കലാകേളി - എന്തിന്‌
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

നകമയി, കവിതയുടെ കൊച്ചനുജത്തിപോല്‍
കരള്‍കവരുമാ, റെന്തിനെന്നോടടുത്തു നീ?
സതതമയി മമ ഹൃദയമലിനചഷകത്തി, ലി-
സ്സായൂജ്യപീയൂഷമെന്തിന്നൊഴുക്കി നീ?
മറവിയുടെ മലര്‍വനിയിലെന്തുകൊണ്ടേകയായ്
മായികപോലെ മറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞില്ല നീ?
സ്മരണയുടെ പരിമൃദുലയവനികകള്‍ നീക്കിയെന്‍
ഭാരിതപ്രാണനെത്താങ്ങിസ്സകൌതുകം,
അനവരതമൊരു പുതിയ പുളകശയനീയത്തി-
ലാലിംഗനം ചെയ്തിടുന്നതെന്തിനു നീ?
യുഗശതകമീവിധം തീരാവിരഹമാം
വികലവിപിനാനലന്‍ നീറിനീറി സ്വയം,
അതിനുടെയഗാധമാം ജഠരകുഹരത്തിലെ-
ന്നതിചപലമോഹങ്ങളൊക്കെയും ചാമ്പലായ്;
ഒരുഫലവുമില്ലാതടിയുവാന്‍ മാത്രമോ
ചിരസുദൃഢബന്ധത്തിലൊന്നിച്ചു ചേര്‍ന്നു നാം?
നിരവധികതേജ:സ്ഫുലിംഗങ്ങള്‍ ശൂന്യമാം
സുരപഥഹൃദത്തിങ്കലേതോ ചരടിനാല്‍,
സ്വയമിടറിവീണിടാതൊന്നിച്ചിണക്കിവെ-
ച്ചൂയലാടിക്കുന്നതേതിന്‍ വിനോദമോ;
അതിനിതുമൊരാനന്ദലീലയാണെങ്കിലാ-
ട്ടയി, സുദതി, യാശ്വസിക്കാതിരിക്കില്ല ഞാന്‍!