തളിത്തൊത്തുകള്‍ - മാഞ്ഞ മഴവില്ല്
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

   മാഞ്ഞമഴവില്ല്

നീറുന്നിതെന്മന, മയേ്യാ, നീ മായുന്നോ
നീലവാനിന്‍ കുളിര്‍പ്പൊന്‍കിനാവേ?
തെല്ലിടകൂടിയെന്‍ മുന്നിലേവം ചിരി-
ച്ചുല്ലസിച്ചാല്‍നിനക്കെന്തു ചേതം?
കോള്‍മയിര്‍ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാത്തകൌതുകം
വാര്‍മഴവില്ലേ, നീ വാനിലെത്തി.
ശങ്കിച്ചീലല്‍പവുമപ്പൊഴുതേവം നീ
സങ്കടം പിന്നെക്കൊളുത്തുമെന്നായ്!
നിന്നില്‍നിന്നൂറി വഴിയുമാ നിസ്തുല-
നിര്‍മ്മലമഞ്ജിമയിങ്കല്‍ മുങ്ങാന്‍
താനേ വിടര്‍ന്നിതെന്‍ കണ്ണ, പ്പൊഴേക്കുമെ-
ന്താനന്ദമേ, നീ പറന്നൊളിച്ചോ?
അല്‍പനിമിഷങ്ങള്‍ നീയെന്റെ മുന്നില്‍നി-
ന്നപ്സരസ്സെന്നപോല്‍നൃത്തമാടി,
കോടക്കാര്‍മൂടിയവാനിങ്കല്‍ നീയൊരു
കോമളസ്വപ്നമായുല്ലസിക്കെ,
ഉദ്രസം വീര്‍പ്പിട്ടു കല്ലോലമാലകള്‍
നൃത്തമാരംഭിച്ചു വല്ലരികള്‍
ഉള്‍ക്കാമ്പിലുല്ലാസമൂറിയൂറിക്കൊച്ചു
പുല്‍ക്കൊടിപോലും ശിരസ്സുപൊക്കി!

ഞാനും വെറുമൊരു പുല്‍ക്കൊടി-ഹാ, നിന്നെ-
ക്കാണുവാന്‍ ഞാനും ശിരസ്സുയര്‍ത്തി.
മന്മാനസത്തിലമൃതം പകര്‍ന്നു നീ
മന്ദിതപ്രജ്ഞയെത്തൊട്ടുണര്‍ത്തി.
എന്തുഞാനേകാനുപഹാരമായ് നിന-
ക്കെന്‍തപ്തബാഷ്പകണങ്ങളെന്യേ?
പോയി നീ മായയായ് മാഞ്ഞുമാ, ഞ്ഞെങ്കിലും
മായില്ലൊരിക്കലുമെന്മനസ്സില്‍! ...

                        -23-8-1933