ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞവിഭാഗയോഗം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്
ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - അദ്ധ്യായങ്ങള്‍
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18


<<മുന്നദ്ധ്യായം

അടുത്ത അദ്ധ്യായം>>


അര്‍ജുന ഉവാച


പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച

ഏതദ്വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ


ശ്രീഭഗവാനുവാച


ഇദം ശരീരം കൌന്തേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ

ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹുഃ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ


ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി സര്‍വക്ഷേത്രേഷു ഭാരത

ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞയോര്‍ജ്ഞാനം യത്തജ്ജ്ഞാനം മതം മമ


തത്ക്ഷേത്രം യച്ച യാദൃക്‌ച യദ്വികാരി യതശ്ച യത്

സ ച യോ യത്പ്രഭാവശ്ച തത്സമാസേന മേ ശൃണു


ഋഷിഭിര്‍ബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിര്‍വിവിധൈഃ പൃഥക്

ബ്രഹ്മസൂത്രപദൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിര്‍വിനിശ്ചിതൈഃ


മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച

ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ച ചേന്ദ്രിയഗോചരാഃ


ഇച്ഛാ ദ്വേഷഃ സുഖം ദുഃഖം സങ്ഘാതശ്ചേതനാ ധൃതിഃ

ഏതത്ക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാരമുദാഹൃതം


അമാനിത്വമദംഭിത്വമഹിംസാ ക്ഷാന്തിരാര്‍ജവം

ആചാര്യോപാസനം ശൌചം സ്ഥൈര്യമാത്മവിനിഗ്രഹഃ


ഇന്ദ്രിയാര്‍ഥേഷു വൈരാഗ്യമനഹങ്കാര ഏവ ച

ജന്മമൃത്യുജരാവ്യാധിദുഃഖദോഷാനുദര്‍ശനം


അസക്തിരനഭിഷ്വങ്ഗഃ പുത്രദാരഗൃഹാദിഷു

നിത്യം ച സമചിത്തത്വമിഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു ൧൦


മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണീ

വിവിക്തദേശസേവിത്വമരതിര്‍ജനസംസദി ൧൧


അധ്യാത്മജ്ഞാനനിത്യത്വം തത്ത്വജ്ഞാനാര്‍ഥദര്‍ശനം

ഏതജ്ജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തമജ്ഞാനം യദതോന്യഥാ ൧൨


ജ്ഞേയം യത്തത്പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ജ്ഞാത്വാമൃതമശ്നുതേ

അനാദിമത്പരം ബ്രഹ്മ ന സത്തന്നാസദുച്യതേ ൧൩


സര്‍വതഃ പണിപാ‍ദം തത്സര്‍വതോക്ഷിശിരോമുഖം

സര്‍വതഃ ശ്രുതിമല്ലോകേ സര്‍വമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി ൧൪


സര്‍വേന്ദ്രിയഗുണാഭാസം സര്‍വേന്ദ്രിയവിവര്‍ജിതം

അസക്തം സര്‍വഭൃച്ചൈവ നിര്‍ഗുണം ഗുണഭോക്തൃ ച ൧൫


ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതാനാമചരം ചരമേവ ച

സൂക്ഷ്മത്വാത്തദവിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തികേ ച തത് ൧൬


അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തമിവ ച സ്ഥിതം

ഭൂതഭര്‍തൃ ച തജ്ജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച ൧൭


ജ്യോതിഷാമപി തജ്‌ജ്യോതിസ്തമസഃ പരമുച്യതേ

ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സര്‍വസ്യ വിഷ്ഠിതം ൧൮


ഇതി ക്ഷേത്രം തഥാ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ചോക്തം സമാസതഃ

മദ്ഭക്ത ഏതദ്വിജ്ഞായ മദ്ഭാവായോപപദ്യതേ ൧൯


പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്ധ്യനാദീ ഉഭാവപി

വികാരാംശ്ച ഗുണാംശ്ചൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതിസംഭവാന്‍ ൨൦


കാര്യകാരണകര്‍തൃത്വേ ഹേതുഃ പ്രകൃതിരുച്യതേ

പുരുഷഃ സുഖദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വേ ഹേതുരുച്യതേ ൨൧


പുരുഷഃ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാന്‍ഗുണാന്‍

കാരണം ഗുണസങ്ഗോസ്യ സദസദ്യോനിജന്മസു ൨൨


ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താ ച ഭര്‍താ ഭോക്താ മഹേശ്വരഃ

പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിന്‍പുരുഷഃ പരഃ ൨൩


യ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ച ഗുണൈഃ സഹ

സര്‍വഥാ വര്‍തമാനോപി ന സ ഭൂയോഭിജായതേ ൨൪


ധ്യാനേനാത്മനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മാനമാത്മനാ

അന്യേ സാംഖ്യേന യോഗേന കര്‍മയോഗേന ചാപരേ ൨൫


അന്യേ ത്വേവമജാനന്തഃ ശ്രുത്വാന്യേഭ്യ ഉപാസതേ

തേപി ചാതിതരന്ത്യേവ മൃത്യും ശ്രുതിപരായണാഃ ൨൬


യാവത്സഞ്ജായതേ കിഞ്ചിത്സത്ത്വം സ്ഥാവരജങ്ഗമം

ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞസംയോഗാത്തദ്വിദ്ധി ഭരതര്‍ഷഭ ൨൭


സമം സര്‍വേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ഠന്തം പരമേശ്വരം

വിനശ്യത്‌സ്വവിനശ്യന്തം യഃ പശ്യതി സ പശ്യതി ൨൮


സമം പശ്യന്‍ഹി സര്‍വത്ര സമവസ്ഥിതമീശ്വരം

ന ഹിനസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതിം ൨൯


പ്രകൃത്യൈവ ച കര്‍മാണി ക്രിയമാണാനി സര്‍വശഃ

യഃ പശ്യതി തഥാത്മാനമകര്‍താരം സ പശ്യതി ൩൦


യദാ ഭൂതപൃഥഗ്ഭാവമേകസ്ഥമനുപശ്യതി

തത ഏവ ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സംപദ്യതേ തദാ ൩൧


അനാദിത്വാന്നിര്‍ഗുണത്വാത്പരമാത്മായമവ്യയഃ

ശരീരസ്ഥോപി കൌന്തേയ ന കരോതി ന ലിപ്യതേ ൩൨


യഥാ സര്‍വഗതം സൌക്ഷ്മ്യാദാകാശം നോപലിപ്യതേ

സര്‍വത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തഥാത്മാ നോപലിപ്യതേ ൩൩


യഥാ പ്രകാശയത്യേകഃ കൃത്സ്നം ലോകമിമം രവിഃ

ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃത്സ്നം പ്രകാശയതി ഭാരത ൩൪


ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവമന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ

ഭൂതപ്രകൃതിമോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം ൩൫


ഇതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം

യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്‍ജുന സംവാദേ

ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞവിഭാഗയോഗോ നാമ ത്രയോദശോദ്ധ്യായഃ സമാപ്തഃ


ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത സൂചിക