സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം - തെങ്ങുകളുടെ വിഡ്ഢിത്തം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

"ന്തുവേണ, മെന്തു വേണ, മിങ്ങു പോരു നിങ്ങള്‍
എന്തുവേണമെങ്കിലു, മതേകാമല്ലോ ഞങ്ങള്‍!
നോക്കൂ. നോക്കൂ, ഞങ്ങളേന്തും കാഞ്ചനക്കുടങ്ങള്‍
കേള്‍ക്കൂ, കേള്‍ക്കൂ, ഞങ്ങളാണക്കല്‍പകദ്രുമങ്ങള്‍!
ഭംഗിയില്ലേ കാണുവാ, നണിയണിയായ് ഞങ്ങള്‍
തിങ്ങിവിങ്ങിനിന്നീടുമീ വെണ്മണല്‍ത്തടങ്ങള്‍?
ദൂരെയാത്രകാരണം തളര്‍ന്നുപോയീ നിങ്ങള്‍
സാരമില്ലീപ്പൂന്തണലില്‍ വിശ്രമിക്കൂ നിങ്ങള്‍.
മെല്ലെ, മെല്ലെ വീശി, വീശി സ്സൌഖ്യമേകാം ഞങ്ങള്‍
നല്ലപൊന്‍കിനാക്കള്‍ പൂക്കൂം നിദ്രപാകാം ഞങ്ങള്‍!!"

മാടിവിളിച്ചീവിധം മധുരമായ്ക്ഷണിച്ചാല്‍
മാറിയൊഴിഞ്ഞാരു പോകും മാറു ദിക്കില്‍പ്പിന്നെ?
ആഴിയലമാലകളില്‍ ത്തത്തിയുലഞ്ഞാടി-
ക്കോഴിക്കോട്ടും വന്നടുത്തി തന്നൊരു പായ്ക്കപ്പല്‍.
ഗാമയുമനുചരരും കാലുകുത്തീ മണ്ണില്‍;
ക്ഷേമല്‍ക്ഷ്മിക്കക്ഷണം കരടുപോയി കണ്ണില്‍!
കേരകല്‍പച്ഛായകളില്‍ ചെന്നവരിരുന്നു;
ദൂരയാത്രാക്ലേശമവര്‍ സര്‍വ്വവും മറന്നു.

പ്രീതിയുള്‍ച്ചേര്‍ന്നോതുകയായ് പ്പിന്നെയുമാക്കല്‍പ-
പാദപങ്ങള്‍, ശോഭിതാഭിമാനവേപിതങ്ങള്‍;-

"അപ്പുറത്തു കാന്മതെന്താ, ണങ്ങു നോക്കൂ നിങ്ങള്‍
കൊച്ചലകള്‍ പിച്ചവെയ്ക്കും പച്ചനെല്‍പ്പാടങ്ങള്‍!
നിന്നിടാമോ നാലുമാസംകൂടി നിങ്ങള്‍ക്കെന്നാ-
ലന്നു, നെല്‍ച്ചെടികളെപ്പൊന്‍താലികെട്ടിക്കാണാം!
താമരക, ളാമ്പലുകള്‍, തണ്ടുലഞ്ഞു, തങ്ക-
ത്താരണിത്താലങ്ങളേന്തി നില്‍പതു കണ്ടില്ലേ?
തത്തകള്‍, മാടത്തകള്‍, കരിയിലക്കിളികള്‍
തത്തിടുമാപ്പച്ചിലപ്പടര്‍പ്പുകള്‍ക്കിടയില്‍,
വാലുയര്‍ത്തി, മെയ്കുനിച്ചിരു, ന്നൊരണ്ണാനെന്തോ
വായിലാക്കി, ച്ചാടിയോടിപ്പോയിടുന്നു കണ്ടോ?
കുന്നിമാല മിന്നി മിന്നിയുമ്മവെയ്ക്കും മാറില്‍-
ക്കുന്നുലഞ്ഞണഞ്ഞീടുമാക്കന്യകളെക്കണ്ടോ? ..."

