നിര്‍വ്വാണമണ്ഡലം - വിജയത്തിന്റെ പിന്‍പേ‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

വിജയത്തിന്റെ പിന്‍പേ

മറയല്ലേ, മായികേ, നീ ഗമിക്കും
മലര്‍വാടിയിങ്കലേക്കാണു ഞാനും !
അനുപമശിഞ്ജിതം വീശിവീശി-
യകലേ നീ മാറിയൊഴിഞ്ഞതെന്തേ ?
മുനകൂര്‍ത്ത മുള്ളു തറഞ്ഞു പാദം
മുഴുവനും വിണ്ടു നിണത്തില്‍ മുങ്ങി
പരുഷാശ്മഖണ്ഡങ്ങള്‍ പാതയിങ്കല്‍
പരവശമാകുന്നു മല്‍പ്രയാണം.
പൊരിവെയ്ലില്‍ ചുട്ടുപഴുത്ത മണ്ണില്‍
പൊരിയവേ, മുന്നോട്ടു ഞാന്‍ കുതിപ്പൂ.
തവ രമ്യമായൂരപിഞ്ഛിക നീ
തളിരെതിര്‍ക്കൈകളാല്‍ വീശിവീശി
കഴല്‍നിലത്തെങ്ങുമേ തൊട്ടിടാതെ
കനകാംഗി വായുവില്‍ നീ ഗമിപ്പൂ !
ഇടയപ്പെണ്ണാരാലൊടിച്ചു നീട്ടു-
മിലയണിത്തൈമരക്കൊമ്പിന്‍ പിമ്പേ
അജകിശോരമ്പോ,ലനുനിമേഷ-
മനുഗമിക്കുന്നു ഞാന്‍ ഹന്ത നിന്നെ !
ചുടുവെയ്ലില്‍പ്പോലുമൊരല്‍പനേര-
മിടതരുന്നില്ല നീ വിശ്രമിക്കാന്‍ !
ഇരുമട്ടാണെങ്കിലും നിന്റെ പിമ്പേ
ഗതി തുടരാനാണെനിക്കു മോഹം.
തവ വിശ്രമാരാമഭൂവിലെങ്ങും
തളിരിട്ടു നില്‍ക്കുന്നൊരുന്മദങ്ങള്‍
അനുപമശാന്തിതന്‍ പൂന്തണലി-
ന്നവലംബമാണെന്നെനിക്കറിയാം.
ഭുവനമാം പൂവില്‍നിന്നുത്ഭവിക്കും
ശിവമയസൌരഭധോണിയില്‍
സതതമെന്‍ കര്‍ത്ത്വ്യബോധഭൃംഗം
ഹൃദയകോശത്തില്‍ ചിറകടിപ്പൂ !
അവിടെ നിന്മാദകമോഹനമാ-
മലരണിത്തോപ്പില്‍ വന്നിട്ടുവേണം-
അനുപമോല്‍ക്കര്‍ഷങ്ങള്‍ പട്ടു പാടു-
മവിടെ നിന്‍ തോപ്പില്‍ വണ്ണിട്ടുവേണം.
പ്രതിബന്ധബദ്ധമായ് വീര്‍പ്പിടുമെന്‍
ഹൃദയകവാടം തുറന്നിടുവാന്‍!

മറയല്ലേ, മായികേ, നീ ഗമിക്കും
‌മലര്‍വാടിയിങ്കലേക്കാണു ഞാനും !