ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - പുരുഷോത്തമയോഗം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്
ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത - അദ്ധ്യായങ്ങള്‍
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18


<<മുന്നദ്ധ്യായം

അടുത്ത അദ്ധ്യായം>>


ശ്രീഭഗവാനുവാച


ഊര്‍ധ്വമൂലമധഃശാഖമശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം

ഛന്ദാംസി യസ്യ പര്‍ണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്


അധശ്ചോര്‍ധ്വം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വിഷയപ്രവാലാഃ

അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്തതാനി കര്‍മാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ


ന രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ചാദിര്‍ന ച സമ്പ്രതിഷ്ഠാ

അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലമസങ്ഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ഛിത്ത്വാ


തതഃ പദം തത്പരിമാര്‍ഗിതവ്യം യസ്മിന്‍ഗതാ ന നിവര്‍തന്തി ഭൂയഃ

തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യതഃ പ്രവൃത്തിഃ പ്രസ്യതാ പുരാണീ


നിര്‍മാനമോഹാ ജിതസങ്ഗദോഷാ അധ്യാത്മനിത്യാ വിനിവൃത്തകാമാഃ

ദ്വന്ദ്വൈര്‍വിമുക്താഃ സുഖദുഃഖസജ്ഞൈര്‍ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാഃ പദമവ്യയം തത്


ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ

യദ്ഗത്വാ ന നിവര്‍തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ


മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂതഃ സനാതനഃ

മനഃഷഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കര്‍ഷതി


ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ചാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ

ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുര്‍ഗന്ധാനിവാശയാത്


ശ്രോത്രം ചക്ഷുഃ സ്പര്‍ശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച

അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ


ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാന്വിതം

വിമൂഢാ നാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ ൧൦


യതന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം

യതന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യചേതസഃ ൧൧


യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേഖിലം

യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൌ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം ൧൨


ഗാമാവിശ്യ ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസാ

പുഷ്ണാമി ചൌഷധീഃ സര്‍വാഃ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മകഃ ൧൩


അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ

പ്രാണാപാനസമായുക്തഃ പചാമ്യന്നം ചതുര്‍വിധം ൧൪


സര്‍വസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തഃ സ്മൃതിര്‍ജ്ഞാനമപോഹനം ച

വേദൈശ്ച സര്‍വൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃദ്വേദവിദേവ ചാഹം ൧൫


ദ്വാവിമൌ പുരുഷൌ ലോകേ ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവ ച

ക്ഷരഃ സര്‍വാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യതേ ൧൬


ഉത്തമഃ പുരുഷസ്ത്വന്യഃ പരമാത്മേത്യുദാഹൃതഃ

യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭര്‍ത്യവ്യയ ഈശ്വരഃ ൧൭


യസ്മാത്ക്ഷരമതീതോഹമക്ഷരാദപി ചോത്തമഃ

അതോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രഥിതഃ പുരുഷോത്തമഃ ൧൮


യോ മാമേവമസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം

സ സര്‍വവിദ്ഭജതി മാം സര്‍വഭാവേന ഭാരത ൧൯


ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രമിദമുക്തം മയാനഘ

ഏതദ്ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാന്‍സ്യാത്കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത ൨൦


ഇതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം

യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്‍ജുന സംവാദേ

പുരുഷോത്തമയോഗോ നാമ പഞ്ചദശോദ്ധ്യായഃ സമാപ്തഃ


ശ്രീ ഭഗവദ് ഗീത സൂചിക