നിര്‍വൃതി
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

ങ്കി,ലെന്നോടു നീയത്രമേലാര്‍ദ്രയാ-
ണെങ്കില്‍, നിനക്കിതാ നേരുന്നു നന്മ ഞാന്‍.
ഇപ്പത്തു നീണ്ട സംവത്സരമാശയ്ക്കു
തല്‍പമൊരുക്കിത്തളര്‍ന്ന മല്‍ജ്ജീവനെ,
ഇന്നെങ്കിലുമൊന്നു വിശ്രമിപ്പിക്കുവാ-
നുന്നിയല്ലോ നീ- കൃതാര്‍ത്ഥനായ്ത്തീര്‍ന്നു ഞാന്‍!
കൈക്കൊള്ളുകോമനേ,മുറ്റുമാത്മാര്‍ത്ഥത-
യുള്‍ക്കൊള്ളു മീ മല്‍ക്കൃതജ്ഞതാശംസ നീ.
നീ തന്നൊരാശാസുമങ്ങള്‍ സമസ്തവും
നീതന്നെയിന്നു മടക്കി വാങ്ങിയ്ക്കണേ!
ലോകത്തില്‍ മേലിലെനിയ്ക്കവയിങ്കല്‍നി-
ന്നേകമധുരസ്മരണമാത്രം മതി-
പോര, ഞാനര്‍ത്ഥിപ്പതന്യായമല്ലെങ്കി-
ലാരോമലേ, നിന്നരികിലിന്നിങ്ങനെ,
സല്ലാപലോലനായല്‍പനേരംകൂടി-
യുല്ലസിച്ചീടാനുമുണ്ടെനിക്കാഗഹം.
സമ്മതം മൂളലാലിന്ദ്രധനുസ്സൊന്നു
സഞ്ജനിപ്പിക്കുകെന്മോഹമേഘത്തില്‍ നീ!

രണ്ട്

ചൊല്ലിഞാനേവം-ഞൊടിക്കുള്ളി,ലോമലിന്‍
ചില്ലിക്കൊടികള്‍ ചുളിഞ്ഞതായ്ക്കണ്ടു ഞാന്‍.
പേശലനീലനേത്രങ്ങളില്‍ ജ്വാലകള്‍
വീശുമഹങ്കാരമല്‍പാല്‍പമങ്ങനെ,
കേട്ടുകെട്ടൊന്നോടടങ്ങീ,യനുഭാവ-
പുഷ്ടി വര്‍ഷിയ്ക്കും സഹതാപവൃഷ്ടിയില്‍!
എന്നിട്ടുമത്യന്തരൂക്ഷമാം കണ്‍മുന-
യെന്നില്‍ത്തറച്ചൊട്ടൊഴിഞ്ഞുനിന്നാളവള്‍.
ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും നടു-
ക്കാവിധം തത്തിത്രസിച്ചിതെന്‍ മാനസം.
ഒറ്റയ്ക്കൊരൊറ്റനിമേഷത്തൊടമ്മട്ടു
പറ്റിപ്പിടിച്ചു കിടപ്പു മല്‍സര്‍വ്വവും . ...
ഭാഗ്യം!-ജയിച്ചു ഞാന്‍!-രക്തത്തുടുതുടു-
പ്പേല്‍ക്കുമാറായ് വീണ്ടുമെന്‍കവിള്‍ത്തട്ടുകള്‍.
ഒന്നുമില്ലെങ്കിലുമെന്നന്ത്യവാഞ്ഛിത-
മിന്നു പാഴാകാതിരുന്നുവല്ലോ, മതി!
തോളോടുതോള്‍ ചേര്‍ന്നു, സല്ലപിച്ചിക്കുളിര്‍-
നീലശിലാതലത്തിന്മേലനാകുലം,
ഒന്നിച്ചിരിക്കാമെനിക്കുമെന്‍പ്രാണനാം
പൊന്നോമലാള്‍ക്കും-ജയിച്ചു ഞാന്‍ ഭാഗ്യവാന്‍!
ഇത്രയും കാലം സഹിച്ച ജീവവ്യഥ-
യ്ക്കത്രയ്ക്കുചിതമി പ്രത്യൌഷധാമൃതം.
പ്രത്യഹം നിന്നെത്തപസ്സുചെയ്തെങ്കിലും
പ്രത്യക്ഷയാകാതിരുന്നില്ലൊടുവില്‍ നീ!
സ്വര്‍ഗ്ഗമെന്‍ മുന്നില്‍ത്തുറന്നു കാണിക്കുവാന്‍
സ്വപ്നോപമം നീയണഞ്ഞൂ സുദിനമേ!
ആസ്വദിക്കട്ടെ ഞാനാകണ്ഠമിന്നു നീ-
യാര്‍ദ്രയായേകുമിദ്ദിവ്യസുധാമൃതം.
ആരറിയുന്നതൊടുങ്ങാതിരിക്കുകി-
ല്ലീ രാത്രികൊണ്ടിപ്രപഞ്ചമെ,ന്നോമനേ!....


