കൃഷ്ണഗാഥ - രണ്ടാം ഭാഗം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ അവതാരലക്ഷ്യത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നതുമുതല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗാരോഹണം വരെയുള്ള വര്‍ണ്ണനയാണ് കൃഷ്ണഗാഥ രണ്ടാം ഭാഗത്തില്‍.