കൃഷ്ണഗാഥ - ഒന്നാം ഭാഗം - കൃഷ്ണോല്പത്തി
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

1 ഇന്ദിരാതന്നുടെ പുഞ്ചിരിയായൊരു
2 ചന്ദ്രികാ മെയ്യില്‍ പരക്കയാലെ
3 പാലാഴിവെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിനിന്നീടുന്ന
4 നീലാഭമായൊരു ശൈലംപോലെ
5 മേവിനിന്നീടുന്ന ദൈവതംതന്നെ, ഞാന്‍
6 കൈവണങ്ങീടുന്നേന്‍ കാത്തുകൊള്‍വാന്‍
7 കീര്‍ത്തിയെവാഴ്ത്തുവാനോര്‍ത്തുനിന്നീടുമെന്‍
8 ആര്‍ത്തിയേ തീര്‍ത്തു തുണയ്ക്കേണമേ.
9 ദേശികനാഥന്‍തന്‍ പാദങ്ങളേശുമ
10 പ്പേശലമായൊരു രേണുലേശം

11 ക്ലേശങ്ങളേശുന്ന പാശങ്ങളേശായ്വാന്‍
12 ആശയംതന്നുള്ളിലാക്കുന്നേന്‍ ഞാന്‍
13 വാരണവീരന്‍തന്നാനനം കൈക്കൊണ്ടു
14 പൂരിച്ച വന്മദവാരി മെയ്യില്‍
15 നിന്നു വിളങ്ങുന്ന ദൈവതംതന്‍ കനി
16 വെന്നും വിളങ്ങുകയെന്നില്‍ മേന്മേല്‍;
17 ഭാരതീദേവിതന്‍ ഭൂരിയായുള്ളോരു
18 കാരുണ്യപൂരവും വേറിടാതെ
19 നന്മധുവോലുന്ന നന്മൊഴി നല്‍കുവാന്‍
20 തണ്മകളഞ്ഞു വിളങ്ങുകെന്നില്‍

21 ഭാരതമായൊരു പീയൂഷരാശിക്കു
22 കാരണമായൊരു വാരിധിയായ്
23 വ്യാസനായുള്ളോരു മാമുനിതന്‍ കൃപ
24 ദാസനാമെന്നില്‍ പുലമ്പേണമേ.
25 മൂഢതകൊണ്ടു ഞാനേതാനുമുണ്ടിന്നു
26 കാടായിച്ചൊല്ലുവാന്‍ ഭാവിക്കുന്നു;
27 ഭൂരികളായുള്ള സൂരികളെല്ലാരും
28 ചീറാതെ നിന്നു പൊറുക്കേണമേ
29 സംസാരമോക്ഷത്തിന്‍ കാരണമായതോ
30 വൈരാഗ്യമെന്നല്ലോ ചൊല്ലിക്കേള്‍പ്പൂ

31 എന്നതുതന്നെ വരുത്തിനിന്നീടുവാന്‍
32 ഇന്നിതുതന്നെ ഞാന്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നു.
33 ബോധമില്ലാതെ ഞാനേതുമേ വല്ലാതെ
34 ഗാഥയായ് ചൊല്ലുന്നു ഭാഷയായി
35 നിര്‍ഗ്ഗുണനായുള്ളൊരീശനെക്കൊണ്ടല്ലോ
36 നിര്‍ഗ്ഗുണമായതു ചേരുമപ്പോള്‍
37 കാടായിച്ചൊല്കിലും കൈടഭവൈരിതന്‍
38 നീടാര്‍ന്നുനിന്നുള്ള ലീലയല്ലോ
39 എന്നതുകൊണ്ടെനിക്കുള്ളിലില്ലേതുമേ
40 മന്ദതയിന്നിതു നിര്‍മ്മിക്കുമ്പോള്‍

41 മാധവനാമമരപ്രഭൂവെന്നതോ
42 മാപാപം പോക്കുന്നോനെന്നു കേള്‍പ്പൂ
43 എന്നതുകൊണ്ടു ഞാന്‍ വന്ദ്യരായുള്ളോരെ
44 വന്ദിച്ചുകൊണ്ടിതു നിര്‍മ്മിക്കുന്നു.
45 പാലാഴിമാതുതാന്‍ പാലിച്ചുപോരുന്ന
46 കോലാധിനാഥനുദയവര്‍മ്മന്‍
47 ആജ്ഞയെച്ചെയ്കയാലജ്ഞനായുള്ള ഞാന്‍
48 പ്രാജ്ഞനെന്നിങ്ങനെ ഭാവിച്ചിപ്പോള്‍,
49 ദേവകീസൂനുവായ്മേവിനിന്നീടുന്ന
50 കേവലന്‍തന്നുടെ ലീലചൊല്‍വാന്‍

51 ആവതല്ലെങ്കിലുമാശതാന്‍ ചെല്കയാല്‍
52 ആരംഭിച്ചീടുന്നേനായവണ്ണം.
53 ശ്രീപത്മനാഭന്‍തന്‍ ജായയെന്നിങ്ങനെ
54 പേര്‍പെറ്റുനിന്നൊരു മേദിനിതാന്‍,
55 ദുഷ്ടരായുള്ളൊരു മന്നവരെല്ലാരും
56 ഒട്ടേറെപ്പോന്നു പിറക്കയാലേ,
57 അന്തമില്ലാതൊരു ഭാരംകൊണ്ടേറുന്ന
58 സന്താപംപൂണ്ടു തളര്‍ന്നു മേന്മേല്‍
59 ധേനുവായ് ചെന്നു വിരിഞ്ചനോടെല്ലാംതാന്‍
60 വേദനയോതിനാള്‍ കാതരയായ്;

61 "കഷ്ടരായുള്ളൊരു ദുഷ്ടരെ സൃഷ്ടിച്ച
62 തൊട്ടേറിപ്പോകുന്നു തമ്പുരാനേ!
63 ഭാരത്തെക്കൊണ്ടു ഞാന്‍ പാതാളലോകത്തു
64 പാരാതെ വീഴുന്നതുണ്ടു നേരേ
65 ഇണ്ടലെത്തൂകുന്ന വന്‍ഭാരമിങ്ങനെ
66 ഉണ്ടായീലെന്നുമേ പണ്ടെനിക്കോ.
67 കുമ്പിട്ടുനിന്നൊരു കൂര്‍മ്മവും ചെഞ്ചെമ്മെ
68 തണ്‍പെട്ടുപോകുന്നതുണ്ടു പാര്‍ത്താല്‍
69 ഊക്കനായ് നിന്നൊരു പന്നഗനാഥനു
70 ശൂല്‍ക്കാരമേറുന്നൂതിന്നിന്നെല്ലാം.

71 ആനകളെല്ലാമേ ദീനങ്ങളായിത്ത
72 ന്നാനനം താഴ്ത്തിത്തളര്‍ന്നുകൂടി
73 മാമയനായോനേ! ഭാരത്തെക്കൊണ്ടു ഞാന്‍
74 നാമാവശേഷയായ്പോകുംമുമ്പെ
75 പാരാതെകണ്ടെന്നെപ്പാലിച്ചുകൊള്ളണം
76 കാരുണ്യക്കാതലേ! കൈതൊഴുന്നേന്‍."
77 വേദനപൂണ്ടൊരു മേദിനിയാലിതു
78 വേദിതനായ വിരിഞ്ചനപ്പോള്‍,
79 വാനവര്‍ ചൂഴുറ്റു മേദിനിതാനുമായ്
80 വാര്‍തിങ്കള്‍മൗലിതന്നാലയത്തില്‍

81 പാരാതെ ചെന്നവര്‍ ചൊല്ലിനാരെല്ലാരും
82 പാലാഴിതന്നിലും ചെന്നു പിന്നെ
83 വാരുറ്റുനിന്നൊരു വാക്കുകൊണ്ടന്നേരം
84 വാരിജനേത്രനേ വാഴ്ത്തിച്ചൊന്നാര്‍;
85 "ഈരേഴുപാരിനും കാരണമായൊരു
86 കാരുണ്യപൂരമാം വാരിരാശേ!
87 പാരിടം പൂരിച്ച ഭാരത്തെത്തീര്‍ത്തിന്നു
88 പാലിച്ചുകൊളേളണം പാരാതെ നീ
89 നിന്‍കനിവില്ലായ്കിലെങ്ങളിന്നെങ്ങനെ
90 സങ്കടംപോക്കുന്നു തമ്പുരാനേ!

91 വങ്കനിവാണ്ടെങ്ങള്‍ സങ്കടം തീര്‍ക്കണം
92 പങ്കജലോചന! ശങ്കിയാതേ."
93 വാസവന്‍മുമ്പായ വാനവരിങ്ങനെ
94 വാഴ്ത്തിനനേരത്തു വാരിജാക്ഷന്‍
95 പ്രത്യക്ഷനായിട്ടു ചൊല്ലിനിന്നീടിനാന്‍
96 ഭക്തിയെക്കാണുമ്പോഴെന്നു ഞായം:
97 "മുന്നമേതന്നെയറിഞ്ഞു ഞാന്‍ പോരുന്നു
98 മന്നിടംചേരുന്ന ഭാരമെല്ലാം
99 ഇന്നിന്നു വന്നീടും നിങ്ങളെന്നുള്ളതും
100 എന്നുള്ളംതന്നിലുണ്ടോര്‍ച്ചയെന്നാല്‍.

101 ഭൂഭാരംതന്നെത്തളര്‍പ്പതിന്നോരോരോ
102 വ്യാപാരം ചെഞ്ചെമ്മേ ചെയ്‌വതിന്നായ്
103 മാനുഷനായിപ്പിറക്കുന്നതുണ്ടു ഞാന്‍
104 ആനകദുന്ദുഭിസൂനുവായി,
105 മൂത്തവനായിപ്പിറന്നുനിന്നീടുമേ
106 മൂര്‍ത്തിവിശേഷമായ് ചേര്‍ത്തനന്തന്‍
107 വാനവരെല്ലാരുമാദരവോടങ്ങു
108 യാദവന്മാരായിപ്പിറക്ക മന്നില്‍
109 മായയായ് മേവുന്ന ദേവിയും വന്നങ്ങു
110 മാനുഷിയായിപ്പിറക്കും പിന്നെ

111 വേണുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിച്ചുകൊള്ളുവാന്‍
112 ചേണുറ്റുനിന്നു തുണപ്പതിന്നായ്
113 പാരാതെ പിന്നെ ഞാന്‍ പാരിടം പൂരിച്ച
114 ഭാരത്തെത്തീര്‍ത്തു തളര്‍ത്തു നന്നായ്
115 മേദിനിതന്നുടെ വേദനപോക്കുവാന്‍
116 ഖേദിക്കവേണ്ടായിന്നിങ്ങളാരും."
117 വാനവരെല്ലാരുമെന്നതു കേട്ടപ്പോള്‍
118 വാരിജസംഭവന്താനുമായി
119 മേദിനിതന്നുടെ ഖേദത്തെത്തീര്‍ത്തുടന്‍
120 മേളത്തില്‍ പോയങ്ങു വിണ്ണില്‍ പുക്കാര്‍.