മൂന്ന്

ക്രവാളത്തിലകലെപ്പടിഞ്ഞാറു
പൊല്‍ക്കതിര്‍പ്പൂക്കള്‍ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടങ്ങനെ,
ചന്ദ്രകലയും ചരമദിനേശനും
മന്ദഹസിയ്ക്കും മണിത്താരകകളും,
ഒന്നിച്ചനുഗഹി,ച്ചാകര്‍ഷകാഭമായ്
മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന പൊന്മുകില്‍ മാതിരി,
ഏതോമഹിതപരിവര്‍ത്തനമെന്റെ
ചേതന ചുംബിച്ചു-മറ്റൊരാളായി ഞാന്‍!
നിര്‍മ്മലേ, നിന്മനം നേടിയകാരണം
മന്മനമാടുന്നു ഗന്ധര്‍വ്വനര്‍ത്തനം.
മായികസ്മേരോജ്ജ്വലാനനേ, മോഹനേ,
മാമകപ്രാണനും പ്രാണനാമോമനേ,
എന്നോടു നിന്നനുഭാവമിതോര്‍ക്കുമ്പോ-
ഴെന്നെയുംകൂടി മറന്നുപോകുന്നു ഞാന്‍!
സൂര്യാസ്തമനവും, ചന്ദ്രോദയവു, മ-
ത്താരപ്രഭയും,വലാഹകദീപ്തിയും,
ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയിണക്കി നിര്‍ത്തീടുന്നി-
തിന്നിതാ, നിന്‍ മനോഭാവപ്രകടനം.
ആവേശകോല്‍ക്കടമായാത്മകാഭമാ-
മാ വലയത്തിനകത്താണു നില്‍പൂ ഞാന്‍.
ദൂരസാമീപ്യങ്ങളില്ലിതില്‍, സര്‍വ്വവും
ചേരുന്നിതെന്നില്‍-ഞാനാവിധമെന്തിലും!
ഈ മഹല്‍സ്വര്‍ഗ്ഗമിതാത്മാവിനുള്ളതാ-
ണോമനേ, മാംസമകന്നു മറയണം.
ഏകനിമേഷമിതിന്‍ നീണ്ടുനില്‍പാണു
നാകം-നിരുപമേ, നിര്‍വൃതിയാണു മേ!
ചേര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്നു നാം-മോദവും ഭീതിയും
ചേര്‍ന്നു, നില്‍ക്കുന്നിതെന്‍ മാറോടു ചേര്‍ന്നു നീ! ...

