കൃഷ്ണഗാഥ - രണ്ടാം ഭാഗം - സീരിണസ്സല്‍ക്കഥ
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

1 വീരനായുള്ളൊരു രോഹിണീനന്ദനന്‍
2 ദ്വാരകതന്നിലിരിക്കുംകാലം
3 കൗരവന്മാരുമപ്പാണ്ഡവന്മാരുമായ്
4 വൈരമുണ്ടാകയാല്‍ പാരമപ്പോള്‍
5 പോര്‍ക്കു തുനിഞ്ഞാരെന്നിങ്ങനെയുള്ളൊരു
6 വാക്കിനേക്കേള്‍ക്കയാല്‍ വായ്പിനോടെ
7 ഓര്‍ത്തുനിന്നീടിനാന്‍ ചീര്‍ത്തുനിന്നീടുന്നൊ
8 രാര്‍ത്തിയെപ്പൂണ്ടവനാസ്ഥയോടെ:
9 "ഗോവിന്ദന്തന്നുടെ ജീവനമായല്ലൊ
10 കേവലം മേവുന്നു പാണ്ഡവന്മാര്‍

11 കേശവന്തവന്നുടെ ചൊല്ലിനെക്കേളാതെ
12 വാശിയെപ്പൂണ്ട സുയോധനന്താന്‍
13 ശിക്ഷയെച്ചെയ്കയാലക്ഷതനായൊരു
14 ശിഷ്യനായ്വന്നു നമുക്കുമെന്നാല്‍
15 തങ്ങളില്‍നിന്നു പിണഞ്ഞതു കാണുമ്പൊ
16 ളെങ്ങനെ മിണ്ടാതെ നിന്നുകൊള്‍വൂ?
17 മദ്ധ്യസ്ഥനായിട്ടു നിന്നുകൊള്‍വാനുള്ള
18 ബുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നൂതല്ലയെന്നാല്‍
19 ഇന്നിലം കൈവെടിഞ്ഞിന്നു ഞാന്‍ പോകണം"
20 എന്നങ്ങു തന്നിലേ നണ്ണി നേരേ

21 തീര്‍ത്ഥങ്ങളാടുവാന്‍ പോകുന്നേനെന്നൊരു
22 വാര്‍ത്തയെച്ചൊല്ലി നടന്നുടനേ
23 നേരറ്റു നിന്നുള്ളൊരാരണന്മാരുമായ്
24 ഓരോരോ തീര്‍ത്ഥങ്ങളാടിയാടി
25 ഉത്തമമായൊരു നൈമിശദേശത്തു
26 സത്വരം ചെന്നവന്‍ നിന്നനേരം
27 സത്രത്തെച്ചെയ്തുള്ള മാമുനിമാരെല്ലാം
28 ഉത്തമമായൊരു ഭക്തിയാലേ
29 ആതിത്ഥ്യവേലയുമാചരിച്ചമ്പിനോ
30 ടാദരിച്ചന്നേരമായവണ്ണം

31 സശ്രമനായൊരു രാമനെയെല്ലാരും
32 വിശ്രമനാക്കിനാര്‍ വാക്കുകൊണ്ടേ.
33 കേടറ്റുനിന്നൊരു സൂതനെക്കാണായി
34 പീഠത്തിലേറി ഞെളിഞ്ഞതപ്പോള്‍
35 കല്യനായുള്ളൊരു സീരിതാന്‍ കോപിച്ചു
36 ചൊല്ലിനിന്നീടിനാനെല്ലാരോടും:
37 "സജ്ജനമെല്ലാമെഴുന്നേറ്റുനിന്നപ്പോള്‍
38 ലജ്ജയുംകൂടാതെ പീഠത്തിന്മേല്‍
39 ഉദ്ധതനായി ഞെളിഞ്ഞൊരിപ്പാഴന്താന്‍
40 വദ്ധ്യനെന്നുള്ളതു തേറിനാലും.

41 വന്ദ്യന്മാരായുള്ള മാമുനിമാര്‍ക്കെല്ലാം
42 വന്നിങ്ങു കൂപ്പേണമെന്നു തോന്നി.
43 വന്ദ്യനായുള്ളതു ഞാനത്രെയെന്നല്ലൊ
44 നിന്ദ്യനായ്മേവുമിമ്മന്ദനോര്‍ത്തു.
45 നാണവും കൈവിട്ടു നമ്മെ വന്നിങ്ങനെ
46 നാളെയും നിന്നിവന്‍ നിന്ദിക്കൊല്ലാ."
47 ഇങ്ങനെ ചെന്നൊരു ദര്‍ഭയെടുത്തുടന്‍
48 പൊങ്ങിന കോപത്തില്‍ മുങ്ങുകയാല്‍
49 ശത്രുവേ വെല്ലുന്നൊരസ്ത്രമെന്നിങ്ങനെ
50 ചിത്തത്തില്‍ ചിന്തിച്ചെറിഞ്ഞാനപ്പോള്‍.

51 മാമുനിമാരുടെ ലോചനവാരിയും
52 മാഴ്കിന സൂതനും വീണുതപ്പോള്‍.
53 ഇച്ഛ പിഴച്ചുള്ള മാമുനിമാരെപ്പൊ
54 ളച്യുതസോദരനോടു ചൊന്നാര്‍:
55 "കഷ്ടമായുള്ളൊരു കാരിയമല്ലൊ നീ
56 രുഷ്ടനായ് ചെയ്തതു പെട്ടെന്നിപ്പോള്‍:
57 സല്‍ക്കഥ ഞങ്ങള്‍ക്കു ചൊല്‍വതിന്നായല്ലൊ
58 സല്‍ക്കരിച്ചിന്നിവന്‍തന്നെ ഞങ്ങള്‍
59 ആരണര്‍ക്കായുള്ളൊരാസനംതന്നെയും
60 ആദരവോടു കൊടുത്തു നേരേ

61 ആരെയും കണ്ടാല്‍ നീയാചാരം വേണ്ടായെ
62 ന്നാജ്ഞയും നല്കിയിരുത്തിക്കൊണ്ടു.
63 അങ്ങനെയുള്ളൊരു സൂതനെയിന്നു നീ
64 യിങ്ങനെ കൊന്നതു വേണ്ടീലൊട്ടും."
65 എന്നതു കേട്ടൊരു സീരിതാന്‍ ചൊല്ലിനാന്‍
66 നിന്നൊരു മാമുനിമാരോടപ്പോള്‍:
67 "എന്നുടെ കൈയാലെ ചാകയെന്നിങ്ങനെ
68 മുന്നമേയുണ്ടിവനേകലെന്നാല്‍
69 ഇന്നതു ചിന്തിച്ചു ഖിന്നത കോലേണ്ടാ
70 വന്നതിങ്കാരണമുള്ളിലായാന്‍.

71 ചേതന കൈവെടിഞ്ഞീടുമിസ്സൂതന്റെ
72 നൂതനനായൊരു സൂതന്‍തന്നെ
73 സല്‍ക്കഥ ചൊല്ലുവാനാക്കിനിന്നീടുവിന്‍
74 ദുഃഖവും കൈവിട്ടു നിന്നു നിങ്ങള്‍.
75 ഓരാതെ ചെയ്തൊരു കാരിയംതൊട്ടേതും
76 പോരായ്മ ചിന്തിച്ചു ചീറൊല്ലാതെ.
77 നമ്മെക്കൊണ്ടേതാനും വേണ്ടുന്നതുണ്ടെങ്കില്‍
78 കന്മഷം കൈവിട്ടു ചൊല്ലിനാലും."
79 ഇങ്ങനെ ചൊന്നതു കേട്ടവരെല്ലാരും
80 തങ്ങളില്‍ ചിന്തിച്ചു ചൊന്നാരപ്പോള്‍:

81 "വല്ക്കലനെന്നങ്ങു ചൊല്‍ക്കൊണ്ടു നില്ക്കുന്നൊ
82 രുല്‍ക്കടനായുള്ള ദാനവന്താന്‍
83 വന്മദംപൂണ്ടു തിമിര്‍ക്കയാലെങ്ങള്‍ക്കു
84 കര്‍മ്മങ്ങളെല്ലാം മുടങ്ങിക്കൂടി.
85 ആവതല്ലിന്നിവന്‍ ചെയ്തതു ചൊല്ലുവാന്‍
86 കേവലം വന്നിങ്ങു വാവുതോറും.
87 ഇന്നവന്തന്നെ നീ കൊന്നങ്ങു വീഴ്ത്തുകില്‍
88 നന്നായിവന്നിതുമെന്നേക്കുമേ."
89 എന്നതു കേട്ടൊരു സീരിതാന്‍ ചൊല്ലിനാന്‍:
90 "വന്നൊരു വാവുന്നാള്‍ കൊന്നു നേരേ

91 വിണ്ടലരുള്ളിലും നിങ്ങള്‍തന്നുള്ളിലും
92 ഉണ്ടായ ഖേദത്തെപ്പോക്കുവന്‍ ഞാന്‍."
93 എന്നങ്ങു ചൊന്നവനന്നിലംതന്നിലേ
94 വന്നൊരു വാവിനെപ്പാര്‍ത്തു നിന്നാന്‍
95 വാവങ്ങു വന്നപ്പോള്‍ മാമുനിമാരെല്ലാ
96 മാവിലമാനസരായനേരം
97 "ഭീതരായ് നില്ലാതെ വൈതാനകര്‍മ്മത്തില്‍
98 കൈതുടര്‍ന്നീടുവി"നെന്നു ചൊന്നാന്‍.
99 നന്മുനിമാരതു കേട്ടുനിന്നോരോരോ
100 കര്‍മ്മംഗളാരംഭിച്ചീടുംനേരം

101 മുഷ്ക്കരനായൊരു വല്ക്കലന്‍ വന്നു നി
102 ന്നുല്‍ക്കടകര്‍മ്മങ്ങളാചരിച്ചാന്‍.
103 മത്സ്യങ്ങള്‍കൊണ്ടു വിതച്ചുനിന്നീടിനാന്‍
104 മദ്യമായുള്ളൊരു നീരും വീഴ്ത്തി.
105 വിണ്മയമായൊരു നല്‍വിള തൂകിനാന്‍
106 കന്മഷക്കായ്കളേ കായ്പ്പിപ്പാനായ്.
107 ശോണമായുള്ളൊരു ശോണിതം തൂകിനാന്‍
108 ചേണുറ്റ കുണ്ഡങ്ങള്‍തോറും പിന്നെ.
109 ദുഷ്ടനായുള്ളൊരു വല്ക്കലനിങ്ങനെ
110 കഷ്ടത പിന്നെയും കാട്ടുംനേരം

111 ദുര്‍ഗ്ഗന്ധമേതും പൊറുക്കരുതായ്കയാല്‍
112 നിര്‍ഗ്ഗമിച്ചീടിനാര്‍ നിന്നോരെല്ലാം.
113 വീരനായുള്ളൊരു സീരിതാന്‍ നോക്കുമ്പോള്‍
114 ദൂരവേ കാണായി ഘോരന്തന്നെ.
115 സീരത്തെക്കൊണ്ടു വലിച്ചവന്തന്നെയും
116 ചാരത്തുകൊണ്ടു പിടിച്ചു പിന്നെ
117 നിര്‍മ്മലമായൊരു വന്മുസലത്തിന്നു
118 വന്മദം പൂകിച്ചാന്‍ താഡിച്ചപ്പോള്‍:
119 നന്മുനിമാരുടെ വേദനപോലെയ
120 ക്കമ്മന്റെ ജീവനും പോയിതായി.

121 മോദിതരായുള്ള മാമുനിമാരെല്ലാം
122 ആദരിച്ചമ്പോടു സീരിതന്നെ
123 ആശയംതന്നില്‍ നിറഞ്ഞുനിന്നീടുന്നൊ
124 രാശിയും ചൊല്ലിനാരായവണ്ണം.
125 വാരുറ്റുനിന്നൊരു സീരിതാനെന്നപ്പൊ
126 ളാരണര്‍ നല്കിയുള്ളാശിയെല്ലാം
127 പാഥേയമായിപ്പരിഗ്രഹിച്ചങ്ങനെ
128 പാരാതെ പിന്നെയും തീര്‍ത്ഥത്തിന്നായ്്
129 ആഗതരായുള്ളൊരാരണന്മാരുമായ്
130 പോകത്തുടങ്ങിനാന്‍ വേഗത്താലേ.

131 ചാരത്തു നിന്നൊരു കൗശികതീര്‍ത്ഥത്തെ
132 പ്പാരാതെ ചെന്നുനിന്നാടിപ്പിന്നെ
133 ചൊല്ക്കൊണ്ടു നിന്നുള്ള തീര്‍ത്ഥങ്ങളോരോന്നേ
134 ദിക്ക്രമംകൊണ്ടുനിന്നാടിയാടി.
135 മേദിനിതന്നെ വലത്തുവച്ചങ്ങനെ
136 മേളത്തില്‍ നീളെ നടന്നു മെല്ലെ
137 പാതകം പായും പ്രഭാസമാം തീര്‍ത്ഥത്തില്‍
138 കൗതുകംപൂണ്ടവന്‍ വന്നനേരം
139 പാന്ഥന്മാര്‍ വന്നു പറഞ്ഞതു കേള്‍ക്കായി:
140 "പാണ്ഡവന്മാരായ വീരര്‍ക്കെല്ലാം

141 ഘോരമായ് നിന്നുള്ളൊരാഹവമുണ്ടായി
142 കൗരവന്മാരോടു കൂടിയിന്നാള്‍;
143 എണ്ണമില്ലാതൊരു മന്നവരെല്ലാരും
144 മണ്ണിടം കൈവിട്ടു വിണ്ണിലായി;
145 വീരനായുള്ളൊരു വായുതനയനും
146 നേരറ്റു നിന്ന സുയോധനനും
147 തങ്ങളില്‍ നിന്നു പിണങ്ങിനിന്നീടുവാന്‍
148 ഭംഗിയും പൂണ്ടു കണക്കുണ്ടിപ്പോള്‍."
149 എന്നതു കേട്ടൊരു സീരിതാന്‍ നണ്ണിനാന്‍
150 "മന്നുടെ ഭാരം തളര്‍ന്നുതായി.

151 പാരാതെ ചെന്നിനി വീരന്മാര്‍ കോലുന്ന
152 വൈരത്തെപ്പോക്കണമാകിലിപ്പോള്‍."
153 എന്നങ്ങു നണ്ണിന രോഹിണീനന്ദനന്‍
154 ചെന്നവര്‍ ചാരത്തു പൂകുംനേരം
155 കണ്ടുനിന്നീടുന്ന പാണ്ഡവന്മാരെല്ലാം
156 ഇണ്ടലും പൂണ്ടു ചമഞ്ഞാരപ്പോള്‍.
157 എന്തൊന്നു ചിന്തിച്ചു വന്നുതെന്നിങ്ങനെ
158 ചിന്തയുംപൂണ്ടുനിന്നന്ധനായി
159 കാര്‍വര്‍ണ്ണന്തന്മുഖം നോക്കിത്തുടങ്ങിനാന്‍
160 കാതരനായൊരു ധര്‍മ്മജന്താന്‍.

161 എന്തിവന്‍ ചൊല്ലുന്നതെന്നതേ ചിന്തിച്ചു
162 വെന്തുവെന്തെല്ലാരും നിന്നനേരം
163 ചാരത്തു ചെന്നൊരു സീരിതാനെന്നപ്പോള്‍
164 വീരന്മാരോടു വിളിച്ചു ചൊന്നാന്‍:
165 "എന്നുടെ ചൊല്ലിനെക്കേള്‍ക്കുമിന്നിങ്ങളെ
166 ന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു വന്നുതിപ്പോള്‍.
167 ബന്ധുക്കളായോരും ബന്ധിച്ചുനിന്നോരും
168 അന്തത്തെ പ്രാപിച്ചുതല്ലൊയെന്നാല്‍
169 പൊങ്ങിന കോപവും പൂണ്ടിനിയിങ്ങനെ
170 നിങ്ങളില്‍നിന്നു പിണങ്ങ വേണ്ടാ.

171 ഊക്കിനെപ്പാര്‍ക്കുമ്പൊളൂക്കനായ് നിന്നിട്ടു
172 രൂക്ഷനായുള്ളതു ഭീമനത്രെ.
173 ശിക്ഷകൊണ്ടുള്ളതു ചിന്തിച്ചു കാണുമ്പൊ
174 ളക്ഷതനായ്വരും നീയുമെന്നാല്‍
175 നിഷ്ഫലമായൊരു യുദ്ധമെന്നിങ്ങനെ
176 നിശ്ചയമുണ്ടെനിക്കുള്ളിലെന്നാല്‍
177 നേരിട്ടു നിങ്ങളിലിങ്ങനെ നില്ലാതെ
178 നേരത്തിണങ്ങുകയെന്നേ വേണ്ടൂ."
179 സീരിതാനിങ്ങനെ ചൊന്നതു കേട്ടുള്ള
180 വീരന്മാരേറിന വൈരത്താലേ

181 പിന്നെയും പാരം പിണങ്ങി നിന്നീടിനാര്‍
182 എന്നതു കണ്ടൊരു സീരിയപ്പോള്‍
183 "ഇങ്ങനെ കര്‍മ്മമിവര്‍ക്കെ"ന്നു ചിന്തിച്ചു
184 പൊങ്ങിന ഖേദത്തെപ്പോക്കിപ്പിന്നെ
185 പാണ്ഡവന്മാരോടു യാത്രയും ചൊന്നുടന്‍
186 പാരാതെ പോയിത്തന്‍ ദ്വാരകയില്‍
187 ഇഷ്ടരുമായിട്ടു തുഷ്ടനായ്മേവിനാന്‍
188 ഒട്ടുനാളങ്ങനെ നിന്നു പിന്നെ
189 ധന്യമായുള്ളൊരു നൈമിശക്ഷേത്രത്തില്‍
190 പിന്നെയും പോയവന്‍ ചെന്നനേരം

191 യജ്ഞങ്ങള്‍കൊണ്ടു യജിപ്പിച്ചു മേവിനാര്‍
192 അജ്ഞത വേറിട്ട മാമുനിമാര്‍.
193 മംഗലസ്നാനവുമാചരിച്ചങ്ങനെ
194 മങ്ങാതെ വന്നുടന്‍ ദ്വാരകയില്‍
195 കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണനും താനുമായമ്പോടു
196 തൂമയില്‍ മേവിനാന്‍ കാമപാലന്‍.