കൃഷ്ണഗാഥ - ഒന്നാം ഭാഗം - ഹേമന്തലീല
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

1 ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഹേമന്തകാലത്തു
2 മുമ്പിലെ മാനസത്തിലമ്പിനോടെ
3 മായംകളഞ്ഞുനിന്നാര്യയെസ്സേവിച്ചാ
4 രായര്‍കുമാരികമാരെല്ലാരും
5 കാലം പുലര്‍ന്നുതുടങ്ങുന്ന നേരത്തു
6 കാളിന്ദിതന്നില്‍ കുളിച്ചു പിന്നെ
7 നന്മണല്‍കൊണ്ടു പടുത്തങ്ങു ദേവിതന്‍
8 നിര്‍മ്മലമായൊരു ദേഹം തന്നെ
9 തീര്‍ത്തുഭജിച്ചാരങ്ങാ "ത്തിതീര്‍ത്തെങ്ങളെ
10 ക്കാത്തുകൊള്‍വാനിതാ കൈതൊഴുന്നേന്‍.

11 കണ്ണനെ ഞങ്ങള്‍ക്കു കാന്തനായ് നല്കേണം
12 വിണ്ണവര്‍നായികേ മായികേ ! നീ."
13 ഇങ്ങനെ യാചിച്ചു പൂജിച്ചു കുമ്പിട്ടാര്‍
14 മംഗലമാരായ കന്യകമാര്‍.
15 നിത്യമായിങ്ങനെ സേവിച്ചുപോരുന്ന
16 മുഗ്ദ്ധമാരെല്ലാരുമന്നൊരുനാള്‍
17 ദേവിയെപ്പൂജിച്ചു സേവയെപ്പൂരിച്ചു
18 പോവതിന്നായിത്തുടങ്ങുംനേരം
19 ശീതംകൊണ്ടെല്ലാരുമാതുരമാരായി
20 ട്ടാതപമേറ്റു മണത്തിട്ടമേല്‍.

21 നിന്നു വിളങ്ങിനാര്‍ ധന്യമാരായുള്ള
22 കന്യകമാരെല്ലാം കാന്തിപൂണ്ട്
23 പേശലമായൊരു കേശമഴിച്ചുനി
24 ന്നേശുന്ന ശോഭ കലര്‍ന്നു നന്നായ്
25 മംഗല്യമാണ്ടൊരു ശൃംഗാരവല്ലിതന്‍
26 മങ്ങാതപോതങ്ങളെന്നപോലെ.
27 പുണ്യമിയന്നൊരു നാവുകൊണ്ടെല്ലാരും
28 കണ്ണന്റെ ലീലയെപ്പാടിപ്പാടി
29 ആതപമേറ്റങ്ങു ശീതം തോഞ്ഞീടുന്നൊ
30 രാതങ്കം വേറായ നേരത്തപ്പോള്‍

31 ഏന്തുന്ന വീചികളാണ്ടൊരു വാരിയില്‍
32 നീന്തേണം നാമിപ്പോഴെന്നു നണ്ണി.
33 പൂഞ്ചായലെല്ലാം മുറുക്കി മണന്മേല്‍താന്‍
34 പൂഞ്ചേലയെല്ലാമഴിച്ചുവച്ച്
35 പൂന്തേനെ വെന്നുള്ള നന്മൊഴിമാരെല്ലാം
36 നീന്തിത്തുടങ്ങിനാര്‍ മെല്ലെ മെല്ലെ.
37 കാനനം പൂകിന കാര്‍വര്‍ണ്ണനന്നേരം
38 കാളിന്ദീതീരത്തു ചെന്നു മെല്ലെ.
39 ചോരനായ് നിന്നു നല്‍ക്കൂറകളെല്ലാമേ
40 വാരിക്കൊണ്ടോടിനാന്‍ തീരമേതാന്‍

41 നീടുറ്റു നിന്നൊരു നീപത്തിന്മീതേറി
42 പ്പാടിത്തുടങ്ങിനാന്‍ പാരം പിന്നെ.
43 കാന്തി കലര്‍ന്നുള്ള കന്യകമാരെല്ലാം
44 നീന്തിത്തളര്‍ന്നങ്ങു നിന്നനേരം
45 കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണനേ വന്നതു കാണായി;
46 കാമിച്ചു നാണിച്ചാര്‍ കണ്ടനേരം.
47 കൂറകള്‍ചാരത്തു ചെന്നതു കണ്ടപ്പോള്‍
48 കൂശിത്തുടങ്ങിനാര്‍ മെല്ലെ മെല്ലെ.
49 വാരുന്ന നേരത്തു വാ പിളര്‍ന്നീടിനാര്‍
50 വാരിയില്‍നിന്നുള്ള ബാലികമാര്‍

