കൃഷ്ണഗാഥ - രണ്ടാം ഭാഗം - നാരദപരീക്ഷ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

1 മായതന്മായത്താല്‍ മാനുഷനായൊരു
2 മധവന്‍തന്നുടെ മന്ദിരത്തില്‍
3 മാലോകര്‍ക്കുണ്ടായ മാലെല്ലാം തീര്‍ത്തിട്ടു
4 മാനിനിമാരുമായ്മേവും കാലം
5 നാരദമാമുനി നണ്ണിനിന്നീടിനാന്‍
6 വാരിജലോചനന്‍ വൈഭവത്തേ:
7 "എണ്ണിരണ്ടായിരം ഭാര്യമാരുണ്ടല്ലൊ
8 "എന്നെ നീ പൂണേണം"മെന്നുംചൊല്ലി.
9 എണ്ണമറ്റീടുന്ന മന്ദിരംതോറുമി
10 ക്കണ്ണന്താനെങ്ങനെ പാഞ്ഞുകൊള്‍വൂ?

11 ചിന്തിച്ചതോറുമിന്നെഞ്ചകംതന്നിലി
12 ന്നന്ധതയെന്നിയേ കണ്ടുതില്ലേ.
13 സുന്ദരിമാരുടെ മന്ദിരം തോറുമി
14 ന്നിന്നിവനെങ്ങനെ നിന്നു ഞായം,
15 എന്നതു കാണേണം"എന്നങ്ങു ചിന്തിച്ചു
16 ചെന്നു തുടങ്ങിനാന്‍ ദ്വാരകയില്‍
17 മുമ്പിനാല്‍ കണ്ടൊരു മന്ദിരം തന്നില
18 ങ്ങമ്പോടു പൂകിനാനാദരവില്‍.
19 കേടറ്റു നിന്നുള്ള വേദങ്ങള്‍തന്നുള്ളില്‍
20 ഗുഢനായ്മേവുന്ന ദേവന്തന്നെ

21 തിണ്ണമണഞ്ഞുടന്‍ പുണ്യമിയന്നുള്ള
22 കണ്ണിണതന്നിലങ്ങാക്കിക്കൊണ്ടാന്‍;
23 ചാമരം കൊണ്ടങ്ങു വീതു തുടങ്ങിന
24 കാമിനി തന്നെയുമവ്വണ്ണമേ.
25 നാരദന്‍ വന്നതു കണ്ടൊരു നേരത്തു
26 വാരിജലോചനന്‍ പാരാതെതാന്‍
27 ആസനംമുമ്പായ സാധനം നല്കിനി
28 ന്നാദരിച്ചീടിനാനായവണ്ണം
29 മാനിതനായൊരു മാമുനിതാനപ്പോള്‍
30 മാധവഞ്ചാരത്തു നിന്നുപിന്നെ

31 മറ്റൊരു മന്ദിരംതന്നിലകം പുക്കാന്‍
32 വറ്റാതെനിന്നൊരു കൗതുകത്താല്‍.
33 മാധവന്മുന്നല്‍ തന്മാനിനി താനുമായ്
34 ചുതു പൊരുന്നതു കാണായ്യപ്പോള്‍.
35 മാമുനി വന്നതു കണ്ടൊരു മാധവന്‍
36 മാനിച്ചുനിന്നു മതിര്‍ക്കുംവണ്ണം
37 മുന്നമേ വന്നുതോയെന്നങ്ങു ചോദിച്ചാന്‍
38 മുന്നം താന്‍ കണ്ടീലയെന്നപോലെ.
39 എന്നതു കേട്ടൊരു നാരദമാമുനി
40 ഏതുമേ മിണ്ടാതെ നിന്നു പിന്നെ

41 വേഗത്തില്‍ പോയങ്ങു ചാരത്തു നിന്നൊരു
42 ഗേഹത്തില്‍ പൂകിനാനാകുലനായ്.
43 ബാലന്മാരെത്തന്മാറിലങ്ങാക്കീട്ടു
44 ലാളിച്ചുനിന്നതു കാണായ്യപ്പോള്‍
45 പെട്ടെന്നെഴുന്നേറ്റു പേശലമായൊരു
46 വിഷ്ടരം നല്കിനാന്‍ നാഥനപ്പോള്‍.
47 വിഷ്ടരം പൂകിന നാരദന്തന്നോടു
48 തുഷ്ടനായ് നിന്നു പറഞ്ഞാന്‍ പിന്നെ:
49 "ഒട്ടുനാള്‍കൂടീട്ടു കാണുന്നൂതിന്നിപ്പോള്‍
50 ഇഷ്ടരായുള്ളവരെന്തിങ്ങനെ?

51 പുത്രരുമായിട്ടു മന്ദിരം തന്നിലേ
52 നിത്യമായ് നില്‍പ്പൂതേയുള്ളു ഞാനോ.
53 കാലമോ പോമല്ലൊ ബാലകന്മാരുടെ
54 ലീലകളോരോന്നേ ചാലക്കണ്ടാല്‍.
55 പൈതങ്ങളുണ്ടാകില്‍ പൈതന്നെയുണ്ടാകാ;
56 കൈതവമല്ല ഞാന്‍ ചൊന്നതൊട്ടും."
57 സംഗതികളായവര്‍ ചൊല്ലുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍
58 ഇങ്ങനെയോരോന്നേ ചൊല്ലിപ്പിന്നെ
59 ബാലകന്മാരെയും ചാലപ്പുണര്‍ന്നു ത
60 ന്നാലയംതന്നിലേ നിന്നനേരം

61 ഓര്‍ച്ച പൂണ്ടീടുന്ന നാരദമാമുനി
62 ഓടിനാനന്യമാം മന്ദിരത്തില്‍.
63 മജ്ജനത്തിന്നു തുടങ്ങി നിന്നീടുന്നൊ
64 രച്യുതന്തന്നെയും കണ്ടാനപ്പോള്‍.
65 അന്യമായുള്ളൊരു മന്ദിരംതന്നിലേ
66 പിന്നെയും ചെന്നങ്ങു പൂകുംനേരം
67 അജ്ഞത വേറായുള്ളാരണര്‍ ചൂഴുറ്റു
68 യജ്ഞങ്ങള്‍കൊണ്ടു യജിച്ചു നന്നായ്
69 നാകികള്‍തോഷത്തേ നല്കി നിന്നീടുന്ന
70 നാഥനെക്കാണായി ചേണുറ്റപ്പോള്‍.

71 നിഷ്കളമെന്നങ്ങു ചൊല്ക്കൊണ്ട ബോധത്തെ
72 നിശ്ചലമായൊരു മാനസത്തില്‍
73 ചേര്‍ത്തുനിന്നീടുന്നതമ്പോടു കാണായി
74 താസ്ഥയോടങ്ങൊരു മന്ദിരത്തില്‍.
75 വാളുമെടുത്തു നല്‍ ചര്‍മ്മവുമായിട്ടു
76 മേളത്തില്‍ നിന്നു പയറ്റി നന്നായ്
77 ശീലിച്ചു നിന്നൊരു നീലക്കാര്‍വ്വര്‍ണ്ണനെ
78 ക്കാലത്തേ ചെന്നങ്ങു കണ്ടാമ്പിന്നെ.
79 മറ്റൊരു മന്ദിരം പുക്കൊരു നേരത്തു
80 മറ്റൊരു ജാതിയില്‍ക്കാണായിതും.

81 ഇങ്ങനെയോരോരോ മന്ദിരം തോറുമ
82 മ്മംഗലനായൊരു മാമുനിതാന്‍
83 കണ്ടുകണ്ടേറ്റവും വിസ്മയിച്ചീടിനാന്‍
84 കൊണ്ടല്‍നേവര്‍ണ്ണന്റെ വൈഭവത്തേ.
85 മുമ്പിനാല്‍ ചെന്നൊരു മന്ദിരംതന്നില്‍ച്ചെ
86 ന്നംബുജലോചനനോടുകൂടി
87 മായതന്‍ വൈഭവം കൊണ്ടു പറഞ്ഞിട്ടു
88 മാനിച്ചുനിന്നു നുറുങ്ങുനേരം
89 മാധവന്തന്നോടു യാത്രയും ചൊല്ലീട്ടു
90 മാഴ്കാതെ പോയാനമ്മാമുനിയും.