121 ശ്രീമഥുരാപുരിയെന്നൊരു നാമമായ്
122 ശ്രീമതിയായൊരു രാജധാനി
123 യാദവന്മാര്‍ക്കെല്ലാമാഗാരമായിനി
124 ന്നാദിയിലുണ്ടായി പണ്ടു പാരില്‍
125 നാകികള്‍ക്കെല്ലാമങ്ങാഗാരമായൊരു
126 നാകമഹാപുരിയെന്നപോലെ
127 സ്വര്‍പ്പദംതന്നിലുള്ളശയുണ്ടായ്‌വരാ
128 അപ്പുരിതന്നിലിരിപ്പോര്‍ക്കെന്നും
129 നന്ദനംതന്നുടെ നിന്ദയെച്ചെയ്യുമ
130 മ്മന്ദിരേനിന്നെഴും നിഷ്ക്കുടങ്ങള്‍

131 നിര്‍ജ്ജരദീര്‍ഘികതന്നുള്ളിലേറുന്ന
132 ലജ്ജയെച്ചേര്‍ക്കുമീ ദീര്‍ഘികകള്‍
133 ധര്‍മ്മിഷ്ഠരായൊരെച്ചിന്തിച്ചുകാണ്‍കിലോ
134 ധര്‍മ്മജന്‍ശീലവും തണ്മകോലും,.
135 ആയങ്ങള്‍ കാണുമ്പോള്‍ തോയാകരന്തന്നില്‍
136 പായുന്ന വന്‍നദീജാലംപോലെ.
137 സ്വര്‍ണ്ണൗഘംതന്നുടെ തിണ്മയെക്കാണുമ്പോള്‍
138 തിണ്ണമൊന്നഞ്ചുമമ്മേരുശൈലം
139 ദാനങ്ങള്‍ കാണുമ്പോള്‍ വാനവദാരുക്കള്‍
140 ഹീനങ്ങളായ്‌വരും ദീനങ്ങളായ്,

141 വീരരായുള്ളോര്‍തന്‍ വീരത കാണുമ്പോള്‍
142 നേരായോരില്ലയിപ്പാരിലാരും
143 വിദ്യകള്‍കൊണ്ടുള്ള വേലകള്‍ കാണുമ്പോള്‍
144 വിസ്മയംകോലുമദ്ധൂര്‍ജ്ജടിയും,
145 അസ്ത്രങ്ങള്‍കൊണ്ടവരഭ്യസിച്ചീടുമ്പോള്‍
146 *എത്രയും പാഴ്പെടും ഭാര്‍ഗ്ഗവനും,
147 കാമുകന്മാരുടെ കാന്തിയെക്കാണുമ്പോള്‍
148 കാമനും ചെഞ്ചെമ്മേയഞ്ചുമേറ്റം,
149 മാമിനിമാരുടെ മാപിനെക്കാകില
150 മ്മേനക ദീനയായ് നാണുമപ്പോള്‍,

151 വെണ്മാടം തന്നുടെ വെണ്മയെക്കാണുമ്പോള്‍
152 കന്മഷംതോന്നുമക്കൗമുദിക്കും,
153 അപ്പുരിതന്നില്‍ വിളങ്ങിനിന്നീടുന്ന
154 ശില്പങ്ങളൊന്നൊന്നേ പാര്‍ത്തുകണ്ടാല്‍
155 വാസവമന്ദിരം വായ്പോടു നിര്‍മ്മിപ്പാന്‍
156 മാതൃകയായിതെന്നു തോന്നും,
157 അപ്പുരിതന്നിലുള്ളത്ഭുതം ചൊല്ലുവാന്‍
158 കെല്പുള്ളോരാരുമില്ലെന്നുവേണ്ടാ
159 തത്സാരമോര്‍ക്കിലോ വസ്വൗകസായും
160 നിസ്സാരയായിട്ടേ വന്നുകൂടൂ.

161 യാദവവീരരുമപ്പുരിപാലിച്ചി
162 ട്ടാദരവോടു വസിക്കുംകാലം
163 ദേവകനാകുന്ന യാദവന്തന്നുടെ
164 ദേവകിയാകുന്ന കന്യകയെ
165 ശ്രീവസുദേവര്‍ക്കു നല്‍കിനാനമ്പോടു
166 ശ്രീപതിതന്നുടെയമ്മയാവാന്‍.
167 വേട്ടുനിന്നീടുന്ന ശ്രീവസുദേവര്‍താന്‍
168 വാട്ടമകന്നൊരു തേരിലേറി
169 ദേവകിയാകുന്ന ജായയും താനുമായ്
170 പോവതിന്നായിത്തുടങ്ങുംന്നേരം

171 ഉര്‍പന്നമോദനായ് നില്പോരു ദേവകന്‍
172 നല്പൊലിക്കാണവും നല്കിനാന്‍താന്‍
173 സോദരിതന്നുടെ തോഷത്തെച്ചെയ്‌വാനാ
174 യാദരവോടു മുതിര്‍ന്നു കംസന്‍
175 ചാരത്തു ചെന്നങ്ങു വാരുറ്റ തേര്‍പുക്കു
176 സാരത്ഥ്യവേലയുമാചരിച്ചാന്‍.
177 നാനാജനങ്ങളുമായ് നടന്നങ്ങനെ
178 നാനാവിനോദവുമോതിയോതി
179 ആമോദിച്ചെല്ലാരുമാമന്ദം പോകുമ്പോള്‍
180 വ്യോമത്തില്‍നിന്നൊരു വാക്കുണ്ടായി:

181 "ദേവകിതന്നുടെ അഷ്ടമഗര്‍ഭത്തില്‍
182 മേവിനിന്നുണ്ടായ ബാലകന്താന്‍
183 നിന്നുടെ കാലനായ്പോന്നുവന്നീടുന്നോന്‍
184 എന്നതു ചിന്തിച്ചുകൊള്‍ക കംസ!"
185 ഘോരനായുള്ളോരു കംസന്‍താനന്നേരം
186 വീരതയായതിതെന്നു നണ്ണി
187 പാവകഭാവത്തെക്കേവലം പൂണ്ടുടന്‍
188 ദേവകിതന്‍ കൊലചെയ്‌വതിന്നായ്
189 തല്‍ക്കചംതന്നെപ്പിടിച്ചു വളര്‍ന്നൊരു
190 ഖഡ്ഗവും വാങ്ങിയങ്ങോങ്ങി നിന്നാന്‍.

191 കണ്ടുനിന്നീടുന്ന മാലോകരെല്ലാരു
192 മിണ്ടലുംപൂണ്ടു ചമഞ്ഞാരപ്പോള്‍,
193 കണ്ണടച്ചീടിനാര്‍, കണ്ണുനീര്‍ തൂകിനാര്‍
194 * തിണ്ണമങ്ങോടിനാര്‍ ഖിന്നരായി
195 കൈതിരുമ്മീടിനാര്‍, കണ്‍ചുവത്തീടിനാര്‍
196 കൈയലച്ചീടിനാര്‍ മെയ്യിലെങ്ങും
197 കേസരിവീരന്‍തന്നാനനംതന്നിലായ്
198 കേവലം കേഴുന്നോരേണം പോലെ
199 മേവിനിന്നീടുന്ന ദേവകിദേവിതാന്‍
200 ദൈവമേയെന്നങ്ങു ചൊല്ലിച്ചൊല്ലി

201 ഘോരനായുള്ളോരു കംസനെ നോക്കീട്ടു
202 പാരം വിറച്ചു നടുങ്ങുമപ്പോള്‍
203 ചൂഴം നിന്നീടുന്ന ലോകരേ നോക്കീട്ടു
204 കോഴപുണ്ടേറ്റവും കേഴും പിന്നെ.
205 ചങ്ങാതിമാരുടെ നന്മുഖം നോക്കിനി
206 ന്നിങ്ങനെയെന്‍ കര്‍മ്മമെന്നും പിന്നെ.
207 അച്ഛനെത്തന്നെയും മെച്ചമേ നോക്കിനി
208 ന്നുച്ചത്തില്‍ നീളെവിളിച്ചു കേഴും;
209 നിര്‍മ്മായപ്രേമംപൂണ്ടമ്മാമന്‍തന്നെയും
210 അമ്മയെത്തന്നെയുമവ്വണ്ണമേ

211 ആങ്ങളെത്തന്നെ വിളിച്ചുനിന്നീടുവാന്‍
212 ഓങ്ങിനി്ന്നങ്ങു നടുങ്ങും പിന്നെ.
213 ആനകദുന്ദുഭിതന്നുടെയാനനം
214 ദീനയായ് മെല്ലവേ നോക്കി വീര്‍ക്കും
215 ദേവകിതന്‍ ഭയമിങ്ങനെ കാണുമ
216 ശ്രീവസുദേവര്‍താനെന്നനേരം
217 പെട്ടെന്നു ചെന്നു വിലക്കിനിന്നീടിനാന്‍
218 പൊട്ടിനിന്നീടുന്നോരുള്ളവുമായ്
219 പാപനായുള്ളോരു കംസനോടായിപ്പി
220 ന്നാപത്തു പോക്കുവാനായിച്ചൊന്നാന്‍:

221 "നിര്‍മ്മലമാനസനായിനിന്നീടുമി
222 ന്നിന്മനമിങ്ങനെ വന്നതെന്തേ?
223 ശങ്കയും കൈവിട്ടു പെകാലചെയ്കയോ
224 മംഗലനായ നിന്‍ വേലയിപ്പോള്‍?
225 ഭേദമുണ്ടെന്നതില്‍ കേവലം പെണ്ണല്ല
226 സോദരിയല്ലോയിന്നാരിതാനും
227 വേളികഴിഞ്ഞുള്ളോരുത്സവമല്ലോയി
228 ക്കാലവുമെന്നതുമോര്‍ത്തു കാണ്‍ നീ;
229 ഭ്രാതാവായ് നിന്നതും മാതാവായ് നിന്നതും
230 താതനായ് നിന്നതും നീതാനത്രേ.

