കൃഷ്ണഗാഥ - ഒന്നാം ഭാഗം - ശരദ്വര്‍ണ്ണനം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

1 കാര്‍മുകില്‍മാലകള്‍ പോയൊരു നേരത്തു
2 തൂമകലര്‍ന്ന ശരത്തു വന്നു
3 "കണ്ണന്റെ കാന്തിയെ കൈതുടര്‍ന്നൂ നിങ്ങള്‍
4 എന്നുടെ കാന്തിയോ വേണ്ടയല്ലോ"
5 രോഹിണീനന്ദനനിങ്ങനെ ചൊല്ലീട്ടു
6 രോഷിതനാകൊല്ലായെന്നപോലെ
7 നീലിമപൂണ്ടുള്ള മേഘങ്ങളെല്ലാമേ
8 ചാല വെളുത്തുചമഞ്ഞിതപ്പോള്‍
9 ആതപം മേന്മേലേ ചൂടുതുടങ്ങിതേ
10 ആതുരര്‍മാനസമെന്നപോലെ

11 വാരിയില്‍നിന്നുള്ള മീനങ്ങളെല്ലാമേ
12 വാരികുറഞ്ഞതറിഞ്ഞുതില്ലേ
13 മായയില്‍നിന്നുള്ള മന്ദന്മാരെല്ലാരും
14 ആയുസ്സു പോകുന്നതെന്നപോലെ.
15 കാലുഷ്യംപൂണ്ടുള്ള വാരികളെല്ലാമ
16 ക്കാലത്തു ചാലത്തെളിഞ്ഞു നിന്നൂ
17 ഗോവിന്ദന്‍തന്നുടെ ഭാവനം പൂണ്ടിട്ടു
18 മേവുന്ന മാനസമെന്നപോലെ
19 വാരിയില്‍നിന്നുള്ള വാരിജമെല്ലാമേ
20 പാരം വിളങ്ങിത്തുടങ്ങീതെങ്ങും

21 വേണുന്ന കാന്തനെ കാണുന്നനേരത്തു
22 നാരിമാര്‍നന്മുഖമെന്നപോലെ.
23 മുന്നമേ പോയുള്ളോരന്നങ്ങളെല്ലാമേ
24 പിന്നെയും പോന്നിങ്ങു വന്നുകൂടി
25 വീടരെപ്പേടിച്ചുപോയുള്ള ജാരന്മാര്‍
26 വീണ്ടിങ്ങു പിന്നെയും വന്നപോലെ
27 വേഗത്തില്‍ പായുന്ന തോയങ്ങളെല്ലാമേ
28 വേഗം കുറഞ്ഞു ചമഞ്ഞൂതപ്പോള്‍
29 പ്രേമം കുറഞ്ഞുള്ള കാമുകന്മാരെല്ലാം
30 കാമിനിമാര്‍വീട്ടില്‍ പോകുമ്പോലെ.

31 താരങ്ങള്‍ ചൂഴുന്ന തിങ്കള്‍ വിളങ്ങിനാന്‍
32 പാരമങ്ങാകാശംതന്നിലപ്പോള്‍
33 ആനായപ്പിള്ളരാല്‍ ചൂഴുറ്റ കാര്‍വര്‍ണ്ണന്‍
34 കാനനംതന്നില്‍ വിളങ്ങുംപോലെ.
35 വെണ്ണിലാവാണ്ടുള്ള വെണ്മാടമോരോന്നില്‍
36 പെണ്ണുങ്ങളോടു കലര്‍ന്നുനിന്നു
37 ചൂതു തുടങ്ങിന ലീലകളോരോന്നില്‍
38 കൈതുടര്‍ന്നീടിനാര്‍ കാമുകന്മാര്‍.
39 വണ്ടുകളെല്ലാമെ മണ്ടിത്തുടങ്ങീത
40 ങ്ങിണ്ടലും കൈവിട്ടു പൊയ്കതോറും

41 കണ്ണന്‍ വിളങ്ങിന കാനനംതന്നിലേ
42 വിണ്ണവരെല്ലാരും മണ്ടുംപോലെ
43 അംബുജകാമുകന്‍തന്നുടെ കാന്തികൊ
44 ണ്ടംബരമെങ്ങും വിളങ്ങിനിന്നു
45 കൗസ്തുഭകാന്തി കലര്‍ന്നു വിളങ്ങിന
46 കൈടഭവൈരിതന്‍ മാറുപോലെ.
47 തിങ്കളെക്കണ്ടു തന്‍ വെണ്ണിലാവുണ്ടുണ്ടു
48 തിണ്ണം തെളിഞ്ഞു ചകോരങ്ങളും
49 കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണന്തന്നാനനകാന്തിക
50 ണ്ടാനായനാരിമാരെന്നപോലെ.

51 പൂരിച്ചുനിന്നൊരു ശീതത്തെ വേറിട്ടു
52 പൂമണംതന്നില്‍ കലര്‍ന്നു നന്നായ്
53 പൂങ്കാവില്‍നിന്നു വരുന്നൊരു തെന്നലെ
54 പ്പൂണ്ടു തുടങ്ങിനാരെല്ലാരുമെ.
55 മേളമെഴുന്ന ശരത്തിനെക്കണ്ടിട്ടു
56 നാളീകലോചനന്‍ ബാലരുമായ്
57 വേണുസ്വനംകൊണ്ടു മാനിനിമാരുടെ
58 മാനസമേറ്റം മയക്കിനിന്നാന്‍.
59 മന്മഥന്തന്നുടെ ബാണങ്ങളേല്ക്കയാല്‍
60 തന്മനമെല്ലാം മറന്നുനിന്നു

61 വേണുതന്‍ ഗാനത്തെ മാനിച്ചു പാടിനാര്‍
62 ആനായമാനിനിമാരെന്നപ്പോള്‍.