നീറുന്ന തീച്ചൂള - നാളത്തെ ലോകം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുങ്കുമപ്പൊട്ടുതൊടുന്നൊരാക്കൈകളില്‍
ച്ചെങ്കൊടി ഏന്തുന്ന മങ്കമാരേ,
വീതശങ്കം നിങ്ങള്‍ പോകുവിന്‍ മുന്നോട്ടു
വീരമാതാക്കളീ നാളെ നിങ്ങള്‍
പിച്ചിപ്പൂമാലകള്‍ കെട്ടുമക്കൈകളില്‍-
ക്കൊച്ചരിവാളേന്തും കന്യകളേ;
നാണിച്ചുനില്‍ക്കാതെ പോകുവിന്മുന്നോട്ടു
നാളത്തെ നന്മതന്‍ നാമ്പുകളേ!
വേദാന്തം വൈദികരോതുന്നതുകേട്ടു
വേവലാതിപ്പെടും വേലക്കാരേ,
പള്ളിയില്‍ ദൈവ,മില്ലമ്പലത്തിലും
കള്ളങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു കണ്ണൂകെട്ടി.
വിശ്വസിക്കായ്വിനച്ചെന്നായ്ക്കളെ, നിങ്ങള്‍
വിഭ്രമം വിട്ടിനി കണ്‍ തുറക്കിന്‍!
കണ്ടുവോ ചാകുന്നതായിരം ദൈവങ്ങള്‍
തെണ്ടിയടിഞ്ഞു നടവഴിയില്‍?
മര്‍ത്ത്യനേ മര്‍ത്ത്യനു നന്മചെയ്യൂ, മന്നില്‍
മറ്റുള്ളതെല്ലാ മിരുട്ടുമാത്രം.
മര്‍ത്ത്യനെത്തീര്‍ത്തതു ദൈവമോ, ദൈവത്തെ
മര്‍ത്ത്യനോ തീര്‍ത്തതെന്നോര്‍ത്തുനോക്കൂ!
മത്തടിക്കുന്ന നരച്ച മതങ്ങള്‍തന്‍
മസ്തകം നിങ്ങളടിച്ചുടയ്ക്കൂ!
തുപ്പുമവയുടനായിരംകൊല്ലമായ്-
ച്ചപ്പിക്കുടിച്ച മനുഷ്യരക്തം-
വീണവായിക്കുമവയെത്തടിപ്പിച്ച
പ്രാണന്‍ പിടയ്ക്കുന്ന മര്‍ത്ത്യരക്തം-
ഉണ്ണാതുറങ്ങാതുമിനീരിറങ്ങാതെ
കണ്ണടഞ്ഞോര്‍തന്‍ പവിത്രരക്തം.!-

 കൈക്കൂലികാണാതനുഗഹമേകുവാന്‍
കൈപൊക്കാത്തീശ്വരനീശ്വരനോ?
രണ്ടു തുട്ടേകിയാല്‍ ച്ചുണ്ടില്‍ച്ചിരിവരും
തെണ്ടിയല്ലേ മതം തീര്‍ത്തദൈവം?
കൂദാശ കിട്ടുകില്‍ ക്കൂസാതെ പാപിയില്‍
ക്കൂറുകാട്ടും ദൈവമെന്തു ദൈവം?
പാല്‍പായസം കണ്ടാല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്കുടന്‍
പാസ്പോട്ടെഴുതുവോനെന്തു ദൈവം?
കഷ്ടം, മതങ്ങളേ, നിങ്ങല്‍തന്‍ ദൈവങ്ങള്‍
നട്ടെല്ലൊടിഞ്ഞ നപുംസകങ്ങള്‍!
ലോകത്തി,ലൊന്നോടവയ്ക്കിനിയെങ്കിലും
ചാകാനനുമതിയേകരുതോ!
ദൈവമലട്ടി മനുഷ്യനെ യിത്രനാള്‍
ദൈവത്തെ മര്‍ത്ത്യനിനിയലട്ടും!

വൈവശ്യമെന്തിനു, നന്മവിളയട്ടെ
ദൈവക്കളകളരിഞ്ഞൊടുക്കൂ
എന്നിട്ടെറിഞ്ഞുകൊടുക്കുവിന്‍ കാലത്തിന്‍
മുന്നി,ലുല്‍ക്കര്‍ഷം ചുരന്നീടട്ടേ!
വേദങ്ങളേകീ പൊതിക്കാത്ത തേങ്ങകള്‍
വേലകള്‍ വാലാട്ടിയിത്രനാളും.
കൊങ്ങയ്ക്കു കേറിപ്പിടിക്കയാണിന്നവ
പൊങ്ങച്ചം കൊണ്ടിനിയെന്തുകാര്യം?

 പപ്പടം പായസം പാലടയൊന്നിച്ചു
പത്തുകൊല്ലം മുന്‍പു സദ്യയുണ്ടു.
കഞ്ഞിവെള്ളം പോലുമില്ലിന്നു-സദ്യകള്‍
വര്‍ണ്ണിക്കണം പോലും പട്ടിണികള്‍!

 കേവലം മത്തേറിക്കേരളസംസ്കാര-
ക്കേവഞ്ചിയൂന്നി മയങ്ങുവോരേ,
കാറുവെയ്ക്കുന്നതു കണ്ടുവോ, കാറ്റിന്റെ
കാഹളം കേട്ടുവോ?-കണ്‍തുറക്കിന്‍!
നിങ്ങളും, നിങ്ങള്‍തന്‍ പൊട്ടപ്പാത്തോണിയും
മുങ്ങുമിക്കോളില്‍-മതിമയക്കം!
എത്രയ്ക്കയവിറക്കീടും മൃഗങ്ങളും
പുത്തന്‍ പുല്‍ക്കൂമ്പുകള്‍ തേടിപ്പോകും.
കാണുന്നില്ലേ പുതുതൊന്നുമേ 'ഹാ' നിങ്ങള്‍
കാലികളേക്കാളും കഷ്ടമായോ?
പട്ടരും നായരും നമ്പൂരിയും സ്വാര്‍ഥം
കെട്ടിപ്പടുത്തുള്ളോരമ്പലങ്ങള്‍,
പെറ്റ സംസ്കാരത്തിന്‍ ജീര്‍ണ്ണിച്ചതാം ശവ-
പ്പെട്ടി ചുമന്നു നടക്കുവോരേ,
ഊട്ടുപുരയില്‍ച്ചെന്നെച്ചിലിലയ്ക്കു കൈ-
നീട്ടുവാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു ലജ്ജയില്ലേ?
പോരി,നരുവാളെടുക്കിന്‍, വിശപ്പിന്റെ
പോരിനൊരുമിച്ചണി നിരക്കിന്‍!
ചീര്‍ത്തമദങ്ങളരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തീടുവി-
നാര്‍ത്തികള്‍ക്കാശ്വാസമാനയിക്കിന്‍!
നാളത്തെ ലോകം, നവലോകം സംയുക്ത
വേലതന്‍ കൈയിലെക്കല്‍പവൃക്ഷം!
20-7-1946