ബാഷ്പാഞ്ജലി - പ്രതിജ്ഞ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

പ്രതിജ്ഞ
പ്രണയലോലനാ,യമലേ നിന്നടു-
ത്തിരവിലിന്നു ഞാനെത്തും;
മണിയറവാതിലടച്ചിരുന്നാലു-
മകത്തുവന്നു ഞാന്‍ നില്‍ക്കും;
അധരമല്‍പവുമനങ്ങിടാതെ, ഞാന്‍
വിളിച്ചുനിന്നെയുണര്‍ത്തും;
അതുലേ, നീപോലുമറിയാതെ നിന്നെ-
പ്പുണര്‍ന്നു ഞാനുടന്‍ പോരും!
സാനുമോദം, നിദ്രയിലീ- ലോകമാകമാനം
പൂനിലാവോടൊത്തുചേര്‍ന്നു- ലാലസിക്കും നേരം;
പാതിരാക്കുയിലുണര്‍ന്നു- പാടിയതിന്‍ശേഷം
പാലപൂത്തു പരിമളം- താവിനില്‍ക്കും നേരം;
ശാരദശശാങ്ക ബിംബം- മാഞ്ഞുമാഞ്ഞൊടുവില്‍
താരകകള്‍പോലുമൊന്നു- കണ്ണടയ്ക്കും നേരം-
പ്രണയലോലനാ, യമലേ, നിന്നടു-
ത്തിരവിലിന്നു ഞാനെത്തും;
മണിയറവാതിലടച്ചിരുന്നാലു-
മകത്തുവന്നു ഞാന്‍ നില്‍ക്കും;
അധരമല്‍പവുമനങ്ങിടാതെ, ഞാന്‍
വിളിച്ചുനിന്നെയുണര്‍ത്തും;
അതുലേ, നീപോലുമറിയാതെ നിന്നെ-
പ്പുണര്‍ന്നു ഞാനുടന്‍ പോരും!
പുഷ്പമയതല്‍പകത്തില്‍- പട്ടണിവിരിപ്പില്‍
നിഷ്ക്രമിതദീപികത- ന്നല്‍പരുചിയിങ്കല്‍;
നീലമുകില്‍ച്ചുരുള്മുടി- ലോലമായഴിഞ്ഞും;
ജാലകത്തിലൂടകത്തു- ചേലിലലഞ്ഞെത്തും
ലോലവായുവേറ്റളക- രാജികളുലഞ്ഞും;
മാനസം കവര്‍ന്നെടുക്കും- മാതിരിയിലേവം
മാമകസൌഭാഗ്യമേ, നീ- നിദ്രചെയ്യുംനേരം-

പ്രണയലോലനാ, യമലേ, നിന്നടു-
ത്തിരവിലിന്നു ഞാനെത്തും;
മണിയറവാതിലടച്ചിരുന്നാലു-
മകത്തുവന്നു ഞാന്‍ നില്‍ക്കും;
അധരമല്‍പവുമനങ്ങിടാതെ, ഞാന്‍
വിളിച്ചുനിന്നെയുണര്‍ത്തും;
അതുലേ, നീപോലുമറിയാതെ നിന്നെ-
പ്പുണര്‍ന്നു ഞാനുടന്‍ പോരും!
അത്യുദാരമിന്നൊരോമല്‍- സ്വപ്നമായ് ഞാന്‍ മാറും
നര്‍ത്തനം ചെയ്തൊടുവില്‍ നിന്‍- മെത്തയിലണയും;
പ്രേമസുധയൂറിനില്‍ക്കും- മാമകാത്മസൂന-
മോമലേ, നിഞ്ചേവടിയില്‍- കാഴ്ചവെയ്ക്കുംനേരം
സ്വാഗതോക്തിമൂലമെന്നെ- സ്വീകരിക്കുവാനായ്
ഭാഗധേയവല്ലികേ,നിന്‍- ഭാവനകള്‍ പോരും.
നാമിരുവരകലത്തില്‍- വാഴ്കയാണെന്നാലും
ഈവിരഹമോര്‍ത്തുനമ്മള്‍- മാഴ്കയാണെന്നാലും-
പ്രണയലോലനാ, യമലേ, നിന്നടു-
ത്തിരവിലിന്നു ഞാനെത്തും;
മണിയറവാതിലടച്ചിരുന്നാലു-
മകത്തുവന്നു ഞാന്‍ നില്‍ക്കും;
അധരമല്‍പവുമനങ്ങിടാതെ, ഞാന്‍
വിളിച്ചുനിന്നെയുണര്‍ത്തും;
അതുലേ, നീപോലുമറിയാതെ നിന്നെ-
പ്പുണര്‍ന്നു ഞാനുടന്‍ പോരും! 2151109