നാല്

ചുറ്റും കുളുര്‍ക്കെക്കുറുമൊഴിമുല്ലകള്‍
മുറ്റി മൊട്ടിട്ടൊരി ശ്യാമളകാനനം,
കോകിലാലാപത്തിലാകമാനം സദാ
കോരിത്തരിക്കിലും കേവലം നിര്‍ജ്ജനം.
കാലമോ,കാമുകര്‍ക്കേറ്റം പ്രിയപ്പെട്ട
കാമദഹേമന്തകാന്തസായന്തനം.
തൈമണിത്തെന്നലിന്‍ സൌരഭ്യസാന്ദ്രമാം
കൈ മെയ് മറന്നുള്ള മംഗളാലിംഗനം-
എന്തി,നല്ലെങ്കി,ലിക്കാടും മലയുമ-
ല്ലെന്തും നവീനം-പരം മനോമോഹനം!
ചെന്നിരിക്കാമാശ്ശിലാതളിമത്തിങ്ക-
ലൊന്നിച്ചുതോള്‍ ചേര്‍ന്നിനി നമുക്കോമനേ!
കാറകന്നാദിത്യകാന്തിയാറാടിയ
താരാപഥംപോല്‍ത്തെളിഞ്ഞിതിന്നെന്‍ മനം.
കാല്ലത്തു തൈമണിക്കാറ്റില്‍ പ്പനീരലര്‍-
പോലതാടുന്നൂ ചിരിച്ചുകൊണ്ടങ്ങനെ.
പിന്നിലകലെക്കിടപ്പൂ വെറുങ്ങലി-
ച്ചൊന്നോടെയെന്‍ ഭൂതകാലനിരാശകള്‍!
മുള്ളാണു നീളെ നിറഞ്ഞു കിടപ്പതു
മുല്ലമലരല്ല ജീവിതപ്പാതയില്‍.
ആവശ്യമെന്തെനിക്കമ്മട്ടിലായതി-
ലാവേശപൂര്‍വ്വം പരിഭവിച്ചീടുവാന്‍?

അന്നതു ചൊന്നെങ്കി,ലന്നിതു ചെയ്തെങ്കി-
ലന്നതു നേടാ,നതന്നു നഷ്ടപ്പെടാന്‍,
ഒത്തീടുമായിരുന്നെന്നുള്ള ചിന്തയേ
ചിത്തത്തില്‍നിന്നു ബഹിഷ്ക്കരിക്കുന്നു ഞാന്‍!
മോഹിച്ചു ഞാനിത്രകാലവു,മെങ്കിലും
സ്നേഹമെന്നോടവല്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നുവോ?
ഏവമുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍-വെറുക്കാനു-
മാവാമവള്‍ക്കതേമട്ടിലെന്നെ സ്വയം.
ആര്‍ക്കുസാധിക്കും പറയാ,നതൊന്നുമി-
ന്നോര്‍ക്കുവാനിപ്പോളൊരുമ്പെടുന്നില്ല ഞാന്‍.
ആകയാ,ലാവക യാതൊന്നുമോര്‍ക്കുവാന്‍
പാകാതിരിപ്പതാണേറ്റവുമുത്തമം!
ഒക്കയുമ്പോട്ടെ-കവിളില്‍ കവിള്‍ ചേര്‍ത്തു
നില്‍ക്കുന്നിതിങ്ങിതാ ഞാനുമെന്‍ പ്രാണനും! ...

അഞ്ച്

ര്‍മ്മോക്തികളില്‍ പരാജിതനാകുന്ന-
തിമ്മന്നില്‍ ഞാന്‍ മാത്രമാണോ, നിനയ്ക്കുകില്‍?
എന്തി,നെല്ലാവരും യത്നിപ്പൂ തീവ്രമാ-
യെന്തിലു,മെന്നാല്‍ ജയിക്കുവോരാരതില്‍?
സല്ലപിപ്പൂ ഞങ്ങളൊന്നിച്ചിരുന്നു, ഞാ
നല്ലീ ജഗത്തിലവരിലും ഭാഗ്യവാന്‍?
അന്യലോകങ്ങള്‍ നവീനനഗരങ്ങ-
ളന്യൂനശോഭങ്ങള്‍ കണ്ടുകണ്ടങ്ങനെ,
പൊന്നിന്‍ ചിറകടിച്ചെന്നന്തരാത്മാവു
പൊങ്ങിപ്പറന്നുപോംപോലെ തോന്നുന്നു മേ!
രണ്ടുവശത്തും പ്രപഞ്ചമിരച്ചാര്‍ത്തു-
കൊണ്ടു കുതിക്കെ, ഞാന്‍ ചിന്തിക്കയാണിദം:-
യത്നം, പതനം, പരാജയം - പിന്നെയും
യത്നം-സഹനസമരമിതത്ഭുതം!
കര്‍മ്മപ്രപഞ്ചം കുതിപ്പു മുന്നോട്ടു, നീ
കണ്ണൊന്നയയ്ക്കുകാക്കര്‍മ്മസമാപ്തിയില്‍.
നിര്‍വ്വഹിക്കപ്പെട്ടതായ നിസ്സാരവും
നിര്‍വ്വഹിക്കപ്പെടാതുള്ള നിസ്സീമവും;
ഇന്നത്തെയീ വര്‍ത്തമാനവു,മാശതന്‍
പൊന്നൊളി പൂശി മറഞ്ഞൊരാഭൂതവും;
തമ്മിലെന്നിട്ടൊന്നു താരതമ്യം ചെയ്തു
നിര്‍ണ്ണയിച്ചാലുമവയ്ക്കെഴുമന്തരം.
സ്നേഹിക്കുമെന്നുമാത്മാര്‍ത്ഥമായീ വിശ്വ-
മോഹിനിയെന്നെ,യെന്നാശിച്ചിരുന്നു ഞാന്‍.
ഇല്ല പരിഭവം തെല്ലു,,മെന്തി,ന്നിതാ
സല്ലപിപ്പൂ ഞങ്ങള്‍-ഭാഗ്യവാനല്ലി ഞാന്‍! ....


