതില്‍കൌതുകം?
ചേലിയലും കുമുദയോടൊത്തു
ലാലസിക്കട്ടേ ഭാഗ്യവാന്‍!
എന്‍ നെടുവീര്‍പ്പുകൊണ്ടിനിക്കഷ്ട-
മെന്തു കാര്യമീലോകത്തില്‍?
കണ്ണുനീര്‍കൊണ്ടു തീര്‍ത്തുകൊള്ളാം ഞാ-
നെണ്ണിയെണ്ണിയെന്‍ നാളുകള്‍!
'ഓമനേ! 'യെന്ന പൂക്കളാല്‍ത്തീത്തര്‍
പ്രേമലേഖനമാലകള്‍,
ഒന്നുരണ്ടല്ല സമ്മാനിച്ചതാ
വന്ദനീയനെനിക്കന്നാള്‍.
ഒന്നുമേ വാടാതായവയെല്ലാ-
മിന്നുമുണ്ടെന്റെ കൈവശം.
ഞാനവനോക്കി ശ്യാമളാ, വീണ്ടു-
മാനന്ദാശ്രുക്കള്‍ തൂകട്ടേ!
പുഞ്ചിരിതൂകിപ്പൊന്നുഷസ്സില-
പ്പിഞ്ചുമേഘങ്ങളെത്തുമ്പോള്‍,
ആരു ശങ്കിക്കുമായവയ്ക്കുള്ളില്‍-
ക്കൂരിരുള്‍പ്പടപ്പുര്‍ണ്ടെന്നായ്?
ഞാനശരണ, പൂജിച്ചേന്‍ മന-
സ്സൂനങ്ങളാലെന്‍ ദേവനെ;
ലോകമെന്തെന്നറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത
ചാതകിയായ ഞാനേവം
ചെയ്തുപോയതെന്‍സാഹസമായി-
ച്ചൊല്ലുകയാണിന്നേവരും.
ഹന്ത്, സന്തപ്തചിത്ത ഞാന്‍,കഷ്ട-
മെന്തതിനോതുമുത്തരം?
സ്നേഹമെന്നതീ ലോകത്തിലൊരു
സാഹസത്തിന്റെ നാമമായ്,
നിര്‍ണ്ണയമെന്മനസ്സിലിന്നോള-
മെണ്ണിയില്ല ഞാന്‍,സോദരി!
പ്രേമനൈരാശ്യമാര്‍ന്നിടുമൊരു
കാമിനിയുടെ ജീവിതം,
ആഴിയാല്‍ പരിത്യക്തയായൊരു
ചോലയെക്കാളും ദാരുണം!
ആരെനിക്കുണ്ടെന്നന്തരംഗത്തി-
ലാളും തീയല്‍പമാറ്റുവാന്‍?
ഓമനേ, നിന്നോടല്ലാതാരോടെന്‍
ഭീമതാപം ഞാനോതേണ്ടു?
തമ്മില്‍ നമ്മള്‍ മറച്ചുവെച്ചിട്ടി-
ല്ലിന്നോളമേതുമ്മൊന്നുമേ!....
ചമ്പകഗന്ധമെത്തിടുമ്പോള്‍, ഞാന്‍
കമ്പിതാംഗിയായ് ത്തീരുന്നു.
പൂനിലാവു പൊഴിയുമ്പോ,ളയേ്യാ,
മാനസം ദ്രവിക്കുന്നു മേ!
വന്നിടുന്നുണ്ടു വാസന്തരാത്രി-
യെന്നെത്തേങ്ങിക്കരയിക്കാന്‍!
എങ്ങുപോയി, ഹാ,കഷ്ട,മെന്നെ വി-
ട്ടെന്മനോരഥനായകന്‍?
അല്‍പകാലമെന്‍ കണ്‍കുളുര്‍പ്പിച്ച
സ്വപ്നവുമെന്റെതല്ലാതായ്!
ശ്യാമളേ,സഖി, ഞാനൊരുവെറും
കാനനത്തിലെപ്പൂവല്ലേ.....åå11-11-1107


അവനെച്ചവിട്ടി നീ താഴ്ത്തിടൊല്ലേ!
അവനും നിന്‍സോദരനേകനല്ലേ?ååå3-7-1108