ചൂഡാമണി - നൈരാശ്യത്തില്‍ നിന്ന്
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

ലോകമേ വെറും ഭിക്ഷുവെപ്പോലെന്നെ-
"പ്പാക, പോക' യെന്നാട്ടിയോടിച്ചു നീ!
ഒന്നു വിശ്രമിച്ചീടുവാന്‍ കൂടിയും
തരുന്നതില്ലയെനിക്കു നീ സമ്മതം.
ജീവിതത്തിന്‍ തെരുവിലവശനാ-
യാ വെയിലത്തലഞ്ഞുനടന്നു ഞാന്‍!
അന്തിമാരുണനായിരം രശ്മികള്‍
ചിന്തി,യെന്നെത്തഴുകുന്നവേളയില്‍;
ചന്ദ്രലേഖ കിളര്‍, ന്നെന്റെ മേനിയില്‍
ചന്ദനച്ചാറു പൂശുന്നവാളയില്‍;
നീ കുശലം തിരക്കി വരുന്നുവോ
നീതിയില്ലാത്ത നിഷ്ഠൂരലോകമേ?
പോക പോ, കെനിക്കാവശ്യമില്ല, നീ-
യേകുവാന്‍ നീട്ടു, മിക്കീര്‍ത്തിമുദ്രകള്‍!

                             -ഡിസംബര്‍ 1939