കൃഷ്ണഗാഥ - രണ്ടാം ഭാഗം - ഉദ്ധവദൂത്
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

1 വല്ലവിമാരുടെയല്ലലായ്നിന്നുള്ളൊ
2 രല്ലിന്നു നല്ലൊരു തിങ്കളായി
3 നിന്നു വിളങ്ങിന നീരജലോചനന്‍
4 അന്നു തെളിഞ്ഞു മുതിര്‍ന്നൊരുനാള്‍
5 സ്നിഗ്ദ്ധനായ് നിന്നുള്ളോരുദ്ധവര്‍തന്നോടു
6 ബദ്ധവിനോദനായ് നിന്നു ചൊന്നാന്‍:
7 "ഇപ്പൊഴേ പോകേണമമ്പാടിതന്നില്‍ നീ
8 മല്‍പ്രിയം മാഴ്കാതെ നല്കുവാനായ്
9 ഖേദിച്ചുനിന്നൊരു താതനെത്തന്നെയും
10 മാതാവെത്തന്നെയും കാണവേണം

11 നാമങ്ങു ചെല്ലാഞ്ഞു ദീനമാരായുള്ള
12 കാമിനിമാരെയും കാക പിന്നെ
13 നമ്മെപ്പിരിഞ്ഞുള്ള വേദന പോക്കണം
14 നന്മൊഴികൊണ്ടു നീ" യെന്നിങ്ങനെ
15 സുന്ദരിമാരോടു ചൊല്ലുവാനായുള്ള
16 സന്ദേശം തന്നെയും ചൊന്നു പിന്നെ
17 പോകെങ്കില്‍ നീയെന്നയച്ചവന്തന്നെയും
18 മാഴ്കാതെ മന്ദിരംതന്നില്‍ പുക്കാന്‍,
19 ഉത്തമനായുള്ളൊരുദ്ധവരെന്നപ്പോള്‍
20 ഭക്തിയെപ്പൂണ്ടു പുറപ്പെട്ടുടന്‍

21 നന്ദന്റെ മന്ദിരംതന്നിലകം പുക്കു
22 മന്ദമാക്കീടിനാന്‍ മാര്‍ഗ്ഗഖേദം.
23 ഉദ്ധവരായൊരു വാര്‍തിങ്കള്‍ വന്നുനി
24 ന്നുത്സവമായല്ലൊ ഗോകുലത്തില്‍
25 താപത്തെത്തൂകുന്ന ഞാനിതില്‍ കൂടിനി
26 ന്നാപത്തായ്മേവേണ്ടയെന്നപോലെ
27 വാരുറ്റു നിന്നൊരു വാരിജവല്ലഭന്‍
28 വാരിധിതന്നില്‍ മറഞ്ഞാനപ്പോള്‍.
29 ഉദ്ധവര്‍ വന്നതു കണ്ടൊരുനേരത്തു
30 വര്‍ദ്ധിതമോദനാം നന്ദനപ്പോള്‍

31 ഓടിയണഞ്ഞവന്‍ കേടറ്റ പൂമേനി
32 ഗാഢമായ് പൂണ്ടങ്ങു നിന്നു പിന്നെ
33 നൈശമായുള്ളൊരു ഭോജനംതന്നെയും
34 നല്കിനിന്നെല്ലാരും കൂടിപ്പിന്നെ
35 കണ്ണനെക്കൊണ്ടേ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിനാര്‍
36 തിണ്ണമെഴുന്നൊരു ഭക്തിപൂണ്ടു.
37 ഭക്തിയെപ്പൂണ്ടതു കണ്ടൊരു നേരത്തു
38 നിദ്രതാന്‍ മണ്ടിനാള്‍ ദൂരം ദൂരം
39 തന്നുടെ കാമുകനന്യയെപ്പൂണുമ്പോള്‍
40 ഖിന്നമാരാമല്ലൊ മാനിനിമാര്‍.

41 കാലം പുലര്‍ന്നുതുടങ്ങിന നേരത്തു
42 കാമിനിമാരെല്ലാം ചെന്നു ചെമ്മെ
43 കേശവന്തന്നുടെ ചൊല്ലാലെ വന്നുതേ
44 കേവലമിന്നിവനെന്നു നണ്ണി
45 ഉദ്ധവരോടു പറഞ്ഞുതുടങ്ങിനാര്‍
46 ബദ്ധവിഷാദമാരായിപ്പിന്നെ:
47 "അച്ഛനുമമ്മയ്ക്കുമിച്ഛയേ നല്കുവാന്‍
48 അച്യുതന്‍ചൊല്ലാലെ വന്ന നിന്നെ
49 കണ്ടറിഞ്ഞെങ്ങളും വന്നുതായിങ്ങനെ
50 കൊണ്ടല്‍നേവര്‍ണ്ണന്തന്‍ വാര്‍ത്ത കേള്‍പ്പാന്‍.

51 ഞങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു പോയൊരു കാര്‍വര്‍ണ്ണന്‍
52 ഇങ്ങേടം ചിന്തിപ്പൂതുണ്ടോ ചൊല്‍ നീ?
53 വല്ലവിമാരെന്നു ചൊല്ലുന്ന നേരത്തും
54 ഉള്ളില്‍ വെറുപ്പു തുടങ്ങീലല്ലീ?
55 സ്വര്‍ലോകംതന്നിലേ നല്ലാരെ വെല്ലുന്ന
56 മല്ലവിലോചനമാരുമായി
57 രാപ്പകല്‍ നിന്നു കളിച്ചുപുളച്ചങ്ങു
58 വായ്പോടു മേവുന്ന കാലമിപ്പോള്‍
59 കാനനം തന്നില്‍ കിടന്നുള്ളൊരെങ്ങളെ
60 ക്കാവര്‍ണ്ണനെങ്ങനെ ചിന്തിപ്പൂ ചൊല്‍?

