രാഗപരാഗം - വാസവദത്ത
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

  വാസവദത്ത

"സമയം-നീ നെറ്റിചുളിച്ചിടൊല്ലേ
സദയം, മാപ്പിന്നെനിക്കേകുകില്ലേ?
സഹജേ, നീപോകൂ സമാശ്വസിക്കൂ
സമയമാകട്ടെ, ഞാന്‍ വന്നുകൊള്ളാം!

'സമരമാകട്ടെ, ഞാന്‍ വന്നിടാം' പോല്‍!
സവിലാസചൈത്രമിതെത്ര നില്‍ക്കും?
ഇളനീലവിണ്ണില്‍ വിശാലഹൃത്തി-
ലിളകുമാ വെണ്മേഘചിന്തകളില്‍
കലരും കലാപകരാവലിയാല്‍
കലിതാഭമായീ ജഗത്തഖിലം.
കരിതേച്ചു ശീലിച്ച രാവിനേയും
കമനീയമാക്കുന്നൊരാ വെളിച്ചം.
'വിജയിപ്പൂതാകെ'ന്നായ് രാക്കിളികള്‍
വിവിധസ്വരങ്ങളില്‍ വാഴ്ത്തിപ്പാടി.
കുളിര്‍കാറ്റില്‍പ്പര്‍ണ്ണശാലാങ്കണത്തില്‍-
ത്തുളസികളെന്തോ രഹസ്യമോതി,
പെരുവഴിവക്കിലെപ്പാല പൂത്ത
പരിമളം കാമം വിതച്ചു കാറ്റില്‍.
ചെറുമക്കുടിലില്‍ച്ചേമന്തി പൂത്തു
............................

         (അപൂര്‍ണ്ണം)