കൃഷ്ണഗാഥ - രണ്ടാം ഭാഗം - നരകാസുരവധം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

1 മേളം കലര്‍ന്നൊരു പാര്‍ത്ഥനും താനുമായ്
2 കാളിന്ദീതീരത്തു ചെന്നു പിന്നെ
3 കാളിന്ദിയാകിന കന്യകതന്നെയും
4 കൈപിടിച്ചീടിനാന്‍ കാന്തിയോടെ.
5 പാണ്ഡവനാകിന പാര്‍ത്ഥനും താനുമായ്
6 ഖാണ്ഡവമാകിന കാനനത്തെ
7 പാവകനായിട്ടു നല്കിനനേരത്തു
8 പാലിതനായ മയന്താനപ്പോള്‍
9 പാണ്ഡവന്മാര്‍ക്കൊരു മന്ദിരം തന്നെയും
10 പാരാതെ നിര്‍മ്മിച്ചു കാഴ്ചവച്ചാന്‍.

11 അച്ഛനു കൂടിപ്പിറന്നവള്‍ തന്നുടെ
12 പുത്രിയായുള്ളൊരു മിത്രവിന്ദ
13 കാമിനിയായാളക്കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണനു
14 കോമളയെന്നുംപോള്‍ ചേരുമല്ലൊ
15 ചീറ്റം തിരണ്ടുനിന്നേറ്റം തിമിര്‍ത്തങ്ങു
16 കൂറ്റങ്ങളായുള്ള കാളകളെ
17 കോഴകള്‍കൂടാതെകെട്ടിനിന്നന്നേരം
18 താഴാത കാന്തിപൂണ്ടേഴിനേയും
19 മൈക്കോലവാര്‍കുഴലാളെയും മേളമായ്
20 കൈക്കൊണ്ടുപോന്നാന്തന്മന്ദിരത്തില്‍.

21 ഭദ്രയായുള്ളൊരു ഭദ്രയെത്തന്നെയും
22 ഭദ്രനായുള്ളൊരു പത്മനാഭന്‍
23 കേകയമന്നവന്തന്നുടെ ചൊല്ലാലെ
24 കേവലം കാമിനിയാക്കിക്കൊണ്ടാന്‍.
25 ലക്ഷണംകൊണ്ടു വിളങ്ങിനിന്നീടുന്ന
26 ലക്ഷണയാകിയ കന്യകയെ
27 അമ്പു പൊഴിഞ്ഞുനിന്നംബുജലോചനന്‍
28 തമ്പ്രിയയാക്കിനാന്‍ വമ്പുകൊണ്ടേ.
29 ഭൗമനായുള്ളൊരു ദാനവന്‍ പണ്ടു പോയ്
30 വാമനായ് ചെന്നങ്ങു വിണ്ണുതന്നില്‍

31 വാനവര്‍കോനുടെ നല്ക്കുടതന്നെയും
32 വാനവര്‍മാതാവിന്‍ കുണ്ഡലവും
33 കൊണ്ടങ്ങു പോയതു കേട്ടോരു നേരത്തു
34 കൊണ്ടല്‍നേര്‍വ്വര്‍ണ്ണന്തങ്കാന്തയുമായ്
35 മുന്നല്‍ വിളങ്ങിന പന്നഗവൈരിത
36 ന്നുന്നതമായ മുതുകിലേറി
37 വേഗത്തില്‍ പോയങ്ങു ദാനവന്തന്നുടെ
38 കോയിക്കല്‍ ചെന്നു കതിര്‍ത്തനേരം
39 മാനിയായുള്ളൊരു ദാനവന്തന്നുടെ
40 സേനയുമായിപ്പുറപ്പെട്ടുടന്‍

41 ഉദ്ധതനായിട്ടു യുദ്ധം തുടങ്ങിനാന്‍
42 ബദ്ധവിരോധനായ് നിന്നു നേരേ.
43 പന്നഗവൈരിതന്‍ പക്ഷങ്ങളേറ്റിട്ടു
44 പാഞ്ഞുതുടങ്ങീതു വാരണങ്ങള്‍
45 അഞ്ചിതമായൊരു തേര്‍ത്തടം തന്നെയും
46 ചഞ്ചലമാക്കിനാന്‍ ചഞ്ചുകൊണ്ടു.
47 കാല്‍നഖമേറ്റുള്ള വാജികളെല്ലാമേ
48 കാലപുരത്തിന്നു പാഞ്ഞുതായി.
49 വേലുകൊണ്ടന്നേരം പന്നഗവൈരിതന്‍
50 മേനിയില്‍ ചാട്ടിനാന്‍ ദാനവന്താന്‍.

51 വേലിന്നു പിന്നാലെ ശൂലവും കൈയിലായ്
52 നീലക്കാര്‍വര്‍ണ്ണനെയോങ്ങും നേരം
53 ദാനവവൈരിതന്നായുധത്തിന്നൊരു
54 പാരണമായാനദ്ദാനവന്താന്‍.
55 എന്നതു കണ്ടൊരു മേദിനിതാന്‍ വന്നു
56 നന്ദജന്തന്നെ സ്തുതിച്ചാളപ്പോള്‍.
57 മേദിനിതന്നുടെ വേദന പോക്കീട്ടു
58 മേളത്തില്‍ ചെന്നവന്മന്ദിരത്തില്‍
59 ഏറിയിരുന്നോരു മോദത്തെപ്പൂണ്ടുനി
60 ന്നേഴാമെടംതന്നെപ്പൂരിപ്പാനായ്.

61 എണ്ണുരണ്ടായിരം കന്യകമാരെയും
62 തിണ്ണമണഞ്ഞോരോ യാനത്തിന്മേല്‍
63 ചാലക്കരേറ്റിത്തന്‍ ദ്വാരകതന്നിലേ
64 മേളത്തിലാക്കിനാന്മെല്ലെ മെല്ലെ.
65 വാനവര്‍മാതാവിന്‍ കുണ്ഡലം തന്നെയും
66 വാനവര്‍കോനുടെ നല്ക്കുടയും
67 കൊണ്ടങ്ങു ചെന്നുടന്‍ വിണ്ടലര്‍ക്കുണ്ടായൊ
68 രിണ്ടലെപ്പോക്കിനാന്‍ കൊണ്ടല്‍വര്‍ണ്ണന്‍.
69 പോരുന്ന നേരത്തു ഭാര്യതന്‍ ചൊല്ലാലെ
70 പാരിജാതത്തെയും കൊണ്ടുപോന്ന്

71 ദ്വാരകതന്നുടെ ചാരത്തുനിന്നൊരു
72 വാരുറ്റ പൂങ്കാവിലാക്കിപ്പിന്നെ
73 നല്ലൊരു നേരത്തു കൈപിടിച്ചീടിനാന്‍
74 ചൊല്ലിയന്നീടുമന്നെല്ലാരെയും.
75 സുന്ദരിമാര്‍ക്കോരോ മന്ദിരം നിര്‍മ്മിച്ചു
76 സുന്ദരിമാരോടുകൂടി നന്നായ്
77 സുന്ദരലീലകളാണ്ടു വിളങ്ങിനാന്‍
78 സുന്ദരനായൊരു നന്ദസുതന്‍.