ബാഷ്പാഞ്ജലി - സ്വപ്നം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

സ്വപ്നം
എന്താണിജ്ജീവിതം?- അവ്യക്തമാമൊരു
സുന്ദരമായ വളക്കിലുക്കം.
സംഗീതതുന്ദിലം, നൈമിഷികോജ്ജ്വലം-
പിന്നെയോ?- ശൂന്യം! പരമശൂന്യം!!
എങ്കിലും മീതെയായ് മര്‍ത്ത്യ, നീ നില്‍ക്കുന്ന-
തെന്തിന്?- നീയെത്ര നിസ്സഹായന്‍!
ജീവിതാധ്യായമൊരിത്തിരി മാറ്റുവാ-
നാവാത്ത നീയോ ഹാ, സാര്‍വ്വഭൌമന്‍!
å എന്നെ, യിക്കാണും പ്രപഞ്ചത്തിലൊക്കെയു-
മെന്നില്‍ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനുമായ്,
ഒന്നിച്ചു കാണുന്ന ഞാനിനി വേണെങ്കി-
ലൊന്നും നശിക്കില്ലെന്നാശ്വസിക്കാം!
എന്നാലും- പൂങ്കുല വാടിക്കൊഴിയുമ്പോള്‍,
മിന്നലെന്നേയ്ക്കും പൊലിഞ്ഞിടുമ്പോള്‍;
മഞ്ഞുനീര്‍ത്തുള്ളികള്‍ മിന്നിമറയുമ്പോള്‍
മഞ്ജുളമാരിവില്‍ മാഞ്ഞിടുമ്പോള്‍;
മന്ദഹസിതങ്ങള്‍ മുങ്ങുമ്പോള്‍- എന്നാലു-
മെന്മനമൊന്നു തുടിച്ചുപോകും!-
കേവലം ഞാനറിഞ്ഞിടാതെതന്നെ,യെന്‍-
ജീവനൊന്നയേ്യാ, കരഞ്ഞുപോകും!-
å ഓമനസ്വപ്നങ്ങള്‍! ഓമനസ്വപ്നങ്ങള്‍
നാമറിഞ്ഞി,ല്ലവയെങ്ങു പോയി?-åå 1-10-1108