കൃഷ്ണഗാഥ - രണ്ടാം ഭാഗം - രുക്മീവധം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

1 രുക്മിണീദേവിയും താനുമായമ്പോടു
2 രുക്മമണിഞ്ഞൊരു കട്ടില്‍തന്മേല്‍
3 മെത്തമേലേറി വിളങ്ങിനിന്നീടിന
4 മുഗ്ദ്ധവിലോചനന്നൊരുനാള്‍
5 മര്‍മ്മങ്ങളാകിന നര്‍മ്മങ്ങളോതി നി
6 ന്നുണ്മയെന്നിങ്ങനെ തോന്നുംവണ്ണം
7 ദാരങ്ങളുള്ളത്തില്‍ വേദന പൂകിച്ചാന്‍
8 കാരുണ്യം പിന്നെയും പൊങ്ങുവാനായ്.
9 കാമിനിതന്നുടെ കണ്ണുനീര്‍ കണ്ടപ്പോള്‍
10 കാരുണ്യവാരിയില്‍ മുങ്ങി മുങ്ങി.

11 വന്നുവന്നീടുന്ന വാക്കുകള്‍കൊണ്ടവള്‍
12 കണ്ണുനീര്‍പോക്കീട്ടു പൂണ്ടുകൊണ്ടാന്‍.
13 ഇങ്ങനെയോരോരോ സുന്ദരിമാരുമായ്
14 മംഗലനായുള്ളമാധവന്താന്‍
15 അംഗജലീലതന്‍ ഭംഗികളാണ്ടുനി
16 ന്നങ്ങനെമങ്ങാതെമേവുംകാലം
17 എണ്ണുരണ്ടായിരത്തെണ്മരെന്നിങ്ങനെ
18 എണ്ണമാണ്ടീടുന്ന മാതരെല്ലാം
19 പെറ്റു പെറ്റുണ്ടായ പുത്രരെക്കൊണ്ടെങ്ങും
20 മുറ്റും വിളങ്ങീതപ്പൂരുമപ്പോള്‍.

21 പ്രദ്യുമ്നന്നനിരുദ്ധനെന്നുള്ളൊരു
22 പുത്രനുമുണ്ടായിവന്നു പിന്നെ.
23 ശ്രേഷ്ഠനായുള്ളൊരു രുക്മിതന്‍ പുത്രിയെ
24 വാട്ടമകന്നവന്‍ വേട്ടകാലം
25 മാധവന്മുമ്പായ യാദവന്മാരെല്ലാം
26 മാനിച്ചു ചെന്നാരമ്മന്ദിരത്തില്‍.
27 അന്യരായ് നിന്നുള്ള മന്നരുമെല്ലാരും
28 ചെന്നുടന്‍ മംഗലം പൊങ്ങീതപ്പോള്‍,
29 കാലിംഗന്മുമ്പായ ഭൂപന്മാരെല്ലാമ
30 ക്കാലത്തു രുകുമിതന്നോടു ചൊന്നാര്‍:

31 "ചൂതുകൊണ്ടിന്നു നീ വെല്ലുകവേണമി
32 മ്മാധവന്തന്നുടെ സോദരനെ."
33 എന്നതുകേട്ടവനന്നേരം ചെന്നീട്ടു
34 നിന്നൊരു മന്നവര്‍മുന്നല്‍ത്തന്നേ
35 ചൂതു തുടങ്ങിനാന്‍ രാമനും താനുമായ്
36 ചൂഴും നിന്നീടുന്നോര്‍ ചൊല്ലച്ചൊല്ലെ.
37 തോല്ക്കുന്നോരിങ്ങനെ ദണ്ഡമെന്നെല്ലാരും
38 കേള്‍ക്കവെ നിന്നു പറഞ്ഞു നേരെ.
39 രുക്മിണി തന്നുടെ സോദരനാകിന
40 രുക്മിതാനന്നേരം നോക്കി നോക്കി

