ബാഷ്പാഞ്ജലി - മുഗ്ദ്ധരാഗം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

മുഗ്ദ്ധരാഗം
മജ്ജീവനായക, കേളിയറയ്ക്കകം
ലജ്ജാവനമ്രമുഖിയായിരിക്കിലും,
താവകവിഗഹം മാത്രമാണെപ്പൊഴും
താവുന്ന ഭക്തിയാല്‍ ധ്യാനിപ്പതോമനേ!
കാലം കരാംഗുലി നീട്ടിപ്പതുക്കെ, യെന്‍-
ലോലമുഖപടം നീക്കിയാല്‍ പിന്നെ ഞാന്‍
മുഗ്ദ്ധയ,ല്ലക്ഷണം നിന്നടുത്തെത്തി നിന്‍-
സ്നിഗ്ദ്ധാനനം ഞാന്‍ മുകര്‍ന്നുകൊള്ളാം സ്വയം.
åå *åå *åå *
ദേവ, നിന്‍ചിത്രം വരച്ചും തുടച്ചു, മെന്‍-
ജീവിതച്ചായം പകുതിയും തീര്‍ന്നുപോയ്;
എന്നാലിനിയുമായിട്ടില്ലെനി,ക്കതിന്‍-
സൌന്ദര്യമെല്ലാം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാന്‍.
å ആശങ്കയില്ലായ്കയി, ല്ലിതെങ്ങാനുമെ-
ന്നാശയിലല്‍പം പുകപിടിച്ചെങ്കിലോ!
അന്തരംഗത്തിലെനിക്കാളുമുല്‍ക്കണ്ഠ-
യെന്തിനിനിയും വളര്‍ത്തുനു നീ, വിഭോ?
åå *åå *åå *
å നാമിരുവര്‍ക്കുംനടുക്കൊരു നേരിയ
ധൂമിക നില്‍ക്കുന്നതുണ്ടതു നീങ്ങിയാല്‍,
പിന്നെ നാമങ്ങിങ്ങു നില്‍ക്കില്ലൊരിക്കലും;
പിന്നെ നാമൊന്നിച്ചു തന്നെയാണെപ്പൊഴും!
åå *åå *åå *
å മംഗളസ്വപ്നങ്ങള്‍ കണ്ടുകണ്ടെന്നെന്നു-
മങ്ങതന്മാറില്‍ തലചായ്ച്ചുറങ്ങുവാന്‍,
ആരാലിവളിതാ പോരികയായിനി-
ന്നാരോമല്‍- നിത്യാനുരാഗം നുകരുവാന്‍!åå2-1-1108

ആയിരമായിരം മുല്ലമൊട്ടാ-
ലാകാശപ്പന്തലലങ്കരിക്കാന്‍
ആമന്ദമാദരാലാഗമിക്കും
ഹേമന്തയാമിനി നോക്കിനില്‍ക്കെ,
സ്വപ്നസങ്കേതം ഞാനെത്തിയിട്ടും
മല്‍പ്രിയനെന്തിത്ര താമസിപ്പൂ?åååå 10-11-1108