ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - ഗുണത്രയവിഭാഗയോഗം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്
ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - അദ്ധ്യായങ്ങള്‍
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18


<<മുന്നദ്ധ്യായം

അടുത്ത അദ്ധ്യായം>>


ശ്രീഭഗവാനുവാച


പരം ഭൂയഃ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം

യജ്‌ജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സര്‍വേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാഃ


ഇദം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധര്‍മ്യമാഗതാഃ

സര്‍ഗേപി നോപജായന്തേ പ്രലയേ ന വ്യഥന്തി ച


മമ യോനിര്‍മഹദ്ബ്രഹ്മ തസ്മിന്‍ഗര്‍ഭം ദധാമ്യഹം

സംഭവഃ സര്‍വഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത


സര്‍വയോനിഷു കൌന്തേയ മൂര്‍തയഃ സംഭവന്തി യാഃ

താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനിരഹം ബീജപ്രദഃ പിതാ


സത്ത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണാഃ പ്രകൃതിസംഭവാഃ

നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം


തത്ര സത്ത്വം നിര്‍മലത്വാത്പ്രകാശകമനാമയം

സുഖസങ്ഗേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസങ്ഗേന ചാനഘ


രജോ രാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണാസങ്ഗസമുദ്ഭവം

തന്നിബധ്നാതി കൌന്തേയ കര്‍മസങ്ഗേന ഗേഹിനം


തമസ്ത്വജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സര്‍വദേഹിനാം

പ്രമാദാലസ്യനിദ്രാഭിസ്തന്നിബധ്നാതി ഭാരത


സത്ത്വം സുഖേ സഞ്ജയതി രജഃ കര്‍മണി ഭാരത

ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമഃ പ്രമാദേ സഞ്ജയത്യുത


രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്ത്വം ഭവതി ഭാരത

രജഃ സത്ത്വം തമശ്ചൈവ തമഃ സത്ത്വം രജസ്തഥാ ൧൦


സര്‍വദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിന്‍പ്രകാശ ഉപജായതേ

ജ്ഞാനം യദാ തദാ വിദ്യാദ്വിവൃദ്ധം സത്ത്വമിത്യുത ൧൧


ലോഭഃ പ്രവൃത്തിരാരംഭഃ കര്‍മണാമശമഃ സ്പൃഹാ

രജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതര്‍ഷഭ ൧൨


അപ്രകാശോപ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവ ച

തമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന ൧൩


യദാ സത്ത്വേ പ്രവൃദ്ധേ തു പ്രലയം യാതി ദേഹഭൃത്

തദോത്തമവിദാം ലോകാനമലാന്‍പ്രതിപദ്യതേ ൧൪


രജസി പ്രലയം ഗത്വാ കര്‍മസങ്ഗിഷു ജായതേ

തഥാ പ്രലീനസ്തമസി മൂഢയോനിഷു ജായതേ ൧൫


കര്‍മണഃ സുകൃതസ്യാഹുഃ സാത്ത്വികം നിര്‍മലം ഫലം

രജസസ്തു ഫലം ദുഃഖമജ്ഞാനം തമസഃ ഫലം ൧൬


സത്ത്വാത്സഞ്ജായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭ ഏവ ച

പ്രമാദമോഹൌ തമസോ ഭവതോജ്ഞാനമേവ ച ൧൭


ഊര്‍ധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്ത്വസ്ഥാ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസാഃ

ജഘന്യഗുണവൃത്തിസ്ഥാ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസാഃ ൧൮


ന്യാന്യം ഗുണേഭ്യഃ കര്‍താരം യദാ ദ്രഷ്ടാനുപശ്യതി

ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോധിഗച്ഛതി ൧൯


ഗുണാനേതാനതീത്യ ത്രീന്ദേഹീ ദേഹസമുദ്ഭവാന്‍

ജന്മമൃത്യുജരാദുഃഖൈര്‍വിമുക്തോമൃതമശ്നുതേ ൨൦


അര്‍ജുന ഉവാച


കൈര്‍ലിങ്ഗൈസ്ത്രീന്‍ഗുണാനേതാനതീതോ ഭവതി പ്രഭോ

കിമാചാരഃ കഥം ചൈതാംസ്ത്രീന്‍ഗുണാനതിവര്‍തതേ ൨൧


ശ്രീഭഗവാനുവാച


പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവ ച പാണ്ഡവ

ന ദ്വേഷ്ടി സമ്പ്രവൃത്താനി ന നിവൃത്താനി കാങ്ക്ഷതി ൨൨


ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈര്‍‌യോ ന വിചാല്യതേ

ഗുണാ വര്‍തന്ത ഇത്യേവം യോവതിഷ്ഠതി നേങ്ഗതേ ൨൩


സമദുഃഖസുഖഃ സ്വസ്ഥഃ സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ

തുല്യപ്രിയാപ്രിയോ ധീരസ്തുല്യനിന്ദാത്മസംസ്തുതിഃ ൨൪


മാനാപമാനയോസ്തുല്യസ്തുല്യോ മിത്രാരിപക്ഷയോഃ

സര്‍വാരംഭപരിത്യാഗീ ഗുണാതീതഃ സ ഉച്യതേ ൨൫


മാം ച യോവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ

സ ഗുണാന്‍സമതീത്യൈതാന്‍ബ്രഹ്മഭൂയായ കല്പതേ ൨൬


ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹമമൃതസ്യാവ്യയസ്യ ച

ശാശ്വതസ്യ ച ധര്‍മസ്യ സുഖസ്യൈകാന്തികസ്യ ച ൨൭


ഇതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം

യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്‍ജുന സംവാദേ

ഗുണത്രയവിഭാഗയോഗോ നാമ ചതുര്‍ദശോദ്ധ്യായഃ സമാപ്തഃ


ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത സൂചിക