61 തേന്മാവുതന്നുടെ തേനുണ്ണും കോകിലം
62 കാഞ്ഞിരക്കായ്കളെത്തീണ്ടുമോതാന്‍."
63 "അങ്ങനെ പോകാതെ"ന്നിങ്ങനെ തങ്ങളില്‍
64 അംഗനമാരെല്ലാം ചൊല്ലുംനേരം
65 ദൂരത്തുനിന്നൊരു കാര്‍വണ്ടു കാണായി
66 ചാരത്തു വന്നതു പാടിപ്പാടി.
67 പങ്കജംതാനെന്നു ശങ്കയെപ്പൂണ്ടിട്ടു
68 ചെങ്കഴല്‍ച്ചാരത്തു ചെന്നനേരം
69 നേരത്തെ വന്നുണ്ടു ഞാനെന്നു ചൊല്ലീട്ടു
70 ദൂരത്തു പോയൊരു കണ്ണന്നുടെ

71 ചൊല്പെറ്റു നിന്നൊരു ദൂതനെന്നിങ്ങനെ
72 കല്പിച്ചുനിന്നു പറഞ്ഞാരപ്പോള്‍:
73 "പൂക്കളിലുള്ളൊരു തേനുണ്ടുകൂടിനാല്‍
74 പൂക്കളെ നോക്കാതെ പോരുന്ന നീ
75 കൈതവം പൂണ്ടൊരു കാര്‍വര്‍ണ്ണന്തന്നുടെ
76 ദൂതനെന്നുള്ളതു ചേരുവോന്നേ.
77 പാഞ്ഞുവന്നിങ്ങനെ തീണ്ടുവാന്‍ നീയെങ്ങള്‍
78 പാദം നുറുങ്ങു പറഞ്ഞുവേണം.
79 മാധവന്‍തന്നുടെ മാറില്‍ വിളങ്ങുന്ന
80 മാലയില്‍നിന്നല്ലൊ വന്നുതിപ്പോള്‍;

81 ഇന്നവന്‍ പൂണുന്ന നന്മൊഴിമാരുടെ
82 നന്മുലക്കുങ്കുമമുണ്ടു തന്നില്‍.
83 നിന്മുഖംതന്നിലുമുണ്ടെന്നു നിര്‍ണ്ണയം
84 എന്നിട്ടു തീണ്ടൊല്ലായെന്നു ചൊല്ലി.
85 പൊയ്കയില്‍ ചെന്നു കുളിച്ചിങ്ങു പോരുകില്‍
86 വൈകാതെ ഞങ്ങളേത്തീണ്ടിനാലും.
87 പിന്നെയും ഞങ്ങളെ വന്നു നീ തീണ്ടുകില്‍
88 വല്ലായ്മ കിഞ്ചില്‍ നിനക്കുണ്ടാമേ
89 "വേണ്ടാതെ ഞാന്‍ വെടിഞ്ഞീടിന മാതരെ
90 ത്തീണ്ടിനായല്ലൊ നീ ചെന്നു ചെമ്മെ

91 എന്നുടെ ചാരത്തു പോരൊല്ല നീ"യെന്നു
92 നിന്നോടു കോപിക്കും കണ്ണന്‍ പിന്നെ.
93 തന്നുടെ പിന്നാലെ പായുന്ന ഞങ്ങളേ
94 ഖിന്നമാരാക്കിപ്പോയങ്ങെങ്ങാനും
95 തന്നുള്ളില്‍ ചേരുന്ന മാനിനിമാരുമാ
96 യൊന്നൊത്തുനിന്നു കളിച്ചാലും താന്‍
97 സങ്കല്പം കൊണ്ടെങ്ങള്‍ പൂണുന്നതെങ്ങനെ
98 പങ്കജലോചനനിന്നൊഴിപ്പൂ"
99 അല്ലലില്‍ വീണുള്ള വല്ലവിമാരെല്ലാം
100 മെല്ലെ നിന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലിപ്പിന്നെ

101 കണ്ണുനീര്‍ പൂണ്ടു കരഞ്ഞുതുടങ്ങിനാര്‍
102 "കണ്ണാ!" എന്നിങ്ങനെ തിണ്ണം ചൊല്ലി.
103 എന്നതു കണ്ടുള്ളൊരുദ്ധവരന്നേരം
104 നന്ദതനൂജന്‍െറ സന്ദേശങ്ങള്‍
105 ഒന്നൊന്നേ ചൊല്ലിനിന്നല്ലലെപ്പോക്കിനാന്‍
106 മന്ത്രങ്ങള്‍ ചൊല്ലി വിഷത്തെപ്പോലെ.
107 നന്ദന്‍െറ തോഷത്തെച്ചെയ്വതിനായിട്ടു
108 നാലഞ്ചുമാസമിരുന്നു പിന്നെ
109 കണ്ണന്നു നല്കിന കാഴ്ചയും വാങ്ങിത്താന്‍
110 തിണ്ണം നടന്നിങ്ങു പോന്നുവന്നാന്‍.

111 അച്ഛനുമമ്മയും നല്കിന കാഴ്ചയും
112 അച്യുതന്നായിക്കൊടുത്താല്‍ പിന്നെ.
113 നച്ചേലും കണ്ണിമാര്‍ ചൊന്നുള്ള വാര്‍ത്തയും
114 നല്‍ച്ചെവിതന്നിലങ്ങാക്കിനാന്‍താന്‍.