കൃഷ്ണഗാഥ - ഒന്നാം ഭാഗം - വിപ്രപത്ന്യനുഗ്രഹലീല
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

1 ആയര്‍കുമാരിമാര്‍ പോയൊരു നേരത്തു
2 മായം കലര്‍ന്നവന്‍ ബാലരുമായ്
3 വാരുറ്റുനിന്നൊരു കാവുതന്നൂടെ പോയ്
4 ദാരുക്കളോരോന്നേ വാഴ്ത്തി വാഴ്ത്തി
5 കാലം പകല്ക്കൊരു പാതിയായ് മേവുമ്പോള്‍
6 കാളിന്ദീതീരത്തു ചെന്നനേരം
7 വൈല്‍കൊണ്ടുനിന്നുള്ള ബാലകന്മാരെല്ലാം
8 പൈകൊണ്ടു മാഴ്കിത്തളര്‍ന്നു ചൊന്നാര്‍:
9 "പൈകൊണ്ടു പാരം തളര്‍ന്നു ചമഞ്ഞുതേ
10 പൈതങ്ങളായുള്ള ഞങ്ങളെല്ലാം

11 അമ്പാടിതന്നോളം ചെന്നെത്തിക്കൊള്ളുവാന്‍
12 വമ്പെന്നേ തോന്നൂന്നു പിന്നെപ്പിന്നെ."
13 പൈതങ്ങളിങ്ങനെ ചൊന്നോരു നേരത്തു
14 കൈതവം കൂടാതെ ചൊന്നാന്‍ കണ്ണന്‍:
15 "അജ്ഞന്മാരല്ലാതെ വിപ്രന്മാരുണ്ടിങ്ങു
16 യജ്ഞത്തെദ്ദീക്ഷിച്ചു നില്ക്കുന്നിപ്പോള്‍:
17 ദീനന്മാരായുള്ള നിങ്ങളെക്കാണുമ്പോള്‍
18 മാനിച്ചു നല്കുവര്‍ ചോറു ചെമ്മേ."
19 എന്നതു കേട്ടുള്ള ബാലകന്മാരെല്ലാം
20 ചെന്നങ്ങു നിന്നിട്ടു ചൊന്നാരപ്പോള്‍:

21 "കാളിന്ദീതീരത്തു കാലികള്‍ മേയ്ക്കുന്ന
22 കാര്‍വര്‍ണ്ണന്‍ചൊല്ലാലെ വന്നു ഞങ്ങള്‍
23 ഖിന്നന്മാരായ് വന്നു മുന്നമേ പൈകൊണ്ടി
24 ങ്ങന്നത്തെ നല്കേണം ധന്യന്മാരെ!"
25 എന്നതു കേട്ടുള്ള ഭൂദേവന്മാരെല്ലാം
26 ഏതുമേ മിണ്ടാതെ നിന്നമൂലം
27 ദീനന്മാരായുള്ള ബാലകന്മാരെല്ലാം
28 ആനനം താഴ്ത്തിനിന്നൊട്ടുനേരം;
29 കണ്ണന്റെ ചാരത്തു പാരാതെ വന്നിട്ടു
30 കണ്ണുനീരോലോലെച്ചൊന്നാരെല്ലാം.

31 അഞ്ചനവര്‍ണ്ണന്താനെന്നതു കേട്ടപ്പോള്‍
32 പുഞ്ചിരി പൂണ്ടുടന്‍ ചൊന്നാന്‍ പിന്നെ:
33 "പത്നിമാര്‍ മേവുന്ന ശാലയിലെല്ലാരും
34 പാരാതെ ചെല്ലുവിന്‍ പൈതങ്ങളേ!"
35 കണ്ണന്താനിങ്ങനെ ചൊല്ലിത്തുടങ്ങുമ്പോള്‍
36 തിണ്ണം നടന്നുടന്‍ ബാലകന്മാര്‍
37 പത്നിമാര്‍ മേവുന്ന ശാലയില്‍ ചെന്നിട്ടു
38 മുഗ്ദ്ധരായ് ചൊല്ലിനാര്‍ മുന്നെപ്പോലെ.
39 കണ്ണനെന്നിങ്ങനെ ചൊന്നതു കേട്ടപ്പോ
40 ളെണ്ണമില്ലാതോളം സന്തോഷത്താല്‍

41 ഭക്തിയെപ്പൂണ്ടുള്ള പത്നിമാരെല്ലാരും
42 ഒത്തങ്ങു കൂടിക്കലര്‍ന്നുടനെ
43 നല്‍ച്ചോറുതന്നെയും നല്‍ക്കറിതന്നെയും
44 വച്ചുകൊണ്ടോരോരോ ഭാജനത്തില്‍
45 പാഞ്ഞുതുടങ്ങിനാര്‍ പാപങ്ങള്‍ വേരറ്റു
46 പാവനമാരായിപ്പാരമപ്പോള്‍;
47 കാളിന്ദീതീരത്തു ചെന്നോരു നേരത്തു
48 കാര്‍വര്‍ണ്ണന്തന്നെയും കാണായ് വന്നു
49 കാര്‍മുകില്‍മാലകള്‍ കാമിച്ചുനിന്നൊരു
50 കോമളകാന്തി കലര്‍ന്നുനിന്നോന്‍,

51 കാഞ്ചനംകൊണ്ടുള്ള കാഞ്ചികൊണ്ടീടെഴും
52 പൂഞ്ചേലമീതേ മുറുക്കി നന്നായ്
53 അത്ഭുതമായുള്ള പുഷ്പങ്ങളെക്കൊണ്ടു
54 ചൊല്പെറ്റ കാന്തിയെക്കൈതുടര്‍ന്നു
55 പീലികള്‍ കോലിന മൗലിയുമാണ്ടുള്ളോന്‍
56 പീതമായുള്ളൊരു കൂറയുമായ്,
57 പാണികളാലൊന്നു ബാലകന്തന്നുടെ
58 ചേണുറ്റെഴുന്ന കഴുത്തില്‍ വച്ച്
59 മംഗല്യമാണ്ടൊരു മറ്റതിലങ്ങനെ
60 മങ്ങാതപ്പങ്കജം പൂണ്ടുനിന്നോന്‍.

61 ഭദ്രനായുള്ളൊരു കണ്ണനെയിങ്ങനെ
62 പത്നിമാരെല്ലാരും കണ്ടനേരം
63 ചാരത്തു ചെന്നവന്‍ പാദങ്ങള്‍തന്‍ മുന്നല്‍
64 ചാലപ്പോയ് വീണുകിടന്നു പിന്നെ
65 നല്‍ച്ചോറുതന്നെയുമച്യുതന്തന്‍ മുന്നല്‍
66 വച്ചങ്ങു കൂപ്പിനാര്‍ വായ്പിനോടെ.
67 അച്ചുതന്താനപ്പോളിച്ഛയില്‍ വച്ചൊരു
68 നല്‍ച്ചോറുതന്നെയും വാങ്ങിപ്പിന്നെ
69 കാരുണ്യംപൂണ്ടൊരു കകൊണ്ടു നോക്കീട്ടു
70 പാരം കുളുര്‍പ്പിച്ചാന്‍ മേനിയെല്ലാം

71 ദീനത പോക്കുന്ന നന്മൊഴികൊണ്ടവര്‍
72 മാനസംതന്നെയുമവ്വണ്ണമേ.
73 മുക്തിയെക്കാമിച്ച പത്നിമാരെന്നപ്പോള്‍
74 മുഗ്ദ്ധവിലോചനനോടു ചൊന്നാര്‍:
75 "കാലന്‍വന്നെങ്ങളെ കോപിച്ചുനിന്നങ്ങു
76 ചാലപ്പിടിച്ചു വലിക്കുന്നേരം
77 ആലംബമില്ല നിന്‍ പാദങ്ങളെന്നിലേ
78 പാലിച്ചുകൊള്ളുവാന്‍ തമ്പുരാനേ!
79 അന്നന്നേയിങ്ങനെയമ്മമാരുള്ളിലേ
80 നിന്നു പിറന്നും മരിച്ചും പിന്നെ