231 നീയൊഴിഞ്ഞാരുമില്ലാശ്രയം കേളിവള്‍
232 ക്കാദരിച്ചീടുവാന്‍ ഭോജനാഥാ!
233 വീരനായുള്ള നീ ഘോരനായ് മേവുമീ
234 നാരിതന്‍ വങ്കൊല ചെയ്യൊല്ലാതെ."
235 ഇത്തരമായുള്ളോരുക്തികളിങ്ങനെ
236 സത്വരം ചെന്നവന്‍ ചൊന്നനേരം
237 പാപനായുള്ളോരു കംസന്റെ മാനസം
238 പാറയെപ്പോലെയങ്ങാകയാലെ
239 പിന്നെയും ചിന്തിച്ചു ചൊല്ലിനിന്നീടിനാന്‍
240 *ഖിന്നനായ് നിന്നവനുണ്മയായി:

241 "ദേവകിയല്ലല്ലൊ നിന്നുടെ കാലനായ്
242 മേവുന്നതെന്നതോ വന്നുതല്ലൊ
243 അഷ്ടമനാകുന്ന ബാലകനല്ലോ നിന്‍
244 കഷ്ടതയ്ക്കിന്നു നിമിത്ത,മെന്നാല്‍
245 പെറ്റുപെറ്റീടുന്ന മക്കളെയെല്ലാമേ
246 തെറ്റെന്നു നിന്‍ കൈയ്യില്‍ നല്‍കാമല്ലോ,
247 പിന്നെ നീ ചിന്തിച്ചു വേണ്ടതു ചെയ്താലും
248 നിന്നുടെ ഹാനി വരാതവണ്ണം."
249 എന്നതു കേട്ടൊരു കംസന്റെ കോപവും
250 മന്ദമായ് വന്നുതേ മെല്ലെ മെല്ലെ.

251 മന്ത്രംകൊണ്ടീഷല്‍ തളര്‍ന്നുനിന്നീടുന്ന
252 പന്നഗവീരന്‍തന്‍ കോപംപോലെ
253 രോദിതയായൊരു സോദരിതന്നെയും
254 ആദരവോടങ്ങയച്ചാന്‍ പിന്നെ.
255 വമ്പുലിവായില്‍നിന്നമ്പാലെ വീണ്ടുപോയ്
256 കമ്പത്തെപ്പൂണുന്നോരേണംപോലെ
257 മേവിനിന്നീടുന്ന ദേവകീദേവിതാന്‍
258 കേവലം കംസനെ നോക്കിനിന്നാള്‍.
259 ചൂഴവും നിന്നിട്ടു കേഴുന്നോരെല്ലാരും
260 കോഴയും തീര്‍ത്തുനിന്നൊന്നു വീര്‍ത്താര്‍

261 ചങ്ങാതിമാരായുള്ളയംഗനമാരെല്ലാം
262 മംഗലമാകെന്നു ചൊല്ലിപ്പൂണ്ടാര്‍
263 ആനകദുന്ദുഭിതാനുമന്നേരത്തു
264 മാനിനിതാനുമായ് മന്ദിയാതെ
265 സുന്ദരമായുള്ള മന്ദിരം പൂകിനാന്‍
266 വന്ദികള്‍ വാഴ്ത്തുന്ന വാര്‍ത്തയുമായ്
267 വേളിയെത്തൊട്ടുള്ളൊരുത്സവംതന്നെയും
268 മേളമായ് പിന്നെയങ്ങാചരിച്ചാന്‍.
269 പേയറ്റു നിന്നോരു ജായയും താനുമായ്
270 മായം കളഞ്ഞു വസിക്കും കാലം

271 സുഭ്രുവായുള്ളോരു ദേവകീദേവിക്കു
272 ഗര്‍ഭവുമുണ്ടായി മെല്ലെ മെല്ലെ
273 അത്ഭുതകാന്തിയായ് ദുര്‍ഭഗനല്ലാതൊ
274 രര്‍ഭകനുണ്ടായിതെന്നുവന്നു.
275 സൂനുവെക്കണ്ടു നിന്നാനന്ദിച്ചീടുന്നൊ
276 രാനകദുന്ദുഭി ദീനയായി
277 കണ്ണുനീര്‍ തൂകുന്ന ദേവകിതന്നുടെ
278 കൈയില്‍നിന്നന്നേരം വാങ്ങി നേരേ
279 പെട്ടെന്നു കൊണ്ടുപോയ് കംസനു നല്കിനാന്‍
280 പട്ടാങ്ങുചെയ്യുന്നോരെന്നു ഞായം

281 എന്നതു കണ്ടൊരു കംസന്താനന്നേരം
282 ചിന്തിച്ചു ചൊല്ലിനാനല്ലല്‍ നീക്കി:
283 "മേലിലുണ്ടാകുന്ന ബാലകനല്ലോയെന്‍
284 കാലനായ് ചാരെ വരുന്നതെന്നാല്‍
285 കൊല്ലുന്നേനല്ലയിപ്പൈതലെയിന്നു ഞാന്‍
286 അല്ലലും തീര്‍ത്തു വളര്‍ത്താലും നീ."
287 ആനകദുന്ദുഭിതാനതു കേട്ടപ്പോള്‍
288 ദീനത കൈവിട്ടു മാനിച്ചുടന്‍
289 ബാലനെത്തന്നെയും ദേവകിക്കായിട്ടു
290 ചാല നല്കീടിനാന്‍ കൊണ്ടുപോയി.

291 പിന്നെയങ്ങെല്ലാരും തന്നുടെ തന്നുടെ
292 മന്ദിരംതന്നിലിരിക്കുംകാലം
293 ആഗതനായൊരു നാരദന്‍ കംസനോ
294 ടാദരവോടു പറഞ്ഞാനപ്പോള്‍:
295 "ബന്ധുവെത്തന്നെയും വൈരിയെത്തന്നെയും
296 ചിന്തിച്ചുവേണം നീയൊന്നു ചെയ്‌വാന്‍
297 നിന്നുടെ വൈരികളായി നിന്നീടുന്ന
298 വിണ്ണവരല്ലോയിപ്പാരിടത്തില്‍
299 വിഷ്ണുവിഞ്ചൊല്ലാലെ വന്നു പിറന്നിട്ടു
300 വൃഷ്ണികളായിച്ചമഞ്ഞതിപ്പോള്‍

301 പണ്ടേയിന്നിന്നുടെ വൈരിയായ് മേവുന്ന
302 കൊണ്ടല്‍നേര്‍വര്‍ണ്ണന്താനിന്നു നേരേ
303 ദേവകിതന്നുടെ ഗര്‍ഭഗനായിട്ടു
304 മേവിനിന്നാശു പിറന്നു പിന്നെ
305 നിന്നെയും നിന്നുടെ ചേകവന്മാരെയും
306 കൊന്നീടുമെന്നതു തേറിനാലും
307 മാഴ്കാതെ നിന്നെ നീ കാത്തുകൊള്ളായ്കിലോ
308 ആകാതെപോകുമേ ഭോജനാഥ!"
309 നാരദനിങ്ങനെ ചൊന്നതുകേട്ടിട്ടു
310 ഘോരനായുള്ളൊരു കംസനപ്പോള്‍

311 യാദവന്മാരോടു പോരു തുടങ്ങിനാന്‍
312 വാനവരെന്നതു നണ്ണി നേരെ.
313 പീഡിതരായവരോരോരോ നാട്ടില
314 ന്നാടും വെടിഞ്ഞു നടന്നാരെങ്ങും.
315 പിന്നെയണഞ്ഞാവനാനകദുന്ദുഭി
316 തന്നെയും ദേവകിതന്നെയും താന്‍
317 ചങ്ങലകൊണ്ടു തളച്ചുനിന്നീടിനാന്‍
318 തങ്ങളിലേശൊല്ലായെന്നു നണ്ണി.
319 ഉണ്ടായ ബാലകന്മാരെയും ചെഞ്ചെമ്മേ
320 കണ്ഠം പിരിച്ചു കഴിച്ചാന്‍ പാപി

321 ചീറിനിന്നീടുന്ന കംസനന്നിങ്ങനെ
322 ആറു കിടാങ്ങളെക്കൊന്നവാറേ
323 സപ്തമമാകുന്ന ഗര്‍ഭവുമുണ്ടായി
324 തുത്തമയാകുന്ന ദേവകിക്കോ.
325 ലക്ഷ്മീശന്‍താനന്നു ചിന്തിച്ചു ചൊല്ലിനാന്‍
326 അക്ഷണം തന്മായതന്നോടപ്പോള്‍:
327 "പാരാതെ പോകേണം ഭൂതലംതന്നില്‍ നീ
328 കാര്യങ്ങളോരോന്നേ സാധിപ്പാനായ്
329 ദേവകി തന്നുടെ ഗര്‍ഭഗനായിട്ടു
330 മേവിനിന്നീടുമനന്തനെ നീ

331 ഗോകുലംതന്നില്‍ വസിച്ചുനിന്നീടുന്ന
332 രോഹിണിതന്നിലങ്ങാക്കവേണം.
333 ആനകദുന്ദുഭിതന്നുടെ സൂനുവായ്
334 ഞാനും പിറക്കുന്നതുണ്ടു നേരെ.
335 നന്ദവിലാസിനിനന്ദനയായിട്ടു
336 നന്നായിപ്പോന്നു പിറക്ക നീയും.
337 കൊല്ലുവാനോങ്ങുന്ന കംസനെ വഞ്ചിച്ചു
338 മെല്ലവേ പോയിക്കൊണ്ടംബരത്തില്‍,
339 മാലോകര്‍ക്കേലുന്നോരാപത്തെപ്പോക്കുവാന്‍
340 ഭൂലോകംതന്നില്‍ വസിക്ക പിന്നെ.

341 ഭക്തിയെപ്പൂണ്ടു ഭജിച്ചുനിന്നീടുന്നോ
342 ര്‍ക്കത്തലെത്തീര്‍ത്തു തുണപ്പതിന്നായ്.
343 "മാലിയന്നീടുന്ന ഭൂലോകവാസികള്‍
344 ക്കാലംബമായെഴും മൂലതായേ!
345 കാല്‍ത്താരില്‍ കുമ്പിട്ടു കൈവണങ്ങീടുന്നേന്‍
346 കാത്തുകൊള്ളേണമേ തമ്പുരാട്ടീ!"
347 ഇത്തരമോരോരോ നല്‍സ്തുതിയോതിനി
348 ന്നുത്തമമായൊരു ഭക്തിയുമായ്
349 വാഴ്ത്തിവണങ്ങുവരാസ്ഥപൂണ്ടോരോരോ
350 ധാത്രീസുരന്മാരും മറ്റുള്ളോരും."

