കൃഷ്ണഗാഥ - ഒന്നാം ഭാഗം - ഉല്ലൂഖലബന്ധനം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

1 വാടാതെ കാന്തി വളര്‍ക്കുമപ്പൈതല്‍തന്‍
2 വീടായി മേനുമമ്മന്ദിരത്തില്‍
3 കേടായതേതുമേ കൂടാതെ ഗൂഢനായ്
4 ഊടാഭംചേര്‍ന്നങ്ങുറങ്ങുന്നേരം.
5 ചാടായി വന്നാനദ്ദാനവനെങ്കിലും
6 ചാടായിവന്നീല മേനിതന്നില്‍
7 ഓടായിവന്നു നുറുങ്ങിനാനെങ്കിലും
8 ഒടായിവന്നീല കൊല്ലുന്നേരം.
9 കായാവിന്‍ പൂവൊത്ത കാര്‍വര്‍ണ്ണന്തന്നുടെ
10 തായായി നിന്ന യശോദ പിന്നെ

11 തന്മകന്‍തന്നെയും നന്മടിതന്നില്‍വ
12 ച്ചുന്മേഷംപൂണ്ടു വസിക്കുന്നേരം
13 നെന്മേനിപ്പൂവൊത്തൊരമ്മേനി ചേഞ്ചെമ്മെ
14 വന്മേരുക്കുന്നുതാനെന്നപോലെ
15 ചീര്‍ത്തുനിന്നേറ്റവുമാര്‍ത്തയായ് വന്നിട്ടു
16 പാര്‍ത്തലംതന്നിലെ ചേര്‍ത്തു പിന്നെ
17 ഓര്‍ത്തു നിന്നീടിനാള്‍ "എന്മകനെന്തുപോല്‍
18 ചീര്‍ത്തുനിന്നീടുന്നു" തെന്നിങ്ങനെ
19 ആരായി മേവുന്നതിന്നിവനെന്നുള്ള
20 താരാഞ്ഞു കാണേണമെന്നു നണ്ണി;

21 ഈശ്വരനെന്നുള്ളോരോര്‍മ്മയുണ്ടായതു
22 മാച്ചുകളഞ്ഞാളമ്മായയപ്പോള്‍.
23 "എന്നുടെ പൈതലെ" ന്നിങ്ങനെയുള്ളൊരു
24 നിര്‍ണ്ണയം പെണ്ണിയെടുത്തു പിന്നെ
25 അംബുജം വെല്ലുന്നൊരമ്മുഖംതന്നിലെ
26 ചുംബിച്ചു മേവിനാളമ്മ ചെമ്മെ.
27 പൊന്മയമായൊരു തൊട്ടില്‍തന്‍ മീതെയ
28 ച്ചിന്മയന്തന്നെക്കിടത്തി നന്നായ്,
29 ദൃഷ്ടിയിലാക്കിത്തന്‍ കട്ടക്കിടാവുമായ്
30 തുഷ്ടിയായ് നിന്നാളങ്ങൊട്ടുനേരം.

31 കപൊലിഞ്ഞീടിനാനെന്മകനെന്നതും
32 വന്‍പോലും വാണിതാനുള്ളില്‍ നണ്ണി
33 തെറ്റെന്നു പോയിത്തന്നുറ്റോരുമായിട്ടു
34 മറ്റുള്ള വേലകളാചരിച്ചാള്‍.
35 കാറ്റായി വന്നാനക്കംസന്റെ ചൊല്ലാലെ
36 മാറ്റാനായുള്ളൊരു മറ്റൊരുത്തന്‍.
37 ആറ്റല്‍ക്കിടാവിനെച്ചീറ്റവുംപൂണ്ടങ്ങു
38 തൂറ്റിനിന്നീടിനാനേറ്റമേറ്റം.
39 അംബരം പൂണാത പൈതലെക്കൊണ്ടുപോ
40 യംബരം പൂകിച്ചാന്‍ ദാനവന്‍താന്‍.

41 "കൊന്നിവന്‍തന്നെ ഞാന്‍ തിന്നുകൊള്ളേണ" മി
42 ന്നെന്നവന്‍തന്നിലെ നണ്ണുമപ്പോള്‍
43 പാരിച്ചുനിന്നു കനത്തുതുടങ്ങീത
44 ങ്ങാരോമല്‍പൈതല്‍തന്‍ പൂവലംഗം.
45 കണ്ഠം പിടിച്ചു മുറുക്കിനിന്നീടിനാന്‍
46 കൊണ്ടല്‍നേര്‍വണ്ണനുമെന്നനേരം
47 വന്മലതാനെന്നു തന്മനന്തന്നീല
48 ന്നിര്‍മ്മലംതന്നെയും നണ്ണി നണ്ണി
49 മേല്പെട്ടുപോകുന്ന ദാനവനന്നേരം
50 കീഴ്പെട്ടായ് വന്നിതു യാനവേഗം.

51 പാരിച്ചുനിന്നങ്ങു വീഴുന്നനേരത്തു
52 പാറമേലായിതു ഭാഗ്യത്താലെ
53 വേറിട്ടുപോകാതെ പൈതലും പോന്നവന്‍
54 മാറിടംതന്നിലുമായി വന്നു.
55 തള്ളിച്ചുഴന്നൊരു കാറ്റുമടങ്ങിതാ
56 യുള്ളിലെക്കാറ്റുമങ്ങവ്വണ്ണമേ.
57 വേഗത്തില്‍ പോന്നിങ്ങു വീണവന്‍ ദേഹവും
58 ഏകമായുള്ളതനേകമായി
59 മംഗലദേവതാതങ്ങുന്നോന്‍ തൊട്ടുള്ള
60 തങ്ങനെയല്ലൊതാന്‍ വന്നു ഞായം.

61 പാറമേല്‍ വീണു മരിച്ച വന്‍കാറ്റിനു
62 മാറായിവന്നതോ ചേരുമല്ലൊ
63 മാറാതെ മേവുന്ന ബാലന്‍തന്‍ ലീലയ്ക്കു
64 മാറായി വന്നതും ചേരുവോന്നോ?
65 ദാനവപീഡകൊണ്ടാകുലരായുള്ള
66 വാനവര്‍ കോലുന്ന താപത്തിനും
67 മാറായി വന്നുതപ്പൈതല്‍തന്നമ്മയ്ക്കു
68 മാറാതെ വീണൊരു കണ്ണുനീരും.
69 വാടാതെ നിന്നുള്ള മാല്യങ്ങളെല്ലാര്‍ക്കും
70 ചൂടായിവന്നിട്ടേ പണ്ടേ കാമൂ.

71 നീടാര്‍ന്ന നന്ദനു മാനസമന്നേരം
72 ചൂടായിവന്നുപോല്‍ കാക പിച്ച.
73 ഏറ്റം ചുഴന്നുള്ള കാറാറായി വന്നൊരു
74 മാറ്റാനോടേറ്റം പഠിച്ചപോലെ
75 വട്ടത്തില്‍ പാഞ്ഞങ്ങുഴന്നുതുടങ്ങിനാര്‍
76 കഷ്ടവും പൂണ്ടുള്ള വല്ലവിമാര്‍
77 പൈതലെക്കാണാഞ്ഞു പാരമുഴന്നവര്‍
78 കൈ തിരുമ്മീടിന നേരത്തപ്പോള്‍
79 ദൂരവെ കാണായി പാറമേല്‍ വീണവന്‍
80 മാറിടം ചേരുമപ്പൈതല്‍തന്നെ.

81 ഓടിയണഞ്ഞങ്ങെടുത്തുകൊണ്ടീടിനാര്‍
82 പേടിയും കൈവിട്ടു പേപ്പെടാതെ.
83 മാഴ്കാതെ വന്നിങ്ങു മാതാവിന്‍ കൈയിലേ
84 മാനിച്ചു നല്‍കിനാര്‍ പിന്നെ നേരേ.
85 അക്ഷതനായ കുമാരകന്തന്നുടെ
86 രക്ഷയും ചെയ്തു തെളിഞ്ഞു പിന്നെ
87 ചുംബിച്ചു നിന്നവന്‍ നന്മുഖം തന്നിലേ
88 നന്മുല പിന്നെയും നല്കി നല്കി
89 വിജ്വരയായ യശോദയുമന്നേരം
90 വിസ്മിതയായി വിളങ്ങിനിന്നാള്‍. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91 ഭര്‍ഗ്ഗപദാംബുജമുള്ളിലെ നണ്ണുന്ന
92 ഗര്‍ഗ്ഗമഹാമുനിയന്നൊരുനാള്‍
93 ആനകദുന്ദുഭിതന്നുടെ ചൊല്ലിനാല്‍
94 ആനായദേശത്തെഴുന്നള്ളിനാന്‍.
95 കണ്ടൊരുനേരത്തു നന്ദനും ചെഞ്ചെമ്മേ
96 കൊണ്ടാടിപ്പൂജിച്ചു നിന്നു ചൊന്നാന്‍:
97 "ഉത്തമരായുള്ള നിങ്ങളിന്നിങ്ങനെ
98 നിത്യമായോരോരോ ഗേഹം തോറും
99 ആഗതരാകായ്കില്‍ പാതകമാണ്ടവര്‍
100 പാവിതരാകുന്നതെങ്ങനെ ചൊല്‍?

101 കണ്ണുകൊണ്ടിങ്ങനെ കണ്ടതുകൊണ്ടേ ഞാന്‍
102 പുണ്യവാനെന്നതോ വന്നുവല്ലോ.
103 തീര്‍ത്ഥികനായ നിന്‍ കാരുണ്യമുണ്ടാകില്‍
104 പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നുണ്ടു ഞാനൊന്നു മെല്ലെ.
105 പാരാതെ നമ്മുടെ പൈതങ്ങള്‍ രണ്ടിനും
106 പേരിട്ടുകൊള്ളേണമാകിലിപ്പോള്‍."
107 ഇങ്ങനെ കേട്ടൊരു ഗര്‍ഗ്ഗനും ചൊല്ലിനാന്‍:
108 "അങ്ങനെയാമല്ലോ നിന്‍ നിനവേ
109 വാട്ടമറ്റീടുന്ന യാദവന്മാരുടെ
110 വാദ്ധ്യായനായ ഞാന്‍ പേരിടുമ്പോള്‍.

