ശ്മശാനത്തിലെ തുളസി - വസന്തത്തിനോട്
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

സന്തം വന്നുപോയ് വസന്തം വന്നുപോയ്
വസുമതി നവവിലാസിനിയായി
വിലസിതങ്ങളാം വിരിമലര്‍ ചൂടി
വിളങ്ങുകയായി വിപിന വീഥികള്‍!
മരങ്ങളേതാനും തളിര്‍ത്തു മറ്റുള്ള
തരുലതാദികളഖിലവും പൂത്തു.
കുളിര്‍ത്ത നീര്‍ത്തുള്ളി വഹിച്ചലഞ്ഞിടു-
മിളങ്കാറ്റിലെങ്ങും പരന്നു പൂമണം.
മരന്ദപാനത്തില്‍ മതിമറന്നെങ്ങും
മുരണ്ടുമണ്ടിനാര്‍ വിരണ്ട വണ്ടുകള്‍.
തളിര്‍ത്തതേന്മാവിന്‍ പടര്‍പ്പിങ്കല്‍ത്തത്തി-
ക്കളിച്ചു കാകളിപൊഴിച്ചു പൂങ്കുയില്‍.
ഹരിതനീരാളം പുതച്ചു മിന്നുന്ന
പരന്ന മൈതാനം പരമശോഭനം
ഇളവെയിലിന്റെ കനകകാന്തിയില്‍
കളിച്ചിളകിനാര്‍ ചെറുതേനീച്ചകള്‍.
തരംഗപാളിയാം വിപഞ്ചികമീട്ടി-
ത്തരംഗിണീഗണം തളര്‍ന്നൊഴുകുമ്പോള്‍
അതിനവമാകുമൊരു ചൈതന്യത്തില്‍
കതിരുകള്‍ കാണ്മൂ പ്രകൃതിയിലെങ്ങും.
അതുലാനന്ദത്തിന്‍ നിലയനമായി-
ട്ടിതുപോലെന്നെന്നുമിരിക്കാവൂ ലോകം!
വരാഭവാര്‍ന്നൊരീ വസുധയെവിട്ടു
പിരിഞ്ഞിടായ്ക നീ വസന്തകാലമേ!