51 ഓടുന്ന നേരത്തു മാനസംതന്നെയു
52 മോടിച്ചാര്‍ കൂടെത്തുടര്‍ന്നു പിമ്പേ
53 മാനസംതാന്‍ ചെന്നു, കൂറയുംകൊണ്ടു നീ
54 പോകൊല്ലായെന്നു ചെറുക്കാന്‍പോലെ
55 നീളന്തിരണ്ടൊരു നീപത്തിന്മേലേറി
56 നീലക്കാര്‍വ്വര്‍ണ്ണന്താന്‍ നിന്നനേരം
57 ചാപലം കാട്ടിനാര്‍ കോപവും കാട്ടിനാര്‍
58 വേര്‍പാകിനിന്നൊരു വേഴ്ചയേയും;
59 ക്ഷീണവും നാണവും കാമവും പ്രേമവും
60 ദീനവും മാനവും കാട്ടിനിന്നാര്‍.

61 എന്തു നാം നല്ലതെന്നിങ്ങനെ തങ്ങളില്‍
62 ചിന്തിച്ചുനിന്നു നുറങ്ങുനേരം
63 കാളിന്ദിതന്നിലെ നീരായി നിന്നൊരു
64 നീലമാം ചേലയുംപൂണ്ടു ചൊന്നാര്‍:
65 "പെണ്ണുങ്ങള്‍ വീഴ്ത്തുള്ള വീഴ്പുകള്‍ വാരുവാന്‍
66 കണ്ണ! നിനക്കെന്തു തോന്നീതിപ്പോള്‍
67 ആരേലും വന്നിങ്ങു കാണുന്നതാകിലോ
68 ആചാരമല്ലെന്നു വന്നുകൂടും.
69 രേഖകള്‍ കാണുമ്പോള്‍ വീഴ്പുകള്‍ വാരുവാന്‍
70 ഏകലില്ലേതുമിക്കൈകള്‍ക്കെന്നാല്‍

71 ആകുലമാരായ ഞങ്ങള്‍ക്കു പാരാതെ
72 ഗോകുലനായക! കൂറ താ നീ."
73 നാരിമാരിങ്ങനെ ചൊന്നൊരു നേരത്തു
74 ധീരനായ് നിന്നങ്ങുചൊന്നാന്‍ കണ്ണന്‍:
75 "വീഴ്പുകള്‍ വാരുവതാചാരമല്ലല്ലൊ
76 വായ്പോടു നല്കു ചൊല്ലെങ്ങനെ ഞാന്‍?
77 കൂറകള്‍ വേണ്ടുകില്‍ നീരില്‍നിന്നെല്ലാരും
78 പാരാതെ വന്നിങ്ങു വാങ്ങിക്കൊള്‍വിന്‍"
79 മണ്ടുന്ന മാങ്കുലംവന്നടികുമ്പിടും
80 മല്ലവിലോചനമാരെല്ലാരും

81 ഇണ്ടല്‍പൂണ്ടിങ്ങനെ പിന്നെയും ചൊല്ലിനാര്‍
82 കൊണ്ടല്‍നേര്‍വര്‍ണ്ണനാം കണ്ണനോട്:
83 "മാലോകരെല്ലാരും വന്നതു കാണയ്യോ!
84 ലീലയ്ക്കു കാലമിതല്ല ചൊല്ലാം;
85 ചാലച്ചതിയാതെയെങ്ങളെയിങ്ങനെ
86 നീലക്കാര്‍വര്‍ണ്ണരേ! കൂറ താ നീ.
87 മങ്കമാരായോരെ വഞ്ചിച്ചുപോരുന്ന
88 നിങ്കളവെങ്ങളറിഞ്ഞീലല്ലൊ.
89 സങ്കടമെങ്ങള്‍ക്കു വന്നതു കാണയ്യോ!
90 പങ്കജലോചന! കൂറ താ നീ.