111 ആനകദുന്ദുഭിതന്നുടെ സൂനുവെ
112 ന്നൂ നമറ്റോര്‍ക്കുമപ്പാപി കംസന്‍,
113 കന്യക ചൊല്ലിന ചൊല്ലിനെക്കേള്‍ക്കയാല്‍
114 മുന്നമേയുണ്ടവനോര്‍ച്ച പാരം
115 മെല്ലവേ വന്നവന്‍ കൊന്നുനിന്നീടിലോ
116 വല്ലായ്മയാമല്ലോ പാരമെന്നാല്‍
117 പൂരില്‍ നിന്നീടുന്നോരാരുമേ കാണാതെ
118 പേരിട്ടുകൊള്ളു നാമെന്നേ വേണ്ടൂ."
119 ഇങ്ങനെ ചൊന്നവനങ്ങൊരു കോണില്‍ പോയ്
120 മംഗലവാദവും ചെയ്തു ചെമ്മെ

121 നേരറ്റുനിന്നുള്ള ബാലന്മാര്‍ക്കന്നേരം
122 പേരിട്ടു മേവിനാന്‍ പേടി പോക്കി.
123 രാമനെന്നുള്ളൊരു നാമത്തെച്ചൊന്നാന
124 മ്മാമുനി രോഹിണീസൂനുവിന്നായ്.
125 കൃഷ്ണനെന്നുള്ളൊരു നാമവും ചൊല്ലിനാന്‍
126 വൃഷ്ണികള്‍നാഥനായ് നിന്നവന്നും
127 പിന്നെയും ചൊല്ലിനാനന്യങ്ങളായ് നിന്നു
128 ധന്യങ്ങളായുള്ള നാമങ്ങളും
129 കൃഷ്ണനിലുള്ള ഗുണങ്ങളേയന്നേരം
130 കൃല്‍സ്നമായ് ചൊന്നാനന്നന്ദനോടായ്:

131 "ഇപ്പൈതല്‍തന്നുടെ സല്‍ഭാവം ചൊല്ലുവാന്‍
132 ഇപ്പാരിലാരുമേയില്ലയിപ്പോള്‍
133 വിസ്മയമാണ്ട ഗുണങ്ങളെയോര്‍ക്കുമ്പോള്‍
134 വിഷ്ണുവെന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലാമത്രേ.
135 പങ്കജമങ്കയോ ശങ്കകൈവിട്ടിവന്‍
136 തങ്കലേയെന്നി വസിക്കയില്ലെ.
137 ഭൂമിപന്മാര്‍ക്കെല്ലാം ഭൂതിദമായുള്ള
138 ഭൂമിയും പാര്‍ക്കിലിവന്നധീനം
139 ഇത്തരമായ ഗുണങ്ങളെയാളുന്ന
140 പുത്രനിന്നാര്‍ക്കുമേയെത്തിക്കൂടാ

141 നിന്നുടെ പുണ്യങ്ങല്‍തന്നുടെ വൈഭവം
142 എന്നതേ ചൊല്ലാവൂതിന്നമുക്കോ
143 വന്നു വന്നീടുന്ന വൈരികളെല്ലാര്‍ക്കും
144 വഹ്നിയായ് നിന്നു ദഹിക്കുമിവന്‍
145 നിന്നുടെ ചിന്തിതമെല്ലാമേ സാധിക്കും
146 ഇന്നിവന്‍തന്നെ ലഭിക്കയാലെ.
147 പാലിച്ചുകൊള്‍കയിപ്പൈതലേയെന്നാല്‍ നിന്‍
148 പാരിച്ച സങ്കടം പോക്കുവാനായ്."
149 നന്ദനോടിങ്ങനെ ചൊല്ലിന നന്മുനി
150 നന്ദിച്ചു പോയാന്തന്നിച്ഛയാലേ

151 നന്ദനന്‍തന്നുടെ വൈഭവം കേട്ടൊരു
152 നന്ദനും തന്നിലേ നന്ദിച്ചപ്പോള്‍
153 ജായയോടെല്ലാം പറഞ്ഞുനിന്നീടുവാന്‍
154 പോയകന്നീടുമകത്തു പൂക്കാന്‍. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155 മംഗലജാലങ്ങള്‍ പൊങ്ങിവന്നെങ്ങുമേ
156 തിങ്ങിനിന്നീടുന്ന ഗോകുലത്തില്‍
157 അംഗനമാരുമായങ്ങനെയെല്ലാരും
158 ഭംഗിയില്‍നിന്നു വിളങ്ങുമന്നാള്‍
159 ഓമനയായി വളര്‍ന്നു നിന്നീടുന്ന
160 രാമനും പിന്നെയക്കാര്‍വര്‍ണ്ണനും

161 ചന്തമെഴുന്നൊരു ചെന്തൊണ്ടിവാതന്നില്‍
162 ദന്തങ്ങള്‍ പോന്നുവന്നങ്കുരിച്ചു
163 പല്ലവം പൂണ്ടൊരു മുല്ലയാം വല്ലിമേല്‍
164 ഉല്ലാസമൊട്ടുകളെന്നപോലെ.
165 നന്മുല നല്കുവാനമ്മമാര്‍ ചെന്നങ്ങു
166 സമ്മോദം പൂണ്ടു വിളിക്കയാലേ
167 ചെഞ്ചെമ്മേയുള്ളൊരു പുഞ്ചിരി തൂകുമ്പോള്‍
168 കിഞ്ചന കാണായിവന്നുകൂടി.
169 പാലുണ്ണുന്നേരമപ്പോര്‍മുല രണ്ടിനും
170 ചാലെത്തെളിഞ്ഞങ്ങറിയായ് വന്നു.

171 ദന്തങ്ങള്‍തന്നുടെയങ്കുരം കണ്ടിട്ടു
172 സന്തോഷം പൂണ്ടുള്ള വല്ലവിമാര്‍
173 വേഗത്തില്‍ ചുംബിച്ച നേരത്തു നന്മുഖം
174 വേര്‍വിടുത്തീടുവാന്‍ വല്ലീലാരും
175 വന്നുവന്നന്നന്നു കണ്ടുനിന്നീടുവോര്‍
176 കണ്ണിണതന്നെയുമവ്വണ്ണമേ.
177 മാലോകരുള്ളത്തിലാനന്ദമിങ്ങനെ
178 ചാല നല്കീടുന്ന ബാലകന്മാര്‍
179 ഭൂതലംതന്നില്‍ തമിണ്ണുതുടങ്ങിനാര്‍
180 നൂതനമായൊരു കാന്തിയുമായ്.

181 പാലഞ്ചും പുഞ്ചിരി തൂകിനന്നങ്ങനെ
182 നാലഞ്ചു നാളങ്ങു ചെന്നവാറെ
183 മെല്ലെമെല്ലെന്നങ്ങിഴഞ്ഞുതുടങ്ങിനാര്‍
184 കല്ലിലും മുള്ളിലും പൂഴിയിലും.
185 ഓമനവായ്മലര്‍തേറല്‍ വീണേറ്റവും
186 കോമളമാകുമമ്മാറുതന്നെ
187 ചാലപ്പുണര്‍ന്നു പുണര്‍ന്നുനിന്നീടിനാര്‍
188 നീലക്കണ്ണാരുമങ്ങമ്മമാരും.
189 മുട്ടുംപിടിച്ചങ്ങു നിന്നുതുടങ്ങിനാര്‍,
190 ഒട്ടുനാളങ്ങനെ ചെന്നവാറേ

191 മുട്ടും വെടിഞ്ഞുനിന്നൊട്ടു നടക്കയും
192 പെട്ടെന്നു വീഴ്കയും കേഴുകയും
193 അമ്മമാര്‍ ചെന്നങ്ങു തെറ്റെന്നെടുക്കയും
194 എന്മകന്‍ വാഴ്കെന്നു ചൊല്ലുകയും
195 പൂഴി തുടയ്ക്കയും മെയ്യില്‍ മുകയ്ക്കയും
196 കേഴൊല്ലായെന്നങ്ങു ചൊല്ലുകയും
197 ഇങ്ങനെയോരോരോ വേലകളുണ്ടായി
198 മംഗലം പൊങ്ങുന്ന ഗോകുലത്തില്‍.
199 വല്ലവിമാരുടെ കണ്ണുകള്‍ക്കീടുന്ന
200 പുണ്യങ്ങളായുള്ള ബാലകന്മാര്‍

201 അങ്കണംതന്നില്‍ നടന്നുതുടങ്ങിനാര്‍
202 കിങ്കിണിതന്നൊലി പൊങ്ങപ്പിന്നെ.
203 ആസ്ഥയില്‍നിന്നുള്ള ചങ്ങാതിമാരുമ
204 മ്മൂത്തവനായുള്ള രാമനുമായ്
205 ചാലക്കളിച്ചു പുളച്ചുതുടങ്ങിനാന്‍
206 നീലക്കാര്‍വര്‍ണ്ണനമ്മന്ദിരത്തില്‍
207 "വെണ്ണ കാണുണ്ണീ! നിനക്കെ"ന്നു ചൊല്ലുമ്പോള്‍
208 പെണ്ണുങ്ങള്‍ ചാരത്തു തിണ്ണം ചെല്ലും.
209 വാഴപ്പഴത്തിന്റെ വര്‍ത്തയെക്കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍
210 വായും പിളര്‍ന്നവന്‍ മുന്നില്‍ ചെല്ലും

211 പാച്ചോറു കേള്‍ക്കുമ്പോളാച്ചിമാര്‍ പിന്നാലെ
212 പാച്ചല്‍ തുടങ്ങീടും പാരം പിന്നെ.
213 വെല്ലമെന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലിനിന്നീടിലോ
214 വെള്ളമുറന്നെഴും വായിലപ്പോള്‍.
215 മാധുര്യസാരത്തില്‍ച്ചെന്നു തുടങ്ങീതു
216 മാനസമിങ്ങനെ നാളില്‍നാളില്‍
217 ആനായമാനിനിമാരുടെ മാനസം
218 മാനിച്ചവന്‍തങ്കലെന്നപോലെ.
219 വെണ്ണയും പാലുംതൊട്ടുള്ളൊരു വങ്കൊതി
220 തിണ്ണമെഴുന്നു തുടങ്ങുകയാല്‍

221 ആച്ചിമാരോരോ വേലയ്ക്കു പോകുമ്പോള്‍
222 ഓര്‍ച്ച തുടങ്ങീതു മെല്ലെ മെല്ലെ
223 പാല്‍വെണ്ണ ചേര്‍ന്നുള്ള ഭാജനമോരോന്നില്‍
224 പാഞ്ഞുതുടങ്ങീതക്കണ്ണിണയും.
225 കണ്ണിണ ചെല്ലുന്ന നല്‍വഴി കണ്ടിട്ടു
226 കൈകളും ചെന്നുതുടങ്ങി മെല്ലെ.
227 പാല്‍വെണ്ണതന്നിലക്കൈകള്‍ പോയ് ചെല്കയാല്‍
228 നാവിന്നുമാനന്ദമായ്ത്തുടങ്ങി.
229 ഉണ്ണിവയറ്റിനു കിഞ്ചന പൊങ്ങുവാന്‍
230 ഉള്ളോരുഹേതുവുമുണ്ടായപ്പോള്‍.

231 ഇങ്ങനെയോരോരോ മന്ദിരംതോറുമ
232 മ്മംഗലപ്പൈതല്‍ നടന്നു നേരേ
233 ചഞ്ചലലോചനമാരുടെ വെണ്ണയും
234 നെഞ്ചകംതന്നെയുമഞ്ചിടാതെ
235 കൈകളെകൊണ്ടുമപ്പുഞ്ചിരിത്തൂമയെ
236 ക്കൈതുടര്‍ന്നീടുമക്കണ്ണുകൊണ്ടും
237 ചാതലക്കവര്‍ന്നു കളിച്ചുതുടങ്ങിനാന്‍
238 ഓലക്കമാളുന്ന ബാലരുമായ്.
239 ആനന്ദം നല്കുവാന്‍ മാലോകര്‍ക്കായിക്കൊ
240 ണ്ടാനായപ്പൈതലാമാദിദേവന്‍

241 സ്നാനത്തിനായിട്ടു മാതാവു പോകുന്ന
242 കാലത്തപ്പാര്‍ത്തുനിന്നന്നൊരുനാള്‍
243 വെണ്ണയും പാലുംവച്ചുള്ളകം പൂകിനാന്‍
244 വേഗത്തില്‍ നോക്കിക്കൊണ്ടങ്ങുമിങ്ങും.
245 തൂക്കിന നല്ലുറിതങ്കീഴില്‍ ചെന്നിട്ടു
246 നോക്കിനിന്നീടിനാനൊട്ടുനേരം
247 ശബ്ദത്തില്‍ ചേര്‍ന്നുള്ളൊരര്‍ത്ഥത്തെക്കാണ്മാനായ്
248 ശാബ്ദികനോര്‍ത്തങ്ങു നില്ക്കുംപോലെ.
249 പാരിച്ചു ഖേദിച്ചാന്‍ നീളമില്ലായ്കയാല്‍
250 ഈരേഴു പാരുമളന്നവന്‍താന്‍.