ആറ്

ന്തു കൈയും തലച്ചോറുമാണൊന്നിച്ചു
സന്തതം ചേര്‍ന്നു പോയിട്ടുള്ളതൂഴിയില്‍?
എന്തുമനസ്സിനൊത്തിട്ടുണ്ടിണക്കുവാന്‍
ചിന്തയോടൊന്നിച്ചുതന്നെ സംരംഭവും?
എന്തു കര്‍മ്മം വെളിവാക്കിയിട്ടുണ്ടതിന്‍
ചിന്താശതങ്ങള്‍തന്‍ പൂര്‍ണ്ണരൂപങ്ങളെ?
ഹന്ത, മാംസത്തിന്‍ യവനികാബാധവി-
ട്ടെന്താത്മശക്തി നിന്നിട്ടുണ്ടവനിയില്‍?
ഞങ്ങളോന്നിച്ചിരിക്കുന്നു, നെടുവീര്‍പ്പു
പൊങ്ങിയുലയുന്നിതോമലിന്‍ മാര്‍ത്തടം.
ഒന്നല്ലൊരായിരം രത്നകിരീടങ്ങള്‍
മന്നിലു,ണ്ടെത്തിപ്പിടിക്കുവാനൊക്കുകില്‍:
എന്തി,ന്നവയും ചുമന്നു നിന്നിട്ടു, ചെ-
ന്നന്ത്യത്തില്‍ വിസ്മൃതിക്കുള്ളിലടിയുവാന്‍!
പത്തുവരിക,ളടങ്ങിയവയില-
ത്യുത്തമരാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്റെ ജീവിതം.
അസ്ഥികള്‍കൊണ്ടു പടുത്തുള്ളൊരദ്രിത-
ന്നഗഭാഗത്തൊരു ചഞ്ചല്‍പ്പൊന്‍കൊടി-
എന്തെന്നോ?-വാള്‍ത്തലച്ചൊരിത്തീപ്പൊരി
ചിന്തിയോരുഗഭടാഗിമവിക്രമം
എന്തവന്‍ നേടി?-വെറുമൊരു കാറ്റുവ-
ന്നുന്തിയാല്‍ വീഴുമൊരു വെറും ചെങ്കൊടി!
കൂട്ടക്കൊലയില്‍ വിറയ്ക്കാത്തൊരക്കരം
കൂട്ടൊന്നുമില്ലാതടിഞ്ഞുപോയ്പ്പൂഴിയില്‍.
ചാരം, സമസ്തവും ചാരം, ചിരിക്കുന്നു
ചാരെ ശ്മശാനം-കുതിക്കുന്നു ജീവിതം!
സമ്മതിക്കാതിരിക്കില്ലിവ,രെന്‍ നര്‍മ്മ-
സല്ലാപമാണിവയെക്കാളുമുത്തമം! ...

ഏഴ്

വ്യര്‍ത്ഥമീ യത്ന,മിക്കാണുന്നവയ്ക്കൊക്കെ-
യര്‍ത്ഥമെന്താ,ണൊന്നു ചൊല്ലിത്തരൂ, കവേ!
സംഗീതസാന്ദ്രമായ് സ്പന്ദിപ്പതല്ലി, ഹാ,
മംഗളാത്മന്‍, ഭവല്‍ദിവ്യമസ്തിഷ്കകം?
ഞങ്ങളനുഭവിക്കുന്നവമാത്രമാ-
ണങ്ങു വര്‍ഷിപ്പതീ വാങ്മയധാരയില്‍,
അന്തരാത്മാവിലങ്ങാഞ്ഞുപുല്‍കുന്നൊരാ-
സ്സുന്ദരവസ്തുക്കളൊക്കെയുമൊന്നുപോല്‍,
വിട്ടിട്ടുപോകുമാ മായികമുദ്രകള്‍
പട്ടുനൂലില്‍ക്കോര്‍ത്തു മാല തീര്‍പ്പൂ ഭവാന്‍.
അര്‍ത്ഥവും വാക്കും കരംകോര്‍ത്തു സംഗീത-
തല്‍പത്തിലങ്ങിരുത്തുന്നൂ യഥോചിതം;
ഈ മഞ്ജുനീലശിലാതലത്തിങ്കലെ-
ന്നോമലും ഞാനും ലസിക്കുന്നമാതിരി!
അല്‍പമേതാണ്ടൊരു സാരവത്താണ,ത-
ല്ലത്യന്തമാണതിന്‍ പ്രാധാന്യമോര്‍ക്കുകില്‍.
എന്നാലഖിലരുമാശിച്ചു യത്നിപ്പൊ-
രന്നിധി കൈവശം നേടിവെച്ചോ ഭവാന്‍?
ദീനന്‍, ദരിദ്ര, നകാലവാര്‍ദ്ധക്യവാ-
നാണവരെപ്പോല്‍ ഭവാനും മഹാമതേ!
കഷ്ട,മൊരൊറ്റവരിയെങ്കിലുമൊന്നു
കുത്തിക്കുറിക്കാത്ത ഞങ്ങളെക്കാട്ടിലും,
എന്തെന്തു മേന്മയ്ക്കു പാത്രവാനായ് ഭവാന്‍?
ഹന്ത, വിഫലം, വിഫലം സമസ്തവും!-
ഈ നര്‍മ്മസല്ലാപ,മെന്നാ,ലനുഭൂതി-
യാണെനിയ്ക്കേകുന്ന, താസ്വദിക്കട്ടെ ഞാന്‍!! ...