351 വൈകല്യം തീര്‍ക്കുന്ന വൈകുണ്ഠനിങ്ങനെ
352 വൈകാതെ പോകെന്നു ചൊന്നനേരം
353 ഇങ്ങനെ ചൊല്‍ കേട്ട മായതാന്‍ പോയിച്ചെ
354 ന്നങ്ങനെയെല്ലാമങ്ങാചരിച്ചാള്‍.
355 "ഇഷ്ടമായുണ്ടായ ഗര്‍ഭമോ ചെഞ്ചെമ്മേ
356 നഷ്ടമായ്പോയിപോല്‍ ദേവകിക്കോ."
357 എന്നൊരു വാര്‍ത്തയുമെങ്ങുമേ പൊങ്ങിതാ
358 യന്നുതുടങ്ങിയന്നാട്ടിലെങ്ങും.
359 "ആനകദുന്ദുഭിതന്നുടെ ജായയാം
360 മാനിനിയായുള്ള രോഹിണിക്കോ

361 സുന്ദരനായൊരു നന്ദനനുണ്ടായി"
362 എന്നൊരു വാര്‍ത്തയുമവ്വണ്ണമേ,
363 ഛിദ്രിച്ചുപോയൊരു ഗര്‍ഭവും ചിന്തിച്ചു
364 ദുഖിച്ചു ദേവകി മേവുംകാലം
365 ആഗമംതന്നുടെ കാതലിലായ് മറ
366 ഞ്ഞാരുമേ കാണാതെ നില്പോനപ്പോള്‍
367 ദേവകിതന്നുടെ ഗര്‍ഭഗനായിട്ടു
368 മേവിനാന്‍ മേദിനിക്കല്ലല്‍ പോവാന്‍.
369 കുപ്പിയില്‍നിന്നൊരു നല്‍വിളക്കെങ്ങനെ
370 കുപ്പിയെച്ചാലെ *വിളക്കി ഞായം

371 ഗര്‍ഭഗമായുള്ള വൈഷ്ണവം ധാമമ
372 ഗ്ഗര്‍ഭിണിതന്നെയുമവ്വണ്ണമേ.
373 ഗര്‍ഭത്തിനുള്ളൊരു ചിഹ്നവും പോന്നവള്‍
374 ക്കല്പമായ്ക്കാണത്തുടങ്ങി മെയ്യില്‍.
375 നേര്‍ത്തുനിന്നീടുന്ന ഗാത്രങ്ങളെല്ലാമേ
376 ചീര്‍ത്തുതുടങ്ങീതു നാളില്‍നാളില്‍
377 ആണ്ണുപോയെങ്ങാനും വീണ്ണോരു നാഭിയും
378 പൂര്‍ണ്ണമായ് തൂര്‍ണ്ണമെഴത്തുടങ്ങി.
379 സൂക്ഷ്മമായുള്ളൊരു മദ്ധ്യവും ചെഞ്ചെമ്മേ
380 വീക്ഷണഗോചരമായി വന്നു.

381 * മാന്യമായുള്ള വലിത്രയം മാഞ്ഞുപോയ്
382 ശൂന്യമായ്വന്നിതു മെല്ലെ മെല്ലെ.
383 ആനകദുന്ദുഭി മാനിക്കും കൊങ്കകള്‍
384 ക്കാനനം ചാലക്കറുത്തുതപ്പോള്‍
385 നന്ദനുണ്ടായാലെങ്ങളെ സ്നേഹമി
386 ല്ലെന്നതു ചിന്തിച്ചിട്ടെന്നപോലെ.
387 ചാരുവായ് മേവുമമ്മാറോടു ചേരുന്നൊ
388 രാരവും പോയങ്ങു ദൂരമായി
389 ബാലകന്‍ വേണമിമ്മാറോടു ചേരുവാന്‍
390 ഞാനിനി നീങ്ങണമെന്നപോലെ.

391 അന്യമായ് നിന്നുള്ള ഭൂഷണജാലവും
392 ഒന്നൊന്നേ പോയിച്ചുരുങ്ങീതായി.
393 ഈരേഴു പാരിനും ഭൂഷണമല്ലോയി
394 ന്നാരിയില്‍നിന്നവനെന്തു ചേതം.
395 മാനിനിമാരുടെ മൗലികയാമവള്‍
396 ക്കാനനം ചാലെ വിളര്‍ത്തുകൂടി
397 ഗര്‍ഭഗനായുള്ളൊരര്‍ഭഗന്തന്നുടെ
398 നിര്‍ഭരഹാസം കൊണ്ടെന്നപോലെ.
399 അംഗവികാരങ്ങള്‍ പിന്നെയുമോരോന്നേ
400 പൊങ്ങിത്തുടങ്ങീതു മേനിതന്നില്‍.

401 വിശ്വമശേഷം തന്നുള്ളിലേ ചേര്‍ത്തൊരു
402 വിഷ്ണുവെത്തന്നുദരത്തിലാക്കി
403 മേവിനിന്നീടുന്ന ദേവകീദേവിതന്‍
404 മേന്മയെപ്പാര്‍ക്കിലിന്നാര്‍ക്കു ചൊല്ലാം.
405 ഗര്‍ഭിണിയായൊരു ദേവകിതന്നുടെ
406 അത്ഭുതകാന്തിയെക്കണ്ടു കംസന്‍
407 തന്നിലെ നണ്ണിനാന്‍ "എന്നുടെ കാലനായ്
408 വന്നവനിന്നിവനെന്നുതന്നെ
409 പണ്ടിവള്‍ക്കിങ്ങനെയുള്ളൊരു കാന്തിയെ
410 ക്കണ്ടതില്ലെന്നതുകൊണ്ടു കാണാം,

411 എന്തിനി നല്ലതെന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാ
412 ലേതുമേ തോന്നുന്നതല്ലയൊന്നും.
413 ഗര്‍ഭിണിതന്‍ കൊലചെയ്‌വതിന്നായിട്ടോ
414 കെല്പു പുലമ്പുന്നൂതല്ല ചെമ്മേ
415 പെറ്റങ്ങു വീഴുമ്പോള്‍ തെറ്റെന്നു ചെന്നു ഞാന്‍
416 പറ്റാതൊന്നാകിലും പാര്‍ത്തിടാതെ
417 കൊന്നങ്ങു വീഴ്ത്തിനാലൊന്നിനും ബാധയി
418 ല്ലെന്നതേ ചിന്തിച്ചാല്‍ നല്ലതുള്ളൂ."
419 ഇങ്ങനെ നണ്ണിനോരകാവലുമാക്കിത്തന്മന്ദിരം പൂകിനാന്‍
420 ആവിലമായുള്ളോരുള്ളവുമായ്.

421 ദേവകിതന്നുടെ ഗര്‍ഭഗനായൊരു
422 കേവലന്തന്നെയറിഞ്ഞു നേരേ
423 ചാരത്തു ചെന്നു പുകണ്ണുനിന്നീടിനാര്‍
424 വാരുറ്റുനിന്നുള്ള വാനോരെല്ലാം.
425 "മിഥ്യയെച്ചെഞ്ചെമ്മേ വേരറുത്തീടുന്ന
426 സത്യമായുള്ളോരു ബോധവുമായ്
427 നിത്യമായ്നിന്നൊരു തത്വമായ് മേവുന്നൊ
428 രുത്തമരൂപേന! കാത്തുകൊള്‍ നീ.
429 വേദങ്ങള്‍തന്നെപ്പണ്ടാരാഞ്ഞുഴന്നുള്ള
430 ഖേദങ്ങള്‍ തീര്‍പ്പതിനെന്നപോലെ

431 മോദം കലര്‍ന്നൊരു മീനായവറ്റെച്ചെ
432 തന്നെയപ്പന്നിയായ്ക്കൊന്നതു പാര്‍ക്കുമ്പോള്‍
433 നിന്നുടെ കാരുണ്യമെന്നേയാവൂ.
434 കാണായതെല്ലാമേ താനെന്നു തേറുവാന്‍
435 തൂണു പിളര്‍ന്നു പുറത്തു ചെമ്മേ
436 കാണായെഴും നരസിംഹമെന്നുള്ളത്തില്‍
437 കാണായതല്ലോ പൊറുത്തതിന്നും
438 മാനവരെല്ലാരെപ്പോലെ നടന്നു നാം
439 മാനവും കൈവിട്ടു പോരുംകാലം
440 ദാനവന്തന്നെ നീ വഞ്ചിക്കകൊണ്ടല്ലോ

441 ദീനം കളഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു ഞങ്ങള്‍.
442 ഭൂപാലരാലുള്ള ഭൂഭാരം പോക്കുവാന്‍
443 ദുഖങ്ങള്‍ തീര്‍ത്തു നീ പാലിച്ചുകൊള്‍വതി
444 ന്നിക്ഷണം നാമിതാ കൈ തൊഴുന്നേന്‍."
445 ഇങ്ങനെയോരോരോ മംഗലവാക്കുകള്‍
446 ഭംഗിയില്‍ച്ചൊല്ലിപ്പുകണ്ണു പിന്നെ
447 വാനിടം മുന്നിട്ടു പോകത്തുടങ്ങിനാര്‍
448 വാനവരെല്ലാരും മെല്ലെ മെല്ലെ
449 മേദിനീദേവിയുമാദരവോടു തന്‍
450 വേദന വേറിട്ടു നിന്നനേരം

451 മംഗല്യമാളുന്ന ദേവകിദേവിക്കു
452 ചിങ്ങമാം മാസവും പോന്നുവന്നു.
453 അഷ്ടമിരോഹിണി തങ്ങളില്‍ക്കൂടിനി
454 ന്നിഷ്ടമായുള്ളൊരു നല്‍ പൊഴുതും
455 മംഗലജാലങ്ങള്‍ തിങ്ങിനിന്നെങ്ങുമേ
456 പൊങ്ങിയെഴുന്നുതുടങ്ങീതപ്പോള്‍
457 ആരണര്‍കുണ്ഡത്തിലഗ്നികളെല്ലാമേ
458 പാതമെഴുന്നു വലം ചുഴന്നൂ
459 സ്വച്ഛങ്ങളായ്വന്നു തോയങ്ങളെല്ലാമേ
460 സജ്ജനമാനസമെന്നപോലെ

461 താരങ്ങളായുള്ള ഹാരങ്ങള്‍ പൂണ്ടിട്ടു
462 പാരം വിളങ്ങി വിയത്തുമപ്പോള്‍.
463 മത്തങ്ങളായ്നിന്നു പാടിത്തുടങ്ങിനാര്‍
464 ചിത്തം തെളിഞ്ഞുള്ള ഭൃംഗങ്ങളും
465 മന്ദമായ് വന്നങ്ങു വീതുതുടങ്ങിനാന്‍
466 സുന്ദരനായൊരു തെന്നല്‍താനും.
467 ഇങ്ങനെയോരോരോ നന്മകള്‍ പിന്നെയും
468 മംഗലഹേതുക്കളായി വന്നൂ.
469 കാത്തുനിന്നീടുന്ന കംസനിയോഗികള്‍
470 ചീര്‍ത്തോരുനിദ്രയെപ്പൂണ്ടാരപ്പോള്‍

471 പാവനയായോരു ദേവകീദേവിക്കു
472 നോവു തുടങ്ങീതു മെല്ലെ മെല്ലെ
473 വേദന വേറിട്ടു മേദിനീദേവിക്കു
474 മേനിയില്‍ നോവു കുറഞ്ഞുതപ്പോള്‍
475 ചൊല്‍ക്കണ്ണിതന്നിലേ ദീര്‍ഗ്ഘങ്ങളായുള്ള
476 ശൂല്‍ക്കാരജാലവുമുണ്ടായപ്പോള്‍
477 മൂര്‍ക്ക്വരെത്തിണ്ണം ചുമന്നുള്ളനന്തനു
478 ശൂല്‍ക്കാരമീഷല്‍ തളര്‍ന്നതായി
479 ചീര്‍ത്തുനിന്നീടുന്നൊരീറ്റുനോവാണ്ടവള്‍
480 ആര്‍ത്തയായേറ്റവും മേവുന്നേരം

481 ഇന്ദ്രദിഗംഗനാചന്ദ്രനായുള്ളൊരു
482 നന്ദനന്തന്നെയും പെറ്റാളപ്പോള്‍.
483 അംബരമായുള്ളോരങ്കണംതന്നിലേ
484 രിംഖണംചെയ്തവന്‍ നിന്നനേരം
485 കോമളയായൊരു രുക്മിണിതന്നുടെ
486 വാര്‍മുലതന്നിലലങ്കരിപ്പാന്‍
487 ദേവകിയായൊരു കല്‍പകവല്ലിമേല്‍
488 മേവി നിന്നീടുന്ന ദിവ്യരത്നം
489 ഭൂതലംതന്നിലങ്ങായതു കാണായി
490 പൂതനായുള്ളൊരു താതന്നപ്പോള്‍

491 കാര്‍മുകില്‍മാലകള്‍ കാല്‍പിടിച്ചീടുന്ന
492 കാന്തിയെപ്പൂണ്ടൊരു മെയ്യുമായി.
493 രമ്യമായുള്ളൊരു മൗലിയില്‍ ചേര്‍ന്നുണ്ടു
494 പൊന്മയമായൊരു നന്മകുടം
495 കാര്‍മുകില്‍മാലയില്‍ പാതി മറഞ്ഞൊരു
496 വാര്‍മതിപ്പൈതല്‍താനെന്നപോലെ
497 കുന്തളജാലംകൊണ്ടഞ്ചിതമാകയാല്‍
498 ചന്തത്തെക്കോലുന്ന ഫാലവുമായ്.
499 കമ്പത്തെക്കൊണ്ടേയിപ്പാരിടംതന്നുടെ
500 സംഭവന്തന്നെയും പാലനവും

501 ഇല്ലായ്മതന്നെയുമാചരിച്ചീടുവാന്‍
502 കല്യത വെല്ലുന്ന ചില്ലിയുമായ്.
503 പങ്കജന്തന്നുടെ ഉന്മേഷന്തന്നെയും
504 സങ്കോചം തന്നെയും ചെയ്യിപ്പാനായ്
505 ദാക്ഷിണ്യംപൂണ്ടുള്ള വീക്ഷണദ്വന്ദ്വത്തില്‍
506 വീക്ഷണങ്കൊണ്ടുള്ള കാന്തിയുമായ്
507 ഭംഗിയെപ്പൂണ്ടൊരു പൈങ്കിളിച്ചുണ്ടോടു
508 സംഗത്തെക്കോലുന്ന നാസികയും
509 മണ്ഡനമായുള്ള കണ്ഡലകാന്തിയാല്‍
510 മണ്ഡിതമായുള്ള ഗണ്ഡവുമായ്.

511 കുന്ദത്തിന്‍ പൂവെയും ചന്ദ്രികാതന്നെയും
512 നിന്ദിച്ചുനിന്നൊരു മന്ദഹാസം
513 കമ്രമായുള്ളൊരു കംബുതന്‍ കാന്തിയെ
514 കണ്ടിച്ചു മണ്ടിക്കും കണ്ഠകാണ്ഡം
515 ചക്രംതുടങ്ങിയുള്ളായുധമോരോന്നേ
516 നല്ക്കരം നാലിലുമുണ്ടുതാനും.
517 ശ്രീവത്സകാന്തിയും കൗസ്തുഭകാന്തിയും
518 നേരൊത്തു തങ്ങളില്‍ കൂടുകയാല്‍
519 കാളിന്ദിനീരോടു മേളിച്ചു മേവുന്ന
520 പാലാഴിത്തൂവെള്ളംതന്നില്‍ ചെമ്മേ

521 മുങ്ങിനിന്നീടുന്നൊരജ്ഞനവേദിയെ
522 ന്നിങ്ങനെ തോന്നുമമ്മാറു കണ്ടാല്‍
523 എണ്ണമറ്റീടുന്നൊരണ്ഡകടാഹങ്ങള്‍
524 ക്കന്യൂനമായൊരു ഭാജനമായ്
525 മേവിനിന്നീടുന്ന നല്ലുദരത്തെ ഞാന്‍
526 ഏവമെന്നെങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൂടൂ.
527 മഞ്ഞള്‍പിഴിഞ്ഞൊരു കൂറയെപ്പൂണ്ടിട്ടു
528 മഞ്ജുളമായൊരു മദ്ധ്യദേശം
529 ഊരുക്കള്‍ ജാനുക്കള്‍ ജംഘകളെന്നിവ
530 ചാരുക്കളെന്നേ ഞാന്‍ ചൊല്ലവല്ലൂ.

531 തിങ്കള്‍തന്‍ കാന്തിക്കു ശങ്കയെത്തന്നുള്ളി
532 ലങ്കുരിപ്പിക്കുമത്തൂനഖങ്ങള്‍
533 അംഗുലിയായ ദലങ്ങളെക്കാണുമ്പോള്‍
534 പങ്കജമത്രേയപ്പാദയുഗ്മം
535 ഉള്ളങ്കാല്‍തന്നുടെ മാര്‍ദ്ദവം ചിന്തിക്കില്‍
536 കല്ലെന്നേ തോന്നുമപ്പല്ലവത്തെ
537 ഖേദങ്ങള്‍ പോക്കുന്ന വേദങ്ങള്‍ നാലിന്നും
538 കാതലായ്മേവുന്ന നാഥനപ്പോള്‍
539 മംഗലം നല്‍കുവാന്‍ മാലോകര്‍ക്കായിക്കൊ
540 ണ്ടിങ്ങനെ പോന്നു പിറന്നനേരം

541 വിസ്മിതനായുള്ളൊരാനകദുന്ദുഭി
542 വിഷ്ണുവെന്നിങ്ങനെ നണ്ണി നേരേ
543 വാക്കുകൊണ്ടേറ്റവും വാഴ്ത്തിനിന്നീടിനാന്‍
544 വായ്പോടു കുമ്പിട്ടു കൂപ്പി നന്നായ്,
545 കേവലന്തന്നെത്തന്‍ പുത്രനായ്ക്കണ്ടൊരു
546 ദേവകീദേവിയുമവ്വണ്ണമേ.
547 ഉത്തമയായൊരു ഭക്തിയെപ്പൂണ്ടവര്‍
548 ചിത്തന്തെളിഞ്ഞു പുകണ്ണനേരം
549 നാഥനായുള്ളവന്‍ പ്രീതനായ് ചൊല്ലിനാന്‍
550 താതനോടായിട്ടും മാതാവോടും:

551 "പണ്ടുമിന്നിങ്ങള്‍ക്കു സൂനുവായ് മേവിനേന്‍
552 രണ്ടു ജന്മങ്ങളിലിങ്ങനെ ഞാന്‍
553 നിങ്ങള്‍ക്കിന്നെന്നിലേ ഭക്തിയെക്കണ്ടിട്ടു
554 നിങ്ങളിലുള്ളൊരു കാരുണ്യത്താല്‍
555 ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു രൂപത്തെക്കാട്ടി ഞാന്‍
556 നിങ്ങള്‍ക്കു സന്തതം ചിന്തിപ്പാനായ്
557 ബന്ധത്തെപ്പോക്കുന്നൊരെന്നുടെ ദേഹത്തെ
558 സ്സന്തതം ചിന്തിച്ചിരുന്നുകൊണ്ടാല്‍
559 *പാപങ്ങല്‍ വേരറ്റു പൂതന്മാരായ് വന്നെന്‍
560 പാദങ്ങള്‍തന്നോടു കൂടും നിങ്ങള്‍

561 ഇന്നിലന്തന്നില്‍നിന്നെന്നെയും കൊണ്ടുപോയ്
562 നന്ദന്റെ മന്ദിരംതന്നിലാക്കി
563 ചാരത്തുകാണുന്ന ദാരികതന്നെയും
564 പാരാതെ കൊണ്ടിങ്ങു പോന്നുകൊള്‍വൂ."
565 മംഗലനായൊരു പങ്കജലോചനന്‍
566 ഇങ്ങനെ ചൊന്നവരോടു പിന്നെ
567 താതനും മാതാവും നോക്കിനിന്നീടവേ
568 പൈതലായ്മേവിനാന്‍ കൈതവത്താല്‍.
569 വിസ്മയം പൂണ്ടുള്ളൊരച്ഛനുമമ്മയ്ക്കും
570 വിഷ്ണുവെന്നുണ്ടായ ബോധമപ്പോള്‍

571 എന്നുടെ പൈതലെന്നിങ്ങനെയുള്ളൊരു
572 നിര്‍ണ്ണയമായിച്ചമഞ്ഞുകൂടി
573 കോമളച്ചുണ്ടു പിളുക്കിനിന്നീടുന്നൊ
574 രോമനപ്പൈതല്‍താന്‍ പൈ തുടര്‍ന്നു
575 അമ്മിഞ്ഞിതാരായിന്നെന്തിനിക്കമ്മയെ
576 ന്നമ്മയെ നോക്കി മയങ്ങുന്നേരം
577 ധന്യയായുള്ള യശോദതന്‍ പുത്രിയായ്
578 മന്നിടം പൂകിനാള്‍ മായതാനും
579 കംസനെപ്പേടിച്ചുള്ളാനകദുന്ദുഭി
580 പൈതലെത്തന്നുടെ കൈയിലാക്കി

581 അമ്പാടിതന്നിലേ പോവതിനായിക്കൊ
582 ണ്ടമ്പോടു ചാലെ നടന്നനേരം
583 തങ്ങളേതന്നേ തുറന്നതു കാണായി
584 ചങ്ങല പൂണ്ടുള്ള വാതിലെല്ലാം.
585 വ്യഗ്രവും കൈവിട്ടു ദുര്‍ഗ്ഗവും പിന്നിട്ടു
586 നിര്‍ഗ്ഗമിച്ചങ്ങവന്‍ നിന്നനേരം
587 എന്നുടെ കാന്തിയെക്കക്കുമിപ്പൈതലേ
588 ഖിന്നനാക്കേണമിന്നെന്നപോലെ
589 പാഴിടി പൂണുമക്കാര്‍മുകില്‍ വന്നിട്ടു
590 പാഴ്മഴ തൂകിത്തുടങ്ങീതപ്പോള്‍

591 എന്നതു കണ്ടൊരു പന്നഗനായകന്‍
592 തന്നുടെയാനനജാലകത്തെ
593 ഒക്കവേ ചാലപ്പരത്തിനിന്നങ്ങനെ
594 നല്‍ക്കുടയാക്കി നടന്നു മീതെ
595 അമ്മഴതന്നെത്തടുത്തുനിന്നീടിനാന്‍
596 വെണ്മയെപ്പൂണ്ടുള്ളോരെന്നു ഞായം.
597 ആനകദുന്ദുഭിതന്നുടെ ചേണെഴും
598 പാണിയായുള്ളോരു യാനമേറി
599 വാരുറ്റു നിന്നൊരു വാരിദനാദമാം
600 ഭേരിതന്‍ നാദവും പൂരിച്ചെങ്ങും

601 വങ്കനിവാണ്ടൊരു പന്നഗനാഥനാം
602 വെകുടതന്നെയും ചൂടി നന്നായ്
603 ശമ്പയായുള്ളൊരു ദീപവും സംഭാവി
604 ച്ചമ്പാടി മുന്നിട്ടു പോവതിന്നായ്
605 കൈതവമാണ്ടു നല്‍പ്പൈതലായ്മേവുമ
606 ക്കൈടഭവൈരിതാന്‍ ചെല്ലുന്നേരം,
607 മേളം കലര്‍ന്നൊരു കാളിമ പൂണ്ടു ന
608 ല്ലോളങ്ങളാളുമക്കാളിന്ദിതാന്‍
609 നല്‍വഴി നന്നായി നല്‍കിനിന്നീടിനാള്‍
610 നല്ലവര്‍ക്കങ്ങനെ തോന്നി ഞായം.

611 പാദങ്ങള്‍പോലും നനഞ്ഞുനിന്നീടാതെ
612 പാഴ്പറമ്പേറി നടക്കുമ്പോലെ
613 ആനന്ദംപൂണ്ടുള്ളോരാനകദുന്ദുഭി
614 കാളിന്ദിതന്നെയും പിന്നിട്ടപ്പോള്‍
615 അംഭോജലോചനന്‍തന്നെയും പൂണ്ടുകൊ
616 ണ്ടമ്പാടിതന്നിലും ചെന്നുപുക്കാന്‍
617 ചെന്നൊരു നേരത്തു സുന്ദരിയായൊരു
618 നന്ദവിലാസിനിതന്നെക്കണ്ടാന്‍
619 സൂതികൊണ്ടുണ്ടായ മോഹത്തെപ്പൂണ്ടിട്ടു
620 ഭൂതലം തന്നില്‍ കിടന്നതപ്പോള്‍

621 മറ്റുള്ളോരെല്ലാരും നിദ്രയും പൂണ്ടിട്ടു
622 ചുറ്റും കിടന്നതും കണ്ടാന്‍ പിന്നെ
623 നന്ദവിലാസിനിതന്നുടെ ചാരത്തു
624 നല്ലൊരു പെപിള്ളതന്നെക്കണ്ടാന്‍.
625 ബാലകന്മാരെക്കൊണ്ടാകദുന്ദുഭി
626 വാണിഭംചെയ്യുന്നോനെന്നപോലെ
627 തന്നുടെ പൈതലെക്കൊണ്ടുചെന്നങ്ങവള്‍
628 തന്നുടെ ചാരത്തു ചേര്‍ത്തു പിന്നെ
629 പെണ്‍പിള്ളതന്നെയും മെല്ലവെ കൊണ്ടുപോ
630 ന്നമ്പാടിതന്നെയും പിന്നിട്ടുടന്‍

631 ഖിന്നത കൂടാതെ തന്നുടെ ഗേഹത്തില്‍
632 വന്നുനിന്നീടിനാനന്നുതന്നെ.
633 അമ്പോടു പിന്നെയദ്ദേവകീചാരത്തു
634 പെണ്‍പിള്ളതന്നെയും ചേര്‍ത്തു ചെമ്മേ
635 കഞ്ചനെപ്പേടിച്ചു മുന്നെപ്പോലെ ചെന്ന
636 ച്ചങ്ങലതന്നെയും പൂണ്ടുകൊണ്ടാന്‍.
637 ദേവകിതന്നുടെ ചാരത്തു ചേരുമ
638 ക്കേവലയായൊരു ദേവിയപ്പോള്‍
639 മാറ്റൊലിക്കൊള്ളുമാറീറ്റില്ലംതന്നില്‍നീ
640 ന്നേറ്റം കരഞ്ഞു, കരഞ്ഞുനിന്നാള്‍;

641 ഞെട്ടിയുണര്‍ന്നുള്ള കംസനിയോഗികള്‍
642 പെട്ടെന്നു ചെന്നങ്ങു ചൊന്നാരപ്പോള്‍.
643 വാളുമായ് ചെഞ്ചെമ്മേ വന്നുനിന്നീടിനാന്‍
644 കാലനു നേരായ കംസനപ്പോള്‍,
645 കണ്ടൊരു നേരത്തു പണ്ടേതിലേറ്റവും
646 ഇണ്ടലും പൂണ്ടു വിറച്ചു പാരം.
647 കംസനോടന്നേരം മെല്ലവേ ചൊല്ലിനാള്‍
648 കാതരയായൊരു ദേവകിതാന്‍:
649 "പാമ്പെന്നു ചിന്തിച്ചു ശങ്കിച്ചു നിന്നതോ
650 പാശമായല്ലൊതാന്‍ വന്നുകൂടി

651 പാപങ്ങളിന്നും നീയാചരിച്ചീടാതെ
652 പാരാതെ പോകെങ്കിലെന്നേവേണ്ടു
653 എന്നുടെ ശോകത്തിന്‍ കാരണമാക്കൊല്ലാ
654 യിന്നിനിയെന്‍പൈതല്‍തന്നെയിപ്പോള്‍
655 ഒന്നുരണ്ടല്ലല്ലൊ മുന്നം നീയെന്നുടെ
656 നന്ദനന്മാരെക്കൊലപ്പെടുത്തൂ;
657 ഒന്നല്ലയാതൊരു പെപിള്ള തന്നെ നീ
658 ഇന്നെനിക്കായി വഴങ്ങേണമേ."
659 ഇങ്ങനെ ചൊന്നു തങ്കന്യകതന്നെയും
660 പൊങ്ങിനിന്നീടുന്ന ശോകത്താലെ

661 മാറോടു ചേര്‍ത്തങ്ങു പൂണ്ടുകൊണ്ടീടിനാള്‍
662 മാപാപി വന്നു തൊടാതവണ്ണം.
663 സോദരിതന്നുടെ രോദനം കണ്ടിട്ടു
664 രോഷിതനായൊരു കംസനപ്പോള്‍
665 ഓടിയണഞ്ഞു വലിച്ചുകൊണ്ടീടിനാന്‍
666 ഓമലായ്മേവുമപ്പൈതല്‍തന്നെ
667 പാദം പിടിച്ചു വെപാറമേല്‍ തല്ലുവാന്‍
668 പാരം ചുഴറ്റി നിന്നോങ്ങുന്നേരം
669 കീഴ്പെട്ടു തല്ലുവാനോങ്ങിയനേരത്തു
670 മേല്പെട്ടുപോയതെക്കണ്ടു പിന്നെ

671 ഈര്‍ഷ്യയും പൂണ്ടവന്‍ നോക്കിനാനെന്നപ്പോള്‍
672 ഈശ്വരിയാമവള്‍തന്നെ നേരെ;
673 അംബരംതന്നിരേ ലംബിതയായിനി
674 ന്നംബികതന്നെയും കാണായപ്പോള്‍
675 നേത്രങ്ങള്‍ക്കേതുമേ നോക്കരുതാതൊരു
676 ദീപ്തിയെപ്പൂണ്ടൊരു മെയ്യുമായി.
677 ദേവിതന്‍ മെയ്യുടെ ലാവണ്യം ചൊല്‍വാനി
678 ന്നാവിന്നു വൈഭവം വന്നുകൂടാ;
679 പൂഞ്ചായല്‍തന്നുടെ കാന്തിയെച്ചൊല്ലുവാന്‍
680 വാഞ്ഛയുണ്ടാകുന്നു കാകെനിക്കോ

681 തുല്യതയില്ലാതെ തുല്യത ചൊല്ലുമ്പോള്‍
682 വല്ലായ്മയെന്നതും വന്നുകൂടും
683 കണ്ടിയെന്നിങ്ങനെ കൊണ്ടാടിച്ചൊല്കിലോ
684 കൊണ്ടല്‍തന്നുള്ളത്തിലിണ്ടലുണ്ടാം
685 അല്ലെന്നു ചൊല്കിലോ നീലത്തഴകള്‍ വ
686 ന്നല്ലല്ലായെന്നങ്ങു പേശിക്കൊള്ളും
687 മറ്റൊന്നു ചൊല്‍കില്‍ മനം കുലഞ്ഞീടുമ
688 ക്കുറ്റമറ്റീടും പനങ്കുലയ്ക്കും
689 എന്നതുമൂലമക്കൂന്തലെ വാഴ്ത്താതെ
690 മന്ദനായ് നിന്നു മടങ്ങുന്നേന്‍ ഞാന്‍.

691 അന്ധതകൊണ്ടിനിച്ചന്തമാണ്ടീടുമ
692 ക്കുന്തളം വാഴ്ത്തുവാന്‍ ചിന്തിക്കുന്നേന്‍
693 ചായലായുള്ളൊരു നായികതാന്‍ പെറ്റ
694 ചാപലംപൂണ്ടുള്ള ബാലകന്മാര്‍
695 നെറ്റിയായുള്ളൊരു മുറ്റത്തിലാമ്മാറു
696 *മുറ്റത്തമിണ്ണുള്ള ലീലയല്ലോ
697 ചിന്തിന കാന്തി കലര്‍ന്നുനിന്നീടുമ
698 ക്കുന്തളമായിട്ടു കണ്ടതിപ്പോള്‍
699 മൗലിയിലുള്ളൊരു വാര്‍തിങ്കള്‍തന്നുടല്‍
700 പാതിപൊളിഞ്ഞിങ്ങു വീണനേരം

701 ചില്ലി തടഞ്ഞിട്ടു വീഴരുതായ്കയാല്‍
702 മെല്ലവേ തങ്ങിയുറച്ചുതെന്നേ
703 കാണുന്നോര്‍ കണ്ണിനു തോന്നുമാറുള്ളൊരു
704 കാന്തിയെപ്പൂണ്ടൊന്നത്തൂനെറ്റിതാന്‍
705 ആനനംതന്നോടു നേരൊത്തു പോരുവാന്‍
706 മാനിച്ചു തിങ്കളും പങ്കജവും
707 ഒക്കവേ ചെന്നു പിണങ്ങിനനേരം ക
708 ണ്ടക്ഷണമാനനലക്ഷ്മി നേരേ
709 "തിങ്കളേ നീയിതിന്‍മീതലേ നിന്നുകൊള്‍
710 പങ്കജമേയിതിന്‍ താഴെ നീയും"

711 എന്നങ്ങു ചൊന്നൊരു സീമയിട്ടീടിനാള്‍
712 എന്നതു ചില്ലിയായ്ക്കണ്ടതിപ്പോള്‍
713 ചില്ലികളായുള്ള കല്ലോലംതന്നിലേ
714 മെല്ലവേ ചെന്നു കളിക്കയാലെ
715 ആനന്ദമാളുമക്കണ്ണിണതന്നെയോ
716 മീനങ്ങളെന്നല്ലോ ചൊല്ലേണ്ടുന്നു.
717 ആനനകാന്തിയായ്മേവിനിന്നീടുന്ന
718 മാനിനിക്കമ്പിനോടാടുവാനായ്
719 ഉല്ലസിച്ചീടുന്ന പൊന്നൂയലെന്നേയ
720 മ്മല്ലക്കുഴകളെച്ചൊല്ലുന്നു ഞാന്‍

721 ചോരിവായായൊരു ചെന്തൊണ്ടിതങ്കനി
722 ചാരത്തു കണ്ടതു കൊത്തുവാനായ്
723 മെല്ലവേ ചൊല്ലുന്ന പൈങ്കിളിച്ചുണ്ടെന്നേ
724 ചൊല്ലുവാന്തോന്നുമന്നാസി കണ്ടാല്‍.
725 മണ്ഡനമായുള്ള കണ്ഡലഷണ്ഡത്താല്‍
726 മണ്ഡിതമായുള്ള ഗണ്ഡം കണ്ടാല്‍
727 സ്വര്‍ണ്ണംകൊണ്ടുള്ളൊരു കണ്ണാടിതന്നുടെ
728 ഉണ്ണാഡി തിണ്ണം വിറയ്ക്കുമപ്പോള്‍.
729 ചോരിവാതന്നോടു നേരായിച്ചെന്നപ്പോള്‍
730 പാരാതെ തോറ്റൊരു ചെമ്പരുത്തി

731 മാലയെന്നുള്ളൊരു കൈതവം കൈക്കൊണ്ടു
732 മാലുറ്റു ഞാലുന്നു കാണ്ക പാപം.
733 മാറത്തു ചേരുന്നൊരാരത്തെക്കണ്ടിട്ടു
734 നേരിട്ടു ചൊല്ലൊല്ലായെന്നു നണ്ണി
735 *ഓഷ്ഠങ്ങള്‍ രണ്ടുമ്മറച്ചു നിന്നീടുന്നു
736 വാട്ടമറ്റീടുമദ്ദന്തങ്ങളെ.
737 പുഞ്ചിരിയായതു ചന്ദ്രികായെന്നത
738 ങ്ങഞ്ചാതെ ചൊല്ലാമങ്ങെല്ലാരോടും;
739 ഏണാങ്കമൗലിതന്‍ നേത്രചകോരങ്ങള്‍
740 ക്കൂണായി മേവുമോ അല്ലയായ്കില്‍?

741 പൂര്‍ണ്ണനായുള്ളൊരു തിങ്കളെ മൗലിയില്‍
742 പൂണ്ടുനിന്നീടുന്നു ശൈവലിംഗം
743 എന്നതേ തോന്നുന്നുതാനനന്തന്‍കീഴേ
744 നിന്നുവിളങ്ങുമക്കണ്ഠം കണ്ടാല്‍.
745 വാര്‍മുലയായൊരു മാലേയക്കുന്നില്‍നി
746 ന്നാമന്ദം പോന്നങ്ങിറങ്ങി നേരേ
747 പോകത്തുടങ്ങുന്ന ഭോഗികളെന്നത്രേ
748 ബാഹുക്കള്‍തന്നെ ഞാനുന്നിക്കുന്നു.
749 മെത്തിയെഴുന്നൊരു യൗവനമാകുന്ന
750 മത്തേഭന്തന്നുടെ മസ്തകങ്ങള്‍

751 കൊങ്കകളായിട്ടു കണ്ടെതെന്നിങ്ങനെ
752 അങ്കുരിച്ചീടുന്നുതെന്നുള്ളത്തില്‍
753 ശ്യാമളയായൊരു രോമാളിയാകുന്ന
754 കോമളത്തുമ്പിക്കൈ കാണ്‍കയാലേ
755 ചൊല്‍ക്കൊണ്ടു മേവുന്നു നാഭിയായുള്ളൊരു
756 പുഷ്കലമായൊരു പുഷ്കരവും
757 പട്ടുടതന്നുടെ ചട്ടറും കാന്തി ഞാന്‍
758 ഒട്ടേടം ചൊല്ലേണ്ടായെന്നു നണ്ണി
759 ഒട്ടുമേ ചൊല്ലാതെ നിന്നുകൊണ്ടീടുന്നു
760 മുട്ടയോ ചൊല്ലുവാനോര്‍ക്കിലാര്‍ക്കാം?

761 ചീര്‍ത്തുനിന്നീടുന്നൊരല്ക്കീടം ചെഞ്ചെമ്മേ
762 തേര്‍ത്തടമെന്നതു നിര്‍ണ്ണയിച്ചു
763 പണ്ടു തന്മേനിയെച്ചുട്ടുകളഞ്ഞതി
764 ലുണ്ടായ പോരായ്മ പോക്കുവാനായ്
765 ചെമ്പൊല്‍ത്താര്‍ബാണനിത്തേരില്‍ക്കരേറീട്ടു
766 ശംഭുതന്‍ മേനി പകുപ്പിക്കയാല്‍
767 കുംഭിതന്‍ തുമ്പിക്കൈ *തിണ്‍തുട കണ്ടല്ലോ
768 കുമ്പിട്ടുപോരുന്നുതിന്നുമേറ്റം
769 ചൊല്പെറ്റു നിന്നൊരുശോഭയെക്കാണുമ്പോള്‍
770 ചെപ്പെന്നു ചൊല്‍വാനോ തോന്നുമല്ലോ

771 ഒപ്പില്ലയാതെനിക്കൊപ്പിനെച്ചൊന്നായെ
772 ന്നുള്‍പ്പൂവില്‍ കോപിക്കും ജാനുവപ്പോള്‍,
773 എന്നതുമൂലമജ്ജാനുക്കള്‍ വാഴ്ത്തുവാന്‍
774 ഏതുമേ വല്ലാതെ നിന്നിതു ഞാന്‍
775 ദേവിതന്‍ ചാരുകണങ്കഴല്‍ നേരൊത്തു
776 മേവിനിന്നീടേണമെങ്ങള്‍ കണ്ഠം
777 എന്നങ്ങു ചിന്തിച്ചു ചന്ദ്രക്കലാധരന്‍
778 തന്നുടെ സേവയെച്ചെയ്‌വതിന്നായ്
779 നിര്‍ജ്ജനമായൊരു കാനനംതന്നില്‍ പോയ്
780 ഷള്‍ജവും പാടി നല്‍ക്കേകിജാലം

781 കുറ്റമറ്റീടുന്ന നര്‍ത്തനമാടീടുന്നു
782 മറ്റൊന്നു ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല ചൊല്ലാം.
783 നൗകികള്‍മൗലിയില്‍ താവിനിന്നീടുന്ന
784 നാകമഹാമണിജാലങ്ങളില്‍
785 പാരമുരുമ്മി മെഴുത്തു നിന്നീടുമ
786 പ്പാദനഖങ്ങള്‍തന്നംശുജാലം,
787 മീതേ പരന്നു വഴിഞ്ഞതു കാണുമ്പോള്‍
788 ശ്വേതമായുള്ളോരു കൂര്‍മ്മമെന്നേ
789 എന്മനം തന്നിലേ സന്തതം തോന്നുന്ന
790 തംബികതന്‍ പ്രപദങ്ങള്‍ രണ്ടും.

791 മഞ്ജീരംതന്നുടെ മഞ്ജുളമായൊരു
792 ശിഞ്ജിതമായുള്ള ഹംസനാദം
793 എപ്പോഴും കേള്‍ക്കയാലപ്പാദം ചേഞ്ചെമ്മേ
794 ചൊല്പൊങ്ങും പങ്കജമെന്നു വന്നു.
795 വാനവര്‍കൈകളാം വാരിജം ചെഞ്ചെമ്മേ
796 കാണുന്ന നേരത്തു കൂമ്പുകയാല്‍
797 തിങ്കളെന്നുള്ളൊരു ശങ്കയുമുണ്ടെനി
798 ക്കങ്കുരിച്ചീടുന്നു പാരമുള്ളില്‍
799 ഉള്‍ക്കൊമ്പില്‍ത്തന്നെ ചേര്‍ന്നുള്‍ക്ലേശം നിന്നോര്‍തന്‍
800 ദുഖമാം കാന്താരം നീറ്റുകയാല്‍

801 അങ്കിയെന്നുള്ളൊരു ശങ്കയുമുണ്ടെനി
802 ക്കങ്കുരിച്ചീടുന്നു പിന്നെയുള്ളില്‍
803 ഭക്തരായുള്ളോര്‍തന്‍ ചിത്തത്തിന്‍ മേന്മേലെ
804 മെത്തുമിരുട്ടിനെത്തള്ളുകയാല്‍
805 പങ്കജകാമുകനെന്നൊരു ശങ്കയും
806 അങ്കുരിച്ചീടുന്നു പിന്നെപ്പിന്നെ
807 ഇപ്പാദംതന്നിലെപ്പൊല്‍പ്പൂപ്പരാഗത്തെ
808 മുല്‍പ്പാടെ തെണ്ടിത്താന്‍ കൊണ്ടുപോയി
809 വാരിജസംഭവന്‍ പാരിടമെല്ലാമേ
810 പാരാതെ നിര്‍മ്മിച്ചുവെന്നു കേള്‍പ്പൂ.

811 എന്നതുകൊണ്ടുപോല്‍ പന്നഗനായകന്‍
812 ഊര്‍ജ്ജിതരൂപനായ് ഇപ്പാദന്തന്നിലെ നില്പോരു മാനസം
813 കെല്പോടെ ചേര്‍ത്താന്‍ പണ്ടപ്പൗലസ്ത്യന്‍
814 മുഗ്ദ്ധേന്ദുശേഖരന്‍ മിത്രമെന്നുള്ളതും
815 വിത്തേകനെന്നും പേരന്നുണ്ടായി
816 ഉണ്മദംപൂണ്ടൊരു വന്മഹിഷാസുരന്‍
817 തന്മദം തീര്‍ത്തിന്നോര്‍ക്കിലാര്‍ക്കാം
818 സുംഭനായ് നിന്നുള്ളോരുമ്പര്‍കോന്‍വൈരിതന്‍
819 ഡംഭത്തെത്തീര്‍ത്തതുമവ്വണ്ണമേ.
820 ഓരോരോ ദാനവവീരരെക്കൊന്നിട്ടി

821 പ്പാരെല്ലാം പാലിപ്പാന്‍ പാര്‍ക്കിലാര്‍ക്കാം,
822 ആഗമംതാനുമിപ്പാദങ്ങള്‍തന്നെപ്പോ
823 യാരാഞ്ഞു പോരുന്നുതിര്‍ന്നു,മെന്നാല്‍
824 ഇങ്ങനെ മേവുമപ്പാദപയോജം ഞാന്‍
825 എങ്ങനെയിങ്ങനെയെന്നു ചൊല്‍വൂ?
826 വായ്പോടു നിന്നിട്ടു പിന്നെയും പിന്നെയും
827 കൂപ്പുകയെന്നി മറ്റൊന്നുവല്ലേന്‍
828 കേവലയായൊരു ദേവിയെ വാഴ്ത്തുവാന്‍
829 ആവതല്ലെന്നതു ചിന്തിയാതെ
830 കാടായിച്ചൊല്ലുന്നതെന്തു നീയെന്നല്ലീ

831 മൂഢരായുള്ളോരില്‍ മുമ്പുണ്ടല്ലോ
832 പാടവംകൂടാതെ മൂഢരായുള്ളോരോ
833 കാടാകുമാറല്ലോ ചൊല്ലേണ്ടുന്നൂ,
834 എന്നതുപാര്‍ക്കുമ്പൊഴിന്നു ഞാന്‍ ചൊന്നതു
835 നിന്ദ്യമല്ലെന്നതും വന്നുകൂടും
836 അങ്ങനെ പോകത,ങ്ങംബരംതന്നില്‍നി
837 ന്നിങ്ങനെയുള്ളൊരു ദേവിയപ്പോള്‍
838 താഴെ നിന്നീടുന്ന കംസനോടായിട്ടു
839 കോഴ കളഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിന്നാള്‍:
840 "എന്നെ നീയെന്തിന്നു കൊല്ലുവാന്‍ കൂടുന്നു

841 നിന്നുടെ ഘാതകിയല്ല ഞാനോ.
842 സ്ഥാനങ്ങളോരോന്നേ മാനിച്ചു നല്കിനാര്‍
843 മാനവരെല്ലാരും ദേവിക്കപ്പോള്‍
844 ആരണര്‍ ചെയ്യുന്ന പൂജയെക്കൊണ്ടുകൊ
845 ണ്ടാദരവോടു തെളിഞ്ഞു മേന്മേല്‍.
846 ഭൂലോകംതന്നില്‍ വിളങ്ങിനിന്നീടിനാള്‍
847 മൂലോകനായികയായ ദേവി.
848 അഞ്ചിതമായുള്ള ദേവിതഞ്ചൊല്ലെല്ലാം
849 നെഞ്ചകം പൂകിന കഞ്ചനപ്പോള്‍
850 വിശ്വസിച്ചീടിനാന്‍ വിസ്മയിച്ചീടിനാന്‍

851 കെട്ടുപെട്ടീടുന്ന ദമ്പതിമാരെയും
852 പെട്ടെന്നു ചെന്നങ്ങഴിച്ചു പിന്നെ
853 ഓര്‍ച്ചയും പൂണ്ടു പറഞ്ഞു നിന്നീടിനാന്‍
854 ചാര്‍ച്ചയും ചേര്‍ച്ചയും വേഴ്ച്ചയുമായ്.
855 "നിങ്ങള്‍ക്കു സൂനുവായുള്ളവനല്ലപോ
856 ലെന്നുടെ ഘാതകന്‍, അന്യനത്രേ!
857 എട്ടാമതുണ്ടായ ബാലകനെന്നതോ പ
858 ട്ടാങ്ങല്ലെന്നതും വന്നുകൂടി.
859 ഈശ്വരവാക്കിന്നു സത്യതയില്ലെന്ന
860 താശ്ചര്യമാകുന്നതോര്‍ത്തതോറും

861 ഓരാതെ വന്നിട്ടു ഘോരനായുള്ള ഞാന്‍
862 ആറു കീടാങ്ങളെക്കൊന്നേനല്ലോ.
863 എന്നുടെ വന്‍പിഴയെല്ലാമെ നിങ്ങന്നി
864 ന്നുന്നിച്ചു കണ്ടു പൊറുക്കേണമേ."
865 ഇങ്ങനെ ചൊന്നുടന്‍ തന്നുടെ മന്ദിരം
866 തന്നിലും പൂകിനാന്‍ ഖിന്നനായി.
867 പിറ്റേന്നാള്‍ നേരേ തന്നുറ്റോരെയെല്ലാമേ
868 തെറ്റെന്നു ചാരത്തുകൊണ്ടു പിന്നെ
869 കേട്ടു നിന്നീടുന്ന ദാനവരന്നപ്പോള്‍
870 വാട്ടമകന്നൊരു വാര്‍ത്ത ചൊന്നാര്‍:

871 "ബാലനായുണ്ടു നിന്‍ കാലനായുള്ളവന്‍
872 ഭൂലോകന്തന്നിലിന്നെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍
873 ഒക്കവേ ചാലപ്പുറപ്പെട്ടു ചെന്നോരോ
874 ദിക്കുകളെങ്ങും നടന്നു പിന്നെ
875 കണ്ടുകണ്ടീടുന്ന ബാലകന്മാരെയോ
876 കണ്ഠം പിരിച്ചു കഴിക്കാം ചെമ്മേ
877 ബാലകന്മാരെന്ന വാര്‍ത്തകളെന്നിയേ
878 ഭൂലോകന്തന്നിലില്ലാതവണ്ണം
879 കൊന്നുകൊന്നീടുന്ന ബാലരെയെണ്ണുമ്പോള്‍
880 ഒന്നിവനെന്നതും വന്നുകൂടും.

881 പിന്നെ നമുക്കൊരു വൈരിയും കൂടാതെ
882 നന്നായിവന്നീടും കാലം മേലില്‍.
883 ദേവകളാകുന്ന വൈരികളെന്നിയേ
884 കേവലമില്ല മറ്റെന്നു വന്നു.
885 ദേവകളെന്നുള്ളതില്ലാതെയാക്കുവാന്‍
886 ആവതല്ലെങ്കിലും വേണമത്രേ.
887 ദേവകള്‍ക്കുള്ളൊരു വേര്‍ പറിച്ചീടുന്ന
888 തേവമെന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലാമെങ്കില്‍
889 വേരായി നിന്നിതിദ്ദേവകളെല്ലാര്‍ക്കും
890 വീതനായ്പോരുമീന്നാരായണന്‍

891 നാരായണന്‍തന്റെ വേരായിപ്പോരുന്ന
892 താരണരെല്ലാരും, വേദങ്ങളും
893 സത്യവും, ധര്‍മ്മവും, യജ്ഞവും, ഗോക്കളും
894 ഇത്തരം പിന്നെയുമുണ്ടു മറ്റും
895 ആരണരല്ലോ കാ വേദങ്ങള്‍ക്കെല്ലാമി
896 ന്നാധാരമായിട്ടു നിന്നതെന്നാല്‍
897 ആരണരായോരെക്കൊന്നു നിന്നീടുമ്പോള്‍
898 വേരോടെ പോമല്ലോ വേദങ്ങളും
899 ആജ്യത്തെക്കൊണ്ടല്ലോ യജ്ഞങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നൂ
900 താജ്യത്തിന്‍ കാരണം ഗോക്കളല്ലൊ,

901 ഗോക്കളെയെല്ലാമേ കൊന്നു നിന്നീടുമ്പോള്‍
902 പോയ്ക്കെടുമോരോരോ യജ്ഞങ്ങളും.
903 ആരാനുമുണ്ടോ തപസ്സിനെച്ചെയ്യുന്നു
904 പാരാതെ ചെന്നു ചെറുപ്പുവെങ്കില്‍.
905 ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോള്‍ വിഷ്ണവെന്നുള്ളതും
906 മങ്ങി മയങ്ങി മറഞ്ഞു മാറും
907 * ദേവകളും പോയ്വരണ്ടുപോമെന്നുമ്പോള്‍
908 വേരോടു വേറായ ശാഖിപോലെ
909 ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോള്‍ മേലിലെക്കാലമോ
910 മംഗലമായിട്ടേ വന്നുകൂടു,

911 മാഗധന്‍മുമ്പായ ബന്ധുക്കള്‍ ചൂഴുറ്റു
912 മാന്യരായ് നിന്നു സുഖിക്കാം പിന്നെ."
913 ഇങ്ങനെ ചൊന്നതു കേട്ടൊരു കംസന്‍താന്‍
914 അങ്ങനെയെന്നു തെളിഞ്ഞു ചൊല്ലി
915 പൂതനമുമ്പായ ദാനവയൂഥത്തെ
916 "ഭൂതലമെങ്ങും നടന്നു നിങ്ങള്‍
917 ബാലകന്മാരുടെ ഹിംസയെച്ചെയ്കെ"ന്നു
918 ചാല നിയോഗിച്ചകത്തു പുക്കാന്‍.
919 സ്നാനം തുടങ്ങിന വേലയുമാചരി
920 ച്ചൂണും കഴിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു പിന്നെ

921 വന്ദികള്‍ വാഴ്ത്തുന്ന വാര്‍ത്തയും കേട്ടോരോ
922 സുന്ദരമായുള്ള ഗീതങ്ങളും
923 നര്‍ത്തകന്മാരുടെ നൃത്തവും കണ്ടുക
924 ണ്ടുത്തമമായുള്ള മന്ദിരത്തില്‍
925 ബന്ധുക്കളായുള്ള മന്നോരുമായിട്ടു
926 സന്തുഷ്ടനായി വിളങ്ങിനിന്നാന്‍.