91 "ഭ്രാന്തുണ്ടിവര്‍ക്കെന്നു" ചൊല്ലുവര്‍ ഞങ്ങളെ
92 പ്പാന്ഥന്മാരാരാനും കാണ്കിലിപ്പോള്‍
93 നീന്തിത്തളര്‍ന്നു വശംകെടുന്നൂതയ്യോ
94 കാന്തവിലോചനാ, കൂറ താ നീ.
95 വെണ്മകേടിങ്ങനെ കാട്ടിനാലെല്ലാരും
96 സന്മതിയല്ലെന്നു ചൊല്‍വര്‍ നിന്നെ,
97 തണ്മ നിനക്കിന്നും വന്നതിന്മുമ്പിലെ
98 കാണ്മായുള്ളോനേ! കൂറ താ നീ.
99 നിഞ്ചതികണ്ടെങ്ങള്‍ നെഞ്ചകമെല്ലാമേ
100 ചഞ്ചലമാകുന്നു മാഴ്കി മാഴ്കി.

101 പുഞ്ചിരികൊണ്ടിനി വഞ്ചന ചെയ്യാതെ
102 അഞ്ചനവര്‍ണ്ണരേ! കൂറ താ നീ.
103 കുറ്റമേ ചൊല്ലുവരെല്ലാരും കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍
104 പറ്റാ നിനക്കിതു പാര്‍ത്തു കണ്ടാല്‍.
105 വറ്റാതൊരമ്പു പുലമ്പിനിന്നെങ്ങള്‍ക്കു
106 ചുറ്റത്തില്‍ വന്നിങ്ങു കൂറ താ നീ."
107 ധന്യമാരായുള്ള കന്യമാരിങ്ങനെ
108 ഖിന്നമാരായ് നിന്നു ചൊന്നനേരം
109 പിന്നെയും ചൊല്ലിനാന്‍ നന്ദകുമാരകന്‍
110 മുന്നലെക്കന്യമാരെല്ലാരോടും:

111 "പറ്റായെന്നിങ്ങനെ പത്തൂടെ ചൊല്കിലും
112 കറ്റച്ചിടയോന്തന്‍ പാദത്താണ
113 നിങ്ങളിങ്ങെല്ലാരും വന്നെന്നിയെന്നുമേ
114 അങ്ങു വന്നെന്നും ഞാന്‍ കൂറ നല്കേന്‍,
115 പേശിനിന്നിങ്ങനെ കാലം കളയാതെ
116 വാശി കളഞ്ഞു നല്‍കൂറ കൊള്‍വിന്‍."
117 ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി നല്‍ പുഞ്ചിരി തൂകിനാന്‍
118 അംഗനമാര്‍മുഖം നോക്കി നോക്കി.
119 എന്നതു കേട്ടുള്ള കന്യകമാരെല്ലാം
120 ഏറിന നാണത്തെപ്പൂണ്ടു നിന്നാര്‍.

121 "കണ്ണന്തന്‍ മുമ്പിലേ ചെല്ലൂ നാമെല്ലാരും"
122 എന്നങ്ങു തങ്ങളില്‍ ചൊന്നു പിന്നെ
123 "നീ മുമ്പില്‍" "നീ മുമ്പില്‍" എന്നങ്ങു തങ്ങളില്‍
124 പേശിത്തുടങ്ങിനാരൊട്ടുനേരം.
125 നാഭിക്കു കീഴായ വാരിയിലാകുമ്പോള്‍
126 നാണിച്ചു പിന്നെയും വാരിയിലേ.
127 ചാടിത്തുടങ്ങിനാര്‍ നീടുറ്റ കണ്ണന്തന്‍
128 കേടറ്റ കണ്മുന കാകയാലേ.
129 കണ്ണന്റെ കണ്ണിന്നു വൈരിയായ് വന്നിത
130 പ്പെണ്ണുങ്ങള്‍ പൂണുന്ന നാണമപ്പോള്‍.

