നിര്‍വ്വാണമണ്ഡലം - അഭിലാഷം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

 അഭിലാഷം

മന്ദസ്മിതത്തിന്‍ ശകലങ്ങളാലൊരു
സുന്ദരമാല്യം രചിച്ചിതെങ്കില്‍!
ചന്ദ്രികകൊണ്ടൊരു കേളീതടാകത്തില്‍
മന്ദസമീരണവീചികളില്‍,
ഓരോ സഖികളാം മിന്നല്‍ക്കൊടികളായ്
നീരാടി നീന്തിക്കളിച്ചുവെങ്കില്‍!
ചുംബനംകൊണ്ടൊരു പൂമ്പട്ടുനെയ്തെടു
ത്തന്‍പിലെന്മെയ്യിലണിഞ്ഞിതെങ്കില്‍!
നര്‍മ്മസല്ലാപസുരഭിലമാമൊരു
നന്മലര്‍മെത്തയിലാത്തരാഗം,
സങ്കല്‍പനായികതന്മടിത്തട്ടിലി-
ന്നെന്തലചാച്ചൊന്നുറങ്ങിയെങ്കില്‍!-
ആനന്ദസ്വപ്നങ്ങള്‍കൊണ്ടൊരു നൂതന-
സൂചനികുഞ്ജം ചമച്ചതിങ്കല്‍
ഓമലോടൊത്തിരുന്നോരോരോ നിര്‍മ്മല-
പ്രേമകഥകള്‍ പറഞ്ഞു വെങ്കില്‍!
താരകപ്പൂക്കളിറുത്തെടുത്തോമലിന്‍
വാരണിക്കാറെതിര്‍കുന്തളത്തില്‍
ചൂടിച്ചു ചൂടിച്ചൊരോടക്കുഴലുമായ്
വാടികള്‍തോറുമലഞ്ഞിതെങ്കില്‍!

മാമകജീവിതമഞ്ജുഷികയ്ക്കക-
ത്തീവിധം പുഷ്പങ്ങളെത്ര കാണും!
സദ്രസം ഞാനതു കാഴ്ചവെയ്ക്കുമ്പോഴെന്‍
മൃത്യുവും മന്ദഹസിക്കയില്ലേ?