കൃഷ്ണഗാഥ - രണ്ടാം ഭാഗം - കംസസദ്‍ഗതി
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

1 യാദവന്മാരുടെ ദീനത്തെപ്പോക്കുവാന്‍
2 യാതനായുള്ളൊരു മാധവന്താന്‍
3 മേളം കലര്‍ന്നുള്ള ഗോപാലന്മാരുമായ്
4 കാളിന്ദീതീരത്തു ചെന്നനേരം
5 സ്നാനത്തിനായിട്ടു ഗാന്ദിനീനന്ദനന്‍
6 മാനിച്ചു ചെന്നങ്ങിറങ്ങി തന്നില്‍
7 മുങ്ങിനനേരത്തു ധന്യമായുള്ളോരു
8 തന്നുടെ വൈഭവം കാട്ടിനിന്നാന്‍
9 പാവനമായൊരു പാലാഴി കാണായി
10 പാരാതെ തന്നിലനന്തനേയും

11 തന്മേല്‍ വിളങ്ങിന ദേവനെത്തന്നെയും
12 ചിന്മയിയാകിന ദേവിയേയും
13 കണ്ടൊരു നേരത്തു ഗാന്ദിനീനന്ദനന്‍
14 ഇണ്ടല്‍ കളഞ്ഞു പുകണ്ണു പിന്നെ
15 തീരത്തു നിന്നൊരു കാര്‍വര്‍ണ്ണന്തന്നെയും
16 ചാരത്തു ചെന്നുടന്‍ കൂപ്പിനിന്നാന്‍.
17 "അത്ഭുതമേതാനും കണ്ട കണക്കെ നി
18 ന്നക്ഷികള്‍ തോന്നുന്നു കാണുംനേരം
19 എന്തെ"ന്നു ചോദിച്ചു പുഞ്ചിരി തൂകിന
20 പങ്കജലോചനനോടുംകൂടി

21 പാരാതെ പോയങ്ങു യാദവന്മാരുടെ
22 പൂരിലും ചെന്നങ്ങു പൂകുംനേരം
23 ചൂടു പൊഴിഞ്ഞൊരു സൂര്യനുമൊട്ടൊട്ടു
24 വാടിത്തുടങ്ങിനാന്‍ കാണക്കാണെ.
25 അക്രൂരന്‍താന്‍ നിന്നു സല്ക്കരിച്ചീടിനാന്‍
26 "മല്‍ഗൃഹംതന്നിലേ പോക"യെന്നേ.
27 കാര്‍വര്‍ണ്ണന്‍ ചൊല്ലിനാനെന്നതു കേട്ടപ്പോള്‍
28 കാരുണ്യം തോഞ്ഞൊരു വാക്കുകൊണ്ടേ:
29 "കംസന്നു വേണുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധിച്ചേ
30 സംസാരം മറ്റുള്ളതെല്ലാമാവൂ.

31 പിന്നെ ഞാന്‍ വന്നു വിരുന്നുമുണ്ടീടുവന്‍
32 നിര്‍ണ്ണയമെന്നതു തേറിനാലും."
33 എന്നതു കേട്ടൊരു ഗാന്ദിനീനന്ദനന്‍
34 മന്ദിച്ചു മന്ദിച്ചു പോയിപ്പോയി
35 കംസനെക്കണ്ടിട്ടു സംസാരമെല്ലാമേ
36 ശംസിച്ചു വൈകാതവണ്ണം പോയാന്‍
37 നന്ദജനന്നേരം ബാലകന്മാരുമായ്
38 മന്ദിരംതന്നുടെ ശോഭ കാണ്മാന്‍
39 ചിത്രങ്ങളായുള്ള വസ്തുക്കളെക്കണ്ടു
40 നല്‍ത്തെരുവൂടെ നടന്നാന്‍ പിന്നെ.

41 ചേലകളെല്ലാമേ ചാലെ വെളുപ്പിച്ചു
42 മേളമിയറ്റുന്ന ദാസനപ്പോള്‍
43 മന്നവന്തന്നുടെ ചേലയുമായിട്ടു
44 മുന്നല്‍ വരുന്നതു കണ്ടനേരം!
45 ഈശനായുള്ളോരു കേശവന്താന്‍ ചെന്നു
46 യാചനമായിട്ടു ചൊന്നാനപ്പോള്‍:
47 "നല്‍ച്ചേല നല്കേണമെങ്ങള്‍ക്കു നീയിപ്പോള്‍
48 ഇച്ഛയുണ്ടാകുന്നു കണ്ടതോറും."
49 കഞ്ചന്നു ചേല വെളുപ്പിക്കും ദാസനും
50 ചെഞ്ചെമ്മേ ചൊല്ലിനാനെന്നനേരം:

51 "രാജാവു ചാര്‍ത്തുന്ന ചേലകള്‍ കോലുക
52 ആയന്മാരായോര്‍ക്കു ഞായമല്ലേ;
53 ബാലന്മാര്‍ ചൊല്ലുന്ന വാര്‍ത്തയെന്നോര്‍ത്തു ഞാന്‍
54 ചാലെപ്പൊറുക്കുന്നേ"നെന്നിങ്ങനെ.
55 കേട്ടൊരു നേരത്ത് കേശവന്‍ ചൊല്ലിനാന്‍
56 വാട്ടമകന്നൊരു വാര്‍ത്തയപ്പോള്‍:
57 "രാജാവിന്‍ചേലകളായന്മാര്‍ കോലുക
58 ആചാരമല്ലെന്മാനെന്തു മൂലം?
59 നിങ്ങള്‍ക്കു രാജാവു കഞ്ചന്താനെങ്കിലോ
60 ഞങ്ങള്‍ക്കു രാജാവു ഞങ്ങള്‍തങ്ങള്‍."

61 ഇങ്ങനെ ചൊന്നതു കേട്ടവന്‍ ചൊല്ലിനാന്‍
62 പൊങ്ങിവരുന്നൊരു കോപത്താലേ:
63 "എന്തെന്തു ചൊല്ലിനതന്ധനായുള്ളോവേ!
64 അന്തകന്‍വീട്ടീന്നു പോകുന്നായോ?
65 ഇത്തരമായുള്ള ചേലകളോ പണ്ടും
66 നിത്യമുടുപ്പതു നിങ്ങളെല്ലാം?
67 കാലിയേ മേപ്പാനായ്ക്കാട്ടിലകംപുക്കു
68 ധൂളിയും പൂണ്ടുനടക്കുംനേരം
69 മന്നവര്‍കോലുന്ന ചേലകളെല്ലാമി
70 ക്കന്നുകള്‍ മേയ്ക്കുന്ന പിള്ളര്‍ക്കായി.

71 മന്നവരെല്ലാരും കാനനം പൂകീട്ടു
72 കന്നുകള്‍ മേയ്ക്കിനിയെന്നേ വേണ്ടു.
73 മന്നവന്തന്നുടെ മന്ദിരമെന്നതു
74 നിന്നുള്ളിലുണ്ടായീതില്ലയോ ചൊല്‍?
75 ആവതല്ലാതതു നീ പറഞ്ഞീടിനാല്‍
76 നാവരിഞ്ഞീടുവന്‍ തേറിനാലും."
77 ഇങ്ങനെ ചൊന്നവന്‍ നിന്നൊരു നേരത്തു
78 നന്ദതനൂജനണഞ്ഞു ചെമ്മേ
79 കൈത്തലംകൊണ്ടവന്‍ നല്‍ച്ചെവിചാരത്തു
80 സല്‍ക്കരിച്ചീടിനാനൊന്നു മെല്ലെ.