എട്ട്

ശില്‍പതന്ത്രജ്ഞ, ഭവല്‍ സിദ്ധിയും വെറും
സ്വപ്നം-ജയിച്ചതില്ലെങ്ങും പരീക്ഷയില്‍.
അക്കലാലക്ഷ്മിയ്ക്കടിമയായ്ജ്ജീവിതം
മുക്കാലുമര്‍പ്പിച്ചധ:പതിച്ചൂ ഭവാന്‍.
മന്ദാക്ഷലോലയായ്പ്പന്തടിച്ചുംകൊണ്ടു
മന്ദസ്മിതംചെയ്തു നില്‍പൂ തിലോത്തമ.
തര്‍പ്പിച്ചു തന്‍ജീവരക്തം മുഴുവനും
കല്‍പനാതീതമാശ്ശില്‍പത്തിനായ് ഭവാന്‍.
എന്നാലതിന്‍ നേര്‍ക്കു കണ്ണൊന്നെറിഞ്ഞിട്ടു
പിന്നെയും ഞങ്ങള്‍ തിരിപ്പൂ ശിരസ്സുകള്‍;
അപ്പുഴവക്കില്‍ക്കടത്തുവള്ളത്തിലു-
ള്ളപ്പെണ്‍കിടാവിനെ നോക്കി രസിക്കുവാന്‍!
അത്രനിസ്സാരമാം സിദ്ധിയില്‍സംതൃപ്തി
ചിത്തത്തിലങ്ങയ്ക്കു തോന്നുമോ?-തോന്നുകില്‍,
എന്നാത്മവാഞ്ഛിതം സാധിച്ചതായ ഞാന്‍
പിന്നെപ്പരിതപ്തനായിച്ചമയുമോ? ...
ഗായക, സന്തതാലാപത്തിലങ്ങത-
ന്നായുസ്സു പാടേ നരച്ചിട്ടുമിപ്പൊഴും,
കഷ്ട,മിന്നേകസുഹൃത്തില്‍നിന്നങ്ങേയ്ക്കു
കിട്ടിയിട്ടുള്ളതീയാശംസ മാത്രമോ?
"ഗന്ധര്‍വ്വനെപ്പോലെ പാടു,മാ വീണയില്‍
ബന്ധുരഗാനം തുളുമ്പിയ്ക്കുമാ മഹാന്‍!
എങ്കിലും നാളത്തെ ലോകം മതിക്കുന്ന-
തെന്തെന്നു ഞങ്ങള്‍ക്കറിഞ്ഞിടാം സ്പഷ്ടമായ്.
ഗാനകലയിലക്കാലഗതിക്കൊത്തു
നൂനമണയും പല പരിവര്‍ത്തനം!"
ഞാനും പറയാ,മതേ,വിസ്മൃതന്തന്നെ
ഗാനാത്മകന്‍ ഭവാന്‍ നാളെ, മഹാമതേ!
ഞാനുമെന്‍യൌവനം നല്‍കീ-നിരാശയി-
ല്ലാനന്ദമല്ലീ പകരം ലഭിച്ചു മേ!
സല്ലപിപ്പൂ ഞങ്ങള്‍-ഞാനുമെന്നോമലും-
നല്ലതു, നിങ്ങളേക്കാട്ടില്‍ ഞാന്‍ ഭാഗ്യവാന്‍!! ...


ഒന്‍പത്

ര്‍ക്കുസാധിക്കും നമുക്കു വേണ്ടുന്നതി-
ലേറ്റവുമുത്തമമിന്നതെന്നോതുവാന്‍?
ഈ നര്‍മ്മസല്ലാപരംഗം മതി-യിതാ-
ണാനന്ദരംഗം-മഹല്‍സ്വര്‍ഗ്ഗമണ്ഡപം.
ഇങ്ങുവെച്ചിങ്ങുവെച്ചാസ്വദിക്കട്ടെയീ
മംഗലാപാംഗിതന്‍ മാധുരിയൊക്കെ ഞാന്‍.
ഏകനിമേഷമിതിന്‍ നീണ്ടുനില്‍പാണു
ലോകം പുകഴ്ത്തുന്ന നാകം- വിജയി ഞാന്‍!
ഇല്ല പരലോകചിന്തയ്ക്കണുപോലു-
മില്ലിടമീയന്ത്യസല്ലാപവേദിയില്‍
ആസ്വാദനം, വെറുമാസ്വാദനം മാത്ര-
മാശ്രയിച്ചാണിതിന്‍ സര്‍വ്വസാഫല്യവും! ...