131 കാളിന്ദിതന്നുടെ വൈമല്യമെന്നപ്പോള്‍
132 കാര്‍വര്‍ണ്ണന്‍കണ്ണിന്നു ബന്ധുവായി.
133 നാണിച്ചു പിന്നെയും നാരിമാര്‍ നിന്നപ്പോള്‍
134 നാഭിക്കു മേലുള്ള വെള്ളംതന്നില്‍.
135 ആനായനായകന്‍ കാണ്മുനയന്നേരം
136 മീനങ്ങളായിതോയെന്നു തോന്നും
137 ഒട്ടുപോതിങ്ങനെ വട്ടം പോന്നെല്ലാരും
138 തിട്ടതിപൂണ്ടങ്ങു നിന്നു പിന്നെ
139 പാണിതലങ്ങളെക്കൂറകളാക്കീട്ടു
140 നാണിച്ചുനിന്നു കരേറി മെല്ലെ

141 വാരിന കൂറകള്‍ വാങ്ങുവതിന്നായി
142 വാരിജലോചനനോടു ചൊന്നാര്‍:
143 "ഇങ്ങുവരേണമേയെന്നങ്ങു ചൊന്നപ്പോ
144 ളെങ്ങളതിന്നു മടിച്ചില്ലല്ലൊ
145 എങ്ങള്‍ക്കു വന്നൊരു സങ്കടം കണ്ടിനി
146 മംഗലനായോനേ ! കൂറ താ നീ.
147 വാവിട്ടു യാചിച്ചുനിന്നുള്ളൊരെങ്ങളെ
148 ക്കേവലമിങ്ങനെയാക്കുമാറോ?
149 വാമൃഷ്ടംകൊണ്ടെങ്ങള്‍ സങ്കടം പൊയ്ക്കൂടാ
150 വാരിജലോചന ! കൂറ താ നീ.

151 ഇങ്ങനെ വന്നു നീ സങ്കടമാക്കിനാല്‍
152 എങ്ങനെ ഞങ്ങള്‍ പുലര്‍ന്നുകൊള്‍വൂ?
153 നാളെയുമിങ്ങനെ സങ്കടമാക്കൊല്ലാ
154 നാളികലോചനാ! കൂറ താ നീ.
155 ഇങ്ങനെയെങ്ങളെക്കാണുന്നനേരത്തു
156 മെങ്ങുമൊരമ്പു പുലമ്പാതോതാന്‍,
157 അമ്മമാര്‍ പോന്നു വരുന്നതിന്‍ മുമ്പിലേ
158 കണ്മായുള്ളോനേ! കൂറ താ നീ.
159 അംഗജവൈരിതന്നംഘ്രികള്‍തന്നാണ
160 സങ്കടമാക്കാതെ കൂറ താ നീ."

161 നാരിമാരിങ്ങനെ പാരാതെ ചെന്നിട്ടു
162 കൂറകള്‍ താവെന്നു ചൊന്നനേരം
163 പൂരിച്ചുകൂടാഞ്ഞു തന്നുടെ വാഞ്ഛിതം
164 വാരിജലോചനനൊന്നു ചൊന്നാന്‍:
165 "നിങ്ങള്‍ തുടങ്ങിന മംഗലകര്‍മ്മത്തിന്‍
166 ഭംഗമോ വന്നുതേ മങ്കമാരേ!
167 കൂറകള്‍ കൂടാതെ പാവനമായൊരു
168 നീരിലിറങ്ങിക്കളിക്കയാലേ
169 നിഷ്കൃതിയായിട്ടു ചൊല്ലുന്നേനൊന്നു ഞാന്‍
170 ദുഷ്കൃതി പോവാനായ് നിങ്ങള്‍ക്കിപ്പോള്‍

171 ഈശനെക്കൈകൂപ്പി നില്പിനങ്ങെല്ലാരും
172 കൂശാതെ കൂറയും വാങ്ങിനാലും"
173 ഒട്ടുപോല്‍ ചിന്തിച്ചു മട്ടോലും വാണിമാര്‍
174 പട്ടാങ്ങെന്നിങ്ങനെ നണ്ണിപ്പിന്നെ
175 കൈകളാലൊന്നിനെക്കൂറയായ് വച്ചിട്ടു
176 വൈകാതെ വായ്പോടു കൂപ്പിനിന്നാര്‍.
177 എന്നതു കണ്ടൊരു നന്ദകുമാരകന്‍
178 തന്‍ നിനവേതുമേ വാരാഞ്ഞപ്പോള്‍
179 മൂക്കിന്മേല്‍ കൈവച്ചു ചൊല്ലിനിന്നീടിനാന്‍:
180 "മൂര്‍ഖന്മാരായോരേ! കേള്‍പ്പിന്‍ നിങ്ങള്‍