251 എന്തിനി നല്ലതെന്നിങ്ങനെ തന്നിലേ
252 ചിന്തിച്ചുനിന്നു നുറുങ്ങുനേരം
253 ദൂരത്തുനിന്നൊരു പാഴുരല്‍ കൊണ്ടന്നു
254 ചാരത്തു ചാലക്കമഴ്ത്തിവച്ചാന്‍
255 ഉന്നതി പോരാഞ്ഞു പിന്നെയതിന്മേല
256 ങ്ങുന്നതമായൊരു പീഠം വച്ചാന്‍.
257 പെട്ടെന്നു പാഞ്ഞു കരേറിനാന്‍ തന്മീതെ
258 പൊട്ടനല്ലേതുമവറ്റിനെല്ലാം.
259 ചിത്തം തെളിഞ്ഞിട്ടു പുത്തനാം നല്ലുറി
260 എത്തിനിന്നങ്ങു പിടിക്കുന്നേരം

261 പീഠം പിരണ്ടു നിലത്തങ്ങു വീഴ്കയാല്‍
262 ആടിത്തുടങ്ങിനാനങ്ങുമിങ്ങും.
263 ഭൂതലംതന്നിലേ തുള്ളിനിന്നീടുവാന്‍
264 കാതരനായിട്ടു വന്നുകൂടീ.
265 ചാലക്കരഞ്ഞുതുടങ്ങിനാന്‍ പിന്നെയോ
266 ബാലകന്മാരുടെ ശീലമല്ലോ.
267 രോദനം കേട്ടൊരു മാതാവുതാനപ്പോള്‍
268 ഓടിവന്നീടിനാള്‍ പേടിയോടെ,
269 ബാലകന്‍തന്നുടെ വേലയെക്കണ്ടിട്ടു
270 ചാലച്ചിരിച്ചങ്ങു ചെന്നെടുത്താള്‍.

271 രോദനംതന്നെയും പോക്കിനിന്നീടിനാള്‍
272 ആദരിച്ചീടുന്ന വാര്‍ത്തയോതി
273 വ്യര്‍ത്ഥമായുള്ളൊരു വേലയെച്ചിന്തിച്ചു
274 ദുഃസ്ഥനായുള്ളൊരു ബാലന്‍, പിന്നെ
275 "എന്തിതെന്‍ പൈതലേ നിന്നുടെ സാഹസം"
276 എന്നവള്‍ ചോദിച്ചനേരം, ചൊന്നാന്‍:
277 "സ്നാനത്തിനായി നീ പോകുന്നനേരമി
278 പ്പാല്‍വെണ്ണ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചായല്ലീ
279 എന്നതു നോക്കട്ടെ എന്നങ്ങു ചിന്തിച്ചേന്‍
280 എന്നിലേ, നീയങ്ങു പോയനേരം.

281 രാപ്പകലേറ്റവും ദണ്ഡിച്ചുനിന്നു നീ
282 വായ്പോടു കാച്ച്യ പാല്‍ വെണ്ണയെല്ലാം
283 പൂച്ചതാന്‍ വന്നു കുടിക്കൊല്ലായെന്നുള്ളൊ
284 രോര്‍ച്ചകൊണ്ടിങ്ങനെ ചെയ്തു ഞാനോ.
285 മുറ്റുമിപ്പാല്‍ വെണ്ണ സൂക്ഷിക്കയെന്നിയേ
286 മറ്റൊന്നു ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല ചൊല്ലാം.
287 നിശ്ചയമായി ഞാന്‍ ചൊല്ലുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍
288 വിശ്വസിച്ചീടുകേ വേണ്ടുവമ്മേ!
289 വഞ്ചിക്കയെന്നുള്ളതെഞ്ചിത്തംതന്നുള്ളില്‍
290 തഞ്ചിനിന്നീടുവോന്നല്ല ചൊല്ലാം.

291 ഇല്ലാതതോര്‍ക്കിലോ പാപമുണ്ടായ്വരും
292 ചൊല്ലിനിന്നീടാമിന്നിന്നൊടിപ്പോള്‍.
293 വെണ്ണ പാല്‍ കണ്ടു കൊതിക്കയില്ലിന്നും ഞാന്‍
294 നിര്‍ണ്ണയിച്ചാലും നീയെന്നേ വേണ്ടു.
295 അപ്പാട്ടെപ്പൈതങ്ങള്‍ കാട്ടുന്നപോലെ ഞാന്‍
296 നല്പാലെക്കാണുമ്പോഴുണ്ടോ കാട്ടൂ.
297 നന്മടിതന്നിലങ്ങെന്നെയും ചേര്‍ത്തിട്ടു
298 സമ്മാനിച്ചെന്മേനി പുല്കുന്നേരം
299 "എന്മകനാകിലോ നല്ലൊരു ശീലമു
300 ണ്ടെ"ന്നല്ലോയെന്നച്ഛന്‍ ചൊല്ലീതിന്നാള്‍.

301 വഞ്ചനം മുമ്പായ ശീലക്കേടൊന്നുമേ
302 കിഞ്ചനയില്ലെനിക്കെന്നു വന്നു.
303 എന്നാലിപ്പാല്‍ വെണ്ണ കാത്തുനിന്നീടുവാന്‍
304 എന്നോടു ചൊന്നാലുമെന്നേ വേണ്ടൂ.
305 ഈച്ചയ്ക്കുപോലും കൊടുക്കയില്ലെന്നും ഞാന്‍
306 പൂച്ചയ്ക്കെന്നുള്ളതോ പിന്നെയല്ലോ.
307 രാപ്പകലാരാനും കാത്തുകൊള്ളായ്കിലോ
308 കോപ്പായമായിപ്പോം വെണ്ണയെല്ലാം.
309 കള്ളങ്ങളായുള്ള മാര്‍ജ്ജാരക്കൂട്ടവും
310 പിള്ളരുമുണ്ടു ചതിപ്പതിന്നായ്.

311 കേടുവരുന്നുണ്ടിപ്പാല്‍വെണ്ണയ്ക്കെന്നിട്ടു
312 ഖേദമുണ്ടുള്ളിലെനിക്കെപ്പൊഴും
313 എന്നതുകൊണ്ടു ഞാനിങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നു
314 നിന്നുടെ ദണ്ഡങ്ങളോര്‍ത്തുതാനും.
315 തന്നുനിന്നീടുന്ന വെണ്ണ പാലെന്നി മ
316 റ്റൊന്നുമേ വേണ്ടീതില്ലിങ്ങെനിക്കോ."
317 മൂലോകവാസികള്‍ക്കാലംബമായുള്ള
318 ബാലകനിങ്ങനെ ചൊന്നനേരം
319 തന്നിലേയോര്‍ത്തു ചിരിച്ചുനിന്നീടിനാള്‍
320 ധന്യയായുള്ള യശോദയപ്പോള്‍.

321 ബാലകന്തന്നെയും മാനിച്ചു മറ്റുള്ള
322 വേലയ്ക്കു പിന്നെത്തുനിഞ്ഞനേരം
323 പിന്നയും ചൊല്ലിനാന്‍ സുന്ദരനായുള്ള
324 നന്ദകുമാരകന്‍ മന്ദമപ്പോള്‍:
325 "സ്നാനത്തെച്ചെയ്തു നീയാഗമിപ്പോളവും
326 പാലിച്ചനല്ലോയിപ്പാല്‍ വെണ്ണ ഞാന്‍
327 ഇങ്ങനെയുള്ളെനിക്കേതുമേ താരാതെ
328 എങ്ങു നീ പോകുന്നൂതെന്നമ്മേ! ചൊല്‍?"
329 ഓമനപ്പൈതല്‍താനിങ്ങനെ ചൊല്ലിത്തന്‍
330 കോമളച്ചുണ്ടു പിളുര്‍ക്കുന്നേരം

331 ഉണ്ണിക്കൈതന്നിലേ വച്ചു നിന്നീടിനാള്‍
332 വെണ്ണയെക്കൊണ്ടുപോന്നമ്മയപ്പോള്‍
333 വെണ്ണയെക്കണ്ടൊരു കണ്ണന്താന്നേരം
334 വെണ്ണിലാവഞ്ചിച്ചിരിച്ചു ചൊന്നാന്‍:
335 "ഒറ്റക്കൈതന്നില്‍ നീ വെണ്ണ വച്ചീടിനാല്‍
336 മറ്റെക്കൈ കണ്ടിട്ടു കേഴുമല്ലൊ.
337 മൂത്തവന്‍കൈയില്‍ നീ വെണ്ണ വച്ചീടിമ്പോള്‍
338 ആര്‍ത്തനായ് നിന്നു ഞാന്‍ കേഴുംപോലെ."
339 ഇങ്ങനെ കേട്ടവള്‍ വെണ്ണയ്ക്കു പിന്നെയും
340 അങ്ങു തിരിഞ്ഞു നടന്നനേരം

341 കൈയിലെ വെണ്ണയെപ്പയ്യവേ വായിലി
342 "ട്ടയ്യോ!" യെന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലി, ചൊന്നാന്‍:
343 "കള്ളനായുള്ളൊരു കാകന്‍താന്‍ വന്നിട്ടെന്‍
344 കൈയിലേ വെണ്ണയെക്കൊണ്ടുപോയി."
345 എന്നതു കേട്ടവളേറ്റംചിരിച്ചു നല്‍
346 വെണ്ണയുംകൊണ്ടിങ്ങു വന്നു പിന്നെ
347 വൈകാതവണ്ണമക്കൈതവപ്പൈതല്‍തന്‍
348 കൈകളില്‍ രണ്ടിലും വെണ്ണ വച്ചാള്‍.
349 വെണ്ണയെക്കണ്ടൊരു കണ്ണന്തന്നാനനം
350 വെണ്ണിലാവോലുന്ന തിങ്കള്‍പോലെ

351 പുഞ്ചിരിത്തൂമകൊണ്ടഞ്ചിതമാകയാല്‍
352 ചെഞ്ചെമ്മേ നിന്നു വിളങ്ങീതപ്പോള്‍.
353 വങ്കൊതി പൂണുന്ന പങ്കജലോചനന്‍
354 തങ്കൈയില്‍ വെച്ചൊരു വെണ്ണ നേരെ
355 വായ്മലര്‍തന്നിലങ്ങാക്കിയിന്നാസ്വദി
356 ച്ചാമോദം പൂണ്ടു മിഴുങ്ങുന്നേരം
357 മിഥ്യയായുള്ളൊരു വാക്കിനെച്ചൊല്ലിനാന്‍
358 സത്യമെന്നിങ്ങനെ തോന്നുംവണ്ണം:
359 "നിത്യമായ് പണ്ടു മിഴുങ്ങുന്നവണ്ണമേ
360 സത്വരമിന്നു മിഴുങ്ങുന്നേരം

361 മാറില്‍ തടഞ്ഞു വിലങ്ങിച്ചു പോയിതേ
362 മാനിച്ചു നീ തന്ന വെണ്ണയമ്മേ!
363 ചാലത്തികന്നൊരു പാല്‍ കുടിച്ചെന്നിയേ
364 താളുന്നോന്നല്ലയിതെന്നുവന്നൂ
365 പാരാതെ നല്കേണം പാല്‍ കുടിച്ചീടുവാന്‍
366 പാരം മയങ്ങുന്നു മേനിയെല്ലാം
367 വീര്‍ക്കുന്ന വീര്‍പ്പു വിലങ്ങിച്ചുപോകുന്നു
368 തോര്‍ക്കേണം കാലമിതല്ലയല്ലീ"
369 ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിത്തന്‍ കണ്ണിണതന്നെയും
370 പൊങ്ങിച്ചു വമ്പില്‍ മിഴിച്ചു നിന്നാന്‍.

371 ഇങ്ങനെകാകയാലുണ്മയെന്നിങ്ങനെ
372 തന്നിലേ നണ്ണിനോരമ്മ ചെമ്മേ
373 ഉള്‍പ്പേടിപൂണ്ടുനിന്നപ്പൈതല്‍ക്കായിട്ടു
374 നല്‍പ്പാലെ നല്കിനാളപ്പൊഴേതാന്‍
375 അപ്പാലുമുണ്ടവന്‍ നില്പോരു നേരത്ത
376 ങ്ങിപ്പൊഴോയെന്നവള്‍ ചോദിച്ചപ്പോള്‍
377 എപ്പൊഴുമമ്മതന്നുള്‍പ്പൂവെ വഞ്ചിപ്പാന്‍
378 കെല്പെഴും പുഞ്ചിരി തൂകിച്ചൊന്നാന്‍:
379 "ഇപ്പോള്‍ ഞാനിങ്ങനെ ചൊല്ലാഞ്ഞതാകിലോ
380 നല്പാല്‍ നീ നല്കുന്നോളല്ലയല്ലൊ

381 അപ്പൊഴോ ഞാന്‍ നിന്നെയിങ്ങനെ വഞ്ചിപ്പൂ
382 വിപ്പൊഴെന്നുള്ളം കുളുര്‍ത്തുതല്ലൊ."
383 അമ്മയോടിങ്ങനെ സമ്മാനിച്ചന്നേരം
384 ഉണ്മയെച്ചൊന്നുള്ളൊരംബുജാക്ഷന്‍
385 ഓലക്കംചേരുന്ന ബാലകന്മാരുമായ്
386 ലീലയ്ക്കു ചാലെ നടന്നാന്‍ പിന്നെ.
387 ആച്ചിമാരാളുന്ന വീടുതോറും നല്ല
388 പാച്ചോറും വെണ്ണയും കാച്ച്യ പാലും
389 രാപ്പകല്‍ ചെന്നു കവര്‍ന്നുനിന്നങ്ങനെ
390 പേപ്പെടുത്തീടിനാന്‍ വായ്പിനോടേ

391 "പാഴായ്മയേറുമിപ്പൈതല്ക്കു കണ്ടാലും
392 കേഴുമാറാകൂ നാമെന്നേ വേണ്ടൂ."
393 എന്നങ്ങു തങ്ങളില്‍ ചൊന്നുനിന്നീടിനാര്‍
394 മന്ദിരേ നിന്നുള്ള സുന്ദരിമാര്‍.
395 "നിന്മകന്തന്നെയടക്കേണമെന്നു നാം
396 അമ്മയോടിപ്പൊഴേ ചൊല്ക നല്ലൂ"
397 എന്നങ്ങു ചൊന്നുള്ള സുന്ദരിമാരെല്ലാം
398 ഒന്നൊത്തുകൂടി നടന്നു നേരെ
399 നന്ദനന്‍ ചെയ്തുള്ള പാഴമയോരോന്നേ
400 നന്ദവിലാസിനിയോടു ചൊന്നാര്‍.

401 "ആഴിമാതാളുമിന്നിന്നുടെ പൈതല്ക്കു
402 പാഴമയേറുന്നു പാരമിപ്പോള്‍
403 പാല്‍ വെണ്ണ ചാലക്കവര്‍ന്നുകൊണ്ടാലും തന്‍
404 ബാലകനെന്നുമ്പോള്‍ ചേരുമല്ലോ
405 ഭാജനംകൂടെത്തകര്‍ത്തുകളയുന്നോന്‍
406 വേദനയാകുന്നതെന്നതത്രെ
407 കാച്ച്യ പാല്‍ ചേര്‍ന്നുള്ള ഭാജനംതന്മൂട്ടില്‍
408 മൂര്‍ച്ചയേറീടുന്ന കോല്‍കൊണ്ടുടന്‍
409 തോര്‍ത്തുകൊണ്ടണ്ണാന്നു വായും പിളര്‍ന്നുകൊ
410 ണ്ടാസ്ഥയില്‍ നിന്നു നല്‍ പാല്‍ കുടിക്കും

411 കണ്ടുകൊണ്ടെങ്ങള്‍ തല്‍ പിമ്പേപോയ്ച്ചെല്ലുമ്പോള്‍
412 മണ്ടിനാനെങ്ങാനുമെന്നിരിക്കും.
413 പൈതല്ക്കു നല്കുവാന്‍ പായസം നിര്‍മ്മിച്ചു
414 പൈതലെത്തേടി ഞാന്‍ പോയനേരം
415 പായസമുണ്ടിട്ടു ഭാജനന്തന്നിലേ
416 ചാണകംകൊണ്ടു നിറച്ചു വെച്ചാന്‍
417 അപ്പാട്ടെ വീട്ടിലേയച്ഛനു നല്കുവാന്‍
418 അപ്പങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു നിന്നൊരുനാള്‍
419 പാത്രത്തിലാക്കിയടച്ചങ്ങു ബന്ധിച്ചു
420 യാത്രയ്ക്കു പിന്നെ ഞാന്‍ പാര്‍ത്തനേരം

421 പിന്‍വാതിലൂടെയകത്തങ്ങു പൂകിനാന്‍
422 പിള്ളരുമായിവന്നോടിയപ്പോള്‍
423 തപ്പിനിന്നീടുമ്പോഴപ്പങ്ങള്‍ കാണായ
424 തപ്പിള്ളര്‍ക്കെല്ലാമേ നല്കി മുമ്പില്‍
425 താനുമെടുത്തുകൊണ്ടാസ്വദിച്ചീടിനാന്‍
426 മാനിച്ചുനിന്നു മനം കുളുര്‍ക്കെ
427 ശുഷ്കങ്ങളായുള്ള ഗോമയലേശങ്ങള്‍
428 ഒക്കവേ കൊണ്ടന്നപ്പാത്രന്തന്നില്‍
429 പൂരിച്ചു പിന്നെപ്പൊതിഞ്ഞുകെട്ടീടിനാന്‍
430 ആരുമറിയാതെ മുന്നെപ്പോലെ

431 താനങ്ങു തന്നുടെ പിള്ളരുമായിട്ടു
432 യാനം തുടങ്ങിനാനൂനം നീക്കി
433 യാത്രയ്ക്കു കാലമണഞ്ഞൊരുനേരത്ത
434 പ്പാത്രവുമായി ഞാന്‍ മല്ലെ മൈല്ലെ
435 അപ്പാട്ടെ വീട്ടിലകത്തങ്ങു പൂകിനേന്‍
436 അപ്പങ്ങള്‍ നല്കുവാനച്ഛനായി
437 കൂരിരുട്ടായൊരു മച്ചകന്തന്നിലെ
438 പാരം കുരച്ചുള്ളോരച്ഛനപ്പോള്‍
439 കച്ചകംതന്നിലും മെച്ചമേ ചെന്നു ഞാന്‍
440 അച്ഛന്റെ മുമ്പിലപ്പാത്രംതന്നെ

441 മെല്ലവേ വച്ചിട്ടു ചൊല്ലിനിന്നീടിനേന്‍
442 എല്ലാരും വന്നങ്ങു നിന്നനേരം
443 "വേഴ്ചയിലേതാനുമുണ്ടു ഞാന്‍ കൊണ്ടന്നു
444 കാഴ്ചയായ് നല്കുവാനച്ഛനിപ്പോള്‍"
445 എന്നതു കേട്ടവനേറിന മോദത്താല്‍
446 നന്നായിതെന്നങ്ങു ചൊല്ലിപ്പിന്നെ
447 ഭാജനംതന്നെയഴിച്ചുവച്ചമ്പോടു
448 ബാലകന്മാര്‍ക്കെല്ലാം നല്കി മുമ്പില്‍,
449 ചുറ്റത്തില്‍ വന്നിട്ടു ചുറ്റും നിന്നീടുന്ന
450 മറ്റുള്ളോര്‍ക്കായിട്ടും തെറ്റെന്നപ്പോള്‍

451 തന്നുടെ കൈയിലും മൂന്നുനാലങ്ങനെ
452 നന്നായി വാരിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാന്‍.
453 കാതലായുള്ളൊരു കൈതവം പൂണുമ
454 പ്പൈതല്‍താന്‍ ചെയ്തുള്ള വഞ്ചനത്തെ
455 കച്ചകമായിട്ടു കാണരുതായ്കയാല്‍
456 അച്ഛനുമാരുമറിഞ്ഞതില്ലേ.
457 ചാണകം നാറുന്നൂതെന്തിതെന്നെല്ലാരും
458 ശങ്കിച്ചുനിന്നുടന്‍ വായിലാക്കി
459 വേഗത്തില്‍ വച്ചു ചവച്ചോരുനേരത്തു
460 വേറൊന്നായ് വന്നു മുഖങ്ങളെല്ലാം

461 തൂമ കലര്‍ന്നൊരു തൂനഖംതന്നിലേ
462 തൂശി തറയ്ക്കുമ്പോഴെന്നപോലെ.
463 തങ്ങളില്‍ തങ്ങളില്‍ നോക്കിത്തുടങ്ങിനാര്‍
464 കൊഞ്ഞള്‍ കാട്ടുന്നോരെന്നപോലെ.
465 ആനനം കണ്ടാകില്‍ തങ്ങളെന്നോര്‍ത്തിട്ടു
466 വാനരഞ്ചെന്നങ്ങു പൂണ്ടുതുംതാന്‍.
467 ചിന്തയും പൂണ്ടുനിന്നെന്നെയും നോക്കിക്കൊ
468 ണ്ടെന്തിതെന്നെല്ലാരും ചൊല്ലിപ്പിന്നെ
469 ഓക്കാനിച്ചെല്ലാരുമോടിത്തുടങ്ങിനാര്‍;
470 ഊക്കത്തുടങ്ങിനാരുണ്ട ചോറും

471 ബാലകന്മാര്‍ക്കുമങ്ങച്ഛനും ചെഞ്ചെമ്മെ
472 ആലസ്യമായിത്തുടങ്ങീതപ്പോള്‍.
473 പിന്നെയങ്ങെല്ലാരും വന്നുനിന്നെന്മുഖം
474 പിന്നെയും പിന്നെയും ചൂണ്ടിച്ചൂണ്ടി
475 കോപിച്ചു നിന്നങ്ങു വേപിച്ച മെയ്യുമായ്
476 പോ പറഞ്ഞീടിനാരായവണ്ണം
477 എല്ലാമേ കണ്ടു ചിരിച്ചുനിന്നീടിനാന്‍
478 പിള്ളരുമായ് വന്നിക്കള്ളനപ്പോള്‍.
479 ഖേദവും പൂണ്ടുനിന്നാനനം താഴ്ത്തി ഞാന്‍
480 ഏതുമേ മിണ്ടാതെ പോന്നുകൊണ്ടേന്‍.

481 ഇങ്ങനെ വന്നതിന്‍ കാരണമെന്തെന്ന
482 ങ്ങെന്നിലേ നണ്ണി ഞാന്‍ നിന്നനേരം
483 അഞ്ചനവര്‍ണ്ണന്റെ വഞ്ചനമെന്നതു
484 ചെഞ്ചെമ്മെ കേട്ടതപ്പിള്ളര്‍ ചൊല്ലി.
485 "ഇങ്ങനെ പാഴമചെയ്തു തുടങ്ങിനാല്‍
486 എങ്ങനെ ഞങ്ങള്‍ പുലര്‍ന്നുകൊള്‍വൂ?"
487 എന്നങ്ങുചൊന്നവള്‍ നിന്നൊരുനേരത്തു
488 മന്ദമായ് ചൊല്ലിനാള്‍ മറ്റൊരുത്തി:
489 "അഞ്ചനവര്‍ണ്ണന്റെ വഞ്ചനംതൊട്ടുള്ളൊ
490 രെഞ്ചൊല്ലു പൂകേണം നിഞ്ചെവിയില്‍.

