ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - ദൈവാസുരസമ്പദ്വിഭാഗയോഗം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്
ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - അദ്ധ്യായങ്ങള്‍
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18


<<മുന്നദ്ധ്യായം

അടുത്ത അദ്ധ്യായം>>


ശ്രീഭഗവാനുവാച


അഭയം സത്വസംശുദ്ധിര്‍ജ്ഞാനയോഗവ്യവസ്ഥിതിഃ

ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആര്‍ജവം


അഹിംസാ സത്യമക്രോധസ്ത്യാഗഃ ശാന്തിരപൈശുനം

ദയാ ഭൂതേഷ്വലോലുപ്ത്വം മാര്‍ദവം ഹ്രീരചാപലം


തേജഃ ക്ഷമാ ധൃതിഃ ശൗചമദ്രോഹോ നാതിമാനിതാ

ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീമഭിജാതസ്യ ഭാരത


ദംഭോ ദര്‍പോഭിമാനശ്ച ക്രോധഃ പാരുഷ്യമേവ ച

അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാര്‍ഥ സമ്പദമാസുരീം


ദൈവീ സമ്പദ്വിമോക്ഷായ നിബന്ധായാസുരീ മതാ

മാ ശുചഃ സമ്പദം ദൈവീമഭിജാതോസി പാണ്ഡവ


ദ്വൗ ഭൂതസര്‍ഗൌ ലോകേസ്മിന്ദൈവ ആസുര ഏവ ച

ദൈവോ വിസ്തരശഃ പ്രോക്ത ആസുരം പാര്‍ഥ മേ ശൃണു


പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാ ന വിദുരാസുരാഃ

ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ


അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം

അപരസ്പരസംഭൂതം കിമന്യത്കാമഹൈതുകം


ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോല്‍പബുദ്ധയഃ

പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകര്‍മാണഃ ക്ഷയായ ജഗതോഹിതാഃ


കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമദാന്വിതാഃ

മോഹദ്ഗൃഹീത്വാസദ്ഗ്രാഹാന്‍പ്രവര്‍തന്തേശുചിവ്രതാഃ ൧൦


ചിന്താമപരിമേയാം ച പ്രലയാന്താമുപാശ്രിതാഃ

കാമോപഭോഗപരമാ ഏതാവദിതി നിശ്ചിതാഃ ൧൧


ആശാപാശശതൈര്‍ബദ്ധാഃ കാമക്രോധപരായണാഃ

ഈഹന്തേ കാമഭോഗാര്‍ഥമന്യായേനാര്‍ഥസഞ്ചയാന്‍ ൧൨


ഇദമദ്യ മയാ ലബ്ധമിമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം

ഇദമസ്തീദമപി മേ ഭവിഷ്യതി പുനര്‍ധനം ൧൩


അസൌ മയാ ഹതഃ ശത്രുര്‍ഹനിഷ്യേ ചാപരാനപി

ഈശ്വരോഹമഹം ഭോഗീ സിദ്ധോഹം ബലവാന്‍സുഖീ ൧൪


ആഢ്യോഭിജനവാനസ്മി കോന്യോസ്തി സദൃശോ മയാ

യക്ഷ്യേ ദാസ്യാമി മോദിഷ്യ ഇത്യജ്ഞാനവിമോഹിതാഃ ൧൫


അനേകചിത്തവിഭ്രാന്താ മോഹജാലസമാവൃതാഃ

പ്രസക്താഃ കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേശുചൌ ൧൬


ആത്മസംഭാവിതാഃ സ്തബ്ധാ ധനമാനമദാന്വിതാഃ

യജന്തേ നാമയജ്ഞൈസ്തേ ദംഭേനാവിധിപൂര്‍വകം ൧൭


അഹങ്കാരം ബലം ദര്‍പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിതാഃ

മാമാത്മപരദേഹേഷു പ്രദ്വിഷന്തോഭ്യസൂയകാഃ ൧൮


താനഹം ദ്വിഷതഃ ക്രൂരാന്‍സംസാരേഷു നരാധമാന്‍

ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാനാസുരീഷ്വേവ യോനിഷു ൧൯


ആസുരീം യോനിമാപന്നാ മൂഢാ ജന്മനിജന്മനി

മാമപ്രാപ്യൈവ കൌന്തേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം ൨൦


ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ

കാമഃ ക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്ത്രയം ത്യജേത് ൨൧


ഏതൈര്‍വിമുക്തഃ കൌന്തേയ തമോദ്വാരൈസ്ത്രിഭിര്‍നരഃ

ആചരത്യാത്മനഃ ശ്രേയസ്തതോ യാതി പരാം ഗതിം ൨൨


യഃ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വര്‍തതേ കാമകാരതഃ

ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം ൨൩


തസ്മാച്ഛാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യാകാര്യവ്യവസ്ഥിതൌ

ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കര്‍മ കര്‍തുമിഹാര്‍ഹസി ൨൪


ഇതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം

യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്‍ജുന സംവാദേ

ദൈവാസുരസന്പദ്വിഭാഗയോഗോ നാമ ഷോഡശോദ്ധ്യായഃ സമാപ്തഃ


ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത സൂചിക