കൃഷ്ണഗാഥ - രണ്ടാം ഭാഗം - രാജസൂയം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

1 നന്ദജനമ്പോടു മന്ദിരംതന്നിലേ
2 നന്ദിച്ചുനിന്നീടുമന്നൊരുനാള്‍
3 നിര്‍മ്മലനായൊരു ധര്‍മ്മജന്മാവുതാന്‍
4 അംബുജലോചനന്തന്നെ നോക്കി
5 ആസ്ഥാനമന്ദിരംതന്നില്‍നിന്നോര്‍ത്തൊരു
6 വാര്‍ത്തയെച്ചൊല്ലിനാനാസ്ഥയോടെ:
7 "കാരുണ്യവാരിധിയായൊരു നിന്നുടെ
8 കാരുണ്യമുണ്ടെന്നിലെങ്കിലിപ്പോള്‍
9 സത്വരം ചെയ്കയിലാശയുണ്ടേറ്റവും
10 ഉത്തമമായൊരു രാജസൂയം

11 ആവതല്ലാതതു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടല്ലൊ
12 കേവലമാശതാന്‍ മേവി ഞായം."
13 ധര്‍മ്മജന്തന്നുടെ ചൊല്ലിനെക്കേട്ടുളെളാ
14 രംബുജലോചനന്‍ ചൊന്നാനപ്പോള്‍:
15 "യോഗ്യമായുളളതിലാശ ചെന്നീടിനാല്‍
16 ഭാഗ്യവാനെന്നല്ലൊ വന്നു ഞായം.
17 വൈകല്യം വാരാതെ സാധിച്ചുനിന്നീടും
18 വൈകാതെ നിന്നുടെ രാജസൂയം.
19 ദിഗ്ഗജം വെല്ലുന്ന സോദരന്മാരെ നീ
20 ദിഗ്ജയത്തിന്നു നിയോഗിക്കെന്നാല്‍."

21 എന്നതു കേട്ടൊരു ധര്‍മ്മജന്‍ചൊല്ലാലെ
22 നിന്നൊരു സോദരവീരരെല്ലാം.
23 പെട്ടെന്നു ചെന്നോരോ മന്നവന്മാരോടു
24 മുട്ടിപ്പിണഞ്ഞു കതിര്‍ത്തു നേരെ
25 താഴാതകണ്ടു ജയിച്ചവര്‍ നല്കിന
26 കോഴയുംകൊണ്ടിങ്ങു പോന്നു വന്നാര്‍.
27 മാഗധന്തന്നെജ്ജയിച്ചീലയെന്നിട്ടു
28 മാഴ്കിനിന്നീടുമമ്മന്നവന്‍െറ
29 മാനസം കണ്ടു പറഞ്ഞുനിന്നീടിനാന്‍
30 മാനിച്ചു മാഴ്കാതെ മാധവന്താന്‍:

31 "പാര്‍ത്ഥനും ഭീമനും ഞാനുമായ് ചെന്നുനി
32 ന്നാര്‍ത്തിയെപ്പോക്കുന്നൂതുണ്ടു നേരേ."
33 ഇങ്ങനെ ചൊന്നവര്‍ മൂവരുമൊന്നിച്ചു
34 സംഗരകാംക്ഷികളായിപ്പിന്നെ
35 മാരണകര്‍മ്മത്തിങ്കാരണരായി ന
36 ല്ലാരണരായിച്ചമഞ്ഞു നേരേ
37 മാഗധമന്ദിരം നോക്കി നടന്നാര
38 മ്മാധവഭീമധനഞ്ജയന്മാര്‍.
39 വീരനായുളെളാരു മാഗധന്താനപ്പോള്‍
40 ആരണര്‍ വന്നതു കണ്ടനേരം

41 ഉത്തമമായൊരു പൂജയെച്ചെയ്തിട്ടു
42 ഭക്തിയെപ്പൂണ്ടു തെളിഞ്ഞു ചൊന്നാന്‍:
43 "നല്‍വരം നല്കിന നിങ്ങളീ വന്നതു
44 നല്‍വരവായിട്ടു വന്നുതെന്നാല്‍
45 എന്തൊരു കാംക്ഷകൊണ്ടെന്നുടെ ചാരത്തു
46 വന്നുതെന്നുളളതു ചൊല്ലവേണം.
47 ചാരത്തു വന്നിട്ടകപ്പെട്ടു നിന്നു ഞാന്‍
48 ആരായവേണ്ടുന്നു നിങ്ങളല്ലൊ."
49 ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്ന മാഗധമ്പിന്നെയും
50 തന്നിലേ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചപ്പോള്‍

51 പങ്കജലോചനന്തന്മുഖം കണ്ടിട്ടു
52 ശങ്കിതനായിട്ടു നിന്നു ചൊന്നാന്‍:
53 "പണ്ടു ഞാനെങ്ങാനും കണ്ടൊരു ദേഹമെ
54 ന്നുണ്ടെനിക്കുളളിലേ തോന്നുന്നിപ്പോള്‍.
55 എന്നിലമെന്നതു ചൊല്ലുവാന്‍ വല്ലേന്‍ ഞാ
56 നെന്നിലമെന്നതു ചൊല്ലവേണം."
57 മാഗധനിങ്ങനെ ചൊന്നതു കേട്ടൊരു
58 മാധവന്‍ ചൊല്ലിനാന്‍ മന്ദമപ്പോള്‍:
59 "യാദവന്മാരോടു പോര്‍ക്കു തുനിഞ്ഞു നീ
60 യാതനായീലയോ പണ്ടൊരുനാള്‍?

61 അന്നു ഞാന്‍ കണ്ടതെ"ന്നിങ്ങനെ കേട്ടപ്പോള്‍
62 പിന്നെയും ചൊല്ലിനാന്മാഗധന്താന്‍:
63 "കൊണ്ടല്‍നേര്‍വര്‍ണ്ണനന്നിണ്ടലും പൂണ്ടിട്ടു
64 മണ്ടുന്നതെല്ലാമേ കണ്ടുതല്ലീ?"
65 എന്നതു കേട്ടൊരു മാധവന്‍ ചൊല്ലിനാന്‍
66 നിന്നൊരു മന്നവന്തന്നോടപ്പോള്‍:
67 "ചീറ്റവും കൈവിട്ടു പോറ്റിയും ചൊല്ലീട്ടു
68 തോറ്റങ്ങു മണ്ടുന്നതേറ്റമപ്പോള്‍
69 അഞ്ചാറുവട്ടമല്ലന്നു ഞാന്‍ കണ്ടതോ
70 ചെഞ്ചെമ്മേ കേള്‍ പതിനേഴുവട്ടം."

71 മാനിയായുളെളാരുമാഗധനെന്നപ്പോള്‍
72 ആനനംതന്നെയും താഴ്ത്തിച്ചൊന്നാന്‍:
73 "ആരണര്‍ ചൊന്നതിനുത്തരം ചൊല്ലുവാന്‍
74 ആരുമേയില്ലയിപ്പാരിലിപ്പോള്‍.
75 ആരെന്നു ചൊല്ലേണം കേവലം നിങ്ങളെ
76 ആരണരല്ലെന്നേ തോന്നുന്നിപ്പോള്‍."
77 ശങ്കിതനായൊരു മാഗധന്തന്നോടു
78 പങ്കജലോചനന്‍ ചൊന്നാനപ്പോള്‍:
79 "ആന്ധ്യമാണ്ടിങ്ങനെ നീളെ നടന്നിട്ടു
80 താന്തരായ് നിന്നുളള പാന്ഥര്‍ ഞങ്ങള്‍.

81 ദാനങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന നിന്നുടെ ചാരത്തു
82 ദീനത്തെപ്പോക്കുവാന്‍ വന്നുതിപ്പോള്‍.
83 ഇച്ഛയെച്ചൊല്ലിനാല്‍ നല്കും നീയെന്നിട്ടു
84 നിശ്ചയമുണ്ടായേ ചൊല്‍വാനാവൂ."
85 മാധവന്‍ ചൊല്ലിന ചൊല്ലിനെക്കേട്ടൊരു
86 മാഗധന്‍ ചൊല്ലിനാന്‍ മാനിച്ചപ്പോള്‍:
87 "ആജ്ഞകൊണ്ടെല്ലാമേ സാധിച്ചുകൊളളുവാന്‍
88 പ്രാജ്ഞന്മാരല്ലൊയിന്നിങ്ങളെന്നാല്‍
89 ചൊല്ലുന്നതെല്ലാമേ നല്കുന്നതുണ്ടു ഞാന്‍
90 ചൊല്ലുവാനേതുമേ ശങ്കിക്കേണ്ട.

91 പ്രാണങ്ങള്‍തന്നെയും നല്കുവന്‍ ചൊല്ലുകില്‍
92 കാണങ്ങളെന്നതോ പിന്നെയല്ലൊ."
93 സത്യമായ് നിന്നവനിങ്ങനെ ചൊന്നപ്പോള്‍
94 സത്വരം ചൊല്ലിനാന്‍ നന്ദജന്താന്‍:
95 "യുദ്ധത്തെക്കാമിച്ചു വന്നതു ഞങ്ങളി
96 ന്നുദ്ധതനായൊരു നീയുമായി.
97 ഭീമനിന്നിന്നതു പാര്‍ത്ഥനന്നിന്നതു
98 വാമനായുളെളാരു മാധവന്‍ ഞാന്‍.
99 ഞങ്ങളില്‍ മൂവരിലാരെന്നു ചിന്തിച്ചു
100 സംഗരത്തിന്നു തുനിഞ്ഞുകൊള്‍ നീ."

101 നന്ദജനിങ്ങനെ ചൊന്നൊരു നേരത്തു
102 മന്നവനേറ്റം ചിരിച്ചു ചൊന്നാന്‍:
103 "നിന്നോടുകൂടിന സംഗരം നില്ക്കട്ടി
104 മ്മന്നവന്മാരിലാരെന്നേ വേണ്ടു.
105 കണ്ടൊരുനേരത്തു മിണ്ടൂതും ചെയ്യാതെ
106 മണ്ടുവായല്ലൊ നീ പണ്ടേപ്പോലെ.
107 അന്നു പോയംബുധിതന്നില്‍ മറഞ്ഞ നീ
108 ഇന്നു വെളിച്ചത്തു വന്നായല്ലൊ?
109 കോമളനായൊരു പാര്‍ത്ഥനെക്കാണുമ്പോള്‍
110 ഓമനിപ്പാനല്ലൊ തോന്നി ഞായം

111 ഭീമനായുളെളാരു ഭീമനെയെന്നോടു
112 വാമനായ് നിന്നു കതിര്‍പ്പാനാവൂ."
113 ഇങ്ങനെ ചൊന്നുടന്‍ ഭീമനോടൊന്നിച്ചു
114 സംഗരമായിപ്പിണഞ്ഞാനപ്പോള്‍.
115 നല്‍ഗദകൊണ്ടങ്ങു താഡനം ചെയ്കയും
116 വല്‍ഗനം ചെയ്കയുമങ്ങുമിങ്ങും.
117 വീരന്മാര്‍ കോലുന്ന നേരറ്റ സംഗരം
118 ഘോരമായ് വന്നിതു പാരമപ്പോള്‍
119 ദര്‍പ്പമെഴുന്നുളള കേസരിവീരന്മാര്‍
120 കെല്പോടു നിന്നു കതിര്‍ക്കുംപോലെ.

121 കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണന്തന്‍ കാരുണ്യംതന്നാലെ
122 വാമനായ് മേവുന്ന ഭീമനപ്പോള്‍
123 മന്ദനായുളെളാരു മാഗധന്തന്നുടെ
124 അന്തകനായ് വന്നാനെന്നേ വേണ്ടു.
125 കെട്ടുപെട്ടീടിന മന്നോരെയെല്ലാമേ
126 പെട്ടെന്നു ചെന്നങ്ങഴിച്ചു പിന്നെ
127 ഇഷ്ടങ്ങളായുളളതൊന്നൊന്നേ നല്കീട്ടു
128 തുഷ്ടന്മാരാക്കിനാന്‍ തോയജാക്ഷന്‍,
129 തന്നുടെ തന്നുടെ നാട്ടിലങ്ങാക്കീട്ടു
130 ധന്യരാക്കീടിനാമ്പണ്ടെപ്പോലെ.

131 വീരന്മാരായുള്ള പാണ്ഡവന്മാരുമായ്
132 പാരാതെ പോന്നിങ്ങു വന്നു പിന്നെ
133 സന്താപം പൂണ്ടൊരു ധര്‍മ്മജന്നുളളത്തില്‍
134 സന്തോഷം പൂകിച്ചാമ്പാരമപ്പോള്‍.
135 സമ്മോദം പൂണ്ടൊരു ധര്‍മ്മജന്മാവുതന്‍
136 നിര്‍മ്മലരായുളെളാരാരണരേ
137 യജ്ഞത്തിനായി വരിച്ചുകൊണ്ടീടിനാന്‍
138 അജ്ഞത വേറിട്ടാലെന്നു ഞായം.
139 മാനിതന്മാരായുളളാരണരെല്ലാരും
140 മാധവന്‍ചൊല്ലാലും മാനിച്ചപ്പോള്‍

141 സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടങ്ങു വേദങ്ങളെല്ലാമേ
142 ദീക്ഷിപ്പിച്ചീടിനാര്‍ മന്നവനേ.
143 സമ്പാദ്യമായുളള സംഭാരമെല്ലാമേ
144 സമ്പാദിച്ചമ്പോടു മുമ്പിനാലേ
145 നേരറ്റു നിന്നൊരു വേദിയും നിര്‍മ്മിച്ചി
146 ട്ടാരംഭിച്ചീടിനാര്‍ രാജസൂയം.
147 വാസവന്മുമ്പായ വാനവരെല്ലാരും
148 വാനില്‍നിന്നന്നേരം പോന്നു വന്നാര്‍.
149 മാമനിമാരും മറ്റുളേളാരുമെല്ലാരും
150 മാഴ്കാതെ വന്നുതുടങ്ങീതപ്പോള്‍.

151 ദാനങ്ങള്‍ കാമിച്ചുളളാരണരോരോരോ
152 ബാലകന്മാരുമായ് വന്നു പിന്നെ
153 വേഗത്തില്‍ ചെന്നങ്ങു വേദിതന്‍ ചാരത്തു
154 വേദങ്ങളോതിനാര്‍ നീതിയോടെ.
155 ഉന്നതരായുളള മന്നവരെല്ലാരും
156 വന്നുതുടങ്ങിനാര്‍ വാരിപോലെ
157 ചേലയും പൂണ്ടു ചമഞ്ഞുനിന്നീടുന്ന
158 ചേവകന്മാരുമായ് ചെവ്വിനോടെ
159 മാനത്തെപ്പൂണ്ടുളെളാരാനര്‍ത്തവീരരെ
160 ക്കാലത്തേ വന്നതു കാണായപ്പോള്‍.

161 വാഞ്ച്ഛിതരായുളള പാഞ്ചാലരെല്ലാരും
162 ചാഞ്ചല്യം കൈവിട്ടു വന്നാരപ്പോള്‍,
163 കുഞ്ജരമേറിന സൃഞ്ജയവീരരെ
164 പ്പുഞ്ജിതരായിട്ടു കാണായ്യപ്പോള്‍.
165 ചാല്യന്മാരല്ലാത സാല്വന്മാരെല്ലാരും
166 മാല്യവും പൂണ്ടു ചമഞ്ഞു വന്നാര്‍.
167 ക്ഷുദ്രന്മാരല്ലാത മദ്രകന്മാരെയും
168 ഭദ്രന്മാരായിട്ടു കാണായ്യപ്പോള്‍.
169 കങ്കണം പൂണ്ടുളള കൊങ്കണവീരര്‍ വ
170 ന്നങ്കണംതന്നില്‍ നിറഞ്ഞൂതെങ്ങും.

171 കമ്രന്മാരായിട്ടു വെണ്മയില്‍ വന്നാര
172 ക്കര്‍മ്മരായ് നിന്നുളള ശുംഭന്മാരും
173 തുംഗന്മാരായ കലിംഗന്മാരെല്ലാരും
174 ഭംഗികള്‍ പൊങ്ങിന വംഗന്മാരും
175 മേളമെഴുന്നുളള മാളവന്മാരും നല്‍
176 കേളികളാളുന്ന ചോളന്മാരും
177 ആകുലരാകാതെ കേകയവീരനും
178 മാഴ്കാതെ വാഴുന്ന മാഗധരും
179 വേര്‍പാകി നിന്നുളള വേഴച്യെപ്പൂണ്ടുളള
180 നേപാളഭൂപാലവീരന്മാരും

181 അന്തകനഞ്ചുന്ന കുന്തളവീരരും
182 ബന്ധുരസിന്ധുമഹീന്ദ്രന്മാരും
183 ശൗണ്ഡ്യരായ് നിന്നുളള പാണ്ഡ്യമഹീശരും
184 പാണ്ഡവമന്ദിരംതന്നിലായി.
185 അന്യന്മാരായുളള മന്നവര്‍പിന്നെയും
186 വന്നു വന്നീടിനാര്‍ വായ്പിനോടേ.
187 ആഴികള്‍ നാലിനകത്തുളള ലോകരില്‍
188 ആരിങ്ങു വാരാഞ്ഞോരെന്നേ വേണ്ടു.
189 ആഗതരായുളള ലോകരങ്ങെല്ലാരും
190 ആദരവോടിരുന്നങ്ങുമിങ്ങും

191 ആസ്ഥപൂണ്ടോരോരോ വാര്‍ത്ത തുടങ്ങിനാര്‍
192 ആസ്ഥരായുള്ളോരെക്കായാലേ.
193 നാനാജനങ്ങള്‍ക്കു നാനാവിധങ്ങളാം
194 ആലാപജാലങ്ങളുണ്ടായ്യപ്പോള്‍
195 ഒന്നിനോടൊന്നുമേ സംഗതി കൂടാതെ
196 ഉന്മത്തര്‍ ചൊല്ലുന്ന ചൊല്ലുപോലെ:
197 "ഒട്ടുപോലുണ്ടല്ലൊ വന്നിതിങ്ങെല്ലാരും
198 തൊട്ടുകാണെന്നുടെ മേനി തോഴാ!
199 തോണി പിരണ്ടു വശംകെട്ടുതല്ലല്ലീ?
200 മാണികളോതുമാറില്ലയിപ്പോള്‍

201 ചേണുറ്റ വീണതന്‍ ഞാണറ്റുപോയിതു
202 മാണിക്യംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞുകൂടി.
203 ആനകള്‍ വന്നു നിറഞ്ഞതു കണ്ടാലും
204 കാനകനാറി മണത്തതേറ്റം.
205 ചാരത്തിരുന്നൊരു ചൂരക്കോല്‍ കണ്ടില്ല
206 സാരസ്യമില്ലയിന്നാരിക്കൊട്ടും.
207 പൂരത്തിലായിതു സൂരിതാനിന്നലെ
208 പേരപ്പന്‍ വന്നതു കണ്ടായോ നീ?
209 പാരിച്ചു വന്നൊരു മാരച്ചൂടുണ്ടുളളില്‍
210 കാരക്ക വേണ്ടുകില്‍ താരം കൊണ്ടാ.

211 ചാരത്തു പോന്നിങ്ങു തളളുന്നതെന്തിന്നു?
212 വാരത്തിനിന്നലെപ്പോയീല ഞാന്‍.
213 കുക്കുടംതന്നുടെ പൂവുണ്ടോ ചൂടാവു?
214 നിഷ്കുടംതന്നിലേ പോകയോ നാം.
215 പൊല്ക്കുടമുളളവ മിക്കതും വന്നുതോ?
216 മുക്കുടികൊണ്ടേ ശമിപ്പുവിപ്പോള്‍.
217 നല്ക്കൊടിതോരണമൊക്കവേ കണ്ടാലും
218 പുഷ്കരതീര്‍ത്ഥത്തില്‍ പോകുന്നായോ?
219 പൊല്ക്കുടതങ്കീഴില്‍ നില്ക്കുന്നതാരിതു
220 വില്ക്കുന്നേനല്ലയെന്‍ വില്ലു ഞാനോ?

221 വന്നൊരു നാരിയില്‍ നല്ലതിന്നാരിതാന്‍
222 പന്നിത്തോലുണ്ടല്ലൊ കൈയില്‍ കൂടെ.
223 തുംഗനെ വാങ്ങിനാലിങ്ങനെ വന്നീടും
224 ചങ്ങലനാഴികള്‍ ചാരത്തൂതോ?
225 വംഗന്മാര്‍ വന്നതില്‍ പിന്നാലേ വന്നതാര്‍?
226 ഗംഗയില്‍ മുങ്ങിനാര്‍ മൂവരിന്നാള്‍.
227 കുണ്ഡത്തിന്നേതുമേ കുറ്റമില്ലല്ലീ ചൊല്‍
228 അണ്ഡത്തിന്‍ പൂകൊണ്ടു ദണ്ഡിക്കുന്നു.
229 രംഭയ്ക്കു നല്ലൊരു തമ്പന്നനിന്നിവന്‍
230 കുംഭങ്ങള്‍ നാലുണ്ടു കൂപംതന്നില്‍.

231 മീനത്തിന്നേതുമങ്ങൂനമില്ലല്ലീ ചൊല്‍
232 മേനിയില്‍ മേവുന്നു നോവിന്നെല്ലാം.
233 വൃശ്ചികരാശിയില്‍ വിഷ്ടിയില്ലല്ലീ ചൊല്‍
234 എച്ചെവി ചോരുന്നു പാരമിപ്പോള്‍?
235 സൂതികമുണ്ടായാലോതുകയില്ലല്ലീ
236 ചോതിയിലായിതോ വൈധൃതംതാന്‍.
237 മുപ്പത്തിരണ്ടിന്നു മുല്പാടു സങ്കടം
238 ഉല്പത്തി ചാലക്കിടത്തുവന്‍ ഞാന്‍.
239 സ്വാദ്ധ്യായം പെണ്ണുന്ന വാദ്ധ്യായന്‍ വന്നുതോ?
240 വാത്തികള്‍ വാരാഞ്ഞതെന്തുമൂലം?

241 വാത്സ്യായനത്തിങ്കല്‍ വാത്സല്യമുണ്ടല്ലീ?
242 മാത്സ്യന്മാര്‍ വന്നതു കണ്ടുതല്ലീ?
243 ആഴികളേഴിന്‍െറയാഴത്തെച്ചൊല്ലാമോ?
244 പാഴാമയുളേളാന്നിപ്പൈതല്‍ കണ്ടാല്‍.
245 നാരദമാമുനി ചാരത്തു വന്നുതോ?
246 വാരിജക്കോരകം വാങ്ങിക്കൊള്‍ നീ.
247 പൊല്‍ച്ചിലമ്പുണ്ടുപോലിച്ഛയില്ക്കൊളളുവാന്‍;
248 നൊച്ചിവേര്‍ സേവിപ്പൂ നോവൊഴിവാന്‍.
249 മുക്കണ്ണമ്പാദങ്ങളുള്‍ക്കാമ്പിലാക്കിക്കൊള്‍
250 മൈക്കണ്ണി വന്നതു കണ്ടായോ നീ?

251 നര്‍ത്തകന്മാരുടെ നൃത്തങ്ങള്‍ കണ്ടുതോ?
252 മര്‍ത്ത്യരില്‍ കൂടുമോ മാധവന്താന്‍?
253 വാരുണമന്ത്രത്തിന്‍ വാചകമെങ്ങനെ?
254 വാമനമ്പണ്ടു വളര്‍ന്നപോലെ.
255 കാംബോജന്മാരുടെ കാന്തിയെക്കാകെടൊ!
256 ജാംബവാന്തന്നുടെ മേനിപോലെ.
257 വ്യാഖ്യാനമെങ്കൈയിലാക്കുന്നതെങ്ങനെ?
258 ഓക്കാനമുണ്ടെങ്കിലോര്‍ക്കവേണം.
259 നേത്രങ്ങളെന്തു ചുവന്നു തുടങ്ങുന്നു?
260 ശാസ്ത്രങ്ങള്‍ ശീലമായില്ലേയിപ്പോള്‍?

261 അശ്വങ്ങള്‍ക്കാകുന്ന വശ്യങ്ങളെന്തുളളു?
262 നിശ്രീകന്നീയെന്നു വന്നുകൂടി.
263 അന്ധനായുള്ളൊരു പാന്ഥനെക്കണ്ടാലും
264 മന്ഥരയെന്നവള്‍ മാനുഷിയോ?
265 വാളിളക്കീടുന്നതാരിവന്‍ ചൊല്ലു നീ?
266 കാളയെക്കൊള്ളുവാന്നാളെയാവൂ.
267 മാലയ്ക്കു കൊളളണം മാലതിപ്പൂവെല്ലാം.
268 ശൂലയ്ക്കു നന്നല്ല പാലു തോഴാ!
269 ശാംഭവം കേള്‍ക്കയിലാശയുണ്ടേറ്റവും
270 മാമ്പഴം തിന്നണം ചാംപൊഴും ഞാന്‍.

271 മേഷത്തിന്നേതുമേ ദോഷങ്ങളില്ലല്ലീ?
272 മൂഷികന്തിന്നു മുടിഞ്ഞുപോയി.
273 സന്ന്യാസിമാരെല്ലാമന്യായം ചൊല്ലിതോ?
274 പുണ്യാഹം ചെയ്യേണം കന്യാവിന്നും.
275 വാരണമേറി വരുന്നതിന്നാരുപോല്‍?
276 മാരണം ചെയ്യുന്നോരെന്നു കേട്ടു.
277 നിര്‍ദ്ധനനെന്നിട്ടു ക്രുദ്ധനായില്ലല്ലീ?
278 വൃദ്ധനെക്കാണ്കെടോ വൃദ്ധയുമായ്.
279 ആവണക്കെണ്ണ നീയാവോളം സേവിക്ക
280 രാവണവൈരിതാന്‍ വീരനല്ലൊ.

281 ഷണ്മുഖന്തന്നുടെ പൂജയെച്ചൊല്ലു നീ
282 സമ്മതികേടിന്നു നമ്മൊടല്ലേ?
283 നാവിക്കളിക്ക സരസ്വതീദേവി വ
284 ന്നാവിക്കുരുന്നു മരുന്നു നല്ലൂ.
285 കമ്മരായുളളവരെമ്മരുണ്ടുമ്മതി
286 ന്നുമ്മരില്‍ നല്ലതു കൊഞ്ഞനല്ലൊ.
287 കാര്‍ത്തികമാതുതന്‍ വാര്‍ത്തയെച്ചൊല്ലു നീ
288 വാര്‍ത്തികം വായിച്ചുകൂടീതിപ്പോള്‍.
289 മൂര്‍ക്ക്വരായുള്ളോരില്‍ മൂത്തതു നീയല്ലൊ
290 മൂക്കു തുടച്ചു തുടങ്ങിനാര്‍പോല്‍.

291 രോഹിണിനാളിലും മോഹമുണ്ടായ്വരും
292 ആഹവമുണ്ടെന്നുമായവണ്ണം.
293 പേശാതെ പോവാനോ വാശി വഴങ്ങിടാ
294 കൂശാതെ ചൊല്ലു കുരങ്ങുമീടാ!
295 ഓട്ടംതുടങ്ങുന്നതോതിക്കോനല്ലല്ലീ?
296 കേട്ടുകൊള്ളാറു തടുക്കാമല്ലൊ.
297 നീലത്തെക്കൂട്ടേണ്ടു ചേലകള്‍ക്കെങ്ങനെ?
298 ബാലന്മാര്‍ കോലുന്ന ലീലപോലെ.
299 മെച്ചമേ ചൊല്ലിനാന്‍ വച്ചരശങ്ങവന്‍
300 പശ്ചിമവാതിലേ വന്നാലും നീ.

301 അംഗനതന്നുടെ മംഗലം കൊള്ളുന്നേന്‍
302 തങ്ങളും നീയും നശിച്ചുപോമേ.
303 മുണ്ഡിതകേശനായ് മുന്നമേ വന്നുതോ?
304 വെണ്ണയുംകൊണ്ടുവാ വേഗത്തില്‍ നീ.
305 മുഷ്കരമായുള്ള മുത്തുകള്‍ തന്നീട്
306 ശര്‍ക്കര മണ്ടി ഞാന്‍ കൊണ്ടുവാരാം.
307 നന്നാറി കൊണ്ടന്നു നന്നായി തേക്ക നീ
308 മുന്നാഴിപ്പാട്ടിന്നു തോലിയല്ലൊ.
309 മുക്കാതം പാഞ്ഞതു മൂവരുണ്ടിന്നാലെ
310 വക്കാണമുണ്ടായതുണ്ടോ കേട്ടു?

311 യക്ഷിണീപീഡയ്ക്കു രക്ഷ ചൊല്ലെങ്ങനെ?
312 പക്ഷികള്‍ മാനത്തു പാറുംപോലെ.
313 അഞ്ജനം കൊണ്ടുള്ള വേല ചൊല്ലെങ്ങനെ?
314 പഞ്ജരം പൂകിന സിംഹംപോലെ.
315 കിന്നരമന്ത്രം ഞാനങ്ങനെ സേവിപ്പൂ?
316 പന്നഗവായിലെപ്പല്ലുപോലെ.
317 വാസവമന്ത്രത്തിന്‍ ധ്യാനം ചൊല്ലെങ്ങനെ?
318 വാജികള്‍ ചാടുന്ന ചാട്ടംപോലെ.
319 വൃത്രനെക്കൊന്നതു വാസവനെങ്ങനെ?
320 ചിത്ര പിറന്നവര്‍ ശീലംപോലെ.

321 ശ്രാദ്ധത്തിനുണ്ടായ കോപ്പെല്ലാം ചൊല്ലു നീ
322 മുര്‍ദ്ധാവിന്നുണ്ടാരു പുണ്ണു പാരം.
323 നാകികള്‍നായകന്‍ പോയവാറെങ്ങനെ?
324 കേകിതാന്‍ കേവലം കൂകുംപോലെ.
325 ബാലിതന്‍ വാലിന്റെ വണ്ണം ചൊല്ലെങ്ങനെ?
326 നീലവിലോചനമാരെപ്പോലെ.
327 കക്ഷിയെപ്പൂരിപ്പാന്‍ ഭക്ഷണമെന്തുള്ളു?
328 ശിക്ഷയെച്ചെയ്കിലേ ശീലം നല്ലൂ.
329 അക്ഷികളാടുന്ന ലക്ഷണമെങ്ങനെ?
330 മക്ഷികള്‍ പാടുന്ന പാട്ടുപോലെ."

331 ഇങ്ങനെയോരോരോ വാര്‍ത്തകളന്നേരം
332 പൊങ്ങിത്തുടങ്ങിതമ്മന്മിരത്തില്‍.
333 പ്രജ്ഞപൂണ്ടീടുന്ന ധര്‍മ്മജന്തന്നുടെ
334 യജ്ഞവും പോന്നു മുതിര്‍ന്നുതായി.
335 പാചകന്മാരുടെ വേലകളെല്ലാമേ
336 ആചരിച്ചീടിനാന്‍ ഭീമസേനന്‍.
337 വാഞ്ഛിതമായുളള വസ്തുക്കളോരോന്നേ
338 പാഞ്ചാലവീരന്‍ വിളമ്പിനിന്നാന്‍,
339 അര്‍ജ്ജൂനനായതു സജ്ജനപൂജയില്‍
340 അച്യുതനംഘ്രിതന്‍ ക്ഷാളനത്തില്‍.

341 പണ്ടാരംകൊണ്ടുള്ള വേലകളെല്ലാമേ
342 തണ്ടാര്‍മാതാണ്ട സുയോധനന്താന്‍:
343 സ്വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍കൊങ്ങുള്ള ദാനങ്ങളെല്ലാമേ
344 പുണ്യങ്ങള്‍ പൂണ്ടുള്ള കര്‍ണ്ണന്താനും;
345 വേഴ്ചയില്‍ വന്നിട്ടു മറ്റുള്ളോരോരോരോ
346 വേലകള്‍ ചാലനിന്നാചരിച്ചാര്‍.
347 വേഗത്തില്‍ ചെന്നങ്ങു തന്നുടെ തന്നുടെ
348 ഭാഗത്തെക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാദരവില്‍
349 അബ്ജജന്മുമ്പായ നിര്‍ജ്ജരരെല്ലാരും
350 വിജ്ജ്വരരായി വിളങ്ങുംനേരം.

351 അഗ്ര്യമായുള്ളൊരു പൂജകൊണ്ടെല്ലാരും
352 വ്യഗ്രരായ് നിന്നു ചമഞ്ഞുകൂടി.
353 പാത്രമായുള്ളവനേവനെന്നിങ്ങനെ
354 ശാസ്ത്രികളെല്ലാരും ശ്രോത്രിയരും
355 ചിന്തിച്ചതോറുമങ്ങന്ധത കൈവിട്ടു
356 സന്ധിച്ചുകൂടീലയാര്‍ക്കുമൊന്നും
357 ഉത്തമരായുള്ള സത്തുക്കളന്നേരം
358 പത്തുനൂറല്ലല്ലോ വന്നതുള്ളു.
359 കല്മഷം കൈവിട്ടന്നിര്‍മ്മലര്‍ പിന്നെയും
360 സമ്മതം ചിന്തിച്ചു നിന്നനേരം.

361 വത്സലനായുള്ള നത്സഹദേവന്താന്‍
362 സത്സഭതന്നിലേ ചെന്നു നേരേ
363 ഉത്തന്മാരുടെ ചിത്തത്തിലേറുവാന്‍
364 പ്രത്യക്ഷമായിട്ടു ചൊന്നാനപ്പോള്‍:
365 "വാഞ്ഛിതമായൊരു രത്നത്തെക്കൈവിട്ടു
366 കാഞ്ചനം തേടുന്നതെന്തു നിങ്ങള്‍?
367 ശാഖിതന്മൂലത്തിലല്ലയോ വേണ്ടുന്നു
368 ശാഖകള്‍തോറും നനയ്ക്കവേണ്ട.
369 വിശ്വങ്ങള്‍ക്കെല്ലാമേ ജീവനായ്മേവുന്നൊ
370 രച്യുതനല്ലയോ നിന്നതെന്നാല്‍

371 മറ്റുള്ളതൊന്നുമേ ചിന്തിച്ചു നില്ലാതെ
372 തെറ്റെന്നു പൂജിക്കയെന്നേ വേണ്ടു."
373 മാദ്രേയനിങ്ങനെ വാര്‍ത്തയെച്ചൊന്നപ്പൊ
374 ളാര്‍ദ്രമായുള്ള മനസ്സുകളായ്
375 ആസ്ഥാനവാസികളായുള്ളോരെല്ലാരും
376 വാഴ്ത്തിനിന്നീടിനാരോര്‍ത്തതോറും.
377 അംബുജലോചനന്തന്നുടെ പൂജയ്ക്കു
378 ധര്‍മ്മജന്താനും മുതിര്‍ന്നാനപ്പോള്‍.
379 പൊല്ക്കുടം കിണ്ടികള്‍ പൊല്‍ത്താലമെന്നിവ
380 യൊക്കവേ വന്നു നിരന്നുകൂടി.

381 പൊന്മായമായൊരു നിര്‍മ്മലപീഠത്തില്‍
382 സന്മതിയോടങ്ങിരുത്തിപ്പിന്നെ
383 വേദങ്ങള്‍ ചെന്നങ്ങു വേഗത്തില്‍ തേടുന്ന
384 പാദങ്ങള്‍ രണ്ടും പിടിച്ചു ചെമ്മേ
385 ക്ഷാളമംപെണ്ണിനാന്‍ പൂരിച്ച വാരികൊ
386 ണ്ടാനന്ദലോചനവാരികൊണ്ടും
387 ചാരത്തു വന്നൊരു വാമനമ്പാദത്തേ
388 വാരിജസംഭവനെന്നപോലെ.
389 ക്ഷാളനതോയങ്ങള്‍ കൈയിങ്ങാക്കിത്തന്‍
390 ആനനം തന്നിലും മേനിയിലും

391 ഭക്തിയെപ്പൂണ്ടു തളിച്ചുനിന്നീടിനാന്‍
392 ഉത്തമര്‍ക്കെന്നല്ലൊ തോന്നി ഞായം.
393 വട്ടത്തില്‍നിന്നുള്ള മാമുനിമാരെല്ലാം
394 തൊട്ടു തളിച്ചു തുടങ്ങീതപ്പോള്‍.
395 ഒക്കവേ ചെന്നങ്ങു തിക്കു തുടങ്ങിനാര്‍
396 പുഷ്കരലോചനന്‍ചാരത്തെങ്ങും.
397 പ്രീതനായുള്ളൊരു ധര്‍മ്മജന്മാവുതാന്‍
398 പീതങ്ങളായുള്ള കൂറകളും
399 മുത്തകള്‍മുമ്പായ ഭൂഷണം നല്കി നി
400 ന്നുത്തമപൂജയുമാചാരിച്ചാന്‍.

401 ദേവകളെല്ലാരുമേറിന മോദത്താല്‍
402 പൂവുകള്‍ തൂകിനാരായവണ്ണം.
403 മാമുനിമാരുമങ്ങാമോദം പൂകിനാര്‍;
404 മാലോകരെല്ലാരുമവ്വണ്ണമേ.
405 പൂതനവൈരിതന്‍ പൂജയെച്ചെയ്കയാല്‍
406 പൂതനായുള്ളൊരു ധര്‍മ്മജന്താന്‍
407 പൊങ്ങിയെഴുന്നൊരു സന്തോഷവാരിയില്‍
408 മുങ്ങി വിളങ്ങിയിരുന്നനേരം
409 വേദിതന്‍ ചാരത്തു മേവിനിന്നീടുന്ന
410 ചേദിപനാകുന്ന മന്നവന്താന്‍

411 ദേവകീസൂനുവെക്കണ്ടൊരു നേരത്തു
412 വേവുറ്റു തന്നിലേ നണ്ണി നിന്നാന്‍
413 "പാന്ഥനായ് വന്നിങ്ങു നിന്നൊരിപ്പാഴന്റെ
414 മോന്തയെക്കാണാതെ നിന്നിതാവൂ;
415 കുണ്ഡിനംതന്നില്‍ പണ്ടുണ്ടായതോര്‍ക്കുമ്പോള്‍.
416 കണ്ടോളമെന്നുണ്ടു തോന്നുന്നിപ്പോള്‍."
417 ഇങ്ങനെ തന്നിലെ നണ്ണിന മന്നവന്‍
418 അങ്ങനെ പിന്നെയും നിന്നനേരം
419 ഉത്തമപൂജകൊണ്ടുത്തമരായുള്ള
420 സത്തുക്കള്‍തങ്ങളില്‍ ചൊന്നതെല്ലാം

421 കേള്‍ക്കായനേരത്തു യോഗ്യവും ചിന്തിച്ചി
422 ട്ടാര്‍ക്കുപോലെന്നവന്‍ പാര്‍ത്തനേരം
423 മദ്രേയന്‍ ചൊല്ലുന്ന വാര്‍ത്തയെക്കേള്‍ക്കായി
424 മാത്സര്യം പൊങ്ങീതു പാരമപ്പോള്‍.
425 ആസ്ഥാനംതന്നിലുള്ളാര്യന്മാരെല്ലാരും
426 വാഴ്ത്തുന്നതൊന്നേ കേട്ടനേരം
427 ഉല്മുഖം കൊണ്ടെത്തങ്കര്‍ങ്ങള്‍ രണ്ടിലും
428 ചെമ്മേ ചെലുത്തുന്നുതെന്നു തോന്നി.
429 കൊണ്ടാടിനിന്നുള്ള മാമുനിമാരോടും
430 ഉണ്ടായിവന്നിതു കോപമപ്പോള്‍.

431 ധര്‍മ്മജന്തന്നുടെ സമ്മാനം കണ്ടപ്പൊ
432 ളുന്മദനായിച്ചമഞ്ഞുകൂടി.
433 പെട്ടെന്നെഴുനേറ്റു "കഷ്ടം!" എന്നിങ്ങനെ
434 രുഷ്ടനായ് നിന്നങ്ങു ചൊല്ലിപ്പിന്നെ
435 മൂക്കിന്മേല്‍ കൈവച്ചു ചൊല്ലിനിന്നീടിനാന്‍
436 മൂര്‍ക്ക്വത ചീര്‍ത്തുള്ള വാര്‍ത്തതന്നെ;
437 "മൂഢനായുള്ളൊരു ബാലന്‍െറ ചൊല്‍ കേട്ടു
438 മൂഢന്മാരായിതോ നിങ്ങളെല്ലാം?
439 യോഗ്യരായുള്ളവര്‍ നോക്കിനിന്നീടവെ
440 മൂര്‍ക്ക്വനായല്ലൊയിപ്പൂജയ്ക്കിപ്പോള്‍.

441 കണ്ടാലുംനല്ലൊരു യാഗമായ്പോയതു
442 ചണ്ഡാലന്തീണ്ടിന പിണ്ഡംപോലെ.
443 ആരിവനെന്നതു നിങ്ങളിലാരുമേ
444 ഓരാതെ നിന്നതേ പോരായ്മതാന്‍.
445 ഗോപാലനെന്നുണ്ടു ചൊല്ലുന്നുതെല്ലാരും
446 ഗോപാലന്താനുമല്ലോര്‍ത്തുകണ്ടാല്‍.
447 ഇല്ലവും ജന്മവും ചിന്തിച്ചു കാണ്കിലോ
448 ചൊല്ലാവതില്ലിവനൊന്നുമേതാന്‍.
449 അച്ഛനായുള്ളവനേവനെന്നിങ്ങനെ
450 നിശ്ചയമുണ്ടെങ്കില്‍ ചൊല്ലിനാലും

451 കാനനവാസിയാം നന്ദനുമല്ലയ
452 ങ്ങാനകദുന്ദുഭിതാനുമല്ല.
453 കാന്തങ്ങളായ ഗുണങ്ങളില്ലൊന്നമേ
454 താന്തോന്നിയായത്രേ പണ്ടേയുള്ളു.
455 നിങ്ങളീച്ചെയ്തൊരു പൂജയ്ക്കു ചിന്തിക്കി
456 ലിങ്ങനെയാരുമേ വന്നുകൂടാ.
457 വായ്പോടുമാച്ചിമാര്‍ കാച്യപാല്‍ തൈര്‍ വെണ്ണ രാപ്പകല്‍ കക്കയിവന്നു ശീലം;
458 കളളനെന്നുള്ളൊരു നാമമുണ്ടാകയാല്‍
459 കണ്ണനെന്നെല്ലാരും ചൊല്ലുന്നിപ്പോള്‍.
460 കന്യകമാരുടെ ചേലകള്‍ വാരിനാന്‍

461 പിന്നേടമെല്ലാമേ ചൊല്ലവേണ്ടാ.
462 മാതുലന്മൂലമായ് പാതകമുണ്ടല്ലൊ
463 പൂതനമൂലമായ് പെണ്കൊലയും.
464 ഇത്തരം ചൊല്ലുവാന്‍ പത്തുനൂറല്ലുള്ളൂ
465 തത്തരമോര്‍ക്കുമ്പൊളെന്നു വേണ്ടാ
466 പണ്ടിവന്‍ ചെയ്തുള്ള വേലകള്‍ ചൊല്‍വാനി
467 ക്കണ്ടുള്ളോരാരുമില്ലെന്നു ചൊല്ലാം.
468 ഇങ്ങനെയുള്ളനനെങ്ങനെ നിങ്ങള്‍ക്കി
469 മ്മംഗലപൂജയ്ക്കു വന്നവാറ്?
470 സജ്ജനമായുള്ളൊരിജ്ജനംമുമ്പിലെ

471 ലജ്ജയും കൂടാതെ നിന്നതു കാ.
472 മത്സരിയായൊരു ദുസ്സഹന്തന്നെയി
473 സ്സത്സഭതന്നീന്നു പോക്കവേണം."
474 ഇത്തരമായുള്ള ദുസ്സഹവാര്‍ത്തകള്‍
475 മത്സരമാണ്ടവന്‍ ചൊന്നനേരം
476 ഉത്തമരായവര്‍ നല്‍ച്ചെവിതന്നെയും
477 പൊത്തിനിന്നീടിനാരത്തലോടെ.
478 ചേദിപനിങ്ങനെ ചൊന്നതു കേട്ടപ്പൊ
479 ളേതുമേ മിണ്ടീല മാധവന്താന്‍
480 ശ്വാക്കള്‍തന്‍ നാദത്തെക്കേള്‍ക്കുന്ന നേരത്തു

481 നോക്കുമോ കേസരിയായ വീരന്‍.
482 ചീര്‍ത്തൊരു കോപത്തെക്കോലുന്ന പാര്‍ത്ഥന്മാര്‍
483 വാര്‍ത്തയെച്ചൊല്ലിനാരാത്തവേഗം:
484 "സമ്മതികേടിന്നു നമ്മുടെ വീടല്ല
485 തന്നുടെ വീടകംപുക്കു വേണം.
486 വല്ലാത വാര്‍ത്തകളിന്നും നീ ചൊല്ലുകില്‍
487 ഒല്ലായെന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലും ഞങ്ങള്‍.
488 ചൊല്ലുകൊണ്ടിന്നിനി നല്ലനല്ലെങ്കിലോ
489 തല്ലുണ്ടീടിനാല്‍ നല്ലനാവോം.
490 തല്ലുകൊണ്ടാല്‍ പിന്നെയങ്ങനെയെങ്കിലോ

491 വില്ലുകൊണ്ടെങ്ങള്‍ക്കു പിന്നേതെല്ലാം."
492 എന്നതുകേട്ടൊരു ചേദിപന്‍ ചൊല്ലിനാന്‍
493 "സന്നദ്ധരായ്ക്കൊള്‍വിനെ"ന്നിങ്ങനെ.
494 വാര്‍ത്തയെകേട്ടുള്ള പാര്‍ത്ഥന്മാരെന്നപ്പോള്‍
495 ആര്‍ത്തണഞ്ഞീടിനാരോര്‍ത്തു നേരെ
496 എന്നതു കേട്ടൊരു ചേദിപവീരനും
497 ചെന്നു തുടങ്ങിനാന്‍ മുന്നല്‍ നോക്കി.
498 നാന്ദകധാരിതാനെന്നതു കണ്ടപ്പോള്‍
499 പാണ്ഡവന്മാരെത്തടുത്തു നീക്കി
500 മുന്നിട്ടു വന്നൊരു ചേദിപന്തന്നോടു

501 സന്നദ്ധനായിപ്പിണങ്ങിനിന്നാന്‍.
502 മാനിയായുള്ളൊരു ചേദിപന്താനപ്പോള്‍
503 മാധവന്‍ വന്നതു കണ്ടനേരം
504 അന്തമില്ലാതൊരു വൈരമുണ്ടാകയാല്‍
505 എന്തു ഞാന്‍ ചെയ്വതെന്നോര്‍ത്തു പിന്നെ
506 ആക്കമാണ്ടീടുന്ന മാധവന്മേനിയെ
507 നോക്കിനിന്നീടിനാന്‍ കചുവത്തി;
508 ചേദിപന്തന്നുടെ മാനസമന്നേരം
509 മാധവന്തങ്കലുറച്ചുനിന്നു.
510 കചുവത്തീടുന്ന ചേദിപന്‍ വന്നതു

511 കണ്ടുനിന്നീടുന്ന കൊണ്ടല്‍വര്‍ണ്ണന്‍
512 ഉഗ്രമായുള്ളൊരു ചക്രമെടുത്തപ്പോള്‍
513 നിഗ്രഹിച്ചീടിനാന്‍ നീചന്തന്നെ.
514 ചക്രമേറ്റീടുന്ന ചേദിപനന്നേരം
515 ചക്രധരന്തന്നെ നോക്കി നോക്കി
516 തൂമയില്‍നിന്നൊരു ഭൂമിയില്‍ വീണുടന്‍
517 നാമാവശേഷനായ് വന്നാനപ്പോള്‍;
518 ചൈദ്യനില്‍നിന്നങ്ങെഴുന്നതു കാണായി
519 വൈദ്യുതകാന്തികണക്കെയപ്പോള്‍;
520 കൊണ്ടാല്‍നേര്‍വര്‍ണ്ണനോടൊന്നായിവന്നതും

521 കണ്ടുനിന്നീടിനാര്‍ വിണ്ടലരും.
522 വിജ്വരനായൊരു ധര്‍മ്മജമ്പിന്നെത്താന്‍
523 യജ്ഞവും പൂരിച്ചു പൂര്‍ണ്ണനായി
524 ദക്ഷിണരായുള്ള ഭ്രൂസുരന്മാര്‍ക്കെല്ലാം
525 ദക്ഷിണ നല്കിനാനക്ഷതനായ്
526 സന്തുഷ്ടരായുള്ള ഭൂദേവന്മാരപ്പോള്‍
527 സന്തതിമുമ്പായ മംഗലങ്ങള്‍
528 കാമ്യങ്ങളായിട്ടു മറ്റുള്ളതെല്ലാമേ
529 മേന്മേലേ പൊങ്ങുകയെന്നു ചൊന്നാര്‍.
530 ഖിന്നത പിന്നിട്ടു ധര്‍മ്മജന്മാവുതാന്‍

531 മന്നവന്മാരുമായ് മാപിനോടെ
532 തുംഗയായുള്ളൊരു ഗംഗയില്‍ ചെന്നങ്ങു
533 മംഗലസ്നാനവുമാചരിച്ചാന്‍.
534 ധന്യമായുള്ളൊരു യാഗത്തെച്ചെയ്കയാല്‍
535 ഉന്നതനായൊരു മന്നവന്താന്‍
536 മന്നിടമെങ്ങുമേ മങ്ങാതെ പാലിച്ചു
537 മന്ദിരം തന്നിലിരുന്ന കാലം
538 അക്ഷീണരായുള്ള ദാനവന്മാരുടെ
539 തക്ഷാവു നല്കിന നത്സഭയില്‍
540 വന്ദിച്ചുനിന്നുള്ള വന്ദികള്‍ ചൂഴുമായ്

541 നിന്നു വിളങ്ങിനാനന്നൊരുനാള്‍.
542 നന്ദജന്മുമ്പായ ബന്ധുക്കളെല്ലാരും
543 ചെന്നു തുടങ്ങിനാരെന്നനേരം.
544 സേവകരായുള്ള ലോകരുമെല്ലാരും
545 ചേവകരായുള്ള വീരന്മാരും
546 ഉറ്റവരായിട്ടു മറ്റുള്ള ലോകരും
547 ചുറ്റും വിളങ്ങിനാര്‍ മന്നവന്റെ;
548 നര്‍ത്തകന്മാരുടെ നൃത്തവും കണ്ടിട്ടു
549 വിസ്മയിച്ചെല്ലാരും നിന്നനേരം
550 മാനിയായുള്ള സുയോധനന്താനപ്പോള്‍

551 മന്നവന്‍ചാരത്തു ചെല്‍വതിന്നായ്
552 പിച്ചയായുള്ളൊരു നല്‍ച്ചേലതന്നെയും
553 ഇച്ഛയില്‍നിന്നങ്ങുടുത്തു പിന്നെ
554 കുണ്ഡലം മുമ്പായ മണ്ഡനംകൊണ്ടങ്ങും
555 മണ്ഡിതദേഹനായ് മന്ദം മന്ദം
556 വന്നുതുടങ്ങിനാന്‍ വാളുമിളക്കിയ
557 ന്നിന്നൊരു ലോകരാല്‍ വന്ദിതനായ്.
558 ചേലയെപ്പൂണ്ടതിന്‍ ചെവ്വിനെപ്പിന്നെയും
559 ചാലെനിന്നമ്പോടു നോക്കി നോക്കി
560 പാണ്ഡവന്മാരുടെയാണ്മയെക്കാണ്കയാല്‍

561 പാരമഴന്നുള്ളൊരുള്ളവുമായ്
562 ആസ്ഥാനമന്ദിരംതന്നിലേ ചെന്നവന്‍.
563 ആസ്ഥപൂണ്ടോരോന്നേ നേക്കുംനേരം
564 അമ്മയന്തന്നുടെ മായകൊണ്ടന്നില
565 മമ്മയമെന്നതേ തോന്നീതപ്പോള്‍.
566 ചേലയും ചാലിച്ചുരുക്കിനിന്നീടിനാന്‍
567 കാല്‍വിരല്‍കൊണ്ടു നടത്തവുമായ്.
568 വെള്ളമെന്നുള്ളിലേ നണ്ണിക്കരംകൊണ്ടു
569 തള്ളിത്തുടങ്ങിനാമ്പാഴിലെങ്ങും.
570 വായ്ക്കൊണ്ടു പിന്നെയുമിഞ്ഞുതുങ്ങിനാന്‍

571 ചാക്കിമാര്‍ കാട്ടുന്ന കൂത്തുപോലെ.
572 ചേല നനഞ്ഞുതുടങ്ങീതെന്നോര്‍ത്തുടന്‍
573 ചാലെക്കരേറ്റിനാന്മാറിലോളം.
574 ആസ്ഥാനവാസികള്‍ നോക്കിനിന്നീടവേ
575 യാത്ര തുടങ്ങിനാനവ്വണ്ണമേ.
576 ധര്‍മ്മജന്മുമ്പായ സന്മതരെല്ലാരും
577 കണ്ണടച്ചീടിനാരെന്നനേരം.
578 കാണാതെ നിന്നോരെക്കാട്ടിത്തുടങ്ങിനാന്‍
579 നാണാതെനിന്നൊരു ഭീമനപ്പോള്‍.
580 ഏറിയിരുന്നൊരു നാണവും പൂണ്ടു നി

581 ന്നേതുമേ വല്ലാതെയായിപ്പിന്നെ
582 ഹാസംതുടങ്ങിനാര്‍ തങ്ങില്‍ മെല്ലവേ
583 ദാസിമാരായുള്ള മാതരപ്പോള്‍.
584 പാണ്ഡവന്മാരുടെയാനനംതന്നിലേ
585 പാഞ്ചാലനന്ദന നോക്കിക്കൊണ്ടാള്‍.
586 അങ്ങനെ പോയവനങ്ങൊരു ഭാഗത്തു
587 പൊങ്ങിനിന്നീടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ
588 ചാരത്തു ചെന്നൊരു നേരത്തന്നീരെല്ലാം
589 നേരൊത്ത ഭൂതലമെന്നു തോന്നി.
590 പൂഞ്ചേലതന്നെയും പൂണ്ടു നിന്നീടിനാന്‍

591 കാഞ്ചിയും ചാലെ മുറുക്കിപ്പിന്നെ
592 മന്നവന്‍ചാരത്തു ചെല്‍വതിനായിട്ടു
593 സന്നദ്ധനായവന്‍ പോയിപ്പോയി
594 മായയില്‍ തോയുമത്തോയത്തിലാമ്മാറ്റു
595 പോയങ്ങു ചാടിനാന്‍ മൂഢനായി
596 ആണ്ണൊരു തോയത്തില്‍ വീണ്ണൊരു നേരത്തു
597 പാണ്ഡവന്മാരുടെയാനനത്തേ
598 മേല്ക്കണ്ണുമിട്ടങ്ങു ചീറ്റവും പൂണ്ടുടന്‍
599 നോക്കിത്തുടങ്ങിനാന്‍ പാല്ക്കുഴമ്പന്‍.
600 ഭീമനായുള്ളൊരു ഭീമനും പിന്നെയ

601 ക്കോമളയാകിന കാമിനിയും
602 ഭോഷനായങ്ങവന്‍ വീണതു കണ്ടപ്പോള്‍
603 തോഷവും പൂണ്ടു ചിരിച്ചുനിന്നാര്‍.
604 ധര്‍മ്മജന്‍ ചൊല്ലിനാനെന്നതു കണ്ടിട്ടു
605 "സമ്മതിയല്ലിതു നിങ്ങള്‍ക്കൊട്ടും
606 പാപത്തെപ്പൂരിക്കാം, താപത്തെത്തൂകന്നൊ
607 രാപത്തിന്മുലമായ് വന്നുകൂടം."
608 എന്നതു കേട്ടിട്ടു വന്നൊരു ഹാസത്തെ
609 ത്തന്നില്‍ തളര്‍ന്നവര്‍ നിന്നനേരം
610 കണ്ണുകുളുര്‍ത്തൊരു കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണന്താന്‍

611 കണ്ണെറിഞ്ഞീടിനാന്‍ തിണ്ണമപ്പോള്‍.
612 എന്നതു കണ്ടവര്‍ പിന്നെയും പിന്നെയും
613 മുന്നേതിലേറ്റം ചിരിച്ചാരപ്പോള്‍.
614 സമ്മതി പൂണ്ടൊരു ധര്‍മ്മജന്തന്നുടെ
615 കമുനതന്നെയും കൈക്കൊള്ളാതെ
616 മാല്യവും പൂണ്ടു താന്‍ വീണ്ണൊരു നീരിലും
617 ജാള്യമാം നീരിലും നീന്തുകയാല്‍
618 താന്തനായുള്ളൊരു ഗാന്ധാരിനന്ദനന്‍
619 ബാന്ധവന്മാരിലും കണ്കൊടാതെ
620 മാനത്തെപ്പൂണ്ടു കനത്തു നിന്നീടിനോ

621 രാനനംതന്നെയും താഴ്ത്തി മെല്ലെ
622 ധന്യമായുള്ളൊരു തന്നുടെ മന്ദിരം
623 തന്നിലും പൂകിനാന്‍ ഖിന്നനായി.
624 മാനവും കൈവിട്ടു ഗാന്ധാരിനന്ദനന്‍
625 ദീനനായ് കേവലം പോയനേരം
626 ചാരത്തു നിന്നവര്‍ ചാലച്ചിരിക്കയാല്‍
627 വൈരമുണ്ടായ് വരു"മെന്നിങ്ങനെ
628 ചിന്തയെപ്പൂണ്ടൊരു ധര്‍മ്മജന്നുള്ളിലേ
629 സന്താപം പൊങ്ങിത്തുടങ്ങീതപ്പോള്‍.
630 "മേദിനിതന്നുടെ ഭാരത്തെപ്പോക്കുവാന്‍

631 സാധനമുണ്ടായി വന്നുതിപ്പോള്‍"
632 എന്നങ്ങു ചിന്തിച്ച നന്ദജനുള്ളിലേ
633 സന്തോഷമുണ്ടായി പിന്നെപ്പിന്നെ;
634 തുഷ്ടരായേ്മവുന്നൊരിഷ്ടരുമായിനി
635 ന്നൊട്ടുനാളങ്ങനെ ചെന്നകാലം
636 ദ്വാരകതന്നിലേ പോവതിന്നായിട്ടു
637 പാരാതെ നിന്നു മുതിര്‍ന്നു പിന്നെ
638 യാത്രയും ചൊല്ലി നല്‍പ്പാര്‍ത്ഥന്മാരോടുടന്‍
639 തേര്‍ത്തടംതന്നില്‍ക്കരേറി നേരെ
640 വാരുറ്റുനിന്നൊരു സേനയുമായിത്തന്‍

641 ദ്വാരകതന്നിലെഴുന്നള്ളിനാന്‍.