491 അഞ്ചാതെ വന്നിവന്‍ വഞ്ചനം ചെയ്കയാല്‍
492 നെഞ്ചകം മാഴ്കുന്നു ചെഞ്ചെമ്മേതാന്‍.
493 രാപ്പകലിങ്ങനെ കാത്തുനിന്നീടാമോ
494 വായ്പോടു കാച്ച്യ പാല്‍ വെണ്ണയെല്ലാം?
495 കാത്തുനിന്നീടിലും കാരിയമില്ലേതും
496 ആസ്ഥയായ് വന്നിവന്‍ വഞ്ചിക്കുമ്പോള്‍
497 കാറ്റുതാന്‍പോലുമകത്തങ്ങു പൂകാതെ
498 മാറ്റിനിന്നീടുമമ്മന്ദിരേ പോയ്
499 കാച്ച്യ പാല്‍ വെണ്ണ കവര്‍ന്നതു ചിന്തിച്ചാല്‍
500 ഈശ്വരനെന്നേ ഞാന്‍ ചൊല്ലവല്ലൂ

501 ഉണ്ണിക്കിടാങ്ങളുറങ്ങുന്നനേരത്തു
502 നുള്ളിയുണര്‍ത്തി വശംകെടുക്കും.
503 ഗോക്കളെച്ചെന്നു കറന്നുനിന്നീടുന്ന
504 പാല്ക്കുഴ മെല്ലവേ തോത്തുവയ്ക്കും.
505 തീപ്പൊലിച്ചീടിന പാല്ക്കലംതങ്കീഴില്‍
506 തീക്ഷ്ണമായ് ചെഞ്ചെമ്മേ തീ കത്തിക്കും
507 ഇങ്ങനെയോരോരോ പാഴമ ചിന്തിച്ചാല്‍
508 വിസ്മയമെന്നതേ ചൊല്‍വാനാവൂ.
509 ഇങ്ങനെ ചൊന്നവള്‍ മന്ദിച്ച നേരത്തു
510 മങ്ങാതെ ചൊല്ലിനാള്‍ മറ്റൊരുത്തി:

511 "മാനിനിമാരുടെ മൗലിയാം നിന്നോടു
512 ഞാനുമുണ്ടേതാനും ചൊല്ലുന്നിപ്പോള്‍
513 പാഥോജലോചനേ! പാരിച്ചുനിന്നൊരു
514 പാഴമയേരുന്നു പൈതല്‍ക്കിന്നാള്‍
515 അങ്ങൊരു വീട്ടിലെക്കന്നിനെക്കൊണ്ടുപോ
516 ന്നെന്നുടെ വീട്ടിലൊളിച്ചുവച്ചാന്‍
517 കന്നിനെക്കാണാഞ്ഞു ഖിന്നയായ് വന്നിട്ട
518 മ്മന്ദിരേ മേവുന്ന സുന്ദരിതാന്‍
519 ദൈവജ്ഞനെക്കണ്ടു ചോദിച്ചനേരത്തു
520 ദൈവജ്ഞന്‍ ചൊല്ലിനാന്‍ മെല്ലെയപ്പോള്‍

521 കള്ളരായുള്ളവര്‍ കട്ടുകൊണ്ടാരിന്നി
522 ക്കന്നിനേയെന്നതു നിര്‍ണ്ണയിച്ചു.
523 ചാരത്തെ വീട്ടിലങ്ങെങ്ങാനുമുണ്ടത്രെ
524 ആരാഞ്ഞു ചെന്നാലും കാണാമിപ്പോള്‍.
525 എന്നവന്‍ ചൊന്നതു കേട്ടോളക്കന്നിനെ
526 എങ്ങുമേ തേടിനടന്നു പിന്നെ
527 എന്നുടെ വീട്ടിലും വന്നൊരുനേരത്ത
528 ക്കന്നൊന്നു മെല്ലെക്കരഞ്ഞുതപ്പോള്‍
529 എന്നുടെ കന്നിന്റെയൊച്ചയെന്നിങ്ങനെ
530 നിര്‍ണ്ണയം ചൊന്നവള്‍ നോക്കുന്നേരം

531 കൂരിരുട്ടായൊരു കോണത്തു കാണായി
532 ദൂരത്തുനിന്നൊരാക്കന്നുതന്നെ.
533 ചുറ്റും നിന്നീടുന്ന തോഴിമാര്‍ കേള്‍ക്കവേ
534 ചുറ്റവും കൈവിട്ടത്തോഴിയപ്പോള്‍
535 "എന്നുടെ കന്നിനെക്കട്ടതു നീയത്രെ"
536 എന്നങ്ങു ചൊല്ലിനാളെന്നെ നോക്കി.
537 നാവും കടിച്ചുകൊണ്ടേതുമേ വല്ലാതെ
538 നാണവുംപൂണ്ടങ്ങു നിന്നു പിന്നെ
539 "നിന്നുടെ കന്നിനെക്കട്ടതു ഞാനല്ല"
540 എന്നു ഞാന്‍ ചൊന്നതു കേട്ടതോറും

541 പേ പറഞ്ഞീടിനാള്‍ കൂ പറഞ്ഞീടിനാള്‍
542 വാ പറഞ്ഞീടിനാള്‍ പാപിയെന്നെ.
543 ഓടിവന്നീടിനാന്‍ ബാലരുന്താനുമായ്
544 നീടെഴുന്നീടുമിപ്പൈതലപ്പോള്‍
545 പുഞ്ചിരിത്തൂമയും ചെഞ്ചെമ്മേ തൂകി നി
546 ന്നഞ്ചാതെ ചൊല്ലിനാന്‍ കൊഞ്ചിക്കൊഞ്ചി:
547 "പേശിനിന്നിങ്ങനെ നിങ്ങളിലുള്ളൊരു
548 പേമൊഴി കേട്ടു ചിരിപ്പതിന്നായ്
549 കന്നിനെക്കൊണ്ടെ മറച്ചതു ഞാനത്രെ
550 കള്ളരെന്നുള്ളതു ചിന്തിക്കേണ്ടാ"

551 ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിത്തന്‍ പിള്ളരുമായിട്ടു
552 ഭംഗിയുംപൂണ്ടു നടന്നാന്‍ പിന്നെ.
553 പാഴനാമിന്നിവന്‍ പാഴമയ്ക്കേതുമൊ
554 ന്നാവതില്ലെന്നതു വന്നുകൂടി.
555 കോപിച്ചു ഞങ്ങള്‍ കയര്‍പ്പതിന്നായിട്ടു
556 കോലുമായ് ചാരത്തു ചെല്ലുന്നേരം
557 കോമളച്ചുണ്ടു പിളുക്കിനിന്നീടുമ്പോള്‍
558 ഓമനിച്ചീടുവാന്‍ തോന്നുമത്രേ.
559 കോപവും കോലും കളഞ്ഞുനിന്നെങ്ങളോ
560 കോമളപ്പൂമേനി പൂണുമപ്പോള്‍.

561 പുഞ്ചിരി കാണുമ്പോള്‍ വഞ്ചനമെല്ലാമേ
562 ചെഞ്ചെമ്മേ ഞങ്ങള്‍ മറക്കുമത്രെ.
563 ശാസിച്ചിട്ടാകിലും യാചിച്ചിട്ടാകിലും
564 പാതിച്ചവണ്ണമടക്കേണം നീ
565 എന്നതേ ഞങ്ങള്‍ക്കു ചൊല്ലിനിന്നീടാവൂ
566 തിന്നിവന്‍ ശീലങ്ങളോര്‍ത്തതോറും."
567 വല്ലവിമാരെല്ലാമിങ്ങനെയോരോരോ
568 അല്ലലെ നിന്നു പറഞ്ഞനേരം
569 പൈതലെച്ചെന്നു കയര്‍ത്തുനിന്നീടുവാന്‍
570 ഏതുമേ വല്ലീല അമ്മയ്ക്കപ്പോള്‍.

571 വല്ലവിമാരോടു ചൊല്ലിനിന്നീടിനാള്‍
572 എല്ലാരും ചെഞ്ചെമ്മേ കേള്‍ക്കുംവണ്ണം:
573 "എന്മകന്തന്നെക്കയര്‍ത്തുനിന്നീടു ഞാ
574 നെങ്ങനെ ചൊല്ലുവിന്‍ തോഴിമാരെ?
575 കോപത്തെക്കോലുമ്പോള്‍ പ്രേമത്തെക്കൊണ്ടല്ലോ
576 കോള്‍മയിര്‍ക്കൊള്ളുന്നു മെയ്യിലെങ്ങും
577 എന്മകനെന്നങ്ങു ചൊല്ലുവാനോങ്ങുമ്പോള്‍
578 എന്മുല കാക ചുരന്നതെന്നാല്‍
579 ശാസിപ്പൂവെന്നതോ ദൂരത്തുതായല്ലൊ
580 താര്‍ഡിപ്പൂവെന്നതോ പിന്നെയല്ലോ.

581 എമ്മകനോടു വെറുക്കൊല്ലായെന്നാലി
582 ന്നമ്മമാരായുള്ള നിങ്ങളാരും
583 കാരിയക്കേടുകള്‍ വന്നതിന്നെല്ലാമേ
584 പാരാതെ നല്കുവന്‍ ചൊന്നതെല്ലാം
585 ഇപ്പൈതല്‍ വഞ്ചിച്ച പാല്‍ തയിര്‍ വെണ്ണകള്‍
586 ക്കിപ്പോഴേ നിങ്ങളിരട്ടി കൊള്‍വിന്‍.
587 പാല്‍ക്കുഴ തോര്‍ത്തതിന്നെന്നുടെ നല്‍വെള്ളി
588 പ്പാല്‍ക്കുഴ കൊണ്ടാലും പാര്‍ക്കവേണ്ടാ
589 മങ്കലം പോയെങ്കില്‍ പൊങ്കലംതന്നെയും
590 ശങ്കയെക്കൈവിട്ടു നല്കുവന്‍ ഞാന്‍.

591 മങ്കിണ്ണം പോയെങ്കില്‍ പൊങ്കിണ്ണം നല്കാമേ
592 മങ്കിണ്ടി പോയെങ്കില്‍ പൊങ്കിണ്ടിയും.
593 മറ്റെന്തിപ്പൈതല്‍ മയക്കിനിന്നുള്ളതും
594 തെറ്റെന്നു ചൊല്ലുവിന്‍ നല്കാമല്ലോ"
595 എന്നങ്ങു ചൊല്ലിന നന്ദവിലാസിനി
596 വന്നങ്ങു നിന്നുള്ളോരാച്ചിമാര്‍ക്കായ്
597 ചൊന്നതു ചൊന്നതു നല്കിനിന്നീടിനാള്‍
598 നന്ദനന്തന്നിലുള്ളാസ്ഥയാലെ.
599 ദ്രവ്യങ്ങള്‍ വാങ്ങിന വല്ലവിമാരെല്ലാം
600 നിര്‍വ്യഗ്രമാരായിപ്പോയിപിന്നെ

601 ഉണ്ണിയെച്ചെന്നങ്ങെടുത്തു നിന്നെല്ലാരും
602 തിണ്ണം തെളിഞ്ഞു പുണര്‍ന്നു നന്നായ്.
603 ആശയം പാരം കുളുര്‍ക്കയാല്‍ പിന്നെയ
604 ങ്ങാശിയും ചൊല്ലിനാരായവണ്ണം
605 പിന്നെയങ്ങെല്ലാരും തന്നുടെ തന്നുടെ
606 മന്ദിരം പൂകിനാര്‍ വന്നവണ്ണം. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
607 ചങ്ങാതിമാരായ ബാലകന്മാരുമ
608 മ്മങ്ങാതെനിന്നുള്ള രാമനുമായ്
609 പൂഴിച്ചോറാടിക്കളിച്ചു നിന്നീടിനാന്‍
610 ആഴിപ്പെണ്ണാളുമക്കാര്‍വര്‍ണ്ണന്താന്‍

611 മണ്ണു തിന്നീടിനാന്‍ കണ്ണനെന്നിങ്ങനെ
612 തിണ്ണംപോയ് ചെന്നിട്ടദ്ദാരകന്മാര്‍
613 മാതാവോടായിട്ടു ചൊല്ലിനിന്നീടിനാന്‍
614 മാതാവുതാനതു കേട്ടനേരം
615 ഓടിച്ചെന്നങ്ങവന്‍ ചാരത്തു ചെഞ്ചെമ്മെ
616 പേടിപ്പിച്ചീടുവാനായിച്ചൊന്നാള്‍:
617 "മണ്ണുതിന്നീടുന്നൂതെന്തിന്നു ചൊല്ലുണ്ണീ
618 വെണ്ണയും പാലും ഞാന്‍ താരാഞ്ഞീട്ടോ?
619 ചോറില്ലയാഞ്ഞോ മറ്റെന്തില്ലയാഞ്ഞു? നീ
620 ചൊല്‍വശനല്ലെന്നു വന്നു കൂടീ.

621 ശീലക്കേടിങ്ങനെ ചാല നീ കാട്ടുമ്പോള്‍
622 കോലുകൊണ്ടേയിനിച്ചോദിക്കുള്ളൂ."
623 അമ്മതാനിങ്ങനെ ചൊന്നതു കേട്ടുള്ളൊ
624 രംബുജലോചനന്‍താനും ചൊന്നാന്‍:
625 "വെണ്ണയും കൈവിട്ടു മണ്ണുതിന്നീല ഞാന്‍
626 നിര്‍ണ്ണയിച്ചാലുമിച്ചൊന്നതമ്മേ!
627 ബാലന്മാര്‍ ചൊന്നതു നിര്‍ണ്ണയമെങ്കിലോ
628 വാ പിളര്‍ന്നീടാം നിന്‍ മുമ്പിലേ ഞാന്‍."
629 "വാ പിളര്‍ന്നീടു നീ" എന്നവള്‍ ചൊല്കയാല്‍
630 വാ പിളര്‍ന്നീടിനാന്‍ ബാലനപ്പോള്‍.

631 മണ്ണിനെക്കാണ്മാനമ്മാതാവുതാനപ്പോള്‍
632 കണ്ണന്‍തന്‍ വായിലേ നോക്കുംനേരം
633 മണ്ണെല്ലാമങ്ങവന്‍വായിലേ കാണായി
634 മണ്ണിനെയല്ലവള്‍ വിണ്ണും കണ്ടാള്‍.
635 വിണ്ണിനെക്കാണ്കയാല്‍ വിസ്മയംപൂണ്ടവള്‍
636 പിന്നെയും ചെഞ്ചെമ്മേ നോക്കുംനേരം
637 മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളൊക്കവേ കാണായി
638 തെറ്റന്നപ്പൈതല്‍തന്‍ വായില്‍ത്തന്നെ
639 പാതാളലോകവും വേതാളലോകവും
640 ധാതാവിന്‍ ലോകവും കൂടെക്കണ്ടാള്‍

641 ആഴികള്‍ കാണായിതാശകള്‍തോറുമു
642 ള്ളാനകള്‍തന്നെയും കാണായപ്പോള്‍.
643 ആകാശം കാണായിതാദിത്യന്മാരെയും
644 കാര്‍മുകില്‍മാലയും താരങ്ങളും
645 മാമേരുമുമ്പായ ശൈലങ്ങളെല്ലാമ
646 മ്മാമയപ്പൈതല്‍തന്‍ വായില്‍ കണ്ടാള്‍.
647 ബ്രഹ്മനെക്കാണായി വിഷ്ണുവെക്കാണായി
648 നന്മുനിമാരെയും കാണായ്വന്നു
649 ഇന്ദ്രനെക്കാണായി ചന്ദ്രനെക്കാണായി
650 തിന്ദ്രാണിതന്നെയുമവ്വണ്ണമേ

651 രുദ്രനെക്കാണായി ഭദ്രനെക്കാണായി
652 രുദ്രാണിതന്നെയും കാണായ്വന്നു.
653 മന്ദാരം ചെമ്പകം ചന്ദനം ചേര്‍ന്നുള്ള
654 നന്ദനംതന്നെയും കണ്ടാളപ്പോള്‍.
655 ഗോകുലം കാണായി ഗോപികമാരെയും
656 ഗോപന്മാര്‍ നിന്നതും കാണായപ്പോള്‍.
657 ധന്യനായുള്ളൊരു നന്ദനെക്കാണായി
658 തന്നെയും കാണായിതവ്വണ്മമേ.
659 വായുംപിളര്‍ന്നു തന്‍ ചാരത്തു നിന്നൊരു
660 മാമയന്തന്നെയും കാണായപ്പോള്‍.

661 അന്തകന്തന്നുടെ മന്ദിരം കാണായി
662 തന്തകന്തന്നെയുമവ്വണ്ണമേ.
663 അന്തകന്‍തന്നുടെയാനനം കണ്ടപ്പോള്‍
664 അന്തമില്ലാതോളം പേടിയായി.
665 കണ്ണുമടച്ചു വിറച്ചുനിന്നീടിനാള്‍
666 "കണ്ണാ കാവേണ്ടാ"യെന്നോതിയോതി
667 ചൊല്ലിനാള്‍ മെല്ലെയപ്പൈതലോടന്നേരം
668 അല്ലല്‍പിണഞ്ഞുള്ളൊരുള്ളവുമായ്:
669 "പണ്ടെന്നും കാണാതപ്പാപിയെക്കാണ്കയാല്‍
670 ഇണ്ടല്‍ മുഴുക്കുന്നു പാരമുള്ളില്‍

671 വാമുറുക്കേണമെന്‍ പൈതലേ നീയിപ്പോള്‍
672 ചാകുന്നൂതുണ്ടു ഞാനല്ലയായ്കില്‍."
673 എന്നതു കേട്ടൊരു നന്ദകുമാരകന്‍
674 മന്ദിച്ചുനില്ലാതെ വാ മുറുക്കി
675 അമ്മിഞ്ഞിക്കായിട്ടണഞ്ഞു ചെന്നീടിനാന്‍
676 അമ്മതന്‍ ചാരത്തു കൊഞ്ചിക്കൊഞ്ചി.
677 വന്നണഞ്ഞീടുന്ന ബാലനെക്കണ്ടപ്പോള്‍
678 നന്ദവിലാസിനി മന്ദിയാതെ
679 മെല്ലെന്നെടുത്തു പുണര്‍ന്നുനിന്നീടിനാള്‍
680 പല്ലവം വെല്ലുമപ്പൂവലംഗം.

681 ബാലകന്തന്നുടെ വായിലേ കണ്ടതോ
682 വാമുറുക്കീടുന്ന നേരത്തെല്ലാം
683 സ്വപ്നമെന്നിങ്ങനെ നണ്ണി നിന്നീടിനാല്‍
684 ഉല്പന്നജാഗരയെങ്കിലും താന്‍
685 "എന്മകന്താനിതെ"ന്നിങ്ങനെയുള്ളൊരു
686 വന്മോഹം മേന്മേലെ പൊങ്ങുകയാല്‍
687 ആനനന്തന്നില്‍ മുകര്‍ന്നുനിന്നേറിനോ
688 രാനന്ദമാണ്ടു തെളിഞ്ഞു നിന്നാള്‍. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
689 വിണ്ണവര്‍നാട്ടിനെ വെന്നുനിന്നീടുന്ന
690 പുണ്യമിയന്നുള്ള ഗോകുലത്തില്‍

691 മാലോകര്‍ക്കേലുന്ന മാല്‍ കളഞ്ഞീടുമ
692 മ്മാമയപ്പൈതല്‍ വിളങ്ങുംകാലം
693 സുന്ദരിമാരുടെ മൗലിയായുള്ളൊരു
694 നന്ദവിലാസിനിയന്നൊരുനാള്‍
695 കാലത്തുണര്‍ന്നു തന്‍ ദാസിമാരെല്ലാര്‍ക്കും
696 വേലകളോരോന്നെ ചൊല്ലിപ്പിന്നെ
697 വൈകാതെ കണ്ടിട്ടു മത്തുമായ് ചെന്നു താന്‍
698 തൈര്‍ കടഞ്ഞീടിനാള്‍ മെല്ലെ മെല്ലെ
699 കണ്ണനെക്കൊണ്ടുള്ള പാട്ടെല്ലാമന്നേരം
700 തിണ്ണം തെളിഞ്ഞങ്ങു പാടിപ്പാടി.

701 കാഞ്ചിയെക്കൊണ്ടു മുറുക്കിനിന്നീടുന്ന
702 പൂഞ്ചേലതന്നുടെ കാന്തികൊണ്ടും
703 അമ്പില്‍ ചുരന്നുള്ള കൊങ്കകള്‍തന്നുടെ
704 വമ്പുറ്റ കമ്പത്തെക്കൊണ്ടും പിന്നെ
705 മത്തു വലിക്കും കരങ്ങളിലാളുമ
706 ക്കങ്കണംതന്നുടെ രാവംകൊണ്ടും
707 ഗണ്ഡസ്ഥലങ്ങളെച്ചുംബിച്ചുനില്ക്കുമ
708 ക്കുണ്ഡലഷണ്ഡത്തിന്‍ കാന്തികൊണ്ടും
709 തൂവിയര്‍പ്പേന്തിനോരാനനം കൊണ്ടുമ
710 പ്പൂമലര്‍ തൂകുന്ന ചായല്‍കൊണ്ടും

711 പാരം വിളങ്ങുമപ്പാഥോജലോചന
712 പാരിച്ചു തൈര്‍ കടഞ്ഞീടുമപ്പോള്‍
713 അമ്മിഞ്ഞിതായെനിക്കെന്നങ്ങു ചൊല്ലിക്കൊ
714 ണ്ടമ്മതന്‍ ചാരത്തു ചെന്നാന്‍ കണ്ണന്‍:
715 "എന്തമ്മേ നീയെനിക്കമ്മിഞ്ഞി താരാഞ്ഞ
716 തെന്നെ നീയിന്നു മറന്നായോ ചൊല്‍?
717 അമ്മിഞ്ഞി താരാതെ തൈര്‍ കടഞ്ഞീടുകില്‍
718 ചെമ്മെ പിണങ്ങുമീ നമ്മിലിപ്പോള്‍"
719 ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കരേറിനാനന്നേരം
720 മംഗലംപൂണ്ടവള്‍തന്മടിയില്‍

721 ചേവടിതന്നിലെച്ചേറെല്ലാമമ്മതന്‍
722 ചേണുറ്റ ചേലയില്‍ തേച്ചു ചെമ്മെ
723 തന്മകന്‍ വന്നതു കണ്ടൊരുനേരത്തു
724 സമ്മോദം പൊങ്ങുന്നൊരമ്മയപ്പോള്‍
725 ചാലച്ചുരന്നുള്ള നന്മുല നല്കിനാള്‍
726 ചാപലംപൂണ്ടു പുണര്‍ന്നു മേന്മേല്‍.
727 പല്ലവം വെല്ലുന്ന കാന്തി തഴച്ചുള്ള
728 മല്ലക്കരംകൊണ്ടു മെല്ലെ മെല്ലെ
729 അമ്മതന്‍ മാറിലലച്ചുകൊണ്ടങ്ങവന്‍
730 നന്മുലയുണ്ടു ചിരിക്കുന്നേരം

731 പാകത്തിനായിട്ടു തീക്കല്‍ച്ചോരു പാല്‍
732 തൂകക്കണ്ടീടുന്നൊരമ്മയപ്പോള്‍
733 നന്മുലയുണ്ണുന്ന നന്ദനന്തന്നെയും
734 ചെമ്മെയിരിഞ്ഞു വിടുത്തു നേരേ
735 വേഗത്തില്‍ പോയപ്പോഴോമനപ്പൈതല്ക്കു
736 വേറൊന്നായ് വന്നിതു ഭാവമെല്ലാം.
737 കോപത്തെക്കോലുമക്കോമളപ്പൂമേനി
738 വേപത്തെപ്പൂണ്ടുതുടങ്ങീതപ്പോള്‍
739 "എന്നെ വെടിഞ്ഞുള്ളൊരമ്മയെച്ചെഞ്ചെമ്മെ
740 എന്തുകൊണ്ടിന്നിനിത്തോല്പിപ്പൂ ഞാന്‍?"

741 ഇങ്ങനെ നണ്ണുമ്പോള്‍ ചെമ്മുള്ളോരമ്മിക്ക
742 ല്ലങ്ങൊരു കോണത്തു കാണായ് വന്നൂ
743 കണ്ടൊരു നേരത്തു മണ്ടിച്ചെന്നങ്ങതു
744 കൊണ്ടുപോന്നീടിനാന്‍ കൊണ്ടല്‍വര്‍ണ്ണന്‍.
745 വങ്കലംതന്നിലെ ചാട്ടി നിന്നീടിനാന്‍
746 വങ്കനംപൂണുമക്കല്ലുതന്നെ
747 പൂത്തനായ്ക്കൊണ്ടുള്ളൊരക്കലമന്നേരം
748 പത്തുനൂറുണ്ടായിതൊന്നുകൊണ്ടേ
749 ഭാജനം പോകയാല്‍ ഭൂതലം ചെഞ്ചെമ്മേ
750 ഭാജനമായിട്ടു വന്നനേരം.

751 മീതേ പരന്നൊരു വെണ്ണയും വാരിയ
752 മ്മാധവന്‍ പോയൊരു കോണില്‍ പുക്കാന്‍.
753 പാരം തികന്നുള്ള പാലും തളര്‍ത്തമ്മ
754 പാരാതെ വന്നിങ്ങു നോക്കുന്നേരം
755 ബാലകന്‍ ചെയ്തൊരു വേലയെക്കണ്ടിട്ടു
756 ചാലെച്ചിരിച്ചു നുറുങ്ങു നിന്നാള്‍.
757 എങ്ങിവന്‍ പോയിപോലെന്നതു കാണേണം
758 എന്നങ്ങു നണ്ണി നടന്നാള്‍ പിന്നെ
759 എങ്ങുമേ നോക്കി നടന്നുചെന്നീടുമ്പോള്‍
760 അങ്ങൊരു കോണത്തു കാണായ്വന്നു.

761 വണ്ണംതിരണ്ടൊരു പാഴുരലേറീട്ടു
762 വെണ്ണയും വായിലിട്ടാദരവില്‍
763 പൂച്ചകള്‍ക്കായിട്ടു നല്കി നിന്നീടിനാന്‍
764 ഓര്‍ച്ചയില്‍ നോക്കിക്കൊണ്ടങ്ങുമിങ്ങും
765 ചൂരക്കോല്‍ പൂണ്ടുള്ളൊരമ്മയെക്കാണായി
766 ചാരത്തു വന്നതു കോപിച്ചപ്പോള്‍,
767 കണ്ടോരുനേരത്തു മണ്ടിത്തുടങ്ങിനാന്‍
768 മണ്ടിനാളമ്മയും തന്‍പിന്നാലെ.
769 വായ്പെഴുന്നീടുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങള്‍ ചൂഴറ്റു
770 രാപ്പകല്‍ തേടുന്ന വേദങ്ങള്‍ക്കും

771 തൊട്ടു നിന്നീടുവാന്‍ കിട്ടാതെയുള്ളോനെ
772 പ്പെട്ടെന്നു ചെന്നു പിടിച്ചാളമ്മ.
773 ചീറ്റം തിരണ്ടുള്ളൊരുള്ളവുംപൂണ്ടുനി
774 ന്നേറ്റം കയര്‍ത്തു പറഞ്ഞു പിന്നെ
775 കോഴയും പൂണ്ടിട്ടു കേഴുമപ്പൈതലേ
776 കോല്‍കൊണ്ടു തല്ലുവാനോങ്ങുന്നേരം
777 ഉച്ചത്തിലാമ്മാറു കേണുതുടങ്ങിനാന്‍
778 അച്ഛ! എന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലിച്ചൊല്ലി
779 കണ്ണന്റെ കണ്ണുനീര്‍ വീണതു കാകയാല്‍
780 തന്നിലേ നണ്ണിനാളമ്മയപ്പോള്‍.

781 "തല്ലുവാന്‍ പോരാതെ പൈകതലെത്തല്ലിനാല്‍
782 വല്ലായ്മയായിട്ടേ വന്നുകൂടു
783 പേടിപ്പിച്ചീടേണമെന്നതേ ചെയ്യാവൂ
784 പെട്ടെന്നതിന്നു പിടിച്ചുകെട്ടു."
785 എന്നങ്ങു തന്നിലെ നണ്മണിനോരമ്മയ
786 ന്നിന്നൊരു നല്ലുരലോടു ചേര്‍ത്തു
787 അല്പമായുള്ളൊരു പാശവും കൊണ്ടുപോ
788 ന്നപ്പൈതല്‍തന്നുടല്‍ കെട്ടുന്നേരം
789 അപ്പാശം കിഞ്ചന നീളമില്ലായ്കയാല്‍
790 അപ്പൊഴേ മറ്റൊന്നിയച്ചാളമ്മ.

791 എന്നതുതന്നെയുമങ്ങനെ കാണായി
792 പിന്നെയും മറ്റൊന്നിയച്ചാളപ്പോള്‍
793 പിന്നെയും പോരാഞ്ഞു പിന്നെയും മറ്റൊന്നു
794 പിന്നെയും മറ്റൊന്നതിന്‍ പിന്നാലെ
795 തന്നുടെ വീട്ടിലെ പാശങ്ങളിങ്ങനെ
796 ഒന്നൊന്നെ കൊണ്ടന്നു കെട്ടിക്കെട്ടി.
797 പിന്നെയും പോരാഞ്ഞിട്ടാച്ചിമാര്‍വീട്ടിലും
798 നിന്നുള്ള പാശങ്ങള്‍ കൊണ്ടുപോന്നാള്‍
799 ചാരത്തെ വീട്ടിലെപ്പാശങ്ങളെല്ലാമേ
800 ദൂരത്തെ വീട്ടിലെപ്പാശങ്ങളും,

801 ഒന്നഞ്ഞൂറായിരം പാശങ്ങള്‍ കൊണ്ടന്നു
802 കുന്നിച്ചു നിന്നങ്ങു കെട്ടിനിന്നാള്‍.
803 കണ്ടുനിന്നീടുന്ന വണ്ടേലുംചായലാര്‍
804 മിണ്ടുവാന്‍ വല്ലീലയാരുമപ്പോള്‍;
805 ഊക്കു പൊഴിഞ്ഞൊരു വിസ്മയം പൂണ്ടിട്ടു
806 മൂക്കിന്മേല്‍ കൈവച്ചു നോക്കിനിന്നാര്‍.
807 ദൂരത്തുനിന്നുള്ള വല്ലവിമാരെയും
808 ചാരത്തു ചാലെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു
809 കമ്രമായുള്ളൊരു പൈതലായ്മേവുമ
810 ബ്രഹ്മത്തിന്‍ വൈഭവം കാട്ടിനിന്നാള്‍;

811 "ആച്ചിമാരെ നിങ്ങളാശ്ചരിയം കാണ്മിന്‍
812 ഈശ്വരനായോനോ എന്മകന്‍താന്‍
813 പാശങ്ങള്‍ക്കെല്ലാമിമ്മേനിയോടേശുമ്പോള്‍
814 നാശമേ കാണുന്നതെന്തിങ്ങനെ?"
815 എന്നങ്ങു ചൊല്ലി നടുങ്ങിനിന്നീടുമ
816 ന്നന്ദവിലാസിനിക്കേറ്റമപ്പോള്‍
817 കൈയും തളര്‍ന്നിതു കാലും തളര്‍ന്നിതു
818 മെയ്യിലുമെങ്ങും വിയര്‍ത്തുകൂടി,
819 പാര്‍ത്തലംതന്നില്‍ പതിച്ചുനിന്നീടിനാള്‍;
820 ആര്‍ത്തി ചീര്‍ത്തേറ്റവും വീര്‍ത്തു പിന്നെ.

821 മാതാവിനുണ്ടായ ദീനത്തെക്കണ്ടിട്ടു
822 മാധവന്‍ ചാലെക്കനിഞ്ഞു മേന്മേല്‍
823 കെട്ടുവാനായി വഴങ്ങിനിന്നീടിനാന്‍
824 ഒട്ടുപോതിങ്ങനെ ചെന്നവാറെ
825 മാധവന്‍തന്നുടെ കാരുണ്യപൂരത്തിന്‍
826 ഭാജനമായുള്ളോരമ്മയപ്പോള്‍
827 മുമ്പിനാല്‍ കൊണ്ടന്ന പാശത്തെക്കൊണ്ടേയ
828 ത്തമ്പൈതല്‍തന്നെയും കെട്ടിനിന്നാള്‍
829 ഉണ്ണിക്കിടാവുമപ്പാഴുരല്‍ പൂണ്ടുകൊ
830 ണ്ടുള്ളം കലങ്ങിക്കരഞ്ഞു നിന്നാന്‍.

831 കണ്മുന്നില്‍ പിള്ളര്‍ കളിക്കുന്നതും കണ്ടു
832 കണ്ണുനീര്‍ മെയ്യിലൊഴുക്കി മേന്മേല്‍
833 മാതാവുതാനും മറ്റുള്ളവരെല്ലാരും
834 മാഴ്കാതെ പോയി മറഞ്ഞ നേരം
835 കാട്ടുമരങ്ങളെ നോക്കിനിന്നീടിനാന്‍
836 വാട്ടമകന്നൊഴും ബാലകന്താന്‍
837 ദൂരവേ കാണായി നീര്‍മരുതായുള്ള
838 ദാരുക്കള്‍ രണ്ടുമിരട്ടയായി.
839 സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിനിന്നുള്ളിലേ നണ്ണിനാന്‍
840 സാക്ഷിയായ് മേവുമമ്മോക്ഷദന്താന്‍,

841 "കേവലം പോരുന്ന പാഴ്മരമല്ലിതു
842 ദേവര്‍ഷിതന്നുടെയാജ്ഞയത്രെ.
843 വിത്തേശന്‍തന്നുടെ പുത്രന്മാരായി ര
844 ണ്ടുത്തമരായുള്ള ഗൂഹ്യകന്മാര്‍
845 മദ്യവും സേവിച്ചു മാനിനിമാരുമാ
846 യുദ്യാനംതന്നില്‍ കളിച്ചു പിന്നെ
847 താമരപ്പൊയ്കയില്‍ ചെന്നങ്ങിറങ്ങീട്ടു
848 കാമവിനോദങ്ങള്‍ കോലുന്നേരം
849 നാരദന്‍ വന്നതു തെറ്റെന്നു കാണായി
850 നാരിമാരെല്ലാരും നാണിച്ചപ്പോള്‍

851 തീരത്തു ചേര്‍ത്തുള്ള ചേലകളെല്ലാമെ
852 പാരാതെ ചെന്നങ്ങെയുത്തുടുത്താര്‍
853 ഗുഹ്യകന്മാരവരവ്വണ്ണമേ നിന്നാര്‍
854 ധിക്കരിച്ചമ്മുനി മുന്നില്‍ത്തന്നെ.
855 എന്നതു കണ്ടൊരു നാരദന്‍ നണ്ണിനാന്‍:
856 "ഇന്നിവര്‍തന്നെയടക്കേണം ഞാന്‍
857 നാളെയുമിങ്ങനെയാചരിച്ചീടുമ്പോള്‍
858 നാശമേ വന്നീടു നാളില്‍ നാളില്‍
859 ശാപത്തെക്കൊണ്ടു മദത്തെയടക്കും ഞാന്‍
860 ആപത്തു മേലില്‍ വരാതവണ്ണം"

861 എന്നങ്ങു നണ്ണിന നാരദന്‍ ചൊന്നാന
862 ന്നിന്നവര്‍ നന്മുഖം നോക്കി നേരെ:
863 "പാപങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്കയാലിന്നിങ്ങള്‍
864 പാഴ്മരമായ്പോകയിന്നുതന്നെ
865 നന്ദകുമാരകന്‍ വന്നുതൊടുന്നനാള്‍
866 നന്നായി വന്നീടുകെ" ന്നും ചൊല്ലി
867 നാരദന്‍ പാരാതെ പോകത്തുടങ്ങിനാന്‍
868 നാരായണായെന്നു പാടിപ്പാടി.
869 അങ്ങനെയുള്ള മരങ്ങളിന്നിങ്ങനെ
870 അങ്ങതു കാണായതെന്നാലിപ്പോള്‍

871 നാരദന്‍ ചൊന്നതു പാരാതെ ഞാനിന്നു
872 കാരിയമാക്കേണം എന്നു നണ്ണി,
873 മെയ്യോടു ചേര്‍ന്നൊരു പാഴുരല്‍തന്നെയും
874 മെല്ലെ വലിച്ചു നടന്നാന്‍ കണ്ണന്‍
875 പാഴ്മരന്നിന്നതിഞ്ചാരത്തു ചെന്നതിന്‍
876 പാഴിലേ നൂണു പുറപ്പെട്ടപ്പോള്‍
877 പാഴുരല്‍ നേരേ വിലങ്ങിച്ചുപോകയാല്‍
878 പാരം വലിച്ചു നടന്നാന്‍ കണ്ണന്‍
879 ഉണ്ണിക്കിടാവു വലിച്ചൊരു നേരത്തു
880 തിണ്ണം കുലഞ്ഞു ഞെരിഞ്ഞു പിന്നെ

881 അമ്മരമൊന്നങ്ങു പൊട്ടിനോരൊച്ചകൊ
882 ണ്ടംബരമെങ്ങും നിറഞ്ഞുനിന്നു;
883 ഭൂതലംതന്നില്‍ പതിച്ചുതായന്നേരം
884 ചേതന വേറിട്ട ദേഹംപോലെ
885 ദിവ്യജനങ്ങള്‍ മരങ്ങളില്‍നിന്നപ്പോള്‍
886 ഹവ്യവഹല്‍പ്രഭയെന്നപോലെ
887 ഉല്‍ഗമിച്ചീടിനാരൂനവും നീക്കി നി
888 ന്നുല്‍ഗദം പൂണ്ടവരൂഢമോദം
889 കെട്ടുപെട്ടീടുമപ്പൈതലെക്കാണ്കയാ
890 ലൊട്ടുപോല്‍ നോക്കിനാര്‍ സൂക്ഷ്മമായി

891 കന്മഷവൈരിയെക്കാകയാല്‍ മാനസം
892 നിര്‍മ്മലമായിട്ടു വന്നനേരം
893 നാരദന്‍ ചെന്നൊരു ശാപവും മോക്ഷവും
894 മാനസംതന്നിലങ്ങായിതപ്പോള്‍
895 മൂലോകനായകനായിനിന്നീടുന്ന
896 ബാലകന്‍താനിതെന്നുള്ളില്‍ നണ്ണി
897 പുണ്യങ്ങള്‍ ചെയ്തുള്ള നാവുകൊണ്ടന്നവര്‍
898 കണ്ണനെത്തിണ്ണം പുകണ്ണുനിന്നാര്‍:
899 "പാലാഴിമാതുതന്‍ വാര്‍മുലതന്നിലെ
900 മാലേയച്ചാറൂറും മാറുള്ളോനേ

901 പാലിച്ചുകൊള്ളേണം ഞങ്ങളെയെന്നുമേ
902 നീലക്കാര്‍വര്‍ണ്ണരേ കൈതൊഴുന്നേന്‍.
903 നാരദന്‍തന്നുടെ ശാപവാക്കെങ്ങള്‍ക്കു
904 നേരേമറിച്ചിന്നു വന്നുകൂടി
905 അല്ലായ്കിലുണ്ടോയിന്നിന്നുടെ ചേവടി
906 ത്തെല്ലിനെക്കൂപ്പുവാന്‍ കൈവരുന്നൂ"
907 ഇങ്ങനെ ചൊന്നവര്‍ വാഴ്ത്തിനനേരത്തു
908 മംഗലം പൊങ്ങുമമ്മാധവന്‍താന്‍
909 മെല്ലവേ ചൊല്ലിനാ "നെങ്കിലേ നിങ്ങളി
910 ന്നല്ലലും തീര്‍ത്തുടന്‍ നല്ലരായി

911 താവകമായുള്ള ദേശത്തെ നോക്കീട്ടു
912 പോവതിന്നായിത്തുടങ്ങിനാലും."
913 എന്നതു കേട്ടൊരു ഗുഹ്യകവീരന്മാര്‍
914 നന്ദകുമാരനെ വന്ദിച്ചപ്പോള്‍
915 ഉത്തരയായുള്ള ദിക്കിനെ നോക്കിനി
916 ന്നത്തലും തീര്‍ത്തു നടന്നാര്‍ ചെമ്മെ;
917 സ്വാവാസമായുള്ള മന്ദിരം തന്നില്‍ പു
918 ക്കാവോളം ഭോഗങ്ങളാണ്ടു മേന്മേല്‍
919 ബന്ധുക്കളായുള്ള ലോകരുമായിട്ടു
920 സന്തുഷ്ടരായി വസിച്ചാര്‍ പിന്നെ.

921 ദാരു ഞെരിഞ്ഞുള്ളോരൊച്ചയങ്ങെല്ലാരും
922 ദാരുണമായിട്ടു കേട്ടനേരം
923 പേടിച്ചിതെന്തെന്നു ചൊല്ലിയുഴന്നിട്ടു
924 പേപ്പെട്ടു നോക്കി നടന്നു നേരെ
925 ശാഖികള്‍ വീണൊരു ഭൂതലംതന്നിലെ
926 ചാടിക്കൊണ്ടെല്ലാരും ചെന്നു പിന്നെ
927 "കാറ്റേതും കൂടാതെ പാഴ്മരം വീഴുവാന്‍
928 കാരണമെന്തെന്നു ചൊല്ലുതിപ്പോള്‍"
929 എന്നവര്‍ ചൊന്നതു കേട്ടൊരു നേരമ
930 ന്നിന്നൊരു പൈതങ്ങള്‍ ചൊന്നാരപ്പോള്‍:

931 "കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണനിക്കാനനംതന്നിലെ
932 പ്പാഴ്മരംതന്‍ പാഴില്‍ പൂകുന്നേരം
933 നേരേ വിലങ്ങുമുരലിങ്ങു വാരാഞ്ഞു
934 പാരം വലിച്ചൊരു നേരത്തപ്പോള്‍
935 എട്ടു ദിക്കെങ്ങുമേ ഞെട്ടുമാറമ്മരം
936 പൊട്ടി നിലംതന്നില്‍ വീണുടനെ;
937 അമ്മരംതന്നില്‍നിന്നപ്പോഴിരുവരെ
938 ചെമ്മേയെഴുന്നതും കണ്ടു ഞങ്ങള്‍,
939 കണ്ണനും തങ്ങളുംകൂടിപ്പറഞ്ഞവര്‍
940 തിണ്ണം വിളങ്ങി നുറുങ്ങു നിന്നാര്‍.

941 നിങ്ങളിങ്ങെല്ലാരും വന്നോരുനേരത്തു
942 തങ്ങളങ്ങെങ്ങാനും പോയ്മറഞ്ഞാര്‍,"
943 ബാലന്മാരിങ്ങനെ ചാലപ്പറഞ്ഞപ്പോള്‍
944 ഗോപന്മാരാരും ചെവിക്കൊള്ളാഞ്ഞാര്‍
945 ബാലന്മാര്‍ ചൊല്ലെല്ലാമുണ്മയായ് വന്നീടാ
946 ലീലയായ്പോമത്രെയെന്നു നണ്ണി.
947 ഈശനെന്നുള്ളൊരു ബോധമില്ലാതെയും
948 സംശയമായി ചിലര്‍ക്കു പിന്നെ.
949 "ഇങ്ങനെതന്നേയിതല്ലയല്ലീ ചെമ്മേ?"
950 എന്നവര്‍ ചൊന്നതു കേട്ടനേരം

951 മറ്റുള്ള ഗോപന്മാരിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാര്‍:
952 "മുറ്റുമിതിന്നു ചിരിക്കേവേണ്ടൂ.
953 ഭോഷത്വം നിങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിനാല്‍
954 ശേഷിച്ചോരെല്ലാരും ഭോഷന്മാരാം
955 കാളയുണ്ടങ്ങൂട്ടു പെറ്റുകിടക്കുന്നു
956 നീളമുണ്ടായൊരു പാശം കൊണ്ടാ"
957 എന്നങ്ങു ചൊല്ലുന്ന വേലയോടൊക്കുമേ
958 യിന്നിങ്ങള്‍ ചിന്തിച്ചുരച്ചതെല്ലാം"
959 "പൈതങ്ങള്‍ ചൊന്നതു പട്ടാങ്ങായ്മേവുമോ
960 കൈതവമല്ലാതെയുണ്ടോ കാണ്മൂ"

961 മൂവാണ്ടു പൂകാതെ പൈതല്‍ക്കിന്നിങ്ങനെ
962 ആവൊരു വേലയെന്നുണ്ടോ തോന്നി?
963 "ഇന്നിതിന്‍ കാരണം നന്ദകുമാരന
964 ല്ലെന്നതു ഞാന്‍തന്നെ തീര്‍ന്നുകൊള്ളാം."
965 തങ്ങളിലിങ്ങനെ ചൊല്ലിന ഗോപന്മാര്‍
966 തിങ്ങിനകൗതുകമാണ്ടു ചെമ്മെ
967 വേദന വേറിട്ടു വേഗത്തില്‍ പോയങ്ങു
968 വേണുന്ന വേലകള്‍ മേവിനിന്നാര്‍.
969 അമ്മതാനന്നേരം തന്മകന്തന്നെയും
970 ചെമ്മെയെടുത്തുകൊണ്ടങ്ങു പോവാന്‍

971 ചാലെത്തുനിഞ്ഞോരുനേരത്തു ചൊല്ലിനാള്‍
972 നീലക്കാര്‍വേണിമാരെല്ലാരോടും:
973 "എന്മകന്തന്നെക്കയര്‍ക്കുന്നേനല്ല ഞാ
974 നെന്നുമേയിങ്ങനെ തോഴിമാരെ
975 ഇന്നു ഞാനെന്മകന്‍തന്നെക്കയര്‍ത്തതോ
976 നന്നായെനിക്കു ഫലിച്ചുതല്ലോ.
977 ഇങ്ങനെയെന്മകന്‍തന്മേനി പൂണ്മന്‍ ഞാന്‍
978 അങ്ങനെ ചെമ്മായാല്‍ പോരും ശീലം
979 ശീലമോ നന്നല്ല ബാലകനെന്നുള്ള
980 മാലോകര്‍ചൊല്ലെല്ലാം ഞാന്‍ പൊറുപ്പന്‍

981 ഇങ്ങനെയെന്മകന്‍തന്മുഖം കാണുമ്പോള്‍
982 എങ്ങനെ തോഴി കയര്‍പ്പു ചൊല്‍ നീ?"
983 ഇങ്ങനെ ചൊന്നവള്‍ തന്നുടെ പൈതലെ
984 പൊങ്ങിനോരാനന്ദം പൂണ്ടുപൂണ്ടു
985 മറ്റുള്ള മാതരും താനുമായങ്ങനെ
986 തെറ്റെന്നു ചെന്നു തന്‍ വീടു പുക്കാള്‍.