രമണന്‍ - സമര്‍പ്പണം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

To
A. P. B. Nayar, Esq., M. A.
(Assistant Military Accountant General)
NEW DELHI
This book is dedicated with every sentiment of respect admiration, love and gratitudeഉന്നതസൗഭാഗ്യത്തിന്‍ ശൃംഗത്തില്‍ കനിവിന്റെ

പൊന്നോടക്കുഴലുമായ് വര്‍ത്തിക്കും മഹാത്മാവേ!


താവകോജ്ജ്വലപാദപങ്കജങ്ങളില്‍, സ്നേഹം

താവുമീ വിനീതോപഹാരം ഞാന്‍ സമര്‍പ്പിപ്പൂ.


അവിടുന്നീ ഗ്രാമീണകാവ്യകന്യയെ മോദാ-

ലനുഭാവോദ്ദീപ്തമാം കണ്‍കളാലാശ്ലേഷിക്കേ,


ചാരിതാര്‍ത്ഥ്യാവേശത്താലവള്‍തന്‍ പിതൃചിത്തം

ദൂരെയാകിലും മേന്മേല്‍ തുടിപ്പൂ ജാതോല്ലാസം!


അങ്ങതന്‍ കാരുണ്യത്തില്‍ കല്ലോലങ്ങളില്‍ത്തത്തി-

ത്തങ്ങി ഞാന്‍ മതിമറന്നൊഴുകിപ്പോയീടുമ്പോള്‍,


നന്മതന്‍ നികേതമാമവിടേയ്ക്കര്‍പ്പിക്കുന്നി-

തെന്മനമാത്മാര്‍ത്ഥമായിന്നിദമാശീര്‍വ്വാദം:


അവിരാമോല്‍ക്കര്‍ഷത്തിന്‍

  തൂമലര്‍ക്കളിത്തോപ്പി-

ലവിടന്നാത്തോല്ലാസം

  വിഹരിക്കാവൂ മേന്മേല്‍!

ചങ്ങമ്പുഴ

ഇടപ്പള്ളി
1944 ഫെബ്രുവരി