ഓണപ്പൂക്കള്‍ - ചാരിതാര്‍ത്ഥ്യം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

വിമലേ, വിശാലമാം
ലോകത്തി, ലങ്ങിങ്ങായി
വിഹരിച്ചിരുന്ന നാ-
മെങ്ങനെ യടുത്തെത്തി?

പനിനീര്‍പ്പൂമൊട്ടുപോല്‍,
കൌതുകം കസവിട്ട
പരിശുദ്ധിയി, ലെന്റെ
കൌമാരം വിടര്‍ന്നപ്പോള്‍.

ആലകളോളംവെട്ടും
ഹൃത്തുമായ്, വിജയത്തിന്‍-
പേശലകരാശ്ലേഷ-
മേല്‍ക്കുവാനുഴറീ ഞാന്‍.

വെളിച്ചം തളിച്ചെത്തും
പകലിന്‍, സൌഭാഗ്യത്തിന്‍-
കളിവാര്‍മലര്‍ക്കാവില്‍,
ചാഞ്ചാടീ നിഴലുകള്‍!

കിളരും പ്രതീക്ഷകള്‍
സര്‍വ്വവും തഴച്ചുയര്‍-
ന്നിളകിച്ചേര്‍ന്നൊന്നിച്ചു
പൂത്തു കായ്ക്കുവാന്‍ പോയാല്‍,

പൂവനമാവില്ലല്ലോ
ജീവിത, മതുപിന്നെ-
ക്കേവലം വനം മാത്രം-
സമ്പൂര്‍ണ്ണ സംതൃപ്തന്‍ ഞാന്‍!

വന്‍പിച്ച ഫലവൃക്ഷ-
മൊന്നുമി, ല്ലെന്നാലെന്തീ-
ച്ചെമ്പനീര്‍പ്പുന്തോപ്പെനി-
യ്ക്കേകിയല്ലോ, ഹാ, ദൈവം!

അത്ഭുതമെനിയ്ക്കെന്റെ
ജീവിതഗതിഭേദ-
മത്ഭുതമാണേവം നി-
ന്നാഗമോത്സവവും മേ!
                        9-11-1119
       21

ര്‍ത്ത്യതയുടെ മായയ്ക്കുമപ്പുറം
നൃത്തമാടും സനാതനസത്യമേ!
വിശ്വമൊട്ടുക്കണച്ചു തഴുകിടും
വിസ്മയാവഹനിത്യസൌന്ദര്യമേ!
തുച്ഛമാകുമീ മണ്‍കുടിലിങ്കലും
തുഷ്ടിയാല്‍,നിന്‍വിളക്കു കൊളുത്തി നീ!
                        12-10-1111