കൃഷ്ണഗാഥ - രണ്ടാം ഭാഗം - ഭൃഗുപരീക്ഷ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

1 ഉത്തമയായ സരസ്വതീതീരത്തു
2 സത്രത്തെച്ചെയ്യുന്ന മാമുനിമാര്‍
3 ലാലയായ് നിന്നങ്ങു സംഗമിച്ചീടിനാര്‍
4 മൂലോകനാഥന്മാര്‍ മൂവരിലും
5 ശാന്തനായ് നിന്നവനേവനെന്നിങ്ങനെ
6 ആന്ധ്യവുംപൂണ്ടുനിന്നായവണ്ണം.
7 അബ്ഭ്രമം പോക്കുവാനപ്പൊഴേ പോയങ്ങു
8 നല്‍ഭൃഗുവാകുന്ന മാമുനിതാന്‍
9 നാന്മുഖന്തന്നുടെ മന്ദിരം പൂകിനാന്‍
10 കാണ്മതിന്നായവന്‍ മേന്മയെല്ലാം

11 വന്ദനംമുമ്പായതൊന്നുമേ ചെയ്യാതെ
12 നിന്ദയുംപൂണ്ടവന്‍ നിന്നനേരം
13 കോപിച്ചുനിന്നൊരു നാന്മുഖന്താനപ്പോള്‍
14 ശാപത്തിനായിത്തുനിഞ്ഞുനിന്നാന്‍.
15 സാന്ത്വനംകൊണ്ടു വന്‍കോപവും തീര്‍ത്തങ്ങു
16 ശാന്തനാക്കീടിന മാമുനിതാന്‍
17 കൈലാസംതന്നിലും പാരാതെ ചെന്നങ്ങു
18 കൈലാസവാസിയെക്കണ്ടു പിന്നെ
19 ധിക്കരിച്ചീടിന വേലയെക്കാട്ടിനാന്‍
20 മുക്കണ്ണന്താനതു കണ്ടനേരം

21 കന്ദര്‍പ്പന്തന്നുടെ വേലയെച്ചെയ്വാന
22 ന്നിന്ദകന്തന്നെയും നിന്നനേരം
23 പാരാതെ ചെന്നു ചെറുത്തുനിന്നീടിനാള്‍
24 പാര്‍വതീദേവിതാന്‍ പാരമപ്പോള്‍.
25 കൈലാസംതന്നില്‍നിന്നോടുമമ്മാമുനി
26 പാലാഴിതന്നിലും ചെന്നു പിന്നെ
27 സ്വസ്ഥതപൂണ്ടു കിടന്നുറങ്ങീടുന്നൊ
28 രുത്തമശ്ലോകനെക്കണ്ടനേരം
29 ചാരത്തുചെന്നു ചവിട്ടിനാനങ്ങവന്‍
30 മാറത്തു മാനസം ചീറിപ്പാനായ്.

31 അപ്പൊഴേതന്നെയെഴുനേറ്റു ചൊല്ലിനാന്‍
32 വിപ്രപരായണനായ ദേവന്‍:
33 "ഒട്ടുപോളുണ്ടോ ചൊല്‍ വന്നുതെന്‍ചാരത്തു
34 നിദ്രകൊണ്ടേതുമറിഞ്ഞില്ല ഞാന്‍.
35 ഉത്തമരായുള്ള നിങ്ങളെക്കണ്ടപ്പോള്‍
36 ഉത്ഥാന ചെയ്തില്ലയല്ലൊ മുമ്പേ.
37 എന്നതുകൊണ്ടിനിക്കോപമുണ്ടാകൊല്ല
38 ധന്യയായുള്ളോവെയെന്നൊടിപ്പോള്‍.
39 നിന്നുടെ പാദമെന്മേനിയിലേറ്റതി
40 ന്നെന്നുടെ ഭൂഷണമാകവേണം.

41 ലാഞ്ഛനമായിദ്ധരിച്ചു നിന്നീടുന്നോം
42 വാഞ്ഛിതമിങ്ങനെ പൊങ്ങുകയാല്‍."
43 ഇങ്ങനെ ചൊന്നവന്തന്നെയും പൂജിച്ചാന്‍
44 മംഗലദേവതയോടുംകൂടി.
45 പൂജിതനായൊരു മാമുനിയന്നേരം
46 പൂരിച്ചുപൂണ്ടൊരു മോദത്താലേ
47 വൈകുണ്ഠന്തന്നുടെ പാദവും കുമ്പിട്ടു
48 വൈകാതെ പോന്നിങ്ങു വന്നു പിന്നെ
49 മാമുനിമാരോടു ചൊല്ലിനിന്നീടിനാന്‍
50 മാനിച്ചു തന്നുടെ വേലയെല്ലാം!

51 വിപ്രരിലുള്ളൊരു ഭക്തിയെക്കണ്ടിട്ടു
52 വിസ്മിതരായുള്ള മാമുനിമാര്‍
53 സാത്വികനായതു വിഷ്ണുവെന്നിങ്ങനെ
54 സത്യമായുള്ളതു ബോധിച്ചപ്പോള്‍
55 യജ്ഞാംഗനായവന്തന്നെയും ചെഞ്ചെമ്മേ
56 യജ്ഞങ്ങള്‍കൊണ്ടു യജിച്ചു നന്നായ്
57 സല്‍ഗതിയായവന്തന്നെയും ചിന്തിച്ചു
58 സല്‍ഗതിതന്നെയുമേശിനിന്നാര്‍.