രാഗപരാഗം - പ്രേമപൂജ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

  പ്രേമപൂജ

എന്തിലും മീതെ ഞാന്‍ വാഴ്ത്തിടും, പ്രേമമേ
ചിന്തനാതീതമാം നിന്മഹത്വം.
വിശ്വം മുഴുവന്‍ നിറഞ്ഞുകവിയും, നിന്‍
ശശ്വല്‍പ്രകാശത്തില്‍ മുങ്ങി മുങ്ങി.
മന്ദഹസിച്ചു വിടര്‍ന്നു വിളങ്ങണ-
മെന്നാത്മകോരകമെന്നുമെന്നും!
ഉല്‍പന്നമാകണമുന്മാദസൌരഭ-
മപ്പിഞ്ചു വാടാമലര്‍ക്കുടത്തില്‍!

ഓരോപരിണാമമെത്തിയെത്തി, സ്വയ-
മോരോന്നായെല്ലാം മറഞ്ഞുപോകും.
തെല്ലും വിലയവും രൂപാന്തരങ്ങളു-
മില്ലാതെ നില്‍ക്കുന്നതൊന്നു മാത്രം.
മിന്നിത്തിളങ്ങി വിളങ്ങുന്നു മേല്‍ക്കുമേല്‍
വിണ്ണിന്റെ വാടാവെളിച്ചമേ, നീ!
പായുന്നതുണ്ടെന്നുമിപ്രപഞ്ചത്തിലെ-
പ്പാഴ്നിഴല്‍പ്പാടുകളാകമാനം.
നീ മാത്രം ശേഷിപ്പൂ, നീമാത്രം ഭാസിപ്പൂ
സീമാവിഹീനമേ, വിസ്മയമേ!
സത്യം നീ, സത്യം നീ, സച്ചിതാനന്ദം നീ
നിസ്തുലപ്രേമമേ, സര്‍വ്വവും നീ!
മറ്റെല്ലാം മായികം, സ്വപ്നം, മരീചികാ-
വിഭ്രമം-ഏതോചലനചിത്രം!
നിന്നിലലിഞ്ഞലിഞ്ഞില്ലാതെയാവണ-
മെന്നിലെ 'ഞാനാകു' മന്ധകാരം!
താവകസൌന്ദര്യധോരണിയില്ലെങ്കി-
ലീ വിശ്വം പാഴ്ക്കരിക്കട്ടമാത്രം.
അക്ഷയജ്യോതിസ്സേ, നീയല്ലി നല്‍കിയീ-
നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്കീ പ്രകാശനാളം!
മഞ്ഞുനീര്‍ത്തുള്ളിയും മണ്‍തരികൂടിയും
മന്ദഹസിപ്പൂ നിന്‍ ചുംബനത്തില്‍!
താവുകയാണൊരു സൌന്ദര്യമെന്നിലും
താവകസ്പര്‍ശനമാത്രയിങ്കല്‍.
എന്നാത്മനാളവും കോരിക്കുടിക്കട്ടെ
പിന്നെയും പിന്നെയും നിന്‍വെളിച്ചം1

തന്ത്രിയറ്റുള്ളൊരി വീണയില്‍ക്കൂടിനി-
ന്നംഗുലി തെല്ലൊന്നു സഞ്ചരിക്കേ,
എന്തത്ഭുതാജ്ഞാതസംഗീതവീചികള്‍
സംക്രമിക്കുന്നില്ലതിങ്കല്‍നിന്നും!

ജീവിതത്തിന്റെ നികുഞ്ജത്തിലൊക്കെയും
നീ വിതച്ചീടുമീ നിര്‍വൃതികള്‍
മൃത്യുവിനപ്പുറമ്പോലും പറന്നുചെ-
ന്നെത്തിത്തളിരിട്ടു നില്‍ക്കുമെങ്കില്‍-
ജന്മവും ജന്മാന്തരങ്ങളും കൂടതിന്‍
നിര്‍മ്മലസൌരഭം പൂശുമെങ്കില്‍
മംഗലപ്രേമമേ, നീയാണു ലോകത്തില്‍
ഞങ്ങള്‍ക്കെല്ലാര്‍ക്കുമുള്ളേകലക്ഷ്യം.

എന്തിനെക്കാളും മധുരമീ നീ തരും
മുന്തിരിച്ചാറാ, ണെനിക്കുലകില്‍!
ഞാനതു മുക്കിക്കുടിച്ചു കുടിച്ചിരു-
ന്നാനന്ദമത്തനായ്പ്പാടിടട്ടേ!
ഹാ, മതിയായില്ലെനിക്കൊരു ലേശവും
ഓമനേ!-വേഗം, നിറയ്ക്കൂ പാത്രം! . . .