ഗാമയൊന്നു നീര്‍ന്നിരുന്നു,ക്ഷീണമൊക്കെത്തീര്‍ന്നു
കോമളസ്വപ്നങ്ങള്‍ പുല്‍കാന്‍ കണ്ണുകള്‍ വിടര്‍ന്നു.
തമ്മിലൊന്നു തോളുരുമ്മിക്കണ്ണുചിമ്മീക്കാണി-
ച്ചമ്മഹാരസജ്ഞര്‍ വീണ്ടും സസ്മിതം തുടര്‍ന്നു:-
"പോരു, മിനിയപ്പുറത്തേയ്ക്കെത്തിനോക്കൂ, ദൂരേ-
ച്ചാരുതയില്‍ മുങ്ങിനില്‍ക്കും കായ്കനികള്‍കണ്ടോ?
രണ്ടുഭാഗത്തൊന്നുപോലണിയണിയായ്, ക്കാറ്റില്‍-
ച്ചെണ്ടുലഞ്ഞു പൂവുതിരും തൈമരങ്ങളാലേ,
നിഹ്നൂതോജ്ജ്വലാംഗികളായ്പ്പാടിയാടിപ്പോകും
നിര്‍മ്മലസലിലകളാ നിമ്നഗകള്‍ കണ്ടോ?
കാട്ടുപുല്‍ത്തണ്ടൂതിയൂതിപുഷ്പവൃഷ്ടിപെയ്യി-
ച്ചാട്ടിടയരാടുമേയ്ക്കും പുല്‍ത്തടങ്ങള്‍ കണ്ടോ?
മഞ്ജരിതമഞ്ജുലതാപുഞ്ജകകദംബ-
മണ്ഡിതരസാലസാലമണ്ഡലശതങ്ങള്‍;
ഭൃംഗനാദസ്പന്ദിതവിശാലനീലരംഭാ-
രംഗസഞ്ചയങ്ങള്‍ മനോരഞ്ജകങ്ങള്‍ കണ്ടോ?
ചന്ദനലവംഗകേലാമല്ലികാമരിച-
കുന്ദകര്‍ണ്ണികാരജാതീഗന്ധബന്ധുരങ്ങള്‍;
കോകില, ശുക, മയൂര, കുക്കുട, കപോത-
കോമളഗളഗളല്‍ക്കളകളാഞ്ചിതങ്ങള്‍;
വാരണ, ശാര്‍ദ്ദൂല, ഭല്ലുകോ, ഗസൂകരാദി
ഘോരസത്വഗര്‍ജ്ജനമുഖരഭീകരങ്ങള്‍;
സംഗതനീഹാരധാരാസങ്കലിതശൈല-
തുംഗശൃംഗമണ്ഡലസ്ഥ്മേഘമേചകങ്ങള്‍;
സുന്ദരസുരഭിലസുശീതളസമീര-
സ്പന്ദനതരംഗിതഹരിതകാനനങ്ങള്‍!
എങ്ങുനിങ്ങള്‍ കാണുമേവം മന്നിലൊരു രാജ്യം
ഞങ്ങളുടെ രാജ്യമെന്തു ഭംഗിയുള്ള രാജ്യം?
പോവതാരാണിങ്ങണഞ്ഞാല്‍, ശ്രീമയമാം സാക്ഷാല്‍
ദേവലോകം തന്നെയാണീ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം!
ഇഷ്ടമുണ്ടിങ്ങാവസിയ്ക്കാനെങ്കിലേറ്റം ഞങ്ങള്‍
ക്കിഷ്ടമാണതെ, ന്തു വേണം, നല്‍കാമല്ലോ ഞങ്ങള്‍!! ...

പിച്ചവാങ്ങാനുമ്മറത്തെന്നെത്തിനിന്നോരാപ്പൂ-
മച്ചിലിന്നു, മെത്തമേലിരുന്നു മത്തടിപ്പൂ!
വീട്ടുകാര്‍, നിലവറയില്‍ക്കൈവിലങ്ങും ചാര്‍ത്തി
വീര്‍പ്പുമുട്ടി,പ്പട്ടിണിക്കു ചീട്ടുമായിരിപ്പൂ!
"പറ്റി!-തെല്ലുമോര്‍ത്തതില്ലന്നീയബദ്ധം ഞങ്ങള്‍!.."
പട്ടകളുലച്ചുരയ്പു കേരകല്പകങ്ങള്‍!
                               29-10-1944
45

ആരു നീ ശങ്കരീ, സങ്കല്‍പസായൂജ്യ-
സാരസചേതനസംശുദ്ധിമാതിരി?
                               3-5-1109.

46

അനുരാഗലോലനാ, യന്തിയിലിന്നുനി-
ന്നനുപമാരാമത്തില്‍ വന്നു ഞാ, നോമലേ!
പരിചിതനല്ലാത്ത ഞാനടുത്തെത്തവേ
ചിരിവന്നുപോയിതാ മുല്ലകള്‍ക്കൊക്കെയും!
                               12-5-1119

47

ജീവിതയാത്രയി, ലിത്ര നാള്‍, നീയൊരു
ഭാവനമാത്രയായ് നിന്നിരുന്നു.
എങ്കിലു, മപ്പൊഴും നിന്‍ ചുറ്റും ഞാനൊരു
തങ്കക്കിനാവായ് പറന്നിരുന്നു!
                               25-5-1119

48

അനുരാഗലോലസ്മിതാര്‍ദ്രമായി-
ട്ടനുപമേ, നിന്മൃദുമുഗ്ദ്ധചിത്തം
വിമലാനുഭൂതികളേകിയേകി
വികസിച്ചു നില്‍പിതെന്മുന്നിലേവം
സുരഭിലമാക്കുകയാണിതിന്നെന്‍-
സുലളിതസങ്കല്‍പമേഖലകള്‍-
                               31-12-1119

49

പ്രണയഭാരംകൊണ്ടിനിയൊരക്ഷര-
മരുളുവാന്‍പോലുമരുതാതെ,
മരുവുന്നു നിന്റെ വരവും കാത്തു, ഞാന്‍
മഹിതചൈതന്യസ്ഫുരണമേ!
അകലത്താകാശം തലകുനിച്ചു നി-
ന്നലകടലുടല്‍ പുണരവേ,
പിടയുകയാണെന്‍ഹൃദയവു, മേതോ
തടവലില്‍പ്പെട്ടു തളരുവാന്‍!
നിമേഷമോരോന്നും തവ സമാഗമ-
നിരഘസന്ദേശമറിയിക്കെ;
ഭരിതജിജ്ഞാസം, വിഫലമായ്, നിന്നെ-
ത്തിരയുന്നൂ, കഷ്ട, മിരുളില്‍ ഞാന്‍ ...
                               5-2-1120