81 തിട്ടതി പൂണുന്നുതൊട്ടുനാളുണ്ടെങ്ങള്‍
82 ഒട്ടേറിപ്പോകുന്നുതില്ലയോ ചൊല്‍?
83 വൃക്ഷങ്ങളാകിലും പക്ഷികളാകിലും
84 മക്ഷികളാകിലും ഞങ്ങളെല്ലാം
85 നിമ്പാദമുള്ളിലേ സന്തതം തോന്നുവാന്‍
86 നിങ്കനിവേകണം തമ്പുരാനേ!"
87 ഭക്തമാരായുള്ള പത്നിമാരിങ്ങനെ
88 തത്ത്വമറിഞ്ഞു പറഞ്ഞനേരം
89 മുക്തിദനായുള്ള മുഗ്ദ്ധവിലോചനന്‍
90 പത്നിമാരോടു പറഞ്ഞാനപ്പോള്‍:

91 "എന്നിലിന്നിങ്ങള്‍ക്കു ഭക്തിയുണ്ടെന്നതു
92 മുന്നമേതന്നെയറിഞ്ഞുള്ളു ഞാന്‍.
93 മത്ഭക്തിപൂണ്ടുള്ള മര്‍ത്ത്യന്മാരാരുമേ
94 ഗര്‍ഭത്തില്‍ നൂഴുന്നോരല്ലയെന്നും
95 ഭക്തിയെപ്പൂണ്ടിട്ടു ശുദ്ധമായുള്ളൊരു
96 ചിത്തത്തിലെന്നെ നിനച്ചുകൊള്‍വിന്‍.
97 നിര്‍മ്മലമായുള്ളോരുണ്മയെക്കാണുമ്പോള്‍
98 ബ്രഹ്മമാമെന്നോടു കൂടും നിങ്ങള്‍."
99 ഇങ്ങനെ ചൊന്നവരുള്ളത്തിലെങ്ങുമേ
100 പൊങ്ങിന വേദന പൊങ്ങിപ്പിന്നെ

101 "വൈതാനകര്‍മ്മത്തിന്‍ വൈകല്യം വാരാതെ
102 വൈകാതെ പോകെങ്കി"ലെന്നു ചൊന്നാന്‍.
103 പത്നിമാരെല്ലാരുമെന്നതു കേട്ടപ്പോള്‍
104 പത്മവിലോചനന്‍പാദങ്ങളെ
105 ദുഷ്കര്‍മ്മം വേരറ്റൊരുള്‍ക്കാമ്പിലൂന്നി നി
106 ന്നൊക്കവേ പോയങ്ങു ശാല പുക്കാര്‍.
107 പത്നിമാര്‍ വന്നതു കണ്ടൊരു നേരത്തു
108 വിപ്രന്മാരെല്ലാരുമപ്പൊഴുതേ
109 കണ്ണന്റെ യാചനം കൈക്കൊണ്ടുതില്ലെന്നു,
110 ഖിന്നന്മാരായ്നിന്നു പിന്നെപ്പിന്നെ,

111 കാണ്മതിന്നാരുമേ കംസനെപ്പേടിച്ചു
112 ചാപദംപോലും നടന്നുതില്ലേ.
113 കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണന്താന്‍ ബാലകന്മാരുമായ്
114 തൂമകലര്‍ന്നങ്ങിരുന്നു പിന്നെ
115 സ്വാദുവായ് നിന്നുള്ളോരോദനം തന്നെയും
116 ആദരപൂര്‍വ്വമായുണ്ടു ചെമ്മെ
117 കേടറ്റു ചാടുന്ന ധേനുക്കള്‍പിന്നാലെ
118 ചാടിക്കുഴഞ്ഞുതന്‍ വീടു പുക്കാന്‍.