81 സല്‍ക്കാരമേറ്റൊരു ദുഷ്ടനു പിന്നെയും
82 സല്‍ക്കാരം വേണ്ടാതെയായിക്കൂടി,
83 കോളല്ലയിന്നവന്‍ സല്ക്കരിച്ചീടിനാല്‍
84 പോകയില്ലെന്നതു നിര്‍ണ്ണയംതാന്‍.
85 നന്ദജന്തന്നാലെ സല്‍കൃതനായവ
86 നന്തകന്‍വീടല്ലൊ പുക്കതപ്പോള്‍.
87 യാദവനന്ദനനായുള്ള ദേവന്താ
88 നാദരവോടു മുതിര്‍ന്നു നന്നായ്
89 ചേലകള്‍ നല്ലവ വാരിയെടുത്തുടന്‍
90 ബാലകന്മാര്‍ക്കെല്ലാം നല്കി മുമ്പില്‍.

91 ജ്യേഷ്ഠനും താനും നല്‍ ചേലയും പൂണ്ടിട്ടു
92 വാട്ടം വരാതെ നടന്നു പിന്നെ.
93 സൗചികന്തന്നുടെ ചാരത്തു വന്നപ്പോള്‍
94 സംശയം കൂടാതെ സൗചികന്താന്‍
95 വിശ്വത്തിന്‍ കാരണമായി വിളങ്ങുന്ന
96 വിഷ്ണുവെന്നുള്ളൊരു ബോധത്താലേ
97 ഉഷ്ണീഷംമുമ്പായ ഭൂഷണമോരോന്നേ
98 വൃഷ്ണികള്‍നാഥന്നു നല്കിനിന്നാന്‍.
99 പ്രീതിയായായുള്ളൊരു വല്ലരിതന്നുടെ
100 നൂതനമായൊരു പൂവായിട്ട്

101 പാരാതെതന്നുടെ സാരൂപ്യംതന്നെയും
102 നാരായണന്താനും നല്കിനിന്നാന്‍.
103 മാലകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു പോരുന്നോന്തന്നുടെ
104 യാലയംതന്നിലും ചെന്നു പിന്നെ
105 മാലകള്‍കൊണ്ടും നല്‍ പൂവുകള്‍കൊണ്ടുമായ്
106 ചാല വിളങ്ങിനാരെല്ലാരുമേ.
107 ഇച്ഛിച്ച നല്‍വരം നല്കിനാനങ്ങവ
108 ന്നച്യുതന്താനും തന്നിച്ഛയാലേ.
109 പിന്നെയുമെല്ലാരും നല്‍തെരുവൂടെ പോയ്
110 മുന്നമേപ്പോലെ നടന്നനേരം

111 അബ്ജത്തെ വെന്നുള്ളൊരാനനമാണ്ടൊരു
112 കബ്ജ വരുന്നതു കാണായപ്പോള്‍
113 ചന്ദനം കുങ്കുമം കസ്തൂരിയെന്നെല്ലാം
114 ഒന്നിച്ചു നന്നായരച്ചു പിന്നെ
115 നൂതനമായൊരു ഭാജനംതന്നിലി
116 ട്ടാദരവോടു നടന്നു മെല്ലെ
117 വന്നതു കണ്ടൊരു നന്ദകുമാരകന്‍
118 ചെന്നവള്‍ചാരത്തു ചോദിച്ചാന്താന്‍:
119 "സുന്ദരിമാരുടെ മൗലിയായുള്ള നിന്‍
120 മന്ദിരം ചാരത്തോ ദൂരത്തൂതോ?

121 എങ്ങുന്നു വന്നു നീയെങ്ങിനിപ്പോകുന്നൂ
122 തെങ്ങള്‍തന്‍ ചാരത്തു വന്നതെന്തേ?
123 നീയാരെന്നുള്ളതും പാരാതെ ചൊല്ലേണം
124 നീലവിലോചനേ! നമ്മൊടിപ്പോള്‍.
125 കുങ്കുമച്ചാറുതന്‍ നന്മണം കേട്ടിട്ടു
126 വങ്കൊതി കൊള്ളുന്നൂതെങ്ങളുള്ളില്‍
127 എങ്കള്‍ക്കു പൂചുവാന്‍ നല്കേണം നീയിപ്പോള്‍
128 മങ്കമാര്‍മൗലികേ! ശങ്കിയാതെ."
129 അബ്ജവിലോചനനിങ്ങനെ ചൊന്നപ്പോള്‍
130 കുബ്ജയാം നാരിയും ചൊന്നാള്‍ ചെമ്മേ:

131 "വീരനായുള്ളൊരു കംസനു ചേരുന്ന
132 സൈരന്ധ്രിയായൊരു ദാസി ഞാനോ,
133 എന്‍വീട്ടില്‍നിന്നു വരുന്നതും ഞാനവന്‍
134 തന്‍വീട്ടിലങ്ങിനിപ്പോകുന്നതും.
135 എന്നോടു ചോദിച്ചതെല്ലാമേ ഞാനുമി
136 ന്നിന്നോടു ചോദിക്കുന്നുണ്ടു ചെമ്മേ.
137 കാമനെന്നെല്ലാരും നിന്നെയോ ചൊല്ലുന്നു?
138 കാന്തിയെക്കാണുമ്പോളെന്നു തോന്നും
139 പൂവില്ലായ് നിന്നതിച്ചില്ലിയോ ചൊല്ലു നിന്‍
140 പുവമ്പായ് നിന്നതീക്കമുനയോ?"

141 ഇങ്ങനെ ചൊന്നവള്‍ തങ്കൈയിലുള്ളൊരു
142 കുങ്കമപൂര്‍ണ്ണമാം ഭാജനത്തെ
143 നന്ദജങ്കൈയിലേ നല്കിനാളന്നേരം
144 നന്മവരുംകാലമെന്നു ഞായം.
145 ആദരവോടതു വാങ്ങിന നന്ദജന്‍
146 സോദരന്നായിക്കൊടുത്തു പിന്നെ
147 തന്നുടെ മെയ്യിലും നന്നായി പൂചിനാന്‍
148 ധന്യമായ് നിന്നുള്ളൊരംഗരാഗം.
149 സന്തോഷംപൂണ്ടൊരു നന്ദജനന്നേരം
150 ചിന്തിച്ചുതന്നിലേ നിന്നു പിന്നെ

151 "ഞാന്‍ കനിഞ്ഞീടുമ്പോള്‍ മാന്‍കണ്ണിതന്നുടെ
152 കൂന്‍കളഞ്ഞീടേണ"മെന്നു നണ്ണി
153 കാല്‍വിരല്‍കൊണ്ടവള്‍ കാല്‍മേലുമൂന്നിച്ചു
154 കൈവിരല്‍ രണ്ടുമുയര്‍ത്തിപ്പിന്നെ
155 ആനനംതങ്കീഴുമൂന്നിച്ചു പൊങ്ങിച്ചാന്‍
156 മാനിനിതന്നുടെ മേനിതന്നെ.
157 കീഴ്പെട്ടുപോയൊരു നാരിതാനന്നേരം
158 മേല്‍പ്പെട്ടു വായ്പോടു പൊങ്ങിനിന്നാള്‍
159 കണ്ണനെത്തീണ്ടിന പുണ്യംകൊണ്ടന്നേരം
160 വിണ്ണില്‍ കരേറുവാനെന്നപോലെ

161 പങ്കജലോചനന്തൊട്ടുള്ളോരെല്ലാരു
162 മങ്ങനെയല്ലൊതാന്‍ വന്നു ഞായം.
163 ചാലേ നിവിര്‍ന്നൊരു മെയ്യുമായന്നേരം
164 മാലേയപാണി വിളങ്ങിനിന്നാള്‍.
165 മാച്ചേറിപ്പോയൊരു നല്‍പൊന്നു നന്നായി
166 ക്കാച്ചിനാലെങ്ങനെ വന്നു ഞായം?
167 മംഗലനായൊരു കണ്ണന്തൊടുന്നേര
168 മങ്ങനെയായ്വന്നാളംഗനയും.
169 സുന്ദരിയായൊരു നാരിയെക്കണ്ടപ്പോള്‍
170 സുന്ദരനാകിന കന്ദര്‍പ്പന്താന്‍

171 ചെല്ലത്തുടങ്ങിനാന്മെല്ലെമെല്ലെല്ലാരും
172 നല്ലതു കാണുമ്പോഴെന്നു ഞായം.
173 മാനിനിതന്നുടെ മേനി നിവിര്‍ന്നപ്പോള്‍
174 മാരന്നു വില്ലു വളഞ്ഞു ചെമ്മേ.
175 ബാണങ്ങള്‍കൊണ്ടവനെയ്തോരു നേരത്തു
176 മാനിനിതന്നുടെ കണ്മുനകള്‍
177 ആനായനാരിമാര്‍ പൂണുന്ന കണ്ണന്ത
178 ന്നാനനംതന്നില്‍ തറച്ചു തിണ്ണം.
179 മാനിനിതന്നുടെ മാനസംതന്നുള്ളില്‍
180 ദീനത പൊങ്ങിത്തുടങ്ങീതപ്പോള്‍.

181 കാര്‍വര്‍ണ്ണന്തന്നുടെയാനനംതങ്കലെ
182 ത്തൂവിയര്‍പ്പേല്‍ക്കയാലെന്നപോലെ
183 മാരമാലാണ്ടൊരു മാനിനിതങ്കണ്ണില്‍
184 നീരു പൊടിഞ്ഞുതൂടങ്ങീതപ്പോള്‍.
185 കാര്‍വര്‍ണ്ണന്തന്നുടെ കാന്തിയായുള്ളൊരു
186 തൂവെള്ളമുള്ളില്‍ നിറഞ്ഞു ചെമ്മേ
187 രോമങ്ങളൂടെയമ്മാനിനിതന്മെയ്യില്‍
188 സ്വേദങ്ങളായിപ്പരന്നുതെങ്ങും.
189 വല്ലവീവല്ലഭന്തന്നുടെ കണ്ണിണ
190 വെല്ലേണമിന്നുനാമെന്നപോലെ

191 ചേല്‍ക്കണ്ണിതന്നുടെ വീര്‍ക്കുന്ന വീര്‍പ്പുകള്‍
192 ദീര്‍ഘങ്ങളായ്വന്നു പാര്‍ക്കുംതോറും.
193 പോര്‍ക്കു തുനിഞ്ഞൊരു മാരന്തന്നമ്പിന്നു
194 ലാക്കായി വന്നൊരു സുന്ദരിതാന്‍
195 ഉള്ളം മയങ്ങിനിന്നുന്നിച്ചു ചൊല്ലിനാള്‍
196 കള്ളം കളഞ്ഞുടന്‍ കണ്ണനോട്:
197 "നിന്നെപ്പിരിഞ്ഞിട്ടു പോവതിന്നേതുമേ
198 വല്ലുന്നുതില്ല ഞാന്‍ ചൊല്ലാം ചെമ്മേ.
199 സുന്ദരനായുള്ള നീയിന്നു നമ്മുടെ
200 മന്ദിരംതന്നിലേ പോരവേണം.

201 ഉന്മദനായൊരു മന്മഥന്‍ കണ്ടാലും
202 നിന്മൂലമെന്നെപ്പൊരുന്നതിപ്പോള്‍."
203 എന്നവള്‍ ചൊന്നതു കേട്ടങ്ങു നിന്നൊരു
204 നന്ദതനൂജന്താന്‍ ചൊന്നാനപ്പോള്‍:
205 "ആയന്മാര്‍ ഞങ്ങള്‍ നല്‍ കാഴ്ചയുമായിട്ടു
206 രാജാവെക്കാണ്മാനായ് വന്നുതിപ്പോള്‍
207 മുമ്പിലേ നിന്നുടെ മന്ദിരം പൂകിലോ
208 വമ്പിഴയാമല്ലൊ ഞങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം.
209 രാജാവെക്കണ്ടിട്ടു കാഴ്ചയും നല്കിനാല്‍
210 പാരാതെ വന്നുണ്ടു നിന്‍വീട്ടിലും

211 നേരത്രേ നിന്നോടു ചൊന്നതു ഞാനെന്നു
212 നാരിമാര്‍നായികേ! തേറിനാലും."
213 ഇങ്ങനെ ചൊന്നുടന്‍ മംഗലയായുള്ളൊ
214 രംഗനതന്നെയയച്ചു പിന്നെ
215 ചാപത്തെപ്പൂജിക്കും മന്ദിരമേതെന്നു
216 ചോദിച്ചുനിന്നതു കണ്ടനേരം
217 ധൃഷ്ടനായ് ചെന്നുടന്‍ പെട്ടന്നകംപുക്കു
218 ദുഷ്ടന്മാരെല്ലാം കണ്ടിരിക്കെ.
219 ഒല്ലായെന്നെല്ലാരും ചൊല്ലിനിന്നീടുമ്പോള്‍
220 വില്ലിനെച്ചെന്നങ്ങെടുത്തു ചെമ്മേ

221 എട്ടാശയെല്ലാമേ ഞെട്ടുമാറുന്നേരം
222 പൊട്ടിച്ചാനങ്ങതിന്‍ മുഷ്ടിദേശം
223 ജാനകിതന്നുടെ വാര്‍മുല പുല്കുവാന്‍
224 രാമനായ് പണ്ടുതാനെന്നപോലെ.
225 ദക്ഷിണന്മാരായ രക്ഷകന്മാരെയും
226 അക്ഷണം കൊന്നങ്ങൊടുക്കിപ്പിന്നെ
227 ശാലയില്‍നിന്നങ്ങു ചാലപ്പുറപ്പെട്ടു
228 ലീലയുമാണ്ടു നടന്നനേരം
229 ഇങ്ങനെ നാളെയക്കംസനുമാകുന്നൂ
230 തെന്നങ്ങു ചൊല്ലുന്നോനെന്നപോലെ.

231 ശക്തനായ് നിന്നു തിമിര്‍ത്തൊരു സൂര്യനും
232 അസ്തമിച്ചീടിനാന്‍ മെല്ലെ മെല്ലെ.
233 കേടറ്റു നിന്നൊരു ഗോവിന്ദരാമന്മാര്‍
234 ചാടു നിറുത്തിന ദിക്കു നോക്കി
235 മേളത്തില്‍ പോയങ്ങു പാല്‍വെണ്ണയുണ്ടിട്ടു
236 കേളിയുമാണ്ടു കിടന്നാര്‍ ചെമ്മേ.
237 ആപത്തണഞ്ഞൊരു കംസന്താന്‍ തന്നുടെ
238 ചാപത്തിന്‍ ഭംഗത്തെക്കേട്ടനേരം
239 ചീര്‍ത്തൊരു ഭീതിയെപ്പാര്‍ത്തോളം പൂണ്ടുനി
240 ന്നോര്‍ത്തുതുടങ്ങിനാനാര്‍ത്തനായി.

241 കൊന്നങ്ങു വീഴ്ത്തുന്ന ദുര്‍നിമിത്തങ്ങളു
242 മൊന്നൊന്നേ കാണായി പിന്നെപ്പിന്നെ
243 ദക്ഷിണമല്ലാതെ വീക്ഷണവും തോളു
244 മക്ഷണമാടിത്തുടങ്ങി ചെമ്മേ.
245 പൊന്മയമായിട്ടു തോന്നിത്തുടങ്ങീതു
246 വന്മരമോരോന്നേ നോക്കുംനേരം.
247 കര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ രണ്ടുമടച്ചങ്ങു മേവുമ്പോള്‍
248 ഇല്ലാതെയായ്വന്നു ഘോഷങ്ങളും.
249 കണ്ണൊന്നു പൊത്തീട്ടു ദീപത്തെ നോക്കുമ്പോള്‍
250 കൈവിരല്‍തന്നിലടങ്ങീലേതും.

251 നിദ്രിതനായിക്കിടക്കുന്ന നേരത്തു
252 ഗര്‍ദ്ദഭംതന്മീതേ തന്നെക്കാണാം.
253 മഗ്നനായ് വന്നുടനഭ്യംഗംതന്നിലേ
254 നഗ്നനായ് നിന്നതും കാണായ്വന്നൂ.
255 തന്നുടെ കൈകൊണ്ടു തന്നുടെ ദന്തങ്ങള്‍
256 ചിന്നിക്കളഞ്ഞിട്ടും കാണായ്വന്നൂ.
257 പ്രേതങ്ങളോടു കലര്‍ന്നു കളിക്കയും
258 പ്രേതങ്ങള്‍തന്മേനി പൂണുകയും
259 ആറുകളെല്ലാം വരണ്ടിട്ടു കാണായി
260 താഴികളും പിന്നെയവ്വണ്ണമേ.

261 ഘോരങ്ങളായുള്ള ദുര്‍ന്നിമിത്തങ്ങളെ
262 പ്പാരാതെയിങ്ങനെ കണ്ടനേരം
263 അന്ധനായുള്ളൊരു കഞ്ചനു മാനസം
264 വെന്തുതുടങ്ങീതു ചിന്തയാലേ.
265 കണ്ണന്‍ വന്നെന്നെക്കഴിക്കുന്നതുണ്ടെന്നൊ
266 രെണ്ണമങ്ങുള്ളിലേ പൊങ്ങുകയാല്‍
267 വന്നതും നിന്നതും കണ്ടതും കേട്ടതും
268 "കണ്ണനെ"ന്നിങ്ങനെ തോന്നിക്കൂടി.
269 മറ്റൊരു ചിന്തയില്‍ കംസന്നു മാനസം
270 പറ്റീതില്ലപ്പോള്‍ തുടങ്ങിപ്പിന്നെ.

271 ചീര്‍ത്തുനിന്നുള്ളൊരു ചിന്തപൂണ്ടങ്ങനെ
272 രാത്രി കഴിഞ്ഞു പുലര്‍ന്നനേരം
273 വഞ്ചകനായൊരു കഞ്ചന്താനോരോരോ
274 മഞ്ചങ്ങള്‍ ചൂഴും ചമപ്പിച്ചുടന്‍
275 "മല്ലന്മാരിന്നിപ്പോള്‍ കോലുന്ന ലീലകള്‍
276 എല്ലാരും കാണണം" എന്നു ചൊന്നാന്‍.
277 കഞ്ചന്റെ ചൊല്ലാലപ്പൗരന്മാരെല്ലാരും
278 മഞ്ചങ്ങളേറിനാര്‍ മറ്റുള്ളോരും.
279 വല്ലവന്മാരും നല്‍ കാഴ്ചയും നല്കീട്ടു
280 നല്ലൊരു മഞ്ചത്തിന്മീതേ പുക്കാര്‍.

281 കഞ്ചനുമന്നേരം വെഞ്ചാമരങ്ങളേ
282 ചെഞ്ചെമ്മേ വീയിച്ചു മഞ്ചം പുക്കാന്‍.
283 ചാണൂരന്‍മുമ്പായ മല്ലന്മാരെല്ലാരും
284 ചേണുറ്റുനിന്നൊരു രംഗംതന്നില്‍
285 ചെന്നുതുടങ്ങിനാര്‍ വമ്പുറ്റ സിംഹങ്ങള്‍
286 കുന്നിന്മേല്‍ മേന്മേലേ ചെല്ലുംപോലെ
287 ആക്കം കലര്‍ന്നുള്ള ഭേരിയുമോരോന്നെ
288 താക്കിത്തുടങ്ങിനാര്‍ തന്നില്‍നിന്ന്.
289 അന്യന്മാരായുള്ള മല്ലന്മാരെല്ലാരും
290 ധന്യന്മാരായുള്ള ലോകര്‍മുമ്പില്‍

291 ലീലകള്‍ തോഞ്ഞുടന്‍ തന്നുടെ തന്നുടെ
292 വേലകള്‍ കാട്ടിനാര്‍ വെവ്വേറെയായ്.
293 അന്ധകനാഥനായ് നിന്നൊരു കഞ്ചനേ
294 അന്തകന്‍വീട്ടിനെക്കാട്ടുവാനായ്
295 ബന്ധുരന്മാരായ ബന്ധുക്കള്‍ ചൂഴുറ്റു
296 ചന്തത്തില്‍ വന്നൊരു നന്ദജന്താന്‍
297 മല്ലന്മാര്‍ തല്ലുന്ന ഭേരിയും കേട്ടിട്ടു
298 ചെല്ലേണം ഞാനിപ്പോളെന്നു നണ്ണി
299 ഗോപാലബാലരും രാമനും താനുമായ്
300 ഗോപുരവാതുക്കല്‍ ചെന്നനേരം

301 വാരണവീരനേ നിന്നതു കണ്ടിട്ടു
302 പാരാതെ ചൊല്ലിനാന്‍ പാവാനോട്"
303 "പോവാനായുള്ളൊരു വാതില്‍ വഴങ്ങേണം
304 പാവാനേ! ഞങ്ങള്‍ക്കു പാരാതെ നീ."
305 എന്നതിന്നേതുമേ മിണ്ടാതെ നിന്നപ്പോള്‍
306 പിന്നെയും ചൊല്ലിനാന്‍ നന്ദജന്താന്‍:
307 "നിന്നോടു ചൊല്ലുന്നു നീങ്ങു നീയെന്നു ഞാന്‍
308 "എന്നോടല്ലെ"ന്നോ നീയുന്നിക്കുന്നു?
309 നീങ്ങുന്നൂതില്ലെന്നു നിര്‍ണ്ണയമുണ്ടെങ്കില്‍
310 നീക്കുന്നൂതുണ്ടെന്നു നിര്‍ണ്ണയം ഞാന്‍."

311 എന്നതു കേട്ടപ്പോള്‍ നിന്നൊരു പാവാന്താന്‍
312 നന്ദകുമാരകന്തന്നെ നോക്കി
313 പാവുകളേകിനിന്നാനയെപ്പായിച്ചാന്‍
314 ചേവകരാകുമ്പോളെന്നേ വേണ്ടു.
315 ചാടിയണഞ്ഞുള്ളൊരാനയെക്കണ്ടപ്പോള്‍
316 പേടിച്ചപോലെയങ്ങോടിനാന്‍ താന്‍.
317 ചീറ്റം തിരണ്ടൊരു പാവാന്താന്‍ ചൊല്ലിനാ
318 നേറ്റം ചിരിച്ചുനിന്നെന്നനേരം:
319 "നീക്കുന്നുതുണ്ടു ഞാനെന്നല്ലൊ ചൊല്ലി നീ
320 നീക്കുന്നവാറു നീയിങ്ങനെയോ?"

321 എന്നങ്ങു പിന്നെയും ചൊന്നുചൊന്നന്നേരം
322 ചെന്നു ചെന്നേശിനാനാശു ചെമ്മേ.
323 വമ്പുറ്റു നിന്നൊരു വാരണവീരന്താന്‍
324 തുമ്പിക്കൈകൊണ്ടു പിടിച്ചാനപ്പോള്‍
325 കൈയീന്നു വീണ്ടവന്തന്നെയും താഡിച്ചു
326 കാലിടെച്ചെന്നങ്ങൊളിച്ചാന്‍ കണ്ണന്‍.
327 കാണാഞ്ഞനേരത്തു കാറ്റിനെക്കൊണ്ടു കൊ
328 ണ്ടാരാഞ്ഞുനിന്നുടനങ്ങുമിങ്ങും
329 മുഷ്ക്കരനായൊരു വാരണനന്നേരം
330 പുഷ്ക്കരലോചനന്‍ പൂവല്‍മേനി

331 പുഷ്ക്കലമായൊരു പുഷ്ക്കരംകൊണ്ടുടന്‍
332 ദുഷ്ക്കരമെങ്കിലും ചെന്നു തൊട്ടാന്‍
333 തൊട്ടൊരുനേരത്തു തോയജലോചനന്‍
334 പെട്ടെന്നു ചാടിപ്പുറപ്പെട്ടുടന്‍
335 വാലേപ്പിടിച്ചു വലിച്ചുതുടങ്ങിനാന്‍
336 ബാലകന്‍ കന്നിനേയെന്നപോലെ.
337 പക്ഷങ്ങള്‍ രണ്ടിലും തുമ്പിക്കൈതന്നെക്കൊ
338 ണ്ടക്ഷണം വീയുന്ന വാരണന്താന്‍
339 പന്നഗവായോടു കാല്‍പിണഞ്ഞീടുന്ന
340 മണ്ഡൂകവേലയെപ്പൂണ്ടു നിന്നാന്‍.

341 വാലങ്ങു കൈവിട്ടു പാഞ്ഞുതുടങ്ങിനാന്‍
342 വാരണന്തന്മുന്നല്‍ ചെന്നു പിന്നെ.
343 പാഞ്ഞതു കണ്ടൊരു വാരണവീരനും
344 പാഞ്ഞുതുടങ്ങിനാന്‍ കണ്ണന്‍പിമ്പേ.
345 ചെമ്പൊല്‍ത്താര്‍മാനിനി പൂണുന്ന പൂമേനി
346 തുമ്പിക്കരംകൊണ്ടു തൊട്ടു തൊട്ട്
347 പായുന്നനേരത്തു ഭൂതലംതന്നിലേ
348 പോയങ്ങു വീണാനക്കാര്‍വര്‍ണ്ണന്താന്‍.
349 കാരിയമേയെന്നു കാണുന്നോരെല്ലാര്‍ക്കും
350 വാരണവീരനും തോന്നുംവണ്ണം

351 വാരിജലോചനന്‍ വീണൊരു നേരത്തു
352 വാരണവീരന്‍ വന്‍കോപത്താലേ
353 പൂമേനി നേര്‍കണ്ടു കുത്തിനിന്നീടിനാന്‍:
354 ഭൂമിയിലായതു കൊള്‍വതപ്പോള്‍
355 ഭൂമിയിലായതു കുറ്റമല്ലോര്‍ക്കുമ്പോള്‍
356 കാമിനിയായല്ലൊ കണ്ണന്നുള്ളു.
357 കൊമ്പുകളാണ്ടതു കൊള്ളരുതാഞ്ഞിട്ടു
358 വമ്പിലുഴന്നങ്ങു നിന്നനേരം
359 വാരിജലോചനന്‍ പൊങ്ങിച്ചതൊന്നേതാ
360 മ്പോരായ്മയായ്വന്നു വീരന്നപ്പോള്‍.

361 മുന്നേതിലേറ്റവും കോപിച്ചു നിന്നുടന്‍
362 പിന്നെയും ചെന്നു പിണങ്ങുംനേരം
363 നന്മുലയുണ്ണുമ്പൊളമ്മതന്മാറത്തു
364 ചെമ്മേയടിക്കുന്ന കൈകൊണ്ടപ്പോള്‍
365 താഡിച്ചാന്‍ വന്നൊരു വാരണവീരന്തന്‍
366 കേടറ്റുനിന്ന കവിള്‍ത്തടത്തില്‍.
367 താഡനമേറ്റോരു വാരണവീരന്നു
368 പീഡയുണ്ടായ്വന്നു പിന്നെപ്പിന്നെ
369 പേടിയും പൂണ്ടുടന്‍ വാടിന മെയ്യുമായ്
370 ഓടുവാനായിത്തുടങ്ങുംനേരം

371 വമ്പോടു വേറായ തുമ്പിക്കരംതന്നെ
372 വമ്പില്‍ പിടിച്ചു വലിച്ചാന്‍ കണ്ണന്‍.
373 മാതംഗവീരന്നു മാനസംതന്നുള്ളി
374 ലാതങ്കമേറ്റമെഴുന്നതപ്പോള്‍.
375 വാ പിളര്‍ന്നങ്ങു കരഞ്ഞു തുടങ്ങിനാന്‍:
376 കൗപീനമായ്വന്നു വാലുമപ്പോള്‍.
377 വാരിജലോചനന്‍ വാരണവീരനെ
378 പാരാതെനിന്നു ചുഴറ്റിപ്പിന്നെ
379 ഭൂതലംതന്നിലേ തല്ലിനിന്നന്നേരം
380 ചേതന പോക്കിനാന്‍ ദൂരം ദൂരം.

381 മസ്തകംതന്നെച്ചവിട്ടിപ്പറിച്ചുടന്‍
382 മെത്തിന കൊമ്പുകള്‍ രണ്ടും പിന്നെ
383 മൂത്തവന്‍കയ്യിലേ നല്കിനാനൊന്നവന്‍
384 ശക്തനായ്താനുമൊന്നേന്തിക്കൊണ്ടാന്‍.
385 ഹസ്തിപന്മാരെയും കൊന്നുടന്‍ വീഴ്ത്തിനാന്‍
386 അത്തരം പിന്നെയടുത്തതെല്ലാം.
387 ദന്തിതന്‍ ദന്തത്തെത്തോളിലും ചേര്‍ത്തുടന്‍
388 നന്ദകുമാരകന്മാരന്നേരം
389 മല്ലന്മാരാകുന്ന മാതംഗയൂഥത്തേ
390 വെല്ലുന്ന കേസരിവീരന്മാരായ്

391 മംഗലം നല്കുവാന്‍ തന്നെയുവന്നോര്‍ക്കു
392 ഭംഗികള്‍ തങ്ങിന രംഗംതന്നില്‍
393 അഞ്ചാതെ ചെന്നു കരേറിത്തുടങ്ങിനാര്‍
394 അഞ്ചാറു ബാലകന്മാരുമായി.
395 മഞ്ചങ്ങളേറിന മാലോകരെല്ലാരും
396 അഞ്ചനവര്‍ണ്ണനെക്കണ്ടാരപ്പോള്‍.
397 മല്ലന്മാരെല്ലാരും പാവകന്താനിതെ
398 ന്നുള്ളിലേ നണ്ണി നടുങ്ങിനിന്നാര്‍.
399 ആനന്ദലീലന്മാരായിത്തുടങ്ങിനാര്‍
400 ആണുങ്ങളെല്ലാരും കാണുംനേരം.

401 അംഗനമാരെല്ലാമംഗജന്‍താനെന്നു
402 തങ്ങളില്‍ നിന്നു പറഞ്ഞാരപ്പോള്‍.
403 നമ്മുടെ ബാലകന്താനെന്നു നണ്ണിനാര്‍
404 നന്ദന്തുടങ്ങിന വല്ലവന്മാര്‍.
405 ദുഷ്ടന്മാരായുള്ള മന്നവര്‍മാനസം
406 പൊട്ടിത്തുടങ്ങീതു കണ്ടനേരം.
407 നിര്‍മ്മലയായുള്ള ദേവകീദേവിക്കു
408 നന്മുല തിണ്ണം ചുരന്നുതപ്പോള്‍
409 ആനകദുന്ദുഭിതന്നുടെ മേനിയില്‍
410 കോള്‍മയിര്‍ക്കൊണ്ടു തുടങ്ങീതപ്പോള്‍.

411 പെട്ടെന്നു കണ്ടൊരുനേരത്തു കംസനും
412 ഞെട്ടി നടുങ്ങി വിറച്ചുവീണാന്‍.
413 ചിന്മയമായുള്ള ദൈവതംതാനെന്നു
414 നിര്‍മ്മലരായവര്‍ നണ്ണിക്കൊണ്ടാര്‍.
415 വൃഷ്ണികളെല്ലാരും നാഥനെന്നിങ്ങനെ
416 വിശ്വസിച്ചീടിനാര്‍ കണ്ടനേരം.
417 രംഗത്തിലിങ്ങനെ നന്ദതനൂജന്മാര്‍
418 ഭംഗിയില്‍ നിന്നു വിളങ്ങുംനേരം
419 ചാണൂരനാകിന മല്ലന്താന്‍ ചൊല്ലിനാന്‍
420 ചാപലം വേറായ വാക്കുതന്നേ:

421 "നന്ദകുമാരന്മാരായുള്ള നിങ്ങളി
422 ന്നമ്മോടുകൂടിക്കളിക്കവേണം
423 കാലിയുംമേച്ചു നല്‍ കാനനമോരോന്നില്‍
424 ബാലകന്മാരുമായ് ചാലെ നിന്ന്
425 മല്ലുകൊണ്ടേറ്റം കളിക്കുന്ന നിങ്ങളെ
426 ക്കല്യന്മാരെന്നു നാം കേള്‍പ്പുവെന്നാല്‍
427 മന്നവവീരന്നു കാണ്മതിന്നായിപ്പോള്‍
428 മല്ലിനെക്കാട്ടണം നാമെല്ലാരും."
429 എന്നതു കേട്ടൊരു നന്ദകുമാരകന്‍
430 എല്ലാരും കേള്‍ക്കവേ ചൊന്നാനപ്പോള്‍:

431 "മല്ലിനെക്കാട്ടുവാന്‍ നമ്മിലിന്നോര്‍ക്കുമ്പോള്‍
432 തുല്യതയില്ലല്ലോ ഒന്നുകൊണ്ടും;
433 കല്യന്മാരായുള്ള മല്ലന്മാരിന്നിങ്ങള്‍
434 വല്ലാത ബാലന്മാരല്ലൊ ഞങ്ങള്‍
435 ഞങ്ങള്‍ക്കു നേരൊത്തു നിന്നോരുമായിട്ടേ
436 ഞങ്ങള്‍ക്കു ലീലകള്‍ ചേര്‍ന്നുകൂടൂ.
437 നിങ്ങള്‍ക്കുമങ്ങനെ പൊങ്ങുന്ന ചേര്‍ച്ചയി
438 ന്നെങ്ങളോടേശിനാല്‍ വന്നുകൂടാ.
439 ബാലന്മാരോടു ചാലക്കലര്‍ന്നുള്ള
440 ലീല നാം വേണ്ടീലയെന്നു തോന്നും.

441 മന്നവനിന്നിതു കാണേണമെന്നാകില്‍
442 ചൊന്നതു ഞങ്ങളോ കേട്ടുകൊള്ളാം."
443 എന്നതു കേട്ടൊരു മല്ലനും ചൊല്ലിനാന്‍
444 നന്ദകുമാരകന്‍തന്നെ നോക്കി:
445 "കേവലം പോരുന്ന ബാലകനല്ല നീ
446 കേശിയെക്കൊന്നതു നീയല്ലയോ?
447 ബന്ധുരനായൊരു ദന്തിയെത്തന്നെയും
448 അന്തകന്‍കോയിക്കലാക്കിനാന്‍ നീ.
449 വീരന്മാരായുള്ള ഞങ്ങളോടേശുവാന്‍
450 നേരായി നിന്നതു നിങ്ങളിപ്പോള്‍.

451 ഖിന്നത കൈവിട്ടു മന്നവന്‍മുന്നലേ
452 സന്നദ്ധരായാലുമെന്നേ വേണ്ടു."
453 ഇങ്ങനെ കേട്ടൊരു നന്ദദനെന്നപ്പോള്‍
454 സംഗരഭംഗികളാണ്ടു ചെമ്മേ
455 പാരമണഞ്ഞ വന്മേനിയോടേശിനാന്‍
456 പാവകന്‍ ദാരുവോടെന്നപോലെ.
457 രോഹണീസൂനവും മുഷ്ടികമല്ലനും
458 ആഹവമായിപ്പിണഞ്ഞാരപ്പോള്‍.
459 മല്ലന്മാര്‍ കോലുന്ന ലീലകളോരോന്നേ
460 മെല്ലെമെല്ലന്നേരം കാട്ടിക്കാട്ടി

461 കാണുന്ന ലോകര്‍ക്കു വിസ്മയമാക്കിനാര്‍
462 ചാണൂരമല്ലനും കാര്‍വര്‍ണ്ണനും.
463 വല്ലവിമാരുടെ വാര്‍മുലക്കോരകം
464 മെല്ലവേ ചേരുന്ന മാറുതന്നില്‍
465 മുഷ്ടികളേല്‍പ്പിച്ചു തുഷ്ടനായ്മേവിനാന്‍
466 ദുഷ്ടനായുള്ളൊരു മല്ലവീരന്‍.
467 മുഗ്ദ്ധവിലോചനന്മാറിടംതന്നിലേ
468 മുഷ്ടികള്‍ വന്നുടനേല്ക്കുംനേരം
469 ദേവതിതന്നുടെ മാനസംതന്നുള്ളില്‍
470 നോവുതുടങ്ങീതു പാരമപ്പോള്‍.

471 ചീറ്റംതിരണ്ടൊരു കംസനു മാനസം
472 ഏറ്റം കുളുര്‍ത്തു തുടങ്ങീതപ്പോള്‍
473 രുഷ്ടനായുള്ളൊരു മുഷ്ടികമല്ലനും
474 മുഷ്ടിചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചു നന്നായ്
475 രോഹിണീനന്ദനന്മേനിയില്‍ മേന്മേല
476 ങ്ങാഹനിച്ചീടിനാനായവണ്ണം.
477 താഴാതവണ്ണമക്കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണനെ
478 ത്താഡിച്ചുനിന്നൊരു മല്ലനപ്പോള്‍
479 പല്ലവംപോലെ പതുത്തൊരു പൂമേനി
480 കല്ലെന്നു തോന്നിത്തുടങ്ങി ചെമ്മേ.

481 തന്നുടെ കൈകളമ്മേനിയിലേല്ക്കുമ്പോള്‍
482 ഖിന്നങ്ങളായ്വന്നു പിന്നെപ്പിന്നെ:
483 കാര്‍വര്‍ണ്ണങ്കൈകളമ്മേനിയിലേല്ക്കുമ്പോള്‍
484 കാരിരുമ്പെന്നതും തോന്നി ചെമ്മേ.
485 ലീലയായ് നിന്നങ്ങു ഭൂതലംതന്നിലേ
486 ചാലെപ്പോയ്വീണാനക്കണ്ണനപ്പോള്‍
487 വീരനായുള്ളൊരു മല്ലന്താനന്നേരം
488 മാറില്‍ക്കരേറിനിന്നാര്‍ത്താന്‍ തിണ്ണം.
489 ആര്‍ത്തതു കേട്ടൊരു മാലോകരെല്ലാരും
490 ആര്‍ത്തന്മാരായ് നിന്നാര്‍ പാര്‍ത്തതോറും.

491 ചിന്തപൂണ്ടീടുന്ന കഞ്ചന്താനെന്നപ്പോള്‍
492 സന്തോഷവാരിയില്‍ മുങ്ങിപ്പിന്നെ
493 മല്ലന്നു നല്കുവാനാഭരണങ്ങളേ
494 മെല്ലവേ ചാരത്തു നോക്കുംനേരം
495 കാല്‍കൊണ്ടു താഡിച്ചു തള്ളിവിട്ടീടിനാന്‍
496 കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണനമ്മല്ലന്തന്നെ.
497 സന്നദ്ധരായിട്ടു പിന്നെയും തങ്ങളില്‍
498 മുന്നമെപ്പോലെ പിണങ്ങുംനേരം
499 കചുവന്നീടുന്നൊരഞ്ചനവര്‍ണ്ണന്താന്‍
500 ചെഞ്ചെമ്മേ മല്ലനെക്കൈപിടിച്ചു

501 അഞ്ചാതവണ്ണമക്കഞ്ചനു കാണുമാ
502 റഞ്ചാറുനൂറു ചുഴറ്റിപ്പിന്നെ
503 ഭൂതലംതന്നിലേ തല്ലിനാനൊന്നുടന്‍
504 മാതുലന്തന്മനം മാഴ്കുംവണ്ണം
505 നീണ്ടുനിന്നുള്ളൊരു നിദ്രയും വന്നപ്പോള്‍
506 പൂണ്ടുകിടന്നാളമ്മല്ലന്തന്നെ.
507 ദുഷ്ടരെ വെല്ലുന്ന രോഹിണീനന്ദനന്‍
508 മുഷ്ടികന്തന്നെയുമവ്വണ്ണമേ
509 കണ്ടുനിന്നീടുന്ന വിണ്ടലരെന്നപ്പോള്‍
510 കൊണ്ടല്‍നേര്‍വര്‍ണ്ണനെക്കൊണ്ടാടിനാര്‍.

511 സന്തോഷവാരിയില്‍ മുങ്ങിന കഞ്ചന്താന്‍
512 സന്താപവെയ്ലിലങ്ങായാനപ്പോള്‍.
513 മൂവരണഞ്ഞു പിണങ്ങിനാര്‍ പിന്നെയും
514 മൂഢന്മാരായുള്ള മല്ലന്മാരില്‍.
515 ധീരന്മാരായ് നിന്നു കാര്‍വര്‍ണ്ണങ്കൈയാലേ
516 വീരന്മാര്‍ പോംവഴി പോയാര്‍ ചെമ്മേ.
517 മറ്റുള്ള മല്ലന്മാരെല്ലാരുമെന്നപ്പോള്‍
518 തെറ്റെന്നു ചാടിനാര്‍ പേടിയോടേ.
519 ഗര്‍വ്വിതനായൊരു കംസന്താനന്നേരം
520 ദുര്‍വ്വചനങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു മേന്മേല്‍

521 കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണന്തന്മാനസംതന്നിലേ
522 കാലുഷ്യമേറ്റമിയറ്റിനിന്നാന്‍.
523 നീതിയേ വേര്‍വിട്ട മാതുലന്തന്നുടെ
524 നിന്ദയെക്കണ്ടൊരു നന്ദജന്താന്‍
525 മേല്പട്ടു ചാടിനാന്‍ മേളത്തില്‍നിന്നങ്ങു
526 വായ്പെഴും കഞ്ചന്തന്മഞ്ചത്തിന്മേല്‍.
527 വീരനായുള്ളൊരു കഞ്ചനും താനുമായ്
528 നേരിട്ടു പോരായി നിന്നു പിന്നെ
529 കേസരിവീരന്താനേണത്തിമ്പോതത്തെ
530 ക്കേവലം ചെന്നു പിടിക്കുംപോലെ

531 പാരം പിടിച്ചങ്ങു തള്ളിവിട്ടീടിനാന്‍
532 ദൂരമായുള്ളൊരു ഭൂതലത്തില്‍.
533 പെട്ടെന്നു ചാടിനാന്താനുമന്നേരത്തു
534 ദുഷ്ടനായുള്ളൊരു കഞ്ചന്മീതേ.
535 പാരെല്ലാമീരേഴുമുള്ളില്‍ ചുമന്നവന്‍
536 പാരാതെ മേനിയില്‍ പാഞ്ഞനേരം
537 വീരനായ് വീണുകിടന്നൊരു കഞ്ചന്താന്‍
538 നേരേ പതുങ്ങിനാന്‍ പഞ്ചിപോലെ.
539 ജീവനുമെന്നപ്പോള്‍ കഞ്ചനേ വേര്‍വിട്ടു
540 പോവതിന്നായിത്തുടങ്ങുന്നേരം

541 കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണന്തന്മേനി തടഞ്ഞിട്ടു
542 പോകരുതായ്കയാലെന്നപോലെ
543 പുണ്യമിയന്നവന്‍തന്നുടെ മേനിയോ
544 ടൊന്നിച്ചു നന്നായി നിന്നുതപ്പോള്‍
545 ചാര്‍ച്ചയെന്നുള്ളതു പിന്നെയും പാര്‍ക്കുമ്പോള്‍
546 ചേര്‍ച്ചയായ്വന്നീടുമെന്നു ഞായം;
547 വഞ്ചകനാകിലും മാതുലനായൊരു
548 കഞ്ചനെത്തന്നോടു ചേര്‍ത്താനല്ലൊ.
549 കഞ്ചന്താന്‍ വീണൊരുനേരത്തു തന്നുടെ
550 നെഞ്ചകം തഞ്ചിന സോദരന്മാര്‍

551 എണ്മരുമൊന്നിച്ചു നിന്നുടന്‍ ചെന്നിട്ടു
552 ചെമ്മേയണഞ്ഞു പിണങ്ങുംനേരം
553 അമ്പിനേ വേര്‍വിട്ടു രോഹിണീനന്ദനന്‍
554 തമ്പന്നരാക്കിനാന്‍ വമ്പുകൊണ്ടേ.
555 സംഗരം കൈവിട്ടു കണ്ണനും രാമനും
556 രംഗത്തില്‍നിന്നിങ്ങു പോന്നു പിന്നെ
557 ചങ്ങലപൂണ്ടുള്ളൊരച്ഛനുമമ്മയ്ക്കും
558 മംഗലം നല്കുവാന്‍ ചെന്നു മുന്നല്‍.
559 എന്നുമിവര്‍ക്കൊരു ബന്ധമുണ്ടാകൊല്ലാ
560 യെന്നങ്ങു തന്നിലേ നണ്ണി നന്നായ്

561 പാവനമായൊരു പാണിതലംകൊണ്ടു
562 പാരിച്ച ബന്ധത്തെപ്പോക്കിനിന്നാന്‍.
563 ബന്ധമഴിഞ്ഞുള്ളൊരച്ഛനുമമ്മയും
564 എന്തിതെന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുള്ളില്‍
565 വിശ്വത്തിങ്കാരണമായി വിളങ്ങുന്ന
566 വിഷ്ണുവെന്നിങ്ങനെ തോന്നീതപ്പോള്‍.
567 എന്നതു കണ്ടൊരു കൊണ്ടല്‍നേര്‍വര്‍ണ്ണന്താന്‍
568 തന്നുടെ മായയെപ്പൂണ്ടനേരം
569 "എന്നുടെ പൈതല്‍താന്‍" എന്നതേ നണ്ണീട്ടു
570 പിന്നെപ്പിടിച്ചങ്ങു പൂണ്ടുകൊണ്ടാര്‍.

571 തൂമൊഴികൊണ്ടവരുള്ളിലേ വേദന
572 കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണ്ണന്താന്‍ പോക്കിപ്പിന്നെ
573 അഗ്ര്യനായ് നിന്നുള്ളൊരുഗ്രസേനന്തന്നെ
574 വ്യഗ്രങ്ങള്‍ തീര്‍ത്തു തെളിഞ്ഞു ചെമ്മേ
575 ആദരവോടഭിഷേകത്തെച്ചെയ്തിട്ടു
576 യാദവപാലകനാക്കിനാന്‍താന്‍.
577 വാട്ടമകന്നൊരു കഞ്ചന്താന്‍ നാട്ടില്‍നി
578 ന്നാട്ടിക്കളഞ്ഞുള്ളോരെല്ലാരെയും
579 തേടി വിളിപ്പിച്ചു തന്നുടെ തന്നുടെ
580 കേടറ്റ മന്ദിരംതന്നിലാക്കി

581 വേണുന്നതെല്ലാമേ നല്കിനിന്നീടിനാന്‍
582 വേദന വേര്‍വിട്ടു പോകുംവണ്ണം.
583 ഗോകുലനാഥനായ് നിന്നൊരു നന്ദനോ
584 ടാകുലനാകാതെ ചൊന്നാന്‍ പിന്നെ:
585 "നമ്മുടെ ദേശത്തു പോവതിന്നായിട്ടു
586 ചെമ്മേ തുടങ്ങേണം താതനിപ്പോള്‍.
587 യാദവന്മാര്‍ക്കെല്ലാം മോദത്തെ നല്കി നി
588 ന്നാദരവോടു തഴപ്പിച്ചുടന്‍
589 അമ്മയെക്കാണ്മാനായ് ഞാനും വരുന്നതു
590 ണ്ടുണ്മയിച്ചൊന്നതു തേറിനാലും.

591 അച്ഛനുമമ്മയും മറ്റിവനുണ്ടല്ലൊ
592 ഇച്ഛയില്‍ നല്കുവാനെന്നു നണ്ണി
593 ദീര്‍ഘമായുള്ളൊരു കാലമിന്നിങ്ങനെ
594 പാര്‍ക്കുമിങ്ങെന്നുള്ളതോര്‍ക്കവേണ്ടാ.
595 അച്ഛനായുളളതു നീയൊഴിച്ചില്ലെനി
596 ക്കച്യുതന്തന്നുടെ പാദത്താണ
597 പെറ്റു വളര്‍ത്തൊരു തായായി നിന്നതു
598 മുറ്റുമെനിക്കു മറ്റാരുമല്ലേ;
599 ആറ്റിലും തീയിലും വീഴാതെകണ്ടെന്നെ
600 പ്പോറ്റി വളര്‍ത്തതു നിങ്ങളല്ലോ.

601 ഇങ്ങനെയുള്ള ഞാനെന്നെ മറക്കിലും
602 നിങ്ങളേയെന്നും മറക്കയില്ലേ."
603 നന്ദനോടിങ്ങനെ ചൊന്നുടന്‍ തന്നുടെ
604 ചങ്ങാതിമാരോടു ചൊന്നാന്‍ പിന്നെ:
605 "അച്ഛന്നു ചങ്ങാതമായിട്ടു നിങ്ങളു
606 മിച്ഛയില്‍ പോകേണമാമ്പാടിയില്‍.
607 പാരാതെ പോന്നങ്ങു വന്നതുമുണ്ടു ഞാന്‍
608 നാരായണന്തന്റെ പാദത്താണ.
609 നിങ്ങളുമായുള്ള ലീലകള്‍ ചിന്തിച്ചാ
610 ലെങ്ങനെ ഞാനിങ്ങു നിന്നുകൊള്‍വൂ?

611 കാളിന്ദീതീരത്തെക്കാനനംതന്നിലെ
612 ക്കായ്കളെത്തിന്നല്ലൊ ഞാന്‍ വളര്‍ന്നു.
613 എന്നുമതിന്നുള്ളൊരിച്ഛ പുലമ്പിയു
614 ണ്ടെന്നുള്ളിലെന്നതു തേറിനാലും,"
615 ഇങ്ങനെ ചൊന്നു തന്‍ ചങ്ങാതിമാരുള്ളില്‍
616 പൊങ്ങിന വേദന പോക്കിപ്പിന്നെ
617 നന്മകലര്‍ന്നുള്ള രത്നവും ചേലയും
618 നന്ദന്നുമെല്ലാര്‍ക്കും നല്കിനിന്നാന്‍.
619 അമ്മയ്ക്കു നല്കുവാന്‍ ചെമ്മുള്ള ചേലകള്‍
620 നന്ദന്തങ്കൈയിലേ നല്കിച്ചൊന്നാന്‍:

621 "നല്‍ച്ചേല നാലുമെന്നമ്മതങ്കൈയിലേ
622 ഇച്ഛയില്‍ നല്കേണമിന്നുതന്നെ.
623 എന്നമ്മതന്നോടു ചൊല്ലണം പിന്നെ നീ
624 എന്നെ മറക്കൊല്ലായെന്നിങ്ങനെ.
625 പാല്‍വെണ്ണയുണ്ണാഞ്ഞു വേദനയുണ്ടുള്ളില്‍
626 പാരമെനിക്കെന്നു ചൊല്ക പിന്നെ.
627 വെണ്ണയും പാലുമിങ്ങാരാനും പോരുന്നോ
628 രുണ്ടെങ്കില്‍ മെല്ലെ വരുത്തവേണം;
629 വാഴപ്പഴങ്ങളും വണ്ണംതിരണ്ടവ
630 കേഴുവനല്ലായ്കിലെന്നു ചൊല്‍വൂ.

631 ചിറ്റാടയുണ്ടു ഞാന്‍ പെട്ടകംതന്നുള്ളില്‍
632 മറ്റാരും കാണാതെ വച്ചു പോന്നൂ;
633 ഊനപ്പെട്ടില്ലല്ലീയെന്നതേ ചിന്തിച്ചു
634 ദീനമാരുന്നുതെന്മാനസത്തില്‍.
635 മഞ്ഞള്‍ പിഴിഞ്ഞുള്ള കൂറകളൊന്നുമേ
636 മങ്ങാതെ മാനിച്ചുകൊള്ളേണം നീ,
637 വെറ്റില തിന്നു ചൊരുക്കിനനേരത്തു
638 തെറ്റെന്നു പൂട്ടുവാന്‍ ചെന്നേനല്ലൊ
639 കൂലിയായന്നതിന്നമ്മതാന്‍ നല്കിന
640 ചേലയും മാലുറ്റു പോകൊല്ലാതെ.

641 പിള്ളരേ നുള്ളിനാനെന്നങ്ങു ചൊല്ലീട്ടു
642 പീലികൊണ്ടെന്നെയടിച്ചാളമ്മ
643 കേണുകൊണ്ടന്നു വഴക്കായിപ്പോയി ഞാ
644 ന്നൂണിന്നു വാരാതെ നിന്നനേരം
645 തെണ്ടമായെന്നതിന്നന്നു നീ നല്കിന
646 കണ്ടിക്കഞ്ചേല മറക്കൊല്ലാതെ.
647 പൊങ്ങിനോരോശ പുലമ്പിനിന്നീടുന്ന
648 കിങ്ങിണിയെങ്ങാനും വീഴൊല്ലാതെ
649 പാവകളൊന്നുമേ പാഴായിപ്പോകാതെ
650 പാലിച്ചുകൊള്ളേണം പാരാതെ നീ

651 ചേണുറ്റു നിന്നുള്ളോരോണവില്ലൊന്നുമേ
652 ഞാണറ്റുപോകൊല്ല ഞാന്‍ വരുമ്പോള്‍."
653 താതനായ് നിന്നൊരു നന്ദനോടിങ്ങനെ
654 മാധവന്‍ നിന്നു പറഞ്ഞനേരം
655 കണ്ണന്താനിന്നങ്ങു പോരുന്നോനല്ലെന്നു
656 നിര്‍ണ്ണയിച്ചീടിന നന്ദനപ്പോള്‍
657 മാനസംതന്നില്‍ മറച്ചുവച്ചമ്പിനോ
658 ടാനായപ്പൈതലാം കണ്ണന്തന്നെ
659 തെറ്റെന്നു പോയാന്‍ തന്നുറ്റുള്ള ദേശത്തു
660 മറ്റുള്ള ഗോപന്മാരോടുംകൂടി.

661 ആനകദുന്ദുഭിതാനുമൊളിച്ചു പ
662 ണ്ടാനായച്ചേരിക്കു കൊണ്ടുപോയി
663 ആനായച്ചേരിക്കു പോകുമ്പൊളിങ്ങനെ
664 ഞായമുണ്ടെല്ലാര്‍ക്കുമെന്നു തോന്നൂ.
665 ആനകദുന്ദുഭി കൊണ്ടങ്ങുപോയത
666 ന്നാരുമൊരുത്തരറിഞ്ഞുതില്ലേ;
667 നന്ദന്താനുള്ളില്‍ മറച്ചോരു കണ്ണനേ
668 നിന്നോരു ലോകരറിഞ്ഞുകൊണ്ടാര്‍
669 വായ്പെഴും മെയ്യിലെഴുന്നുള്ള രോമവും
670 ബാഷ്പവും മേന്മേലേ ചൊല്ലുകയാല്‍.

671 വഞ്ചനമെന്നതു പിന്നെയുമോര്‍ക്കുമ്പോള്‍
672 ചഞ്ചലമായ്വരുമെന്നു ഞായം;
673 നെഞ്ചകംതന്നിലുള്ളഞ്ചനവര്‍ണ്ണനെ
674 ച്ചെഞ്ചെമ്മേ ലോകരറിഞ്ഞാരല്ലൊ.
675 നന്ദനും തന്നുടെ വല്ലവന്മാരുമായ്
676 മന്ദിരംതന്നിലേ ചെന്നു ചെമ്മേ
677 കണ്ണനേ നണ്ണിനോരുള്ളവുമായിട്ടു
678 പുണ്യമിയന്നു തെളിഞ്ഞു നിന്നാന്‍.