പത്ത്

ല്ല കളയാനൊരു നിമേഷംപോലു-
മല്ലല്ലിതെ, ന്താക്കഥയേ മറന്നു ഞാന്‍!
ഇത്രയും നേരമായിട്ടുമൊരക്ഷരം
ശബ്ദിക്കുവാനൊന്നൊരുങ്ങിയിട്ടില്ലിവള്‍!
മൌനം-നതാനനം, വിഹ്വലാലോകനം.
യൌവനത്തിങ്കല്‍ നാം നോക്കുന്നു ചുറ്റിലും
നിര്‍വ്വാണദത്തില്‍ മിഴിയുറപ്പിക്കുവാന്‍.
ആയതുകണ്ടെത്തിയെന്നാ,ലധീനത്തി-
ലായാ,ലതുതന്നെ നാകത്തിലെസ്സുഖം!
ഹാ, നാകസൌഖ്യം മുഴുവനെനിക്കിങ്ങു
വേണമെന്നാണോ വിധിമതമെങ്കിലോ-
ആവിധം ഞാനൊരുടമ്പടി ചെയ്താണു
ഭൂവിതിലാഗമിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലോ!-
എന്നിരുന്നാലും നയിക്കേണ്ടതാണൊരാള്‍-
ക്കന്യലോകത്തും കുറച്ചൊരു ജീവിതം!
ദൂരെയാണാ മഹത്സ്വര്‍ഗ്ഗം-സ്വയം മൃതി-
ദ്വാരം തുറക്കപ്പെടേണം-ക്ഷമിക്കണം.
അങ്ങുചെന്നീടിലും വിശ്വസിച്ചീടുന്ന-
തെങ്ങനെ സിദ്ധിയ്ക്കുമീസ്സുഖമെന്നു ഞാന്‍?
നിസ്തുലസ്വര്‍ഗ്ഗത്തെ നേടിയിട്ടാവണം
നില്‍ക്കേണ്ടതാ മരണത്തെയും കാത്തു നാം.
ഇന്നീ മനോജ്ഞവിജയമാല്യത്തിനാ-
ലെന്നാത്മരംഗം വിലാസഹാസോജ്ജ്വലം
നിര്‍മ്മലമാകുമീ നിര്‍വൃതിപൂണുമോ
നിങ്ങള്‍ പുകഴ്ത്തുമസ്വര്‍ഗ്ഗലോകത്തു ഞാന്‍?
ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലോ?-വേണ്ട
പിന്നോട്ടു ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞൊഴിയുന്നു ഞാന്‍.
ഈ ലൊകമിത്രയ്ക്കു നന്നാണിതിലേറെ
മേലെയായ്ത്തോന്നുമോ നാകം നമുക്കിനി?
സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ വെച്ചിസ്സുഭഗയെക്കാണുവാ-
നൊക്കുമെന്നോ വീണ്ടു,മെന്തു മിഥ്യാഭ്രമം!
ഭാവപ്രസന്നസുശക്താഭിരാമരായ്
ജീവിതത്തിന്റെ സുവര്‍ണ്ണഘട്ടത്തില്‍ നാം
നില്‍ക്കുമ്പൊളഗിമസ്ഥാനസ്ഥമാ,യത്ര
നിസ്തുലമാ,യെന്തിനെക്കൊതിക്കുന്നുവോ,
നമ്മോടതൊത്തുചേര്‍ന്നീടുകില്‍, സ്വര്‍ഗ്ഗമ-
തിമ്മന്നിലെത്തി-ഹാ, നേടി നാം നിര്‍വൃതി!
എന്തായിരിക്കും കരത്തില്‍ കരം കോര്‍ത്തു
സന്തതമിങ്ങനെ സല്ലാപലോലരായ്,
ആകല്‍പകാലം, മരിക്കാതെ, യൌവ്വനം
പോകാതെ, നിത്യം പുലരും പുതുമയില്‍,
സന്തുഷ്ടരായ്, ബാഹ്യതയൊഴിച്ചൊന്നിലു-
മന്തരമേശാതെ ഞങ്ങള്‍ ജീവിക്കുകില്‍?-
എന്തായിരിക്കും ക്ഷണികനിമേഷമി-
തന്തമറ്റങ്ങനെ നീണ്ടുപോയീടുകില്‍?-
സാക്ഷിനിന്നീടുകെന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗമേ, നീയെന്റെ
മോക്ഷത്തി,ലീ മമ സായൂജ്യപൂര്‍ത്തിയില്‍!-
എന്നെന്നുമിങ്ങനെ ഞാനുമെന്നോമലു-
മൊന്നിച്ചിരുന്നു രസിച്ചു സുഖിപ്പതില്‍!-
മോക്ഷ,മിതാണെന്റെ മോക്ഷ,മിതിനൊന്നു
സാക്ഷിനില്‍ക്കേണമേ നീ മഹല്‍സ്വര്‍ഗ്ഗമേ! ....

"http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B5%BC%E0%B4%B5%E0%B5%83%E0%B4%A4%E0%B4%BF" എന്ന താളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ചത്