41 കൈതവം തന്നാലേ വെന്നുനിന്നീടിനാന്‍
42 കൈടഭവൈരിതന്‍ സോദരനേ.
43 ഒത്തുനിന്നീടിന ദണ്ഡവും നല്കിനാന്‍
44 സത്യപരായണന്താനുമപ്പോള്‍.
45 അപ്പൊഴേ പിന്നെയുമേശിനനേരത്തു
46 രുക്മിയെത്തന്നെയും വെന്നു നിന്നാന്‍.
47 വെന്നൊരു നേരത്തു നിന്നൊരു രുക്മിതാന്‍
48 "വെന്നതു ഞാനെ"ന്നു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാന്‍.
49 എന്നതിന്നേതുമേ പേശാതെ പിന്നെയും
50 വെന്നുനിന്നീടിനാന്‍ പോരില്‍ നേരെ

51 "വെന്നതു ഞാനെ"ന്നു ചൊന്നവന്‍ നിന്നപ്പോള്‍
52 മന്നോരും ചൊല്ലിനാരവ്വണമേ.
53 അംബരംതന്നില്‍നിന്നന്നേരമുണ്ടായി
54 സമ്മതിയായോരു നന്മൊഴിതാന്‍:
55 "ഇപ്പൊഴീ വെന്നതു രോഹിണീനന്ദനന്‍
56 രുകുമിതാനല്ലയേ"യെന്നിങ്ങനെ.
57 കോപിച്ചു നിന്നൊരു രുക്മിതാനെന്നപ്പോള്‍
58 പേപറഞ്ഞീടിനാന്‍ പേടിയാതെ:
59 "ചൂതുങ്കല്‍ വെല്ലുവാന്‍ ചൈതന്യമാണ്ടുളള
60 ഭൂപതിവീരന്മാര്‍ വേണമത്രെ

61 മന്നവര്‍ക്കീടിനോരാസനം കൂടാതെ
62 ഖീന്നരായ്പോരുന്ന നിങ്ങള്‍ക്കാമോ?
63 ആസവസേവയും നാരികള്‍സേവയും
64 ആചരിച്ചീടു നീയായവണ്ണം"
65 എന്നതു കേട്ട കലിംഗമഹീപതി
66 ദന്തങ്ങള്‍കാട്ടിച്ചിരിച്ചാനപ്പോള്‍.
67 രുക്മിതാനിങ്ങനെ ചൊന്നതു കേട്ടിട്ടു
68 രുഷ്ടനായുളെളാരു കാമപാലന്‍
69 ചാരത്തു നോക്കിന നേരത്തു കാണായി
70 പാരിച്ചുനിന്നൊരു നല്‍ പരിഘം

71 പെട്ടെന്നെടുത്തൊന്നു കൊട്ടിനിന്നീടിനാന്‍
72 "ദുഷ്ടനായ് നിന്നൊരു രുക്മിതന്നെ.
73 കൊട്ടുകൊണ്ടീടിന രുക്മിതാനെന്നപ്പോള്‍
74 ഇഷ്ടനായേ്മവിനാനന്തകന്ന്.
75 നാലഞ്ചു കാലടി വച്ചൊരു നേരത്തു
76 കാലിംഗരാജനെച്ചെന്നണഞ്ഞു
77 ഉല്പന്നരോഷനായ് നിന്നവന്‍ വാര്‍ത്തകള്‍
78 പഫബഭമ്മയെന്നാക്കിവച്ചാന്‍
79 ലാംഗലിതാനിതു ചെയ്തതു കേട്ടൊരു
80 ശാര്‍ങ്ഗവരായുധധാരിയപ്പോള്‍

81 നന്നായില്ലെന്നതും നന്നായിതെന്നതും
82 ഒന്നുമേ മിണ്ടാതെ നിന്നുകൊണ്ടു
83 സോദരന്നുളളിലും ഭാര്യതന്നുളളിലും
84 ഖേദമുണ്ടാമല്ലൊയെന്നു നണ്ണി.
85 പിന്നെയങ്ങെല്ലാരുമൊന്നിച്ചുകൂടിത്തന്‍
86 ധന്യമായുളെളാരു മന്ദിരത്തില്‍
87 ആര്‍ത്തുവിളിച്ചു തകര്‍ത്തങ്ങു പൂകിനാര്‍
88 ആര്‍ത്തുയെത്തീര്‍ത്തുളള യാദവന്മാര്‍.