കലാകേളി - തൊഴിലാളി
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

തൊഴിലിന്‍ മണിക്ഷേത്രമണ്ഡപത്തില്‍
തൊഴുകൈയില്‍ താമരമൊട്ടുമേന്തി
നിരുപമോല്‍ക്കര്‍ഷങ്ങള്‍കൊണ്ടു നിത്യം
നിറപറ വെച്ചു നീ ലാലസിപ്പൂ!
വിവിധപ്രയത്നങ്ങള്‍ കണ്‍കവര്‍ന്നു
വികസിച്ചു നില്‍ക്കുന്നു നിന്റെ മുന്‍പില്‍.
വിഭവസമൃദ്ധമാം ജീവിതത്തില്‍
വിളവെടുപ്പിന്നു നീ വിത്തുപാകി!
തവ മൃദുലാംഗുലിസ്പര്‍ശനത്തില്‍
തളിര്‍ വിടുര്‍ന്നാടിയുത്തേജനങ്ങള്‍,
അവയുടെ പച്ചത്തണലുകളി-
ലവശവിലാപങ്ങള്‍ വീണുറങ്ങി.
അവചുറ്റും വീശിയ സൌരഭത്തി-
ലവകാശവാദം മിഴിതുറന്നു.
ഉണര്‍വ്വിന്റെ ചിഹ്നമേ, നിന്റെ മുന്‍പില്‍
പ്രണമിച്ചിടാത്തതാരീയുലകില്‍?

സതതം നിന്‍ നെറ്റിത്തടത്തില്‍നിന്നു-
മുതിരുമസ്വേദകണികകളില്‍
നിഴലിച്ചുകാണ്മൂ നാളത്തെ ലോകം!
നിവസിച്ചിടേണ്ടൊരാദര്‍ശലോകം!
ഉഴറിടേ 'ണ്ടിന്നേ' നിന്നാശകളു-
മഴകേലും സ്വപ്നപ്രതീക്ഷകളും.
പരിവര്‍ത്തനത്തിന്റെ 'നാളെ' യെത്തി-
പ്പരമാര്‍ത്ഥതകളായ് തീര്‍ത്തുകൊള്ളും!
ഒരു കൊടുങ്കാറ്റാഞ്ഞടിച്ചുപോയാല്‍
തരിമണല്‍ക്കോട്ടകള്‍ വീണടിയും;
പരമപ്രതാപം നടിച്ചുനില്‍ക്കും
കരിയിലയൊക്കെക്കൊഴിഞ്ഞുവീഴും!

സ്ഥിതിഗതി സൂക്ഷ്മമായുറ്റുനോക്കാ-
നിതുവരെനിന്നു നീ മൂടല്‍മഞ്ഞില്‍.
അഭിനവോത്ഥാനത്തിന്‍ പൊന്‍പ്രഭയി-
ലഭിനയരംഗം തെളിഞ്ഞതിപ്പോള്‍!
കവിതതന്‍ ചില്ലില്‍ തെളിഞ്ഞുകാണും
കമനീയലോകമല്ലീയുലകം.
കലഹസങ്കേതമിതിലിറങ്ങാന്‍
കവചം ശരിക്കണിഞ്ഞിട്ടു വേണം!

തവ തീവ്രയത്നസുദര്‍ശനത്തിന്‍
തരളദ്യുതിതന്‍ നവോദയത്തില്‍
ക്ഷിതിയിലാലസ്യതിമിരമൊട്ടു-
ക്കതിവേഗമോടിയൊളിച്ചിടട്ടേ!
ഉണര്‍വ്വിന്റെ ചിഹ്നമേ, മേല്‍ക്കുമേല്‍ നിന്‍
മണിനാദം മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടിടട്ടേ!
നവനവോല്‍ക്കര്‍ഷങ്ങള്‍ നിന്‍ വഴിയില്‍
നളിനദളങ്ങള്‍ വിരിച്ചിടട്ടേ!