181 ഒറ്റക്കൈതന്നേക്കൊണ്ടീശനെ വന്ദിച്ചാല്‍
182 മറ്റേക്കൈ ഛേദിപ്പൂതെന്നു ഞായം
183 എന്നതിനിന്നിനിദണ്ഡമായ് നണ്ണിനി
184 ന്നൊന്നേറെക്കൂപ്പുവിന്‍ ധന്യമാരേ!"
185 വാരിജലോചനനിങ്ങനെ ചൊന്നപ്പോള്‍
186 നാരിമാരെല്ലാരും മെല്ലെ മെല്ലെ
187 ആശയംതന്നിലങ്ങേശുന്നോരാശയാല്‍
188 പേശാതെയാശകള്‍ കൂറയാക്കി
189 നാണം വിലക്കവേ കണ്ണുമടച്ചുടന്‍
190 പാണികള്‍ രണ്ടുമായ് കൂപ്പിനിന്നാര്‍.

191 വാര്‍ത്താരില്‍ബാണന്താന്‍ ചീര്‍ത്തോരു മോദംപൂ
192 ണ്ടാര്‍ത്തുതുടങ്ങിനാനെന്നനേരം.
193 ബാണങ്ങളെയ്തുമമ്മാനിനിമാരുടെ
194 നാണത്തെപ്പോക്കുവാനായില്ലപ്പോള്‍.
195 നാണിച്ചുനിന്നവര്‍ കൂറയും കൂടാതെ
196 ദീനമാരാകൊല്ലായെന്നപോലെ
197 രോമാഞ്ചമായൊരു കഞ്ചുകംകൊണ്ടവന്‍
198 പൂമേനിയെല്ലാം മറച്ചുവച്ചു.
199 കാര്‍വര്‍ണ്ണന്‍കണ്ണായ കാര്‍മുകില്‍താനപ്പോള്‍
200 കാരുണ്യവാരിയെപ്പെയ്തപോലെ

201 പൂവല്‍മെയ്തന്നിലക്കന്യമാരെല്ലാര്‍ക്കും
202 തൂവിയര്‍പ്പെങ്ങുമേ പൊങ്ങിനിന്നൂ.
203 കോപിച്ചുനിന്നൊരു വൈനതേയന്തന്നെ
204 പ്പേടിച്ചുനിന്ന പാമ്പെന്നപോലെ
205 വമ്പുതാന്‍ കുമ്പിടും വാണിമാരെല്ലാര്‍ക്കും
206 കമ്പവുമുണ്ടായി മെയ്യിലപ്പോള്‍
207 നാണവും പ്രേമവും കൂടിക്കലര്‍ന്നൊരു
208 നാരിമാര്‍ കണ്ണിണയെന്നനേരം
209 സൂരനും തിങ്കളും ചാരത്തുനിന്നൊരു
210 വാരിജവേലയെപ്പൂണ്ടുനിന്നു

211 പാതി വിരിഞ്ഞൊരു പൂക്കളില്‍ തേനുണ്ടു
212 പാരം വിളങ്ങുന്ന വണ്ടുതന്റെ
213 ലീലയെപ്പൂണ്ടു പുളച്ചുതുടങ്ങീത
214 ന്നീലക്കാര്‍വര്‍ണ്ണന്തന്‍ കണ്ണു രണ്ടും
215 നാരിമാര്‍പാണികള്‍ നാഭിക്കല്‍ ചെല്ലുമ്പോള്‍
216 "കൂറകള്‍ വാങ്ങുവി" നെന്നു ചൊന്നാന്‍.
217 "പാണികള്‍ കാട്ടാതെ നിങ്ങളിങ്ങാരുമേ
218 കൂറകള്‍ നല്കു ചൊല്ലെങ്ങനെ ഞാന്‍?"
219 കൈകളെക്കാട്ടിന ബാലികമാരെല്ലാം
220 "വൈകൊല്ല" യെന്നപ്പൊളൊന്നു ചൊന്നാന്‍.

221 "ദാരുതന്‍ കൊമ്പിന്മേല്‍ കെട്ടിന കൂറകള്‍
222 പാരം വലിച്ചങ്ങു കീറാമോതാന്‍?
223 കൂറകളോരോന്നേ നേരേ തെരിഞ്ഞു ഞാന്‍
224 പാരാതെ നല്കിനാല്‍ വാങ്ങിക്കൊള്‍വിന്‍,
225 ഒക്കവേ വന്നിങ്ങു തിക്കത്തുടങ്ങിനാല്‍
226 എക്കയ്യില്‍ മുമ്പില്‍ ഞാന്‍ കൂറ നല്‍കൂ?
227 വെവ്വേറെ വന്നുനിന്നെന്നുടെ ചാരത്തു
228 ചൊവ്വോടെ ചേലകള്‍ വാങ്ങിക്കൊള്‍വിന്‍
229 എന്നുടെ കൂറ പകര്‍ന്നുകളഞ്ഞായെ
230 ന്നെന്നോടു പിന്നെ വഴക്കാകൊല്ലാ.

