രമണന്‍ - കഥാപാത്രങ്ങള്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കഥാപാത്രങ്ങള്‍

  • രമണന്‍, മദനന്‍ : ചങ്ങാതിമാരായ രണ്ടാട്ടിടയന്മാര്‍
  • ചന്ദ്രിക : ഒരു പ്രഭുകുമാരി
  • ഭാനുമതി : ചന്ദ്രികയുടെ സഖി
  • ഗായകസംഘം
  • മറ്റു ചില ഇടയന്മാര്‍

കുന്നുകളും കാടുകളും പൂഞ്ചോലകളും നിറഞ്ഞ മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശം