കൃഷ്ണഗാഥ - രണ്ടാം ഭാഗം - തീര്‍ത്ഥയാത്ര
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

1 സീരിയും താനുമായ് വാരിജലോചനന്‍
2 ദ്വാരകതന്നിലിരുന്ന കാലം
3 സൂര്യോപരാഗമുണ്ടെന്നൊരു വാര്‍ത്തതാന്‍
4 പാരിടമെങ്ങുമേ പൊങ്ങിനിന്നു
5 മാലോകരെന്നപ്പോള്‍ മാമുനിമാരുമായ്
6 മാപാപം പോക്കുവാന്‍ മാഴ്കാതെ പോയ്
7 ഭാര്‍ഗ്ഗവന്‍ നിര്‍മ്മിച്ച തീര്‍ത്ഥത്തില്‍ പൂകിനാര്‍
8 മാര്‍ഗ്ഗമായെല്ലാരും യോഗ്യരായി.
9 വൃഷ്ണികളെല്ലാരുമൊക്കവേ പോയങ്ങു
10 കൃഷ്ണനെ മുന്നിട്ടു ചെന്നു പുക്കാര്‍.

11 പാണ്ഡവന്മാരുമക്കൗരവന്മാരും തന്‍
12 മാണ്ഡലികന്മാരുമായിച്ചെന്നാര്‍.
13 ഗോകുലവാസികളായിനിന്നീടുന്ന
14 ഗോപന്മാരെല്ലാരും ഗോപിമാരും
15 ഒക്കവേ പോയങ്ങു ചെന്നു തുടങ്ങിനാര്‍:
16 ദുഷ്കൃതിപോക്കുവാന്മറ്റുള്ളോരും.
17 ചീര്‍ത്തുനിന്നീടുന്ന പാപങ്ങള്‍ പോക്കുവാന്‍
18 തീര്‍ത്ഥത്തിലെല്ലാരും മുങ്ങിപ്പിന്നെ
19 ദീനരായ്വന്നുള്ളൊരാരണര്‍ക്കെല്ലാമേ
20 ദാനവും ചെയ്തുനിന്നായവണ്ണം

21 മൃഷ്ടമായുള്ളൊരു ഭോജനം നല്കിനി
22 ന്നിഷ്ടമായ് തങ്ങളുമുണ്ടു പിന്നെ
23 വൃക്ഷങ്ങള്‍തന്നുടെ നല്‍ത്തണല്‍തന്നില
24 ങ്ങൊക്കവേ ചെന്നങ്ങിരുന്നനേരം
25 ബന്ധുക്കളായോരെച്ചന്തത്തില്‍ കാണ്കയാല്‍
26 സന്തുഷ്ടരായിട്ടു നിന്നാരപ്പോള്‍.
27 വൃഷ്ണികളെല്ലാരും പാണ്ഡവന്മാരുമായ്
28 കൃഷ്ണനെക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞുനിന്നാര്‍.
29 നന്ദന്തുടങ്ങിന വല്ലവന്മാരെല്ലാം
30 നന്നായി നിന്നു ഭുജിച്ചു പിന്നെ

31 വൃഷ്ണികളോടു കലര്‍ന്നുനിന്നീടുന്ന
32 കൃഷ്ണനേ വന്നതു കേട്ടനേരം
33 പെട്ടെന്നു പോയവന്‍ചാരത്തുചെന്നിട്ടു
34 തുഷ്ടനായ് നിന്നൊരു നന്ദനപ്പോള്‍
35 ആനന്ദദുന്ദുഭിതന്നെയും പൂണ്ടുനി
36 ന്നാനന്ദം പൂകിനാനദരവില്‍.
37 ദേവകിതന്നെയും പൂണ്ടുനിന്നങ്ങനെ
38 മേവിനിന്നോരു യശോദയപ്പോള്‍
39 കണ്ണനേ വന്നതു കണ്ടൊരുനേരത്തു
40 കണ്ണുനീര്‍ വീഴ്ത്തിയണഞ്ഞു ചെമ്മേ.

41 കോപിച്ചു പണ്ടുതാന്‍ കോലുമായ് ചെല്ലുമ്പോള്‍
42 വേപിച്ചു മേവുന്ന മേനിതന്നെ
43 ചാലെപ്പിടിച്ചങ്ങു പൂണ്ടുനിന്നീടിനാള്‍
44 ബാലനായുള്ളനാളെന്നപോലെ
45 "പാരിച്ചുനിന്നുള്ള പാഴമ ചെയ്കയാല്‍
46 പാശത്തെക്കൊണ്ടു പിടിച്ചുകെട്ടി
47 തിണ്ണം വലിച്ചുമുറുക്കി ഞാന്‍ നില്ക്കയാല്‍
48 ഉണ്ണിപ്പൂമേനിയില്‍ പുണ്ണില്ലല്ലീ?"
49 എന്നങ്ങു ചൊല്ലിത്തലോടിത്തുടങ്ങിനാള്‍
50 നന്ദജന്തന്നുടെ മേനിതന്നെ.

51 എന്മടിതന്നില്‍ ഞാന്‍ നന്നായി വച്ചുകൊ
52 ണ്ടെന്മകന്‍വാഴ്കെന്നു ചൊല്ലുംനേരം
53 എന്മുഖം നോക്കീട്ടു പുഞ്ചിരിതൂകുന്ന
54 നന്മുഖം കാണട്ടെ"യെന്നു ചൊല്ലി
55 അമ്മുഖംതന്നെ മുകര്‍ന്നുതുടങ്ങിനാള്‍
56 അമ്മയായുള്ള യശോദയപ്പോള്‍.
57 നന്മധുതൂകിവന്നെന്മടിതന്നിലായ്
58 നന്മുലയുണ്ടു ചിരിക്കുംനേരം
59 തിണ്ണമെന്മാറിലണച്ചുനിന്നീടുന്നൊ
60 രുണ്ണിക്കൈ കാണട്ടെയെന്നു ചൊല്ലി

61 മെല്ലെന്നെടുത്തു പുണര്‍ന്നുനിന്നീടിനാള്‍
62 പല്ലവം വെല്ലുന്ന പാണിതന്നെ.
63 എന്നുടെ ചേലയില്‍ ചേറു തേച്ചീടിനോ
64 രുണ്ണിക്കാല്‍ കാണട്ടെയെന്നും ചൊല്ലി
65 സമ്മോദം പൂണ്ടു മുകര്‍ന്നുനിന്നീടിനാള്‍
66 തന്മകന്തന്നുടെ പാദങ്ങളേ.
67 ഇങ്ങനെയോരോരോ വേലകള്‍ കാട്ടിനാള്‍
68 പൊങ്ങിനിന്നീടുന്ന മോദത്താലേ.
69 എന്നതു കണ്ടൊരു നന്ദനുമന്നേരം
70 ചെന്നങ്ങു പൂണ്ടുനിന്നായവണ്ണം.

71 ചിത്തം തെളിഞ്ഞു പറഞ്ഞുനിന്നീടിനാന്‍
72 പുത്രനെക്കണ്ടുള്ള സന്തോഷത്താല്‍:
73 "നിത്യവും കണ്ട കിനാവുകളെല്ലാമേ
74 സത്യമെന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലാമിപ്പോള്‍.
75 മുന്നമെപ്പോലെ വന്നിന്നു ഞാനെന്നുടെ
76 പൊന്നരപ്പൈതലെപ്പൂണ്ടേനല്ലൊ.
77 എന്മുതുകേറിനിന്നാനകളിപ്പതി
78 നിന്നിനിയാമോ ചൊല്ലുണ്ണിക്കണ്ണാ!
79 തിങ്കളെച്ചെന്നു പിടിപ്പതിന്നായിട്ടി
80 ന്നെങ്കഴുത്തേറുക വേണ്ടാതോ ചൊല്‍?

81 ഓടിവന്നെന്നുടെ നന്മടിതന്നിലായ്
82 താടി പിടിച്ചു വലിക്കേണ്ടാതോ?"
83 പ്രേമം പൊഴിഞ്ഞുനിന്നിങ്ങനെയായുള്ളൊ
84 രോമനവാര്‍ത്തകളോതിയോതി
85 പിന്നെയും പിന്നെയും പൂണ്ടുനിന്നീടിനാന്‍
86 നന്ദനന്തന്നെയന്നന്ദനപ്പോള്‍.
87 നല്‍ച്ചൊല്ലുകൊണ്ടുടനച്ഛനുമമ്മയ്ക്കും
88 നല്‍ച്ചെവി രണ്ടും കുളുര്‍പ്പിച്ചപ്പോള്‍
89 ഉള്‍ച്ചൂടുതന്നെയും മെച്ചമേ പോക്കിനാന്‍
90 ഇച്ഛയില്‍നിന്നുള്ളൊരച്യുതന്താന്‍.

91 ദൂരത്തു നിന്നുള്ള വല്ലവിമാരുടെ
92 ചാരത്തു ചെന്നങ്ങിരുന്നു പിന്നെ
93 കാണാഞ്ഞുനിന്നുള്ള വേദനതന്നെയും
94 പൂണാഞ്ഞുനിന്നുള്ള വേദനയും
95 ചേണാര്‍ന്നുനിന്നു പറഞ്ഞവര്‍തന്നുടെ
96 പൂണാരം പൂണുന്ന മാറുതന്നെ
97 മാറോടു ചേര്‍ത്തുടന്‍ നീറുന്നതെല്ലാമേ
98 മാറുമാറാക്കിനാന്‍ മാനിച്ചപ്പോള്‍.
99 വല്ലവിമാരുടെയല്ലലും തീര്‍ത്തുടന്‍
100 മെല്ലവേ പോന്നിങ്ങു വന്നു പിന്നെ

101 പാണ്ഡവന്മാരുമായ് നീണ്ടുള്ള വാര്‍ത്തയും
102 ആണ്ടവനിങ്ങനെ നിന്നനേരം.
103 പാഞ്ചാലിയായൊരു തേഞ്ചൊല്ലാള്‍തന്നുടെ
104 വാഞ്ഛയെപ്പൂരിപ്പാനായിപ്പിന്നെ
105 ഉത്തമയായൊരു രുക്മിണിമുമ്പായ
106 പത്നിമാരെല്ലാരും പണ്ടു തങ്ങള്‍
107 കാര്‍വര്‍ണ്ണന്തന്നുടെ ഭാര്യമാരായതിന്‍
108 കാരണം ചൊല്ലിനാരുള്ളവണ്ണം.
109 എന്നതു കേട്ടുള്ള പാഞ്ചാലിതാനുമ
110 ന്നിന്നൊരു മന്നവനാരിമാരും

111 ഉള്‍സ്മിതമായുള്ളൊരാനനമാണ്ടങ്ങു
112 വിസ്മയിച്ചെല്ലാരും നിന്നനേരം
113 വന്ദിതരായുള്ള മാമുനിമാരെല്ലാം
114 വന്നുതുടങ്ങിനാര്‍ വാഞ്ഛയോടേ
115 കാരണമാനുഷനായി നിന്നീടുന്ന
116 കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണനെക്കാണ്മതിന്നായ്
117 വന്നതു കണ്ടൊരു നന്ദജനന്നേരം
118 മന്ദിച്ചുനില്ലാതെ ചെന്നപ്പൊഴേ
119 വന്ദിച്ചുനിന്നങ്ങു വന്ദ്യന്മാരായോരേ
120 നന്ദിപ്പിച്ചീടിനാന്‍ നന്നായ്പിന്നെ

121 ദെ്വെതത്തെക്കൈവിട്ട വാര്‍ത്തകള്‍തന്നുടെ
122 വൈദഗ്ദ്ധ്യം കാട്ടിനിന്നോതിയോതി
123 മാമുനിമാരുടെ മാനസംതന്നില
124 ങ്ങാനന്ദം പൂകിച്ചാനായവണ്ണം
125 ആനന്ദം പൂണ്ടുള്ള മാമുനിമാരെല്ലാം
126 മൗനവും പൂണ്ടങ്ങു നിന്നു പിന്നെ
127 മായതന്മായത്താല്‍ മാനുഷനായൊരു
128 മാധവന്തന്നെയും വാഴ്ത്തിപ്പിന്നെ
129 കേവലനായവന്തങ്കഴല്‍ കുമ്പിട്ടു
130 പോവതിന്നായിത്തുടങ്ങുംനേരം

131 പിന്നാലെ ചെന്നുള്ളോരാനകദുന്ദുഭി
132 തന്നുടെ യാചനം കേട്ടു പിന്നെ
133 യ്ഞങ്ങള്‍കൊണ്ടു യജിപ്പിച്ചു നിന്നവ
134 ന്നജ്ഞത പോക്കിനാര്‍ വാക്കുകൊണ്ടും.
135 ചൊല്ക്കൊണ്ടു നിന്നുള്ള ദക്ഷിണതന്നെയും
136 കൈകൊണ്ടു പിന്നെയമ്മാമുനിമാര്‍
137 സ്വസ്തിയും ചൊന്നുടന്‍ വിത്തവും പൂരിച്ചു
138 സ്വസ്ഥരായങ്ങു നടന്നാര്‍ ചെമ്മേ.
139 ആസ്ഥ പൂണ്ടീടുന്ന പാര്‍ത്ഥന്മാരെല്ലാരും
140 യാത്രയും ചൊല്ലി നടന്നാര്‍ പിന്നെ.

141 നന്ദിതനായൊരു നന്ദനും മന്ദിച്ചി
142 ട്ടിന്നിന്നു പോകുന്നൂതെന്നു ചൊല്ലി
143 നന്ദനന്‍ചൊല്ലിനാലന്നിലംതന്നിലേ
144 നിന്നങ്ങു മേവിനാന്‍ നാലു മാസം
145 ആനനദദുന്ദുഭിതാനുമായങ്ങനെ
146 മാനിച്ചുനിന്നു സുഖിച്ചു പിന്നെ
147 യാദവന്മാരോടു യാത്രയും ചൊന്നുടന്‍
148 യാതനായ്മേവിനാമ്പിന്നെ നന്ദന്‍.
149 ബന്ധുക്കളെല്ലാരും ചന്തത്തില്‍ച്ചാഞ്ഞപ്പൊ
150 ളന്ധകന്മാരുമായ്മെല്ലെ മെല്ലെ

151 കാര്‍വര്‍ണ്ണന്താനും തന്‍ ദ്വാരകയാകിന
152 പൂരിലും പൂകിനാന്‍ സീരിയുമായ്.