231 നിന്നുടെ കൂറയിതെന്നു നിനക്കുള്ളില്‍
232 നിര്‍ണ്ണയമുണ്ടെങ്കില്‍ വാങ്ങിക്കൊള്‍ നീ"
233 എന്നങ്ങു ചൊല്ലീട്ടു മറ്റൊരു കൂറയ
234 ക്കന്യകതന്മുന്നില്‍ കാട്ടിനിന്നാന്‍.
235 ഓരോരോ പാണികള്‍ കാട്ടീട്ടു പിന്നെയ
236 ന്നാരിമാര്‍ നിന്നതു കണ്ടു ചൊന്നാന്‍.
237 "ഓരോരോ കൈകളെക്കാട്ടിനാലെങ്ങനെ
238 നേരേ ഞാന്‍ കൈയിലേ കൂറ നല്‍കൂ?
239 കൈകളു രണ്ടുമുയര്‍ത്തീട്ടു കാട്ടിനാല്‍
240 വൈകല്യമില്ലല്ലൊ ഒന്നിനും താന്‍

241 നേരേ നമുക്കങ്ങു കൂറ തരുവാനും
242 പാരാതെ നിങ്ങള്‍ക്കു വാങ്ങുവാനും
243 ഈരണ്ടു കൈകളുമൊക്കെയുയര്‍ത്തീട്ടു
244 നേരേ നല്‍ കൂറകള്‍ വാങ്ങിക്കൊള്‍വിന്‍.
245 നീടുറ്റ ചേല നിലത്തങ്ങു ചാട്ടീട്ടു
246 പൂഴി പുരട്ടുവാന്‍ കൂട്ടല്ല ഞാന്‍"
247 മംഗലമാരായ മങ്കമാരോടവന്‍
248 ഭംഗികളിങ്ങനെ ചൊന്നു പിന്നെ
249 വാരിന കൂറകള്‍ പാരാതെ നല്കിനാന്‍
250 വാരിജനേര്‍മുഖിമാര്‍കയ്യിലേ.

251 ചാഞ്ചല്യമാണ്ടുള്ള പൂഞ്ചായലാരെല്ലാം
252 പൂഞ്ചേലപൂണ്ടങ്ങു നിന്നനേരം
253 വെണ്ണിലാവുണ്ണുമ്പോള്‍ തിണ്ണമാക്കാര്‍മുകില്‍
254 വെതിങ്കള്‍തന്നെ മറയ്ക്കയാലേ.
255 അണ്ണാന്നുനിന്ന ചകോരത്തിന്‍വേലയെ
256 ക്കണ്ണന്റെ കണ്ണിണ പൂണ്ടുനിന്നു.
257 തോഞ്ചൊരിഞ്ഞീടിന തൂമൊഴികൊണ്ടവര്‍
258 വാഞ്ഛിതമെല്ലാമേ നല്കിപ്പിന്നെ
259 "പാരാതെ പോകെങ്കി" ലെന്നങ്ങു ചൊല്ലിനാന്‍
260 വാരാളും ചായലാരെല്ലാരോടും

261 നന്മൊഴികൊണ്ടവന്‍ നല്കിന വാഞ്ഛിതം
262 നന്നായി വാങ്ങിപ്പാനെന്നപോലെ
263 മാനസമന്നേരം കണ്ണനിലാക്കീട്ടു
264 മാനിനിമാരെല്ലാം മെല്ലെ മെല്ലേ
265 മാനംകൊണ്ടുണ്ടായ ദീനങ്ങളോരോന്നേ
266 മാനിച്ചു തങ്ങളിലോതിയോതി
267 പൊന്തിത്തുടങ്ങിന പന്തേലും കൊങ്കയും
268 ചന്തത്തിലാണ്ടു തന്‍ വീടുതന്നില്‍
269 ചെന്നങ്ങു പൂകിനാരിന്ദിരതന്നുടെ
270 മന്ദിരമായുള്ള സുന്ദരിമാര്‍.