ഓണപ്പൂക്കള്‍ - നര്‍ത്തകികള്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

പ്പുഴവക്കിലെപ്പൂങ്കാവിലായിര-
മപ്സരകന്യമാരെത്തി.
നീരാളസാരിയൊരല്‍പമുലഞ്ഞതില്‍
നീരസം ഭാവിച്ചൊരുത്തി.
നെറ്റിയില്‍ക്കുങ്കുമപ്പൊട്ടിട്ടതന്നത്ര
പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നൊരുത്തി.
നേരെപകുത്തിട്ടു കെട്ടിയ കാര്‍കുഴല്‍
നേരെയായില്ലെന്നൊരുത്തി.
മാറണിപ്പൊന്‍മണിമാലകള്‍ പോരാത്ത
മാലിയന്നോളായൊരുത്തി.
വാര്‍മുടിക്കെട്ടിലെ വാസന്തപ്പൂമാല
വാടിയതായ് മറ്റൊരുത്തി.
മഞ്ജിരകങ്ങള്‍ കിലുക്കിനോക്കി, സ്സുഖ-
ശിഞ്ജിതം പോരാഞ്ഞൊരുത്തി.
തങ്കത്തരിവളച്ചാര്‍ത്തുകളില്ലാത്ത
സങ്കടമായ്പ്പിന്നൊരുത്തി.
എന്തിനുവിസ്താര, മായതന്നെന്തൊരു
സൌന്ദര്യമത്സരരംഗം!
മത്സരം, സൌന്ദര്യമത്സരം, സൌഭാഗ്യ-
മത്സരം-മത്സരം മാത്രം!

   * * *

പ്രേമോത്സവങ്ങള്‍ക്കു മെന്മയേറീടുന്ന
കാമദഹേമന്തകാലം.
ചന്ദനശീതള ചന്ദ്രികാ ചര്‍ച്ചിത-
സുന്ദരയാമിനീകാലം.
ആടിക്കുഴഞ്ഞു വന്നോളങ്ങളോരോന്നു
പാടും യമുനതന്‍കൂലം
ചുറ്റുമുന്മാദസൌരഭം മേല്‍ക്കുമേല്‍
മുറ്റിനില്‍ക്കും സുമജാലം.
ഊല്‍ക്കടപ്രേമപ്രകടനകേളികള്‍
ക്കൊക്കെയുമെന്തനുകൂലം!
നിര്‍വ്യാജരാഗമേ, നിന്നിലലിയുകില്‍
നിര്‍വൃതിയാണനുവേലം!

മോദതരളിതരാമവര്‍ക്കൊന്നുപോല്‍
സ്വേദജലാങ്കിതം ഫാലം
ചെമ്പനീര്‍പ്പൂക്കള്‍ വിടര്‍ന്നുനിന്നങ്ങനെ
വെമ്പിത്തുടുത്ത കപോലം
മിന്നല്‍പ്പിണരുകള്‍ വട്ടമിട്ടങ്ങനെ
മിന്നുന്ന പൊന്നാലവാലം,
സദ്രസം സഞ്ജാതമായിതത്തന്വികള്‍
നര്‍ത്തനം ചെയ്യുകമൂലം!

ആലവാലത്തിന്‍ നടുവിലൊരു ബാല-
നീലകദംബം ലസിപ്പൂ-
പ്പിലിത്തിരുമുടിച്ചാര്‍ത്തും നവവന-
മാലാകലാപവും ചാര്‍ത്തി,
ലോലമുരളീരവം പെയ്തുപെയ്തൊരു
നീലകദംബം ലസിപ്പൂ!

   * * *

സ്വപ്നം, വെറും സ്വപ്ന, മെന്മുന്നില്‍ ഞാന്‍കണ്ട
സ്വര്‍ഗ്ഗമെങ്ങയ്യോ, പറന്നൂ? ...
                        14-11-1113
       14

നീറുന്നു മന്മനം-മന്ദഹസിപ്പൂ, ഹാ,
നീലാംബരത്തിലെത്താരാകുമാരികള്‍
സുന്ദരം വിശ്വം-തുളുമ്പുന്നു ചുറ്റിലും
ചന്ദ്രിക, മര്‍മ്മരം പെയ്യുന്നു മാരുതന്‍.
ഉദ്രസം കൈകോര്‍ത്തു പൂനിലാവിത്സ്വപ്ന-
നൃത്തം നടത്തുന്നു നീലനിഴലുകള്‍.
ചൂഴെത്തുളുമ്പുന്നു വീര്‍പ്പിടും വായുവി-
ലേഴിലമ്പാലതന്‍ നേര്‍ത്ത പരിമളം.
സുന്ദരംവ്വിശ്വം-മഥിതമെന്‍ മാനസം
സ്പന്ദിപ്പൂതീവ്രം, മ്ഴിനീര്‍ തുടപ്പു ഞാന്‍!

ആരാലണഞ്ഞെന്റെ മുന്നില്‍ നിന്നീടുവോ-
ളാരു ണി, യാരു നീ, യാകാരമോഹിനി?
പച്ചത്തളിര്‍പ്പട്ടണി, ഞ്ഞിളം പുഞ്ചിരി-
പ്പിച്ചകപ്പൂക്കളുതിര്‍ത്തുകൊണ്ടങ്ങനെ,
സോമാംശൂധാരയിലൂടാ വിയത്തില്‍ നി-
ന്നാമന്ദമൂര്‍ന്നൂര്‍ന്നിറങ്ങിവന്നെത്തി നീ!
തത്തുന്നു, ഹാ, നിന്‍മുഖത്തിനുചുറ്റു, മൊ-
രുല്‍ഫുല്ലദീപ്തപരിവേഷമണ്ഡലം!
ആരു നീ, യാരു നീ, യത്ഭുതരൂപിണി?
ആരുനീ, യാരുനീ, യാനന്ദദായിനി?
                        16-9-1119