കൃഷ്ണഗാഥ - ഒന്നാം ഭാഗം - ഹേമന്തവര്‍ണ്ണനം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

1 ചൊല്ക്കൊണ്ടു നിന്നൊരു നല്ക്കാലമായുള്ളൊ
2 രക്കാലമങ്ങനെ പോയിതായി,
3 ശീതം തഴച്ചോരു േഹമന്തകാലവും
4 ആമന്ദം പോന്നിങ്ങു വന്നുതപ്പോള്‍.
5 പാലാഴിത്തൂവെള്ളം തൂകുന്നപോലെ നല്‍
6 പ്രാലേയം തൂകിത്തുടങ്ങീതെങ്ങും.
7 ചണ്ഡനായുള്ളൊരു പങ്കജനാഥന്തന്‍
8 മണ്ഡലം മങ്ങിച്ചമഞ്ഞുകൂടീ;
9 കെല്പില്ലയാതോര്‍ക്കുമൊപ്പുണ്ടായ്മേവുകില്‍
10 കെല്പേറെ വെന്നിടാമെന്നേയുള്ളൂ.

11 വാരുറ്റ കാന്തി കലര്‍ന്നൊരു വാരിജ
12 മോരോന്നേ മങ്ങിമയങ്ങീതപ്പോള്‍;
13 കാന്തനു കാന്തി കുറഞ്ഞതു കാണുമ്പോള്‍
14 കാന്തമാര്‍കാന്തിയും മങ്ങുമല്ലോ.
15 ചീര്‍ത്തുനിന്നുള്ളൊരു ശീതത്തെപ്പൂണ്ടു നി
16 ന്നാര്‍ത്തന്മാരായിച്ചമഞ്ഞെല്ലാരും
17 കൈത്തലംകൊണ്ടു തന്മാറത്തു നന്നായി
18 സ്വസ്തികാബന്ധം തുടങ്ങിനാരേ
19 വായ്പാര്‍ന്നു നിന്നുള്ള കാര്‍പ്പാസംകൊണ്ടോരോ
20 കൂര്‍പ്പാസം മേനിയില്‍ ചേര്‍ച്ച പൂക്കു.

21 ആദിത്യസേവയും പാവകസേവയു
22 മായിത്തുടങ്ങീ പലര്‍ക്കുമപ്പോള്‍.
23 ഉദ്യാനംതന്നില്‍ കളിപ്പതിന്നാര്‍ക്കുമ
24 ങ്ങുദ്യോഗമേതുമെഴുന്നീലപ്പോള്‍,
25 വാതായനങ്ങളും വീതങ്ങളായിതേ
26 വാരിവിഹാരവുമവ്വണ്ണമേ.
27 ചന്ദനലേപവും മന്ദമായ് വന്നുതേ,
28 ചന്ദ്രികാസേവയോ പിന്നെയല്ലോ.
29 സുന്ദരമായുള്ള ചന്ദ്രശിലാതലം
30 ഒന്നുമേ വേണ്ടീതില്ലാര്‍ക്കുമപ്പോള്‍

31 സങ്കടമാണ്ടൊരു വൈധവ്യമാണ്ടുള്ള
32 മങ്കമാര്‍ കൊങ്കകളെന്നപോലെ.
33 മാലേയം നീക്കി നല്‍ കുങ്കുമമാക്കിനാര്‍
34 ബാലികമാരെല്ലാം വാര്‍മുലയില്‍;
35 നാരിമാരാര്‍ക്കുമേ വെണ്മ കണക്കല്ല
36 രാഗമുള്ളോരിലെ രാഗം ചെല്ലു.
37 മേതില്‍ നിറഞ്ഞങ്ങു മീതേ വഴിഞ്ഞൊരു
38 ശീതം പൊറുക്കരുതാഞ്ഞപോലെ
39 ആശകളെല്ലാമേ നീഹാരമായൊരു
40 നീരാശംപൂണ്ടങ്ങു നിന്നുതെങ്ങും.

41 കോകങ്ങളെല്ലാം പുലര്‍ന്നുതുടങ്ങിനാന്‍
42 മാഴകുന്നു പിന്നെയുമൊട്ടുനേരം.
43 ഊരകം പൂകിന സൂകരമൊന്നുമേ
44 പോകുന്നതില്ല പുലര്‍ന്നുതെന്നാല്‍,
45 മാരഭയാലഭിസാരികമാരായ
46 നാരിമാരെല്ലാം പുലര്‍ന്നുതാനാല്‍
47 ദീനതകൂടാതെ പോയിത്തുടങ്ങിനാര്‍,
48 ജാരതപൂണ്ടോരുമവ്വണ്ണമേ.
49 ശീതത്തെത്തൂകുന്ന ഹേമന്തകാലമാം
50 ഭൂതത്തിന്‍ കോമരമെന്നപോലെ.

51 ഭൂതലംതന്നിലേ മാലോകരെല്ലാരും
52 ചാലെ വിറച്ചുതുടങ്ങീതപ്പോള്‍.
53 ദന്തങ്ങളെക്കൊണ്ടു താളംപിടിച്ചിട്ടു
54 സന്ധ്യയെ വന്ദിച്ചിതന്തണരും
55 ബാലപ്പോര്‍കൊങ്കകള്‍ വേറായിപ്പോകിലി
56 ക്കാലം പുലര്‍ന്നീടായെന്നു നണ്ണി
57 കാറ്റിന്നു ചെല്ലുവാന്‍ പാഴേതും കൂടാതെ
58 ചേര്‍ത്തുതന്‍ മെയ്യോടു മെയ്യുമപ്പോള്‍
59 കാമുകന്മാരെല്ലാം കാമിനിമാരുടെ
60 വാര്‍മുലതന്നിലങ്ങായിക്കൂടി.

61 മാനിനിമാരുടെ പോര്‍മുല വേറായി
62 ദീനന്മാരായുള്ള മാവനന്മാര്‍
63 മാനസം വെന്തുവെന്താനനം താഴ്ത്തു തന്‍
64 ജാനുവും പൂണ്ടു കിടന്നാര്‍ ചെമ്മെ
65 വേണ്ടാതെ നിന്നുള്ള കാമുകന്മാരെയും
66 പൂണ്ടുതുടങ്ങിനാര്‍ കാമിനിമാര്‍.
67 വെള്ളമെന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലിത്തുടങ്ങുമ്പോള്‍
68 തുള്ളിത്തുടങ്ങീ വിറച്ചെല്ലാരും
69 തിക്കും തന്നുള്ളിലേ തോന്നിത്തുടങ്ങീതേ
70 തീക്കായവേണമെനിക്കുമെന്ന്.

71 തള്ളിയെഴുന്നൊരു ശീതത്തെയേതുമേ
72 എള്ളോളം കൊള്ളാതെയുള്ളിലെങ്ങും.
73 വെള്ളത്തില്‍നിന്നു ജപിച്ചുതുടങ്ങിനാ
74 രുള്ളം തെളിഞ്ഞുള്ള